iKIeMhd 99 tf AFGROND OF LICHT Raadsvergadering Bergen Ü5P m Boekhandel OLDENBURG mmaaamsm mmm Uw administratie nog niet in orde, of belastingzaken niet geregeld!! Firma MUM PIERSMA KERSTMIS GERRITSEN Kerstpot Leger des Heils W Irir^wTrPrw VRIJDAG 21 DEC. 1956 33c JAARGANG No. 50 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef DOOR DR. P. H. RITTER Het Kerstfeest nadert weer, met al zijn blijdschap en al zijn liefelijkheid. De kerstklok kan luiden, de dennegeur van de boom, waarin de lichten straks worden ontstoken, doortrekt onze woning. Wij zijn vriendelijk je gens elkander en om ons heen klinken de heldere stemmen der kinderen. Wij vertellen hun de dichterlijke verhalen, waardoor de geboorte van Jezus op aarde wordt omringd, de aanbidding der koningen, de reis van de her ders naar de kribbe. En wij ver halen de roep der engelen: ,,Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!" Het kan alleen het geloof zijn, het onwankelbaar godsver trouwen, dat ons de moed geeft tot deze kerstbelijdenis, nu ze ge vraagd wordt in de tijd van he den. De viering van Kerstmis is, niet alleen in haar uiterlijke ver schijning, maar ook in haar wezen een erkenning van blijdschap. Luisteren wij naar de woorden van Lucas, als hij de openbaring beschrijft, die de herders ont vangen. ,,Toen de herders zich in het veld bevonden en de nacht wacht over hun kudde hielden, stond een engel des'Heren bij hen en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: „Vreest niet! want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal: namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Here, in de stad Davids. Hoe kunnen wij deze blijdschap benaderen in een tijd als de onze? Zelden heeft de mensheid een zo ontstellende verloochening van het goede leven doen aanschou wen als in de jaren van nu. Wij neigen niet naar vreugde, wij ge voelen ons benard. Het lot van Hongarije, waar een volk op de verraderlijkste wijze werd uitge moord, ligt ons nog vers in de herinnering. Een oorlog dreigt en mèt die oorlog ons aller vernieti ging. Haat en belangenzucht zijn bezig de mensheid naar de af grond te richten. Wij vluchten in de engte, wij En daar komt het kerstfeest, met zijn boodschap van he melse vreugde, met zijn getuige nis van vrede en naastenmin. Meer dan ooit vertoont zich de paradox tussen de aanschouwde en de geestelijke werkelijkheid. Kerstmis blijft licht uitstralen door de duisternissen der wereld. Omdat met de komst van de Ver losser zonde en leed zijn wegge wist voor hen, die in Hem ge loven. Temidden van de ellende, waarin wij vertoeven, versagen wij, omdat wij in aanraking ko men met het snijdend probleem van onze schuld. Zou de mens heid haar verderf en haar onder gang tegemoet snellen, wanneer niet de boosheid ons aller harten bevangen had? Er is een samen hang tussen ieder mens en de mensheid. Zoals een wijndroppel, gestort van de voorplecht van een schip door alle wateren der we reld wordt opgenomen, zo zal één kwade gedachte het geheel van de mensheid beïnvloeden. Wie het kwaad uit zijn ziel bant, wie zijn leven naar Chris tus richt, hij zal deel hebben aan de verlossing. Het is de enige weg voor de benarde mens. Stellen wij onze hoop tegenover onze vertwijfeling. „Wij zijn in hope zalig geworden", zo schrijft de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen. ,,De hoop nu, die gezien wordt, is gene hoop: want hetgeen iemand ziet, waar om zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien Zu vei wachten wij het met lijdzaamheid. Als hij dat heeft vastgesteld, dan komt hij tot dat ontroerende getuigenis omtrent de werking van de Heilige Geest in ons: En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp: want wij weten niet wat wij bidden, gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Een kerstartikel, waarin de aanschouwde werkelijkheid wordt verzwegen, zou zijn roeping mis kennen. Boven die zwarte wer- Te oordelen naar de inhoud der agenda voor de raadsvergadering op 29 november had men een „gewone" bijeenkomst der vroede va deren onzer gemeente mogen verwachten, waar zonder veel omhaal over de gewone zaken als het verlenen van fondsen voor grond aankoop, het verlenen van subsidie, voorstellen tot grondruil, 't ver schaffen van meer kasgeld aan de gemeente, en 't verschaffen van hypotheek aan gemeente-ambtenaren, die een eigen huis willen bou wen, in toestemmende zin zou worden gesproken en gestemd. De gebeurtenissen in Hongarije wierpen echter hun schaduw over de Nederlandse bevolking en een tweetal gemeenteraadsleden, die blijkbaar niet op de hoogte waren wat er vóór het uitbreken van de strijd om de vrijheid in Hongarije in ons gewest is geschied, achtten thans de gelegenheid gekomen, hun zegje te doen. Reeds weken voordat de strijd in Hongarije uitbrak is er te Alk maar een vergadering van burgemeesters uit de kring Alkmaar ge houden, waar in principe het besluit werd genomen een stichting voor hulp aan vluchtelingen in het leven te roepen, zulks op instigatie van de Verenigde Naties. Op vrijdag 16 november is deze stichting voor Vluchtelingenhulp Noord-Kennemerland reeds aan 't werk getogen. Bij de rondvraag merkte de heer v. Rees Vellinga op, dat hij een voorstel tot financiële steun aan de Hongaarse vluchtelingen had gemist. Burgemeester Dr. Huygens merkte op, dat we er thans in Nederland anders voorstaan dan ten tijde van de watersnood voor enige jaren. Toen bestond er geen organisatie en ieder werkte aan de hulp op eigen manier. Thans is dat anders. Het land is in dis tricten verdeeld, en in ieder dis trict werkt één stichting, die het werk leidt. Wij zullen dit vraag stuk aan de orde stellen, zodra er bericht van de stichting is ont vangen. Wij stellen het bijzonder op prijs, dat het Rode Kruis een grote actie is begonnen, In Ber gen is daarvoor een bedrag van 10.093 bijeengebracht, wat meer is dan één gulden per in woner. 't Voteren van gelden kan als 't nodig is, geschieden. We weten überhaupt nog niet of hier vluchtelingen zullen komen, even min of Ged. Staten dit gelden vo teren zullen goed vinden. De heer De Beurs bepleitte steun van gemeentewege, waar bij hij zich in politieke beschou wingen begaf. De burgemeester antwoordde dat de cri de coeur van de heer De Beurs heel mooi klinkt. Als mensen leven wij allen mede met wat de Hongaren thans onder gaan, doch het ligt niet op de weg van het gemeentebestuur enigerlei verklaring te doen of af V: waar als een kostbaar kleinood gevonden wordt, wat verloren werd gewaand leven van de ene dag op de an dere en de angst beklemt ons, niet alleen om de aanstaande ver delging der mensheid, maar ook om de staat, waartoe zij ver vallen is. Wij beleven de tijd van de wedloop tussen mens en ma chine, wij ontlokken aan de na tuur haar geheimen en staan ge reed elkander te vernietigen met de wapenen, die wij gevonden hebben met de overmoed van ons intellect. De eerbied, de liefde, zijn uit ons leven verdwenen. kelijkheid te stellen de vastheid van het godsvertrouwen, de heils belofte van de Verlosser dat moet het oogmerk zijn van hem, die over Kerstmis tot zijn medemen sen spreekt. Onze wens is, dat wij allen de hemelse vreugde van het kerstfeest mogen doordenken en dat wij ons zullen richten op het Licht, dat eenmaal is opge gaan en dat de aardse wisse lingen doorbreekt en tot in alle eeuwigheden schijnt. (nadruk verboden) COLLEGIUM MUSICUM. Zondagmiddag 16 december gaf het Leids Studenten zangkoor en kamerorkest „Collegium Mu- sicum" een concert onder leiding van Hans van den Hombergh, met solistische medewerking van Ank Reinders, sopraan, en Leo Rommerts, bas. De prestaties van dit zangkoor en kamerorkest komen niet bo ven het dilettantenniveau uit en doen de vraag rijzen: waarom gaan zij uit concerteren? te leggen over de internationale toestand. Dit valt buiten het ter rein van de raad. Wij juichen het werk van het Rode Kruis toe, als mede dat van anderen wanneer dit goed georganiseerd is. Zen dingen naar Hongarije worden niet gehandicapt door gebrek aan geld. Alle landen doen wat zij kunnen. Men krijgt niet de indruk dat er nijpend geldgebrek is. In- Coöp. Boerenleenbank te Schoorl De bank is gesloten van 31 december 1956 t.e.m. 8 januari 1957 Het Bestuur BOEKHOUDBUREAU wordt over de ruggen der Hon garen een discussie gevoerd. Dat is beneden peil; daarom heb ik blanco gestemd. De burgers moe ten offeren en hebben dit ook gedaan. Later kan dan de ge meente aanvullend optreden. Hij stelt voor geen enkel besluit te nemen en deze onverkwikkelijke geschiedenis te beëindigen. Zulks was niet de mening van 1 l O Heilig kind, dat wordt geboren I Door Engelen aangezegd, Gij wordt straks in een schamele kribbe, In doeken neergelegd. s En buiten raast een boze wereld, In mateloos geweld, o Zovelen moeten schuldeloos lijden, Wreedaardig neergeveld. O Kindje, leer ons toch de Boodschap Der Liefde te verstaan, Dan zal het mensdom, nu in tranen, In vreugde verder gaan. 1 MAARTJE N. ZWAAN f °o (f dividuen lieten hun hart spreken. De overheid is echter een lichaam. De heer Ellis zegt, dat het on derbrengen dezer mensen meer zorgen zal brengen dan alleen fi nanciële. Als een woning wordt beschikbaar gesteld, wordt deze onttrokken aan degenen wien zij toegedacht is. Hier zijn talrijke week-end en seizoen-huisjes die daarvoor beter in aanmerking komen. De burgemeester zegt, dat men eerst moet weten wat de behoef ten zijn, voor men de lijst kan overleggen van wat verlangd wordt. Dan kan met georgani seerde kracht hulp worden ver strekt. "t Voorstel v. Rees Vellinga komt daarna in stemming. Voor stemden de H.H. Dr. Hemelrijk. De Beurs, De Graan, v. Rees Vellinga en Mevr. Mr. Broek man, de heer Driessen; tegen: beide wethouders en de heer Broersma, terwijl de heren: Mr. Sluis, Ellis, Woldendorp en Wit tebrood blanco stemden. Met deze fraaie uitslag (6 st. vóór en 7 er niet voor) merkte de heer v. Rees Vellinga op, dat zijn voorstel toch was aangeno men. De secretaris haastte zich daarop naar zijn werkkamer om de gemeentewet te halen, aan de hand daarvan werd vastge steld dat het voorstel was aan genomen. 'Wethouder Borst deed de voorslag het voorstel in te trek ken en een voorstel van B. en W. af te wachten. Dr. Hemelrijk stel de voor, dat de blanco-stemmers zich eens zouden bedenken. De heer v. Rees Vellinga nodigde B. en W. uit een bedrag te noe men, waarop de heer Broersma voorstelde een bedrag van 1, pro memorie aan te nemen. Mr. Sluis zegt: Dit is een on verkwikkelijke historie. Het is principieel onjuist hierover te de batteren. Binnenskamers had men overleg moeten plegen. Thans de heer v. Rees Vellinga: Ik geef u de gelegenheid met een voor stel te komen, zegt hij. De burgemeester blijft echter onwankelbaar en zegt: U kunt van mij geen voorstel verwach ten, waarop de heer v. Rees Vel linga het voorstel deed om 5000,beschikbaar te stellen. Nu werd het echter Dr. Hemel rijk te erg. Reeds tevoren had hij verklaard, dat het verlenen van een bedrag voor de Hongaren met algemene stemmen behoorde te geschieden, en de waarde van zulk een gift door de gevoerde discussies werd teniet gedaan, en thans diende hij een motie van orde in, „gezien de onmogelijk heid een bedrag vast te stellen". Met de stemmen der VVD-frac- tie tegen en die van de heer Driessen blanco werd de motie aangenomen en was de overwin naar verslagen. Nadat nog over de ontoerei kende loketruimte in het postkan toor was geklaagd, waarop de burgemeester antwoordde dat de plannen voor de verbouwing van het postkantoor gereed zijn. en nadat Mevr. Mr. Broekman ge suggereerd had om op een vaste dag te vergaderen, sloot de bur gemeester de openbare vergade ring, terwijl hij de leden verzocht nog even te willen blijven. Bij de aanvang der vergade ring werden aan de leden de no dige papieren betreffende de ge meentebegroting ter hand gesteld. Nadat de notulen waren vastge steld en de ingekomen stukken onder de hamer waren doorge gaan, werd goedgekeurd dat de Artistiek Houtwerk school met den Bijbel aan de Van Peltlaan nieuwe schoolbanken mag aanschaffen; dat bij de Van Brederodeschool een tweede rij wielstandaard geplaatst wordt; dat de brandkranen genormali seerd zullen worden, en dat op de Boendermakerhof een brand- kraan zal worden geplaatst; dat de Katholieke Kinderuitzending, afd. Bergen subsidie zal ontvan gen; dat gemeente-ambtenaren 100 hypotheek op een nieuw te bouwen woning kunnen krijgen, terwijl de heer G. L. de Rhoter met algemene stemmen werd be noemd tot onderwijzer aan de openbare ULO school; dat het maximum-bedrag aan kasgeldle ningen werd bepaald op 1Y2 mil joen gulden. Verder werden B. en W. ge machtigd tot aankoop van gron den behorend aan de heer G. A. Leyen en de dames A. Braken- hoff-Kunst en C. G. Brakenhoff, alsmede tot ruiling van gronden met de heer M. L. Marquering. Mei. M. Neeleman en de fam. Hölscher, benevens tot aankoop van een strook grond voor het perceel Russenweg 20. 't Voorstel tot het overdragen van het gemeentelijk electrici- teitsbedrijf per 1 januari 1957 aan de P.E.N. onder nader te bepa len voorwaarden en tot aanstel len van een adviseur voor de on derhandelingen werd met alge mene stemmen aangenomen, al bracht het even de tongen in be weging. De burgemeester wees er op dat het net thans prima in orde is, doch dat Bergen de stroom te duur moet inkopen. Dit jaar was er een groot tekort. Men moet echter de realiteit onder ogen dur ven zien. Als adviseurs bij de on derhandelingen zullen optreden: prof. Simons, juridisch adviseur der Ver. van Ned. Gemeenten en Dr. Brouwer,, directeur van het G.E.B. te Delft. Dr. Hemelrijk had van de over dracht geen spijt. Reeds vijf jaar geleden had hij dit voorgesteld. Thans is 't net verbeterd, doch 't reservefonds is opgeteerd. Na de overdracht kan het licht goedko per worden. GOUD Zaterdag 22 en maandag 24 dec. staat de kerstpot weer bij de kerstboom in de Stationsstraat. Bij de huis-aan-huis collecte in Bergen waren vele mensen niet thuis. De plaatsing van de kerst pot stelt U in de gelegenheid Uw gave nog te geven voor de ar beid van het Leger des Heils. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. v—1 Zitting te Schoorl, elke maandagmorgen in de „Rode Leeuw" van 10-12 uur. Alkmaar, Houttil 24, vrijdag enzaterdag van 10-12 uur. vraagt U eens inlichtingen bij de Bergen - Komlaan 10 - Telefoon 2787 Alkmaar - Kennemerstr.weg 93 - Tel. 3348 0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo0 O 0 O o o o o o o o o o o o 0 o O O O O °OooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0 Boekensteuners, Fotolijstjes en Presse-papiers (handsnijwerk) Laanweg 35 SCHOORL BERGEN 23 dec. Dr. BULSTRA, Telefoon 3130 25 en 26 dec. Dr. v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 23 dec. Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360 25 en 26 dec. Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1