RANG is alleen RANG als er RANG op staat, DE DUINSTREEK 68 m SPORTFLITSEN MEVO NIEUWS Tre kkinglijsf L. C. BISKANTER Café Klop heeft nieuwe eigenaar Vreugde van strandjutters van korte duur T entoonstelling j Sint Nicolaas - attraktie 1956 Slagerij Grote afslag om de Duinstreek in en 2e VERLOTING Alcmaria beschikt over ultra-moderne machines en uiterst geschoold personeel om al uw kleding chemisch te laten reinigen BRILLEN 99 Tweede Blad Vrijdag 7 dec. 1956 Het behoeft geen uitvoerig be toog dat, ondanks het feit, dat „café Klop' vanaf zaterdag j.l. aan een andere directie is toe vertrouwd, in 't vervolg geenszins minder zal worden bezocht. Im mers, de nieuwe eigenaar, de heer J. C. Groothoff is gedurende enige tijd als kelner werkzaam geweest in „café Klop", en is dus geen onbekende onder de be volking van Groet. Een en ander zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat het vertrouwen, hetgeen de heer Klop in de loop der jaren van zijn clientele heeft verworven' ten opzichte van diens opvolger even groot zal zijn. De vele blij ken van belangstelling tijdens de officiële opening van zaterdag middag bevestigden dit reeds. De zaak verkreeg een feestelijk aan zien door de tientallen bloemstuk ken van verenigingen, collega's, vrienden en bekenden. Een groot aantal belangstellenden, w.o. eni ge bestuursleden van de VVV Groet-Camperduin, kwamen de heer Groothoff ter gelegenheid van deze opening gelukwensen, waarbij nog dient vermeldt dat burgemeester Bergh, die aanvan kelijk ook vertegenwoordigd zou zijn, in verband met bijzondere omstandigheden verhinderd was. In een kort gesprek met de heer Groothoff vertelde deze ons, dat reeds deze winter enige avon den worden gevuld met cabaret, terwijl tevens een aantal klaver- jasdrives worden georganiseerd. De nieuwe eigenaar deelde ons verder mede dat de naam ,,'t Hargerhoekje" zal verdwijnen en zal plaatsmaken voor „Café Klop", welke naam zal worden gehandhaafd. Plotseling overleden Onderweg naar zijn woning is zaterdagmiddag j.l. omstreeks 3.30 nabij de Hargerweg de heer E. alhier van zijn fiets gevallen en in elkaar gezakt. Dokter Ris- selada was onmiddellijk ter plaat se doch kon slechts de dood con stateren tengevolge van hartver lamming. Honderden „mijnstutten" zijn dit week-end komen aanspoelen langs de kust tussen Petten en Bergen aan Zee. De palen hadden een gemiddelde lengte van 2 x/2 meter, en gaven de indruk, door hun gewicht, lang in zee ge dreven te hebben. Juttend Cam perduin kwam in actie, doch, door ingrijpen van de strandvon derij werd hieraan spoedig een einde gemaakt. Vreemde badgast te Schoorl aan Zee Zaterdagmiddag bevond de heer v. d. Garde zich aan het strand van Schoorl aan zee, toen zijn aandacht werd getrokken door een vreemdsoortige vis. Het dier lag in de branding en was nog in leven. De heer Van de Garde kon de verleiding niet weerstaan de vis (bijna een meter lang en een breedte van 50 cm.) op zijn fiets mee naar huis te nemen, alwaar hij onverwijld dr. Verwey, die aan het zoölogisch instituut te Den Helder is ver bonden, van zijn z.i. belangrijke vonds in kennis te stellen. Naar aanleiding van diens onderzoek kon worden vastgesteld, dat men hier te doen had met een maan vis, welke heel zelden aan de Nederlandse kust wordt waarge nomen. De maanvissen houden zich hoofdzakelijk in groepsver band op in de Atlantische Oceaan, waardoor mag worden aangeno men jdat het hier een verdwaald exemplaar betrof. Het dier werd vervolgens door dr. Verwey ontleed, waarna de wervelkolom en de hersenpan, welke voor een nader onderzoek van belang zijn, naar Amsterdam werden opgezonden. Van gemeentewege is bij mon de van burgemeester Bergh enige tijd geleden de heer Groothoff medewerking toegezegd, teneinde de min of meer „vergeten hoek", zoals de heer Bergh dit noemde, wederom in de belangstelling te brengen. De konijnenfokvereniging „De Duinstreek" kan terugzien op een schitterend geslaagde tentoonstel ling welke in de zaal van de heer Schuijt werd gehouden. Zowel in kwaliteit als kwanti teit waren we stukken vooruit gegaan. Keurmeester De Jong, gaf op 126 ingezonden dieren 15 x z.z.g.; 49 x z.g.; 20 x g.g.; 14 x 9' Ook bij „Nieuw Leven" in Amsterdam kwamen enkele van onze leden met goede resultaten uit de bus. Op onze eerstvolgen de vergadering, tevens prijsuit- rijking, verwachten we alle leden, zodat we er nog even gezellig over na kunnen praten. Onze dank gaat uit naar keur meester De Jong voor het correc te en plezierige keuren en naar de heer Schuijt en de standhou ders voor de prettige samen- en medewerking. Uitslag verloting: No. Prijs No. Lot. 1Cassette 592 2. Schemerlampje 768 D E R 0 D E S T 1 E R Een verhaal uit de tijd van de voortrekkers en pioniers 3. Theebeurs 580 4. Damestas 391 5. Luxe asbak 517 6. Klokje 294 7. 4 asbakjes 634 8. Beschuitbus 139 9. Ontbij tkoektrommel 441 10. Grote doos sigaretten 276 11. Sigarettenkoker 1036 12. Gemberkoek 712 13. 1 taai 802 14. Deventer koek 1057 15. 1 doosje gember borst plaat 672 16. 1 taai 853 17. 1 doosje roomborstplaat 333 18. 1 taai 480 19. 1 bl. Babbelaars 315 20. 1 taai 795 21. eierenstandaard 601 22. droogrekje 435 23. drooglijn 642 24. gasaansteker 984 25. pannenmatjes 337 26. 1 pk. koffietaai 348 27. pannenmatjes 405 28. 1 zk. sprits 816 29. 1 pk pommetjes 737 30. 1 pk koffietaai 1075 Lot Prijs Lot Prijs Prijzen zijn af te halen bij P. Slijkerman te Catrijp Vandaag laatste dag inlevering van opplakvellen voor loten! llll Meesier-Opticiën HENK DEN BREMER Levering voor alle Ziekenfondsen Annex Fotohandel Lamsvlees vanaf f 1.50 per 500 gr. Rund- en varkensvlees kg f 1,50 f 2,~ RUNDVLEES per Doorregen Lappen Magere Lappen Riblappenf 2,10 Borstlappenf 1,75 Lendef 2,25 Rosbieff 2,30 Biefstukf 2,80 Schenkel met been Gehakt Soepvlees 1.50 1,60 1,70 VARKENSVLEES Doorregen Lappen f 1,50 Schouderkarbonade f 1,75 f 1,80 Haaskarbonade f 1,90 Magere Lappen f 2,10 f 2,25 f 1,90 Doorregen Spek f 1,50 f L— Rauwe Rookworst f 1,85 FIJNE VLEESWAREN per '/2 kg Metworst f 1,55 Bloedworstf 0,90 Leverworstf 0,90 Gehakt h.o.hf 1,45 250 gr. metworst 250 gr. leverworst f 1,15 Pekelvlees p. 100 gr. f 0,45 Pekelvlees p. 150 gr. f 0,60 Magere ham 100 gr. f 0,55 Boterhamworst 150 gr. f 0,40 Boterhamworst 100 gram f 0,35 Leverkaas 150 gram f 0,45 Als extra reklame woensdag 500 gr magere varkensl. f 1.7 0 HERDERSHONDEN Muziek en pianolessen bij Siméon ten Holt Tijdelijk adres DOORNTJES 56-BERGEN - 't WINKELTJE - STOFFEN COUPONS INGEZONDEN MEDEDELING Het merk RANG staat duidelijk op iedere Rangrol, alsook op liet beschermend omhulsel van ieder Rangetje RANG, een product van de Kingfabrieken 99 DE BOODSCHAPPEN PAS SEERT DE PLAATS WAAK 2/(HEEN OU MA DRE/C,f TE VOL TREKKEN \dA(KTJE DAT /K SO (aAUO.MA/VNEN' 'HET IS 2O VB/SHET HOOIDEN HEEFT HET ZU'DEN-DE OORLOG VERKLAARD, HEN VECHT HEEDS QENERAAL LEE VRAAGT VfJ W/LL/GfRS HET GEVAL HET DE FAMILIE LA- LOV WOEDT VER GETEHBDDF2E hpoeptun DE/V Ht)D OMLEUCyfi TO Hf ei I verteucmV behje zem VAN DATR/CUVST. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQq SPORT Egmondia heeft een goede prestatie geleverd, nl. gelijk tegen het niet zo zwakke Alkmaarse Boys. 3 A: Alkmaarse Boys 9 6 1 2 13 Alcmaria V. 8 5 1 2 11 Purmersteijn 9 4 3 2 11 HSV 8 4 2 2 10 Egmondia 8 4 2 2 10, CSV 9 4 2 3 10 ZAP 8 2 5 1 9 Vitesse '22 9 3 3 3 9 ADO '20 9 3 1 5 7 EVC 10 2 3 5 7 Helder 9 2 0 7 4 Alw. Forward 8 1 1 6 3 EgmondiaAlcmaria Victrix. EERSTE KLASSE C: Berdos was wel sterker, maar moest de punten aan LSVV laten. 9 Foresters VIOS LSW W ieringerwaard Kolping Boys Hugo Boys Vrone SRC Kaagvogels Oudesluis Berdos Bergen oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Zondag: SRC 1Berdos 1, aanv. 2 uur.J .Zoons; Berdos 3Bergen 2, 12 uur; Berdos Jun.AFC Jun., aanv. 2.30 uur, D. Scholten; Adsp. Berdos A AFC E, aanv. 12 uur; AFC I—Bedos B, aanv. 12 uur. Het le gaat proberen SRC een puntje afhandig te maken, of dit zal lukken, ja dat hangt af van de samenwerking. Mannen, zorg dat je fit aan de start komt. Wij rekenen op jullie, komt op tijd. Het 2e is vrij en gaat natuurlijk het 3e elftal aanmoedigen hetwelk onze buur jongens ontmoet. Doet allen jullie best maarblijf sportsman, houdt met naöm en daar groen-wit hoog. De Jun. ontvangen AFC- Nu man nen, het wordt tijd dat juliie weer eens een paar punten behalen. De Adsp. doen het prima, gaat zo voort, misschien worden jullie de kam pioenen bij ons 25-jarig bestaan. Geeft anderen het goede voorbeeld, afge sproken! Hetzelfde geldt ook voor de B-tjes, ook deze doen het prima, gaat zo voort en weer vooral gehoorzaam aan de leiders. Welpen A en B kwamen nog maar éénmaal in het veld maar zaterdag gaat het weer gebeuren, op tijd komen en gehoorzamen! Succes jullie. De optimist Programma voor zondag a.s. WieringerwaardForester; Oudesluis —Vrone; KaagvogelsVIOS; SRC Berdos; LSVVKolping Boys; Bergen Hugo Boys. TWEEDE KLASSE C: SVW, Geel Zwart en Schoorl vor men wel de kopgroep. Duinranders wist een verdienstelijk punt te behalen tegen Texelse Boys. SVW Geel Zwart Schoorl Texelse Boys Zeemacht Callantsoog Duinranders KSV Cocksdorp Petten 1 14 13 12 10 Programma voor zondag a.s. DuinrandersZeemacht. Uitslagen Schaakclub Schoorl 28 november 1956 H. A. Dorré—C. Visser 01 C. den Das-M. Slot V2-V2 H. DiderichP. de Boer 10 J. de BoerG. Cijs afgebr. BERDOS NIEUWS Programma zaterdag 8 dec. en zondag 9 dec. a.s. Zaterdag; Welpen Berdos AAFC B, aanv. 3 uur, K. Tromp; AFCBer dos B, aanv. 2.15 uur, K. Vrasdonk. Op 24 nov. j.l. werd door K.J.C. „Mevo" een tweede drive gehouden, wel ke door verhindering van de Voorzitter geopend werd door de waarnemend- voorzitter, de heer Jimming. Hij heette alle spelers hartelijk welkom, wees op het sportieve van de wedstrijd, waarna 24 koppels de strijd aanbonden om een van de vele en mooie prijzen te ver overen. Er werd vlot en gezellig gekaart waarna de prijsuitreiking plaats had. le pr. voor heren Kager met 5639 pnt. 2e pr. heren Schaper-Bakker 5316 pnt. 3e pr. heren Rinkel-Roobeek 5212 pnt. 4e pr. Fam. Tiebie 5038 pnt. 5e pr. Mw. Nieuwendijk- Dhr. Lam 4877 pnt. 6e pr. heren Krijgsman- Jimming 4796 pnt. 7e pr. heren Sloot-Pilaet 4752 pnt. 8e pr. Fam. Jimming 4705 pnt. 9e pr. heren Min-Houtenbos 4633 pnt. 10e pr. heren Pijpers-Steffens 4557 pnt. 11e pr. heren Vlasdonk- Hondius 4502 pnt. Troostprijs Fam. Koorn 3574 pnt. Marsenprijs heren Kager 5 marsen. Waarna verloting van de vele mooie prijzen. Denkt allen om de buitengewone Kerstdrive die alle andere zal ovetreffen wat de prijzen betreft en welke zal wor den gehouden op zaterdag 22 dec. a.s. 54 52 bon rollade 1790 53 doos sigaren 97 54 2 bl. jodenkoeken 1913 9 doos sigaretten 101 86 bon schoenreparatie 1917 97 doos zakdoeken 117 14 nest schalen 1923 32 fles kersen 206 74 doos sigaretten 2005 75 heren shawl 251 82 fles kersen 2151 19 doosje zakdoeken 272 11 pakket taai 2152 85 dubbele fietstas 288 98 buitenband 2155 60 fles limonade 346 91 bon schoenreparatie 2184 87 doosje eau de cologne 353 50 blik biskwie 2255 29 bon fruit 359 70 fles kersen 2291 21 doos sigaren 413 57 bon schoenreparatie 2355 33 melkstel 437 46 bon fruit 2388 16 bon fruit 444 31 doos sigaren 2391 7 fles pruimen 463 71 doos bonbons 2393 58 een fietstas 464 65 doos zeep en eau de cologne 2704 36 bon fruit 476 6 500 gr. roomboter 2732 92 fles kersen 515 35 koffieperculator 2735 51 verp. thee 532 66 doos sigaretten 2767 64 fles pruimen 547 88 doos sigaretten 3003 72 pakket thee 559 59 bus cacao 3085 73 fles kersen 581 61 pak taai 3249 34 doos sigaren 667 89 fles limonade 3602 13 bus cacao 704 5 een blik biskwie 3605 18 twee bussen koek 732 79 fles pruimen 3633 40 doos sigaretten 863 62 bon schoenreparatie 3662 15 fles limonade 883 83 doos sigaren 3695 10 250 gr. Koffie 887 81 pakket koffie en thee 3678 1 wasmachine 989 23 thermometer 3715 4 autoped 1049 38 doos bonbons 3719 2 wollen deken 1082 8 doos zeep 3790 37 muggenverdelger 1250 42 bonbonsdoos 3826 17 een kaas 1301 47 doos bonbons 3862 24 schemerlampje 1320 49 fles kersen 3933 76 dienblaadje 1323 27 pakket koffie en thee 3945 48 een shawl 1339 26 bon rollade 4058 22 bon schoenreparatie 1392 77 doos sigaren 4089 68 doos sigaren 1419 67 doos glaasjes 4090 99 baddoekset 1470 20 doos zeep 4181 78 bon rollade 1524 63 kistje sigaren 4233 55 een kaas 1583 96 250 gr. koffie 4225 84 fles kersen 1614 12 doos sigaren 4262 94 500 gr. roomboter 1620 3 strijkplank 4270 28 set handdoeken 1628 93 fles kersen 4294 80 doos zeep 1638 43 doos sigaretten 4313 95 nylons 1649 44 doos zakdoeken 4322 45 250 gr. koffie 1719 69 bon rollade 4484 56 doos sigaretten 1729 30 doos bonbons 4511 90 doos sigaren 1735 25 doos zeep m. eau de cologne 4600 39 doos zeep 1750 41 fles limonade 4629 100 strijkijzer, electr. Costuum 2 dlg/mantel of mantelcostuum f 4.75 Regenjas f 5.— Japon v.a. f 3. Rok of pantalon f 2. Colbert f 2.75 Alkmaar: Schagen: Den Helder: Fabriek en Winkel Verdronkenoord 62, Tel. 3568 Schoutenstraat 30, Tel. 4554 Landböuwstraat 30, Tel. 754 Seringenlaan 38, Tel. 3969 GROTE SORTERING IN MODELLEN EN PRIJZEN (v.h. Fa. Kater) ALKMAAR, MIENT 24, TEL. 2454 - ZAANDAM, WORMERVEER STATIONSSTRAAT 17 - BERGEN 2 OUD ENGELSE Stammen af v.d. meest vermaarde Engelse kennel. Rustig karakter. Ideaal met kinderen. Stamb. Raad van Beheer. Kennel „MERLET" Natte weg 66, Bergen. Serviezen t Sphinx, Fris, Goedewaagen, Arzberg, Mosa. NORDEMAN buitengewoon goedkope onregelmatige lengte KI. Dorpsstraat 25 - Bergen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 3