WtékSitid ft 99 SINT NICOLAAS WAS IN BERGEN NIEUWJAARSGROETEN i 3 AM LiUI Snuif en wrijf Onderscheiding Ned* Christen Vrouwenbond Boodschap voor dc ouden van dagen en voor de jeugd Voor de jeugd Klaverjasdrive „De Vriendenkring Concert door Collegium Musicum" GERRITSEN 'tKwam in het verkeerde keelgat w W irlfVvW view VRIJDAG 14 DEC. 1956 33c JAARGANG No. 49 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Onder een loodgrijze hemel en voorafgegaan door het tamboer corps en het muziekcorps van Bergens Harmonie, ving St. Ni- colaas zaterdag 1 december zijn intocht in Bergen aan met een rondgang door Tuin- en Oost dorp. Zoals de heer S. J. Nijdam, de voorzitter van het St. Nico- laascomité ons had meegedeeld, zou de Sint dit jaar diverse ge^- deelten van Bergen bezoeken om het gehele dorp in de gelegenheid te stellen de goed-heilig man en zijn beide zwarte helpers te kun nen aanschouwen. Begeleid door talrijke kinderen, wier enthousiasme zich in her haald gejuich uitte, arriveerde de stoet voor het raadhuis, alwaar de Sint en zijn beide zwarte Pie ten door de burgemeester, Dr. W. Huygens officieel werden ontvangen. De burgemeester ver welkomde de hoge bezoeker en verklaarde, dat het kinderaantal sedert zijn vorig bezoek belang rijk toegenomen was, waardoor het werk voor de scholenbouw steeds belangrijker werd. Ook merkte hij op, dat sedert vorig jaar de afstand tussen de huizen onderling steeds kleiner was ge worden, daar bijna alle open plek ken waren volgebouwd. De fi nanciële zorgen nemen dagelijks toe, aldus de burgemeester, en wanneer u soms bij het ministerie mocht komen, vraag dan wat geld voor onze gemeente, tenein de meer gemeentewoningen te kunnen bouwen. De Sint beloofde zijn best te zullen doen, en sprak zijn tevre denheid uit over hetgeen de bur gerij in de collecte voor hulp aan de bevolking van Hongarijë had tot stand gebracht. Een warm woord van lof voor de bouwacti viteit bij het bouwen van de be huizingen voor bejaarden wilde hij niet nalaten uit te spreken. Daarna ving de rijtoer door Bergen weder aan, waarbij de beide zwarte Pieten hun peperno ten onder de volgelingen van de tocht rondstrooiden. Zondagmiddag bracht de Sint een bezoek aan de kleuterschool aan de Geestweg, waar hij de kinderen van 36 jaar oud ge schenken aanbood. Ruim zestig kinderen behoorden tot de geluk kigen die de Sint zagen binnen komen en in vreugdevolle span ning afwachtten wat er gebeuren zou. Nou, dat viel geweldig mee! Naast een geschenk van duur zame aard werd hun elk een zakje lekkers en een taaipop aangebo den, zodat de vreugde al gauw ten top steeg en men eindelijk op getogen naar huis toog. Vrouwenbond N.V,V. Dinsdagavond 4 december vierde de Vrouwenbond N.V.V. in het Dorpshuis een opgewekt St. Nicolaasfeest, De opkomst was goed en de thuisblijvers heb ben ongelijk gehad. Gezellig rond de lange tafels gezeten'werd al zingende de komst van Sint Ni- colaas afgewacht. De goede hei lige liet niet lang op zich wach ten, en vergezeld van zijn knecht je Piet, werd hij door allen met vreugde begroet. Voor alle aan wezige vrouwen had hij een pak je meegebracht, en naar de op getogen gezichten te oordelen waren de geschenken wel naar wens. Ook de kwinkslag ontbrak 'niet en de heren kregen na ge duldig wachten van Pieter een rokertje, dat best smaakte. Sint Nicolaas zelf werd door de vrouwen niet vergeten; ten slotte was het toch zijn verjaar dag, die gevierd werd! Ook dit geschenk was blijkbaar toepasse lijk, te oordelen naar de blikken 'die de goede Sint op Pieter wierp, die uit de school geklapt had. Het was een alleszins geslaag de avond, waarin de onderlinge vriendschapsbanden nauwer wer den aangehaald. Sint Nicolaas op de Dorpssocieteit Het Comité Ouden van Dagen is een lichaam, dat niet stil zit en dat niet gauw voor een gat gevangen zit. Om de Ouden van Dagen d)> gewoonlijk in de socië teit op het Dorpshuis bijeen ko men een St. Nicolaasmiddag aan te bieden, was een lokaliteit no dig, daar de ruimte in het Dorps huis tengevolge van herstelwerk zaamheden niet beschikbaar was. Aangezien men in het gebouw St. Jan bezig was met de inrich ting voor het doorlichtings-on- derzoek was ook deze ruimte niet te krijgen. Doch men kreeg van Bergens Harmonie de beschik king over haar gebouwtje aan de Karei de Grotelaan. Woensdagmiddag verzamel den zich daar ruim vijftig perso nen met hun damesleden van de dorpssociëteit om daar een Sint Nicolaasfeest bij te wonen, dat wel uniek genoemd mag worden. Behalve de officiële, de echte Sinterklaas en zijn zwarte knecht, kwam daar nog één der Bergense reserve-Sinterklazen met zijn knecht binnenstappen, die daar aan het werk wilden ga,an. Dat gaf natuurlijk een vrolijke con sternatie, die er mee eindigde dat de reserve-weldoener en zijn hel per weder vertrokken. Maar on danks alles viel deze aardige „stunt" bij de aanwezigen goed in de smaak. De sociëteitsbezoe kers werden daarna getracteerd op een kop koffie en een verras sing, die goed in de smaak viel. Onderwijl nodigde de Sint enkele der aanwezigen uit, om bij hem aan de tafel plaats te nemen, waarna hij zijn boek opsloeg, waaruit bleek dat van alles wat er gezegd en gedaan wordt in Bergen degelijk boek wordt ge houden. Een paar maal verzocht de Sint een liedje te zingen, dat op de piano werd begeleid door mevr. Kamermans. Onder de aan wezigen bevond zich ook de di rectrice van Eikshoven en de burgemeester Dr W. Huygens en zijn echtgenote, die in de spon taan ontstane vreugde veel be hagen schiepen St. Nicolaas bracht vervolgens zijn dank aan de heer Rampen, die als bestuurslid aftrad, voor het feit, dat hij bij de collecte voor Ouden van Dagen steeds het grootste bedrag had weten bijeen te brengen. Zijn opvolgster in het bestuur, mevr. Lieshout werd vervolgens aan de Sint voorgesteld, alsmede de heer A. A. Tros, die de plaats van de per 1 januari a.s. vertrekkende voorzitter, de heer G. Stockman zal innemen. Wij wensen de heer Stockman in zijn nieuwe werk kring van harte succes toe, al blijft het een feit, dat zijn vertrek uit onze gemeente een leegte achterlaat. Donderdagavond was St. Ni colaas in „Het Wapen van Ber gen" om aldaar aan de leden van de Klaverjasclub „De Vrienden kring" zijn geschenken uit te reiken. Nadat hij eerst een korte wel- komstspeech had gehouden, nam hij in de voor hem gereedgehou- den zetel plaats, om vervolgens zijn boek op te slaan en de aan wezige dames en heren stuk voor stuk bij zich te nodigen om het verpakte geschenk in ontvangst te nemen. Doch aleer het zover was dat zij het in hun handen kregen, ge beurde er wat. De oude Sint, die ondanks zijn hoge ouderdom nog een uitstekend geheugen bezit, wist de mensen daar stuk voor stuk op zijn droog-humoristische manier zulke dingen te vertellen, dat de toehoorders onmogelijk hun lachen konden bedwingen en het lachen en giechelen niet van de lucht was. En dat alles op een wijze, zo humoristisch, dat nie mand er kwaad om kon worden. Het was een avond, die de vro lijke stemming ten top voerde en die heel wat prettige herinnerin gen achterliet. Eerst laat in de avond gingen de aanwezigen in opgewekte stemming naar huis. Zaterdagmiddag had in het verenigingsgebouw van Tuin- en Oostdorp de St. Nicolaasviering plaats. De kinderen 270 in aantal waren naar hun leeftijd in drie groepen verdeeld, die op verschillende tijdstippen in het gebouw werden toegelaten. Na tuurlijk allereerst de jongsten, die onder begeleiding van vader of moeder of verwanten het gebouw betraden. Stampvol was de ruim te bezet. De kinderen in het mid den en de ouders aan de kanten. Nadat een liedje was gezongen en de zwarte Piet pepernoten had gestrooid, kwamen de kleuters stuk voor stuk, meestal begeleid door een oudere bij de goed-hei lig man, die hun een pakje met wat lekkers aanbood, terwijl zwarte Piet naast hem, de kinde ren dan elk een stuk speelgoed gaf. Het was een vreugdevolle middag. Sommige kleuters waren wel wat bevreesd, ofschoon daar geen reden toe was, want een zak voor boze kinderen was er niet", zei St. Nicolaas. 't Merendeel echter kwam vrij en frank op de Sint toe, gaf hem een hand en dankte voor het cadeau. Het was een vrolijke middag, die drie maal herhaald werd, en die van Sint en Piet en de aanwezige bestuurs leden wel enige inspanning ver eiste. De vreugdevolle uitingen der opgetogen kinderen vormden echter wel de grootste beloning voor al het werk, dat in de voor afgaande weken is verricht om dit feest te doen slagen. GIROBETALINGEN De kwartaalabonné's, die wensen te gireren, verzoeken wij het abon nementsgeld ad. f 1,35 te willen overschrijven op onze girorekening 147071, vóór 5 januari 1957, daar na die datum de kwitanties worden afgegeven. De Uitgever Verbetering Berger IJssportvereniging De contributie werd van f 2,50 op f 5,- gebracht. Wie voor 1 dec. toetrad kon nog voor de oude prijs worden ingeschreven, doch daarna betaalt men f 5,-. Het Humanistisch Verbond in Bergen Het Humanisme is in Neder land al een oude traditie. Eeuwenlang is het evenwel een idee van enkelingen of kleine groepen geweest. Na de oorlog wordt het georganiseerde huma nisme in ons land vertegenwoor digd door het Humanistisch Ver bond, dat verleden jaar zijn tweede lustrum vierde. De gemeenschap „Alkmaar en Omstreken" van het H. V„ welke reeds talrijke zondagmorgen-le zingen organiseerde in Alkmaar, zal nu een bijeenkomst houden in Bergen. We verwachten dat onze vrienden en geestverwanten deze gelegenheid zullen aangrijpen om met het Humanistisch Verbond kennis te maken. Wellicht volgen na deze bijeenkomst dan meer dere. (Zie advertentie). De N.C.V.B. (afd. Bergen) hield op 30 november haar leden vergadering in het Dorpshuis. Na de gebruikelijke opening door de presidente, mevrouw M. F. Paarlberg-Dun, kreeg de spreker voor de avond, Ds. C. Gilhuis van den Haag, het woord over het onderwerp: „Oud wor den en oud zijn". In oosterse landen is men ver langend om oud te worden, de oude van dagen wordt met onder scheiding en met eer tegemoet ge komen. De eerste grijze haar wordt met vreugde begroet. Ge heel anders is dit in onze westerse landen. Onze samenleving, die door machines, sport enz. be heerst wordt, vraagt vlugheid, snelle reactie. Bij jongeren zijn deze eigenschappen meer aan wezig dan bij de ouder wordende mens. Deze wordt dan langzaam aan aan de kant gezet. Toch is dit niet de diepste oorzaak van onze angst en afkeer om ouder te worden. De moderne mens, die God niet ziet en niet wil zien, ziet geen toekomst en weet niet waar hij heen moet. Spreker vraagt zich af wanneer we lichamelijk en geestelijk oud worden. Lichamelijk: wanneer de afbrekende krachten de overhand krijgen over de opbouwende. Geestelijk: wanneer ons ge- dachtenleven zich meer gaat rich ten op het verleden dan op de toekomst. De lichamelijke gebreken of in validiteit, de vereenzaming en het onzelfstandig worden, zijn scha duwzijden van het oud worden. De lichtzijde van het oud wor den is, dat men veel dingen dan pas in ware proporties zien gaat en op vele waaroms van vroeger nu duidelijk een antwoord vindt. Het mooiste is echter, dat, als veel rondom ons wordt afge broken, wij dichter bij Jezus ko men. Hij, die werkelijk gelooft in Jezus, als Zijn Zaligmaker, blijft, ook bij het ouder worden, jong, omdat hij een toekomst heeft en het leven nog komt. Na de pauze worden aan Ds. Gilhuis verscheidene vragen ge steld. de notulen worden gelezen, waarna Ds. Gilhuis deze avond sluit. In de loop der jaren is voor de Ouden van Dagen in Bergen aan het Kerstfeest een heerlijke middag en avond verbonden ge weest, die verzorgd werd door het Leger des Heils. Wat hebben zij genoten van alles wat hun geboden werd en wat een vreugde voor velen van hen om nog eens met elkaar rond om de Kerstboom de oude zo be kende Kerstliederen te zingen. Uitroepen als; dat was nu precies zoals in mijn jeugd of wat heb ik dit veel jaren gemist, bewezen de dankbaarheid. Dit jaar wordt dit feest weer gegeven op Donderdag 27 de cember in het Dorpshuis. Drie jaar geleden was het ook in het Dorpshuis en zij die daar bij geweest zijn weten nog wel hoe het toen geweest is. Ouden van Dagen die ook nu weer aan wezig zullen zijn worden ver zocht zich hiervoor op te geven in de loop van de volgende week. Beste jongens en Meisjes! Zijn jullie niet op een zondag school en hebben jullie daardoor geen kerkelijk Kerstfeest en zou den jullie dat toch wel fijn vin den? Nu je kunt een heerlijk Kerstfeest hebben hoor op zon dagmiddag 23 december 4 uur in het Dorpshuis. Als jullie ouders het goed vinden kom je dan de volgende week, voorzien van een briefje van je ouders even hier voor aanmelden. Kinderen die zich niet gemeld hebben kunnen niet worden toe gelaten. Minimumprijs f 2,40 (drie regels) elke regel meer 65 cent, vooruit bij de opgave te voldoen. Het Nieuwjaarsnummer komt uit op zaterdag 29 dec. Evenals vorige jaren zal dan gelegenheid bestaan tot het plaatsen van een N ieuwjaarsgroet. Opgave zo spoedig mogelijk vóór 21 december aan onze bureaux of bij de bezorgers. S. DE LANGE J. W. FAKKERT BELASTINGCONSULENTEN Zaterdagavond werd in het Wapen van Bergen door de Kla verjasclub „De Vriendenkring' een klaverjasdrive gehouden, die tot een groot succes is geworden. Ruim 80 spelers namen aan de drive deel, waaronder talrijke le den van de K.J.C. N.E.V.O. en zelfs spelers uit andere plaatsen. De wedstrijd werd geopend door St. Nicolaas in persoon, vergezeld van zwarte Piet, die in zijn openingsspeech zijn voldoe ning uitdrukte over het aantal deelnemers. Verder liet hij twee tafel-aanstekers met klaverjas- emblemen zien, die bedoeld zijn als prijzen voor het koppel dat in de reeks te houden drive het hoogste aantal gewonnen spelen zal behalen. Hij wees er daarbij op, dat niet het hoogste aantal punten beslissend zal zijn, doch het grootste aantal gewonnen spelen. Voorts sprak hij zijn beste wensen uit voor het verloop van het spel, waarna de wedstrijd een aanvang nam. Na afloop verscheen de Sint opnieuw om de prijzen uit te rei ken aan degenen, die daarvoor in aanmerking kwamen. Hij deed dit met een speechje waarmede hij zich de sympathie van de spe lers wist te verwerven, zodat deze drive bij allen een uiterst gunstige indruk maakte en aller tevredenheid wekte. De uitslag was als volgt: punten lepr. Fam. Duinmeyer -5455 2e pr. C. Hoeben K. Henke 5221 3e pr. Hageman-Veken 5069 4e pr. Span-De Waard 4971 5e pr. hr. Jol-Burgering 4922 6e pr. Dames van Alfen 4911 7e pr. Fam. Jongbloed 4703 8e pr. Mevr. Schouten- Liefting 4597 9e pr. Fam. T. v. d. Heyde 4596 10e pr. Gebr. Min 4520 llepr. Mevr. de Boer- Mej. Obdam 4479 Marsenprijs: Hageman-Veken 5 marsen. Op zondag 16 december zal een zaal vol mensen in de Rus tende Jager gaan luisteren naar een concert, te geven door het Leids Studenten Zangkoor en Kamerorkest: „Collegium Musi cum", Sommigen wellicht met hooggespannen verwachtingen, anderen weer met kritische re serve. Wij hopen aan deze hoog gespannen verwachtingen te vol doen en de kritische reserve om te toveren in laaiend enthou siasme. En terecht hopen wij dat! Want het Collegium Musicum bestaat uit enthousiaste studenten die veel van hun vrije tijd op offeren om de liefhebberij van zingen en spelen zo goed moge lijk te beoefenen. Er wordt elke week één of meer avonden inten sief gerepeteerd onder leiding van onze onvolprezen dirigent Hans van den Hombergh. Waar schijnlijk kent een ander hem als leider van de muziekkring „Drecht" in de radioprogram ma's. De Heer van den Hombergh is reeds anderhalf jaar aan ons koor en orkest verbonden en wij zouden zijn bekwame leiding en zijn persoonlijkheid niet meer kunnen missen. Het programma bevat o.a. wer ken van Bach en Strawinsky. De Suite van Strawinsky zal U wel zeer boeien vanwege de ver rassende eenvoud en de toch op vallende prachtige combinatie der blaasinstrumenten. De Russische volksliedjes, a capella gezongen, geven een zeer aparte en leven dige sfeer aan. Onze solisten zullen uitblinken vooral in Bach's kantate: „Also hat Gott die Welt geliebt". De bas, Leo Rommerts is nieuw voor óns, maar zeer goed en de jonge sopraan Ank Reinders heeft reeds vanaf het begin van haar zangstudie al onze concerten met haar zuiver geluid opgeluisterd. B. S. Andriessen. UURWERKEN Bij Kon. Besluit is de ere-me- daille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau verleend aan Mej. J. Wijnberg, gedurende vijf en twintig jaar huishoudster bij de fam. Van Alphen alhier. Burgemeester Dr. W. Huygens heeft haar deze onderscheiding persoonlijk overhandigd op de dag van haar jubileum. Bij een familie in Tuin- en Oostdorp waar men met veel pleizier zijn koperen bruiloft vier de, wilde men na de borrel over gaan tot het gebruiken van een kop koffie met een lekker stuk van een met marsepein gevulde tulband. Toen men dit heerlijke product echter ter tafel wilde brengen, kwam men tot de ont dekking, dat het verdwenen was. Waarschijnlijk hebben ongenode gasten zich erover ontfermd om aldus de vreugde door een groter aantal personen te doen delen. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg. Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel. Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m, Ingezonden mededeling Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met Administraties en belastingzaken M Komlaan 6, Bergen Nh. tel. 0 2208-2577 Hereweg 46, Schoorl tel. 0 2209-542 tt BERGEN 16 dec. Dr. POOT, Tel. 2413 SCHOORL-KOEDIJK 16 dec. Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1