Itleekllad ft ft Raadsvergadering Bergen R*K* Vrouwengilde IIR SEN [lP K.J.C. T. en 0. Y\ Huwelijk Gevaarlijk speelgoed Plattelandsvrouwen Ned* Vereniging van huisvrouwen GERRITSEN Klaverjasclub „De Vriendenkring IrVVTrfrfr VRIJDAG 4 JAN. 1957 J5e JAARGANG No. 1 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond ad. Hoef Naast geleide economie thans ook geleide tuinaanleg. Windvaantje aan de Westkust ontvoerd. In de laatste vergadering in het jaar, welke de raad van Ber gen hield op 28 december 1956, ontbrak wethouder L. den Das. Na de opening der vergadering deelde de burgemeester mede, dat de heer Den Das tengevolge van een lichte ongesteldheid in het ziekenhuis te Alkmaar was opgenomen, alwaar hij hem. met wethouder Borst, de volgende dag hoopte te bezoeken. Nadat de notulen van de vorige ver gadering waren goedgekeurd en de ingekomen stukken waren af gehamerd, gaf de burgemeester ee-n uiteenzetting van het werk van de Stichting Vluchtelingen hulp Noord-Kennemerland, over eenstemmend met wat wij reeds in ons nummer van 21 december schreven. In de kring van bur gemeesters is, in overleg met de Stichting, besloten géén bedragen voor de hulpverlening te ioteren. Wél zal door ons een der duplex- woningen voor een hongaars ge zin worden beschikbaar gesteld, en zullen B. en W. een voorstel doen een krediet van 2000,a 2500 te verlenen voor het inrichten dezer woning. Door een vergissing was aan de gemeente Bergen reeds een gezin met drie kinderen toege wezen, dat echter voor Bergen in Limburg bestemd was. Voor Bergen N.H. zal de gemeente liever een gezin met één kind zien toegewezen. Gewoonlijk worden de kosten van de inrich ting der woning door de Stich ting gedragen, zodat Bergen thans een uitzondering vormt. Voorts ging de raad accoord met de verkoop van 23 terrei nen in het uitbreidingsplan ten noordoosten van de Van Pelt- laan. Tegenstand openbaarde zich bij verschillende leden over de voorwaarde dat de koper ver plicht is de tuinaanlegi op het gekochte terrein afhankelijk te stellen van de goedkeuring van B. en W. en daartoe bij de aan vrage om een bouwvergunning tegelijk met de bouwtekeningen een beplantingsplan in moet die nen. Hiertegen opperde de heer v. Rees Vellinga bezwaar ,,in naam van de vrijheid", terwijl hij zijn uitingen met een zinsnede uit een rede van H.M. de Koningin on dersteunde. Ook Mr. Sluis en mevr. Mr. Broekman maakten bezwaren. De heer Ellis kwam met het bezwaar, dat er terreinen worden verkocht aan bouwondernemin gen zonder dat de raad weet wie de opdrachtgever is. Dr. Hemel rijk voelde zich teleurgesteld. Er was afgesproken dat een derde deel van het aantal woningen voor Bergenaren bestemd zou zijn, doch dezen kopen blijkbaar niet. De voorzitter vroeg aan de directeur van gemeentewerken om inlichtingen, die op zijn beurt verklaarde dat de Bouwkas der Ned. Gemeenten voor Bergena ren bouwt. De burgemeester betoogde dat het niet de bedoeling is de ko per precies voor te schrijven hoe zij hun tuin moeten inrichten en beplanten, doch om toe te zien, dat de bewoners zich met hun tuinaanleg houden aan het alge mene beeld van de wijk die men hier wenst te stichten. Ook voor andere delen van Bergen zou een soortgelijke bepaling geen schade doen, doch daarover zullen B. en W, zich eerst nog beraden. De tegenstanders van de „ge leide" tuinaanleg waren echter niet [overtuigd,* (zodat de heer v. Rees Vellinga stemming over dit punt vroeg. Het resultaat was, dat met 7 stemmen vóór en 5 tegen de meerderheid van de raad, de geleide tuinaanleg aan vaardbaar achtte. Het voorstel over de voorwaarden werd daar na unaniem aangenomen. Een ander punt van discussie ontstond over de aankoop van het schilderij van Matthieu Wiegman ,,De Geboorte". Niet over het schilderij dat algemeen als een meesterstukje wordt be schouwd, maar wel over het feit uit welke fondsen de prijs zou worden betaald. De burgemeester had het stuk direct na de ope ning van Wiegman's tentoon stelling, spontaan gekocht. „Een jubileumsaankoop"! meende Dr. Hemelrijk, wat de burgemeester beaamde. Van het jaarlijks bedrag voor aankoop van Kunstwerken ad 600 was reeds 250 besteed voor de aankoop van een krijt tekening, zodat er nog 350 over was. De aankoop van Wieg man's werk wilde de burgemees ter echter buiten deze rekening houden, gezien het feit dat het stuk was aangekocht om iets te verwerven van een der promi nente Bergense schilders. In 't verleden is in dit opzicht te wei nig gedaan. De raad was het hiermede eens, doch men merkte op dat deze aankoop een geheel ander karakter draagt dan die uit de contra-prestatie-regeling, en dat men bij de keuze van een kunste naar niet gebonden is door zijn of haar al-of-niet-lid-zijn van de K.C.B. Verder werd meegedeeld, dat de raadsvergaderingen, tenzij hoge uitzonderingen anders no pen, voortaan zullen worden ge houden op de laatste volle werk dag van iedere maand. Dat worden dus ook geleide verga deringen! Bij de rondvraag deelde mevr. Mr. Broekman mede, dat zij Ber gen aan Zee had bezocht en daar wel iets geschokt was. Zij was geschrokken van het in aanbouw zijnde flatgebouw," dat het uit zicht op zee zal belemmeren; daarna had zij het Parnassiapark bezocht, dat er kaal uitzag en waar zij een heir van kippen had opgemerkt, die al het groen de den verdwijnen. De burgemeester wees er op dat het uitzicht op zee, waarvan de spreekster had verklaard: ,,30 jaar geleden was dit uitzicht idyllisch" niet voorgoed verdwe nen is, maar terugkomt als de zandbult is weggewerkt wat ze ker zal gebeuren. Het zal nodig zijn een jaar of wat te wachten. Het gekapte hout in het Par nassiapark was voor 90% dood hout, aldus verklaarde de heer Blauw, terwijl de burgemeester wat de kippen aangaat, eens met de eigenaar zal spreken. De toneelclub van het R.K. Vrouwengilde, afd. Bergen, gaf op donderdag 20 december in de grote zaal van ,,De Rustende Jager" een opvoering van ,,De Kerstnacht van de bandiet", door Harry v. Batenburg, een spel van de rode terreur in Hongarije, in drie bedrijven, opgedragen aan kardinaal Mindszenty en alle slachtoffers der rode terreur. In haar openingswoord heette de presidente mevr. Diesfeldt- Pieters de aanwezigen welkom en wees er op dat het Kerstspel het feest is van het licht, dat in de wereld kwam. Zij wees er tevens op hoe men in sommige landen dit licht tracht te doven, waarvan dit toneelspel een dui delijk voorbeeld geeft. Het stuk verbeeldt de beklem ming die over de inwoners van Hongarije hangt, als gevolg van het feit, dat aldaar bisschoppen en priesters vervolgd worden en gevangen genomen. Hier en daar weet er een aan de greep der politie te ontkomen, en zwerft rond, leest hier en daar de H. Mis en hoort biecht, en vindt dan bij enkele betrouwbare men sen onderdak en enkele dagen rust. Tegen Kerstmis komt Vader Michaël, een priester die in boe- renvermomming rondtrekt, op de boerderij van Saalbos, waar man en vrouw hem hartelijk welkom heten. Maar ook de bandiet Bartok Nimek, die door de politie ge zocht wordt wegens zijn rove rijen, doet een beroep op de gastvrijheid van boer SaalboS, die zulks niet weigert. De ban diet, of beter gezegd rover, komt in dit christelijke milieu in aan raking met de boer en zijn vrouw en hun twee dochters en ook met Vader Michaël maar van hun christelijke opvattingen wil hij niets weten, hij drijft er de spot mede. Maar wanneer een buurman, die in geldnood verkeert aan de politie verraadt, dat Vader Mi chaël zich in de boerderij bevindt, en deze wil arresteren, springt deze bandiet voor de priester in de bres, met het gevolg dat hij direct wordt doodgeschoten. In het derde bedrijf zijn Maria en Jozef met het Heilige Kind door Hongarije aan 't dwalen. Zij zien) de ziel van de gestorven bandiet, die niet alleen voor zich zelf maar ook voor de armen heeft geroofd, en nemen hem ten slotte mee naar het rijk van de eeuwige heerlijkheid. Mede door de ernst en de toe wijding waarmede de spelers dit spel uitbeelden is deze opvoe ring geworden tot een echt Kerstspel. Geboeid luisterden de toe schouwers toe, in het laatste be drijf zelfs met ademloze aan dacht, eerst toen het licht in de zaal weder opging realiseerde men zich met een toneelstuk te doen te hebben en ving het ap plaus aan. De presidente mevr. Diesfeldt- Pieters bracht de spelers dank voor hetgeen zij hadden gepres teerd en dit terecht want de spanning steeg van bedrijf tot bedrijf. Ook aan de heer A. Groot, die op uitstekende wijze de grime had verzorgd, dient een woord van dank te worden ge bracht. De spreekster gaf de raad veel voor het Hongaarse volk te bidden, opdat de ge vluchte Hongaren eenmaal we der naar hun bevrijd vaderland mogen terugkeren. Een wijze raad, waarmede alle gezindtën kunnen instemmen. Boek over de Hongaarse opstand Naar wij vernemen verschijnt binnenkort de geschiedenis van de Hongaarse opstand, geschre ven door twee Hongaarse emi granten, nl. Mr. Kalman Konkoly advocaat en journalist, en dr. Aurél Abranyi, politiek redacteur bij een der grootste Hongaarse Katholieke kranten. Aan de hand van hetgeen zij zelf beleefd en uit de mond van vluchtelingen vernomen hebben, is een verhel derend werk over de schokken de gebeurtenissen onstaan. De auteurs noemden hun boek: „EEN LAND IN VLAMMEN. Het offer dat Hongarije bracht". Het is binnenkort in de boek handel verkrijgbaar. Onder grote belangstelling van verschillende zijden werd vrij dagmorgen 28 december op het gemeentehuis het huwelijk vol trokken tussen de heer C. G. Macris, kunstschilder en mejuf frouw Pauline Eecen, beeld houwster. De bruidegom, die uit griekse ouders in Kaïro is ge boren woont in Parijs, waar hij als kunstschilder werkzaam is. Voor het voltrekken van het hu welijk bediende de ambtenaar van de burgelijke stand zich naast het nederlands, ook van de franse taal. GESLAAGD. Bij het te Alkmaar in „Het Wapen van Heemskerk" afgeno men examen slaagde mej. C. C. van den Bogaerde voor het exa men als typiste. Ongetwijfeld zullen de ouderen onder u nog wel eens terugden ken aan hun schooljaren, waar aan tal van prettige herinnerin gen zullen zijn behouden. Naast de uren, welke binnen de school werden doorgebracht, wisten de kinderen zich tijdens het speel kwartier, voor en na schooltijd, heel best te vermaken. Hoepelen tollen voetballen schuil hoekje knikkeren, en wat al niet meer, waren de geneugten van het spelminnend schoolkind. Inderdaad zijn de tijden veran derd, zo ook de jeugd (ik doel hier op de schooljeugd) die nau welijks meer aandacht schenkt aan een hoepel of een tol. Wat een plezier kon vroeger niet wor den beleefd aan een buultje knik kers. Tegenwoordig schijnt het bezit van een halve emmer stui ters heel normaal te zijn. Ofschoon in mindere mate dan voorheen, kennen we nu nog wel de z.g. knikker- en tolperioden. Dat velen, en vooral de jongens thans geen waardering meer hebben voor deze, voor kinderen zulke aangename bezigheden, be wezen kort geleden een aantal met elastiekjes en propjes gewa pende schooljongens, die elkan der van korte afstand beschoten. Ik wil gaarne van deze gelegen heid gebruik maken om jullie, jongens, ernstig te waarschuwen voor dit schijnbaar onschuldige spel, wat toch zulke vreselijke gevolgen kan hebben. Het meest ontstellende wat ik hierover heb gehoord is het volgende: Een zestienjarige knaap wilde op een avond zijn vader, die in zijn avondblad verdiept zat, laten schrikken door een propje papier de krant af te vuren. Het schot was echter niet zuiver ge richt met als gevolg, dat het extra stevig gemaakte propje (sommigen doen er zelfs een steentje in) recht in het oog van de man werd geschoten. Een oogbloeding, een zware ontsteking, welke naar de her senen is geslagen, .waren de ge volgen, waaraan de vader kort daarop in het ziekenhuis is over leden. Dit verhaal zou zeer on geloofwaardig geklonken hebben jongelui, ware het niet, dat het een vriend van mij persoonlijk is overkomen. Laat het een les zijn jongens en denkt er aan dat jullie niet meer wordt gezien met dit uiterst gevaarlijke „speel goed". Leden van de Plattelands Vrou wen en van de Huisvrouwen had den gezamenlijk de dancing van De Rustende Jager in een stem mige kerstruimte omgetoverd. De verlichting en versiering van de kerstboom waren van de zondags school. Zo hadden deze drie kort na elkaar in dezelfde zaal, vie rende kerstgroepen elkaar in samenwerking gevonden. Donderdagavond 20 december ontstaken de Plattelandsvrouwen er de lichten van vreugde, vrede en liefde, waarna gezamenlijk, on der de muzikale leiding van de heer Wout Meyer, het „Stille nacht, heilige nacht" gezongen werd. Ook het ledenzangkoortje dat zich deze avond liet horen en het door de leden gespeelde leken-kerstspel stonden onder zijn bekwame leiding. Op rustige toon en in de goede sfeer, las de voorzitster op deze avond enkele Zuid-Afrikaanse gedichten en een kerstverhaal uit een kamp der „displaced persons" voor. Het is verheugend, dat dit jaar bijna het gehele kerstfeest door eigen krachten werd ver zorgd. Dit verhoogt in hoge mate de intimiteit van het feest. De enige krachten van buitenaf wa ren mevrouw Elisabeth Weyand- Bouwman, zang, met aan de piano mevrouw C. Morée-Dol, die een viertal kerstliederen ten gehore brachten. Ook de inwendige mens werd niet vergeten. Daarvoor hadden huishoudelijk aangelegde leden en de heer Hoogvorst gezorgd. Vrijdagmiddag 21 december vierden de Huisvrouwen met een aantal bejaarde gasten het Kerst feest. Het huisvrouwenkoortje onder leiding van mevr. C. Mo rée-Dol zong stemmingsvol de mooie oude kerstliederen bij het schoon gezegde verhaal. Vele leden brachten ook dit jaar weer onder leiding van mevr. K. Frevel-Geyl de kerst boodschap in de vorm van een lekenspel. Nijvere huisvrouwhanden had den voor een wel verzorgde ver snapering gezorgd, die met fees telijke verlichting werd aange dragen. In goede sfeer van samenzijn werd deze middag door de huis vrouwen en haar gasten door gebracht. De Klaverjasclub T. en O. mag zich nog steeds in een grote be langstelling verheugen. Iedere week wordt nog spor tief de kans om een goede plaats in de lopende onderlinge compe titie verdedigd. Zaterdag 5 januari '57 wordt weer een open drive gehouden in ons verenigingsgebouw, waar voor we Uw medewerking inroe pen. Vele prijzen en attracties kunnen weer worden uitgereikt; als steeds is de aanvang gesteld op stipt acht uur. U weet het uit ondervinding: bij ons wordt op tijd begonnen. De stand van de onderlinge competitie is: 1Grijspaarde-v. d. Berg 18433 2. F de Groot-C. Dekker 18331 3. Dames v. d. Berg- v. d. Ham 18292 5. Godijn-Mw. Grijs- paarde 17795 6. Delis-Koopman 17609 7. Fam. Vierdag 17290 8. Fam. Kuitwaard 17269 9. Mevr. de Vries- Annie Dekker 17255 10. Buisman- Mevr. Hagen 17211 11. Dames Scholten- Dekker 17123 12. Arndtz- Tiny Grijspaarde 17052 13. Posthumus-Grolman 16759 14. Fam. Baltus 16659 15. A. de Vet-H. Raams 16481 16. Schaper-Visser 16447 17. Dekker-Pesie 16416 18. W. de Vet- Mevr. v. d. Heijde 16345 19. Mevr. de Groot- D. Scholten 16211 20. Dames Houtenbos 15980 21. Fam. Kramer 15912 22. v. d. Heijde- Ringenberg 15903 23. Leeuwerik-Liefting 15865 24. Dames Dekker-Bos 15036 KLOKKEN In de stemmig met dennen groen en hulst versierde zaal van „Het Wapen van Bergen", waar de rijkgetooide kerstboom met zijn talrijke lichtjes de kerststem ming nog verhoogde, hield op 24 december de Klaverjasclub „De Vriendenkring" de eerste der twee door haar aangekondigde drives, waaraan ditmaal 84 spe lers deelnamen. De voorzitter, de heer P. Morauw, heette de aan wezigen welkom, om voorts bij de betekenis van het kerstfeest stil te staan, en de hoop uit te spreken, dat althans iets van deze Kerstgevoelens in de wedstrijd tot uiting zou komen. Deze hoop is niet beschaamd geworden, want naar aller oordeel had men nog nimmer zo aangenaam gespeeld. Een afzonderlijk woord van dank kwam toe aan mejuffrouw Guurtje Schekkerman, die als „de mascotte" van „De Vrien denkring" belangeloos het vele werk, dat met de prijzen verbon den is, had verricht. De uitslag dezer drive is als volgt: lepr. P. v. Campenhout-O. Kees, 5323 pnt. 2e pr. P. de Groot-Smit, 4971 pnt. 3e pr. Dames Morauw-Schekker- man, 4905 pnt. 4e pr. Mw. v. Campenhout-Van Oene, 4877 pnt. 5e pr. Dames v. Alfen, 4832 pnt. 6e pr. G. Modder-J. Wolf, 4830 pnt. 7e pr. C. Hoebe-H. Henke, 4801 pnt. 8e pr. B. Burgering-v. d. Berg, 4778 pnt. 9e pr. B. Dobben-C. Vrasdonk, 4762 pnt. 10e pr. Bakker-Span, 4667 pnt. Marsenprijs: P. de Groot-Smit. De 29e december vond in „Het Wapen van Bergen" de tweede drive van de K.J.C. „De Vrien denkring' plaats. Was het de mare van de zo gezellig aangeklede zaal, of wa ren het de prijzen, die „De Vrien denkring" ter beschikking stelde, die de toeloop ditmaal hadden doen toenemen? Honderd deel nemers, waaronder er waren uit Alkmaar, Egmond en Schoorl, waren opgekomen om met de Bergense leden te kampen. In zijn openingswoord drukte de voorzitter zijn voldoening uit over het grote aantal, een tot dus ver nog niet behaald record, maar wees er tevens op, dat het bestuur bepaalde regels volgt, op dat alles correct zal verlopen. Het spel wordt niet alleen om de prijzen gespeeld, maar tevens om het spel op hoog peil te brengen en het op dit peil te houden. In het verlopen jaar zijn bij de N.- Holl. Klaverjasbond 44 klachten ingekomen wegens onzuiver spel. Al deze klachten zijn onderzocht en slechts in één enkel geval bleek de klacht juist te zijn. Er bestaat dus wel degelijk een al gemeen streven om het spel juist te spelen, en dit is een reden tot verheugenis. Nadat de secretaris, de heer A. Jongejans, de spel regels had bekend gemaakt, werd ^ot de wedstrijd overgegaan, die ook thans weer in de beste stem ming verliep. De uitslag was als volgt: le pr. Dusbaba-Langras, 5407 pnt. 2e pr. Mevr. Schouten-J. de Waal 5043 pnt. 3e pr. Fam. v. d. Grijspaarde, 5041 pnt. 4e pr. Mevr. Morauw-Mevr. Schekkerman, 4917 pnt. 5e pr. V. Vegten-Meijer, 4840 pnt. 6e pr. Mevr. de Vries-A. Dekker, 4821 pnt. 7e pr. Min-Schotten, 4771 pnt. 8e pr. H. Schotten-H. Dekkers, 4760 pnt. 9e pr. Langras-Den Otter, 4732 pnt. 10e pr. Mevr. Wiggermans- Waals, 4718 pnt. Marsenprijs: Dusbaba-Langras: 6 marsen. Wij hopen U in 1957 weer hetzelfde ver trouwen en de nodige service te kunnen geven als voordien. KAPSALON Telefoon 2104 ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg. Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan'i Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. BERGEN 6 jan. Dr. BULSTRA, Telefoon 3130 SCHOORL-KOEDIJK 6 jan. Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1