Iilleektlad f f 99 m OUDEJAAR 1956 f JAARWISSELING i Uw administratie nog niet in orde, of belastingzaken niet geregeld!! Firma MUM PIERSMA GERRITSEN ZATERDAG 29 DEC, 1956 33e JAARGANG No, 51 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef door dr. P. H. R i 11 e r. Op de oudejaarsavond plegen wij het jaar dat heenging als een stuk verleden op een afstand te overzien. Kunnen wij in de jaren, die wij thans beleven, die gewoonte volhouden? De jaren schijnen ons voorbij te vliegen als de telefoonpalen, wanneer wij reizen in een electrische trein Wii hebben de gewaar wording dat de wereld begrepen is in een ontzaglijk groeiproces, in een ontwikkeling naar nieuwe levensvormen en nieuwe waarderingen, Dat groeiproces voltrekt zich in het verborgene. Wij zijn geneigd er door te worden verontrust, omdat het zich in afgrijselijke verschijn selen openbaart. Maar laat ons ons voornemen om ons aan het einde van een onrustbarend jaar niet uitsluitend door sombere stemmingen te laten beïnvloeden. Groei brengt met zich mede worsteling en teleurstelling, maar ook verheugende feiten. Men moet zich voor de verschrikkelijke werke lijkheid, die om ons heen is, niet blinddoeken, maar men mag voor de goede momenten, die het leven te aanschouwen gaf, de ogen niet sluiten. raamd plan voorstellen dan het nabije oosten ten uitvoer bracht. Aan alle kanten vielen de arabi- sche staten het westen aan en de gelijktijdigheid van al die agressie maakt de toestand des te gevaarlijker. Frankrijk, dat in Algerië voor zijn leven als grote mogendheid Zoals wij tegenwoordig in de tijd worden samengeperst, zo worden wij ook geconcentreerd in de ruimte. Wat waren de we reldgebeurtenissen voor de mens van 1907? Een drama op een ver verwijderd toneel. Wat zijn ze voor de mens van 1957? Onmid dellijk op hem betrokken feiten. Door incidenten, die in Egypte of in een russisch grensland ge schieden, wordt ons eigen, per soonlijk leven in gevaar gebracht. Want het uitbreken van een derde wereldoorlog hangt ons op 1 januari 1957 nog boven het hoofd. Zelden bestond er zulk een raadselachtige samenhang tussen alles wat zich voordoet op onze planeet als tegenwoordig. De wereld iè kleiner geworden. Zij beknelt ons. Wij willen echter weigeren het oude jaar met angstgevoelens te beëindigen en het nieuwe jaar niet met vreze tegemoet gaan. De juiste instel ling op deze oudejaarsavond is, dat wij onze kleinheid en betrek kelijkheid tegenover de ondoor grondelijkheid der historie heb ben te beseffen en dat wij ons overgeven aan Gods wil. Het jaar 1955 is een jaar ge weest van grote veranderingen en verschuivingen in het wereld aspect. Wel bleef de koude oor log zijn karakter behouden van durende spanningen, van diplo matieke duels en van kleinere afleidingsoorlogen, maar het to neel, waar de belangrijkste ge- beurtennissen geschieden, ver plaatste zich. Het probleem van hel nabije oosten werd virulent en bracht een nieuwe wereld oorlog dichterbij dan hij ooit na de nederlaag van de as-mogend- heden geweest was. De gedragingen der arabische landen, met Egypte aan het hoofd, schenen wei-overwogen. Men kan zich geen listiger be- gen van Europa ernstig werden geschaad en zijn olie-voorraden slonken. De landen van het nabije oos ten zijn militair en organisato risch beschouwd zwak en min derwaardig. Maar zij konden zo'n grote mond opzetten en de westelijke mogendheden ringe loren, omdat zij het machtige Rusland achter zich wisten. Hier komen wij tot de grote en alles overschaduwende ge beurtenis die ons 1956 te aan schouwen gegeven heeft: de wlonderlijke gedragingen van Rusland. Dit jaar heeft op ostentatieve wijze de zogenaamde vredelie vende politiek van Chroesjtsjov en Boelganin zich zien ontplooien. Het scheen een ogenblik, of het ijzeren gordijn zou openvallen. Staatshoofden, parlementariërs, ministers uit het oostelijke en westelijke kamp wisselden bezoe ken en dronken te Moskou de wjodka. De vriendschapsbetui gingen gingen gepaard met een openlijke verloochening van de oude hardheid. De oude afgod, Stalin, werd na dode gevonnist Dit moe-geworsteld jaar glijdt heen, 1 Weer in der tijden schoot. 1 Dit was een jaar van angst en spanning, Ellende, nood en dood. s I Wij willen niet zo zeer gedenken, Dit al'wat ging voorbij, Wat 't soms ook gaf aan schone stonden, Voor u en ook voor mij, I Maar na de laatste klank der klokken, 1 Ons richten op het jaar, Dat als een onbeschreven boekdeel, Ligt open voor ons klaar. O mochten we op haar bladen schrijven, Dit zij een vurige beê, Moge dit jaar ons brengen, 1 1 De zo begeerde vreê. I 1 o Oo strijdt, zag zich weerstreefd door de steun, die de opstandige Alge rijnen ontvingen van Caïro uit: het jonge en dappere Israël, de voorpost van het westen in het morgenland, werd door een reeks van agressieve daden zijner na buren ten dode getreiterd, Enge land zag zijn positie op Cyprus bedreigd. En als klap op de vuurpijl kwam Nasser met zijn nationalisatie van het Suez-ka- naal, waardoor de zeeverbindin- en gevierendeeld. Maar hetzelfde jaar 1956 maakte ons getuigen van een volstrekte wending in de russische politiek. Opeens liet het Kremlin zijn masker vallen en vertoonde zijn ware aangezicht,. Opnieuw brengt het communisme bloed en tranen en aan het westen een on verhulde dreiging met geweld. De vraag is te stellen, waar de verklaring ligt van dit wisse lend en wankelend sovjet-beleid? Door zijn destalinisatie, die tot het uiterste werd doorgezet, heeft het de vrijheidsdrang losge woeld, welke in alle volken aan wezig is, die zuchten onder zijn knoet. De hongaarse opstand is het sterkst sprekend symptoom van een algemene bedreiging van de Sovjet door de volken die hij heeft onderdrukt. Maar overal is men de tyrannie moe. De pool se revolte heeft men nauwelijks bedwongen. Opstandige bewe gingen zijn gesignaleerd in Bul optreden der drie mogendheden is de toestand gezuiverd, het ge stook en gewroet is vervangen door een openlijk stellen van het probleem: door de neutrale en daardoor arbitraire houding van Amerika werd een beroep op de Verenigde Naties mogelijk. Dat de Verenigde Naties in aanzien zijn gestegen, is een be langrijk verschijnsel, dat 1956 ons bracht. Men roept het van de daken uit, dat de Verenigde Naties aan het ontaarden zijn, dat de invloed der oosterse leden haar vredesbeleid vertroebelt, maar zij zijn er toch in geslaagd de wereld over een gevaarlijke afgrond te dragen en tot dusver de vrede te bewaren. Of dit zal blijven gelukken? Wij gaan het jaar 1957 in met de bedreiging van een nieuwe wereldkatastrofe. Het heeft er de schijn van, dat het Suez-kanaal minder aanleiding geeft tot een acute ontploffing dan enige we ken geleden het geval scheen. Maar de toestand in en om Hon garije heen lijkt ons zeer ernstig. Het hongaarse volk wil zijn ver zet niet prijs geven. Het zal blijven vechten tot de laatste man. Maar wat zal de Rus gaan uitspoken? Zal de Sovjet-Unie, nu haar bestaan op het spel staat, geen daad van wanhoop verrichten om zich te handha ven? Twee belangrijke feiten van het afgelopen jaar zijn het her stellen van de geest van samen werking in Frankrijk en de ame- rikaanse presidentsverkiezing. In het uur van gevaar weet deze veerkrachtige natie, die altijd door verdeeldheid wordt getei sterd, haar eenheid te herwinnen. De wedergeboorte van Frankrijk is een der winstpunten in de ge schiedenis van het jaar dat ver streek. En de herkiezing van Eisen hower tot president van de Ver- garije, in Litauen en Danzig, ja in Rusland zelf. Het prestige van het sovjet stelsel heeft de nekslag gekregen. Het westen wendt zich vastbe slotener dan ooit af van de macht, die kanonnen en tanks richt op weerloze vrouwen en kinderen. De Sovjet-unie heeft al haar wervingsmogelijkheden verloren en haar tegenstanders vinden, als weerslag op haar wandaden, hun eenheid terug. De N.A.T.O heeft nieuw leven gekregen en de europese samen werking tegen het gevaar uit het oosten kreeg gloednieuwe kans. Door te gewagen van deze re cente ontwikkeling van de we reldsituatie komen wij op het tweede opmerkelijke verschijnsel dat (1956 ons te .aanschouwen gaf: de wisselvallige en grillige politiek der Verenigde Staten. Toen de storm (in het nabije oosten was opgestoken, ver loochende Amerika zijn weste lijke bondgenoten en ontstond een diepe breuk in het westelijk blok. Maar al spoedig drong de gemeenschappelijke bedreiging van een uitdagend Rusland tot hernieuwde samenwerking. De vraag blijft open in hoeverre Amerika gerechtigd is, slechts op een afstand het westen te steu nen en zich een eigen gedrags lijn aan te mjeten, wanneer het de noodzaak inziet zich de beharti ging van zuiver amerikaanse belangen voor te behouden. Wij menen, dat het ingrijpen van Israël, Frankrijk en Enge land de eigenaardige in-solidari- teit van de Verenigde Staten in de kwestie van het Suez-kanaal aan de vrede zijn laatste levens adem heeft gegeven. Door het enigde Staten geeft ook reden tot vreugde. Het noordamerikaanse volk zoekt naar standvastig be leid en naar bestendiging van een leider, die de problemen kent. Welk een tegenstellig tot de toe stand in Rusland, waar het be wind immer door geheime intri ges en paleis-revoluties wordt bedreigd en dat door zijn raad selachtige onzekerheid een ge vaar voor de wereld wordt! Temidden van de dodelijke ge varen waarmee wij het nieuwe jaar ingaan, kan er toch blijd schap in ons zijn, wanneer wij. ons rekenschap geven van de zedelijke reactie die door de wan daden der Russen in Hongarije bij de volken der wereld werd opgeroepen. De menigte leeft bij leuzen, maar in de beslissende momenten der geschiedenis welt het gevoel voor recht en mense lijkheid toch spontaan en mach tig uit haar op. In het bijzonder ons nederlandse volk, dat de ge vluchte Hongaren met genegen gastvrijheid ontving, heeft de praktijken van het communisme weten te onderkennen en woe dend veroordeeld. Het democra tisch socialisme heeft zich ge keerd tegen deze macht van ge weld en verraad en het heeft begrepen, dat de strijd in Hon garije wordt gevoerd tussen de arbeiders en hun onderdrukkers en dat hij hetzelfde karakter draagt als weleer het socialistisch verzet tegen de uitwassen van het kapitalisme, waarbij dan de z.g. communistische „volkslei ders met hun reusachtige saldo's op buitenlandse banken de plaats van de kapitalisten in nemen. Wij worden overweldigd door de wereldgebeurtenissen, die zich in het afgelopen jaar aan ons opdrongen, maar wij verlangen toch ook terugblik te geven op de lotgevallen van ons eigen land. De geschiedenis van Neder land in 1956 heeft zich geken merkt door een crisis in het ge zag en in de staatkundige struc tuur. Tot een gezagscrisis heeft het minderwaardig geschrijf van een buitenlandse pers, vol voos geroddel over vermeende toe standen ten hove, geen aanlei ding gegeven. Het gezwets is afgestuit op de liefde, de toegenegenheid en het vertrouwen van het nederlandse volk in zijn koningshuis. Onze ZILVER wijze koningin heeft samen ge werkt mefj haar raadslieden en die administratieve veranderin gen in haar omgeving tot stand gebracht, die zij noodzakelijk achtte. En zij is voortgegaan, onverstoorbaar, met de edele vervulling van haar taak, niet alleen haar taak als staatshoofd, die in de afgelopen zomer bij zondere zorg vereiste, maar ook als landsmoeder. Zij leefde mee met de lotgevallen van haar volk en trad als een weldoenster aan allen die leden, aan hen die be drukt waren, aan verbijsterde vluchtelingen, tegemoet. Een gebeurtenis, waarbij men het woord „gezagscrisis" kan gebruiken, heeft zich voorgedaan bij de inciden ten, die de burgemeester van 's-Gravenhage hebben omgeven. Onafhankelijk van eventuele fou ten, die de burgemeester in een vorige functie mocht hebben be gaan, wil onze ergenis, ook nu wij niet waarnemen maar ons herinneren, niet wijken over het geen toen is gebeurd. Een burge meester, aan wiens benoeming de gebruikelijke informaties zijn voorafgegaan en die als burge meester van Den Haag een on bevlekte staat van dienst had, wordt uit zijn am'bt gedreven door een journalist, die hem vele jaren na dato oude zonden voor de voeten werpt. Het kern-moment in de ge schiedenis van Nederland in het afgelopen jaar wordt gevormd door de kamerverkiezingen en de daarop gevolgde kabinetsforma tie. De verkiezingen brachten een ongekende winst voor de Partij van de Arbeid, waarvan de ver klaring lag in de begrijpelijke po pulariteit van de minister-presi dent dr. Drees. Maar ook de Katholieke Volkspartij behield haar stellingen. De oorzaak van de eindeloze kabinetsformatie, die daar op volgde, lag in de tot in het uiter ste ondernomen poging een' na tionale regering tot het bewind te roepen, een regering te vor men van alle partijen, terwijl de verschillende politieke groepen essentiële verschil- en geschil punten vertoonden. Men schuw de de vorm van een meerder heidsregering met een oppositie er tegenover. Met kunst en vliegwerk is tenslotte een natio nale regering ontstaan. Het jaar 1957 zal moeten uit maken of de nieuwe regering zich zal kunnen handhaven te midden van de baaierd van vraagstukken, waarvoor zij zich ziet geplaatst. Wij zijn onzeker over haar toekomstig succes, maar wij kunnen wel vaststellen ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK ^0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo0Q 0 O O o o 0 o o o o o 9. O O O o o o 0 0 MAARTJE N. ZWAAN 1 O O O O o ^OqOOOOOOOOOOOOOO oooooooooooooo oooooooo oooooooo oooooo oooooooooooooooO Zitting te Schoorl, elke maandagmorgen in de „Rode Leeuw" van 10-12 uur. Alkmaar, Houttil 24, vrijdag en zaterdag van 10-12 uur. vraagt U eens inlichtingen bij de BOEKHOUDBUREAU Bergen - Komlaan 10 - Telefoon 2787 Alkmaar - Kennemerstr.weg 93 - Tel. 3348 Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Statlonsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. BERGEN 30 dec. Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 1 jan. Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 30 dec. Dr. H. J. PIERS. Telefoon K 2201-202 1 jan. Dr. BRUST. Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1956 | | pagina 1