..DE DUINSTREEK" „Als de klok waarschuwt" Als niiiedir liet belooft gebeurt liet IULMS- opruiming fóf Hothtsdansinstituut 20 30 40-507. KORTING BOORSMA - TEXTIEL BERGEN 70 FLAGSTONES Zakenmensen Boekhandel OLDENBURG Restanten van kwalitatief hoge waarde ruimen wij op TEGEN STERK verlaagde prijzen PULLOVERS - VESTEN ONDERJURKEN SHAWLS PYAMA'S - NACHTJAPONNEN KINDERJURKJES BLOUSES A.s. zaterdag 5 januari v.m. 9 uur vangt de Opruimings-Verkoop aan RUINELAAN 12 - TELEFOON 2532 Tweede Blad Vrijdag 4 jan. 1957 D E R 0 D E S T 1 E R Een verhaal uit de tijd van de voortrekkers en pioniers Een goed toneelstuk van Ch. en R. Feenstra, voortreffelijk op gevoerd in een uitverkochte zaal van ,,De Rustende Jager", heb ben er ongetwijfeld toe bijgedra gen, dat het gezelschap ,,Ons Genoegen" kan terugzien op een van haar meest geslaagde Kerstuitvoeringen. Enkele ietwat zwakke scènes uit het tweede be drijf konden echter een boeiende uitbeelding van het spel niet ver hinderen. Zowel de inhoud van het stuk als de wijze waarop het ten tonele werd gevoerd vielen bij het publiek bijzonder In de smaak. Het verhaal speelt zich af op een door de familie kapitein Brouwer bewoond slot in Fries land, waar zich heel vreemde dingen voordoen, verschijnselen welke doen denken aan het radio spel „Dodenhuis" van een tiental jaren geleden, waarin- de toen malige tante Beatrix de hoofdrol had en vele luisteraars op zater dagavond aan de radio deed sid deren. Een dergelijke lugubere fi guur vinden we terug in de oude Sinne, als sleutelbewaarder, het enige door kapitein Brouwer van de vorige bewoners van het slot „overgenomen personeelslid. De spanning bereikt haar climax, wanneer Sinne 's avonds tegen 10 uur angstaanjagend en hevig gesticulerend een aantal vroegere gevallen van moord uit de doe ken doet, welke allen klokslag 10 uur plaatsvonden. De kapitein en diens dochter Babette vatten dit alles nogal nuchter op, doch Mevr. Brouwer raakt er volko men door van haar stuk, ze ver liest zelfs het bewustzijn, als na de gewaande ontvoering van Babette het lijk van een man het erf wordt opgedragen. Het is tenslotte freule van Smirnia, een buurvrouw, die met behulp van de verstekeling en Sinne de moordenaar, de huis dokter, ontmaskert. De figuur van kapitein Brou wer werd perfect uitgebeeld door S. de Leeuw, terwijl men in mevr. Koeten-de Leeuw de juiste per soon had gevonden voor de rol van de hooghartige kapiteins- vróuwe. Hun dochter Babette werd goed getypeerd door mej. Kok. Lolke, de huisknecht en het dienstmeisje Wietske werden prima vertolkt door resp. E. Ereen en mej. De Graaf. Voor treffelijk was de wijze waarop R. den Das de rol van de oude Sinne speelde. Ook Fr. Leijsen dwong bewondering af in de ver tolking van de^verwekelijkte fi guur van dokter v. Gendt, een bijzonder zware opgave. Freule van Smirnia was bij mevr. den Das-Steen in vrij goede handen; W. Feeke, als de verstekeling, Ibleef even onder de verwachtin gen door zijn ietwat eentonige wijze van voordragen. De regie was in handen van de heef A. v. Wurkum, en ver dient alle waardering. De avond werd besloten met een gezellig bal. SPORTNIEUWS „MEVO'-NIEUWS. Op zaterdag 22 december j.l. hield de K.J.C. „Mevo" haar jaar lijkse Kerstdrive. Tegen half ne gen werd begonnen door 44 kop pels, dus mocht men wat de op komst aangaat zeer tevreden zijn. De prijzen waren, zoals vorige drive's, geweldig, en er werd dan ook danig voor gewerkt om daar een van te bemachtigen. Er waren konijnen, eenden, kippen, taarten enz., die voor de komende dagen niet werden ver smaad. Het is dan ook een gezel lige avond geworden en de uit slag was voor velen het hoogte punt van de avond. De uitslag was: le pr. de heren de Raad-Liefling, 5265 pnt. 2e pr. Langgras-Dusbaba, 5189 pnt. 3e pr. Heneweer-Pesie, 5162 pnt. 4e pr. De Waard-Slot, 5097 pnt. 5e pr. v. d. Kamer-Oome Kees, 4938 pnt. 6e pr. Postumus-Vermie, 4857 pnt. 7e pr. Vrasdonk-Schotte, 4667 pnt. 8e pr. de heer en mej. Tea Nieu- wendijk, 4647 pnt. 9e pr. J. Schaper-Schotten, 4629 pnt. 10e pr. Fam. Duinmeijer, 4613 pnt. Marsenprijs: heren Langgras- Dusbaba! Bestuur „Mevo", B. TIEBEE, secr. Tuindorpweg 23. „Paultjevroeg moeder, „wil je een paar dagen bij oma gaan logeren?" Paultje hield zijn kopje scheef als een vogeltje, dat door de takken gluurt. „Wat is 'sje- ren?" vroeg hij. „Bij oma slapen en eten en met oma wandelen,' legde moeder uit. „Ga jij ook mee?" informeerde hij voorzich tig. „Neen, paps en ik komen je weer halen." „Hoeveel keertjes slapen?" wilde Paultje weten. Moeder stak drie vingers om hoog, „drie nachtjes". Zij gunde oma zo innig graag dit plezier, waar zij zich zo on noemelijk veel van voorstelde. Maar als het kind liever niet wil de dan zou het niet gebeuren. „En, als je het prettig vindt," animeerde moeder, „dan mag je nog een beetje langer blijven." Met een ernstig snoetje leek Paultje het te overwegen. In zijn hele leventje van vijf jaren was hij nog nooit zonder pappie en mammie van huis geweest. „En als ik het nou niet prettig vind?" opperde hij bedachtzaam. „Dan mag je vader opbellen en vragen of hij je komt halen," beloofde moeder, „je kan immers telefo neren?" Paultje knikte gewichtig. „Niks an!" pochte hij. „Zal ik dan maar aan oma schrijven dat je komt?" vroeg moeder. Paultje knikte. Het ging niet helemaal van harte. „Komt pap me dan echt halen als ik weg wil?" vroeg hij. „Na tuurlijk lieverd, dat heb ik toch gezegd!" antwoordde moeder en Paultje twijfelde geen ogenblik aan de waarheid van haar woor den, want als moeder iets beloof de dan gebeurde het natuurlijk. Veel beloven Het pakken van zijn koffertje en het uitzoeken van wat er van het speelgoed meemoest, vormde het opwindende begin van de lo geerpartij. Voor Paultje het zich realiseerde stond hij bij oma ach ter het raam te wuiven naar de auto, met vader en moeder, die het hek uitreed. Oma zag zijn lipje trillen. „We gaan allemaal prettige dingen doen!' beloofde zij haastig. „We gaan naar een grote speelgoedwinkel en we gaan taartjes eten en we gaan naar de dierentuin en dan mag jij de apen nootjes voeren en we gaan misschien ook nog varen op een boot enen nog veel meer!" Paultje zette grote ogen op bij het vooruitzicht van zoveel onge- droomde heerlijkheden. „Gaan we nu meteen?" vroeg hij. „Neen," zei oma, „morgen Ga nu maar zoet wat plaatjes kijken." Paultje kreeg een stapel oude mode tijdschriften waar hij niet veel aan vond. Pas toen hij een nagelschaartje vond en wat kon uitknippen, werd het leuk. Oma is een jokkebrok. De volgende morgen was hij al voor dag en dauw wakker. „Oma!" klonk zijn hoog stemme tje, „mag ik op staan? Gaan we nu naar de apen?" Het bleek dat oma 's morgens niet weg kon omdat de werkster kwam. Paultje hing lusteloos rond. „Wanneer ga,an we nu va ren met die boot?" vroeg hij. „Wat voor een boot?" vroeg oma, die allang vergeten was wat zij allemaal had beloofd. „Ik weet van geen boot." „En je hebt het gisteren zelf beloofd!" riep Paul tje verontwaardigd. „O, vandaag is het veel te koud," redde oma zich eruit. Na de koffie toen oma rustte, mocht Paultje met de werkster naar het stuk opgespo ten land achter het huis. Oma gaf hem een oude keukenlepel mee. „Ga maar fijn spelen hoor vent!" zei ze hartelijk. Toen ze een kwartier over de kale, winderige vlakte hadden ge dwaald, had de werkster er schoon genoeg van. Ze gingen terug naar de warme keuken waar zij Paultje bellen leerde blazen met een limonaderietje. Paultje voelde zich zwaar be kocht. „Oma is een lelijke jokke brok!" stelde hij bij zichzelf vast en de volgende morgen toen oma boven bezig was, belde hij zijn vader op. Een kind is het immers zo weer vergeten! Bij stukjes en brokjes kreeg moeder het hele verhaal van alle beloofde heerlijkheden, waarvan niets in vervulling was gegaan. „Waarom heeft u Paultje van alles beloofd dat u helemaal niet van plan was om te doen?" vroeg zij aan oma. „Nu ja, dat zei ik zo maar bij wijze van spreken," ant woordde oma schouderophalend. „Ik wou hem geruststellen. Een kind is zoiets toch dadelijk weer vergeten!" Hoeveel ouders en grootouders beloven niet lichtvaardig van alles en nog wat aan een kind, overtuigd als zij zijn dat het kind die beloften meteen wel weer zal zijn vergeten. Als zij voor het ogenblik maar stil en zoet zijn dan komt de rest er niet opaan. Maar zij, die zo handelen, begaan een onrecht aan hpt kind. Een kind vergeet niets en een niet nageko men belofte, een teleurstelling en een tekortschieten van volwasse nen blijven in zijn herinnering voortleven. Telkenmale als er weer zoiets voorkomt, brokkelt er een stukje af van zijn rotsvast vertrouwen in de grote mensen, die over hem zijn gesteld. Uit teleurstelling en veront waardiging wordt een onuitroei baar wantrouwen geboren, dat in staat is een kinderziel zeer on gunstig te beïnvloeden. Het ge voel van veilig geborgen zijn, zo onontbeerlijk voor de normale ontwikkeling van een kind, maakt langzamerhand plaats voor een zenuwslopende onzekerheid, waardoor de rustige ontplooiing ernstig kan worden geschaad. Een belofte aan een kind ge daan, moet voor ons ouders en opvoeders even zwaar tellen als een toezegging gedaan aan een mede-volwassene. Het kind heeft er recht op, laten we dat nimmer vergeten. Amy Groskamp ten Have. (Nadruk verboden) brengt uw zaak of bedrijf onder de ogen I - 't WINKELTJE - I Balans 0p,cuiming> STOFFEN 10 tot 50°/o korting op COUPONS Fa. H. J. Volten en Zn Artistiek Houtwerk v.a. maandag 7 jan. 1 uur n.m. bij M. J. Schotvanger - Verkerk Restanten wol voorf L98 Prima theedoek voorf 0.94 Verder vele koopjes, Ziet de etalage Ook Uw oliekachel of oliehaard is SHELL BRANDSTOF OLIE waard! „Edifra", Arp's Kinderconfectie naaisters leerlingen en handwerksters LEER DANSEN LEER BETER DANSEN INSCHRIJVING NIEUWJAARSCURSUS voor beginners en gevorderden INLICHTINGEN DAGELIJKS AAN HET INSTITUUT ADVERTEERT IN DIT BLAD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 l'ERGEZELDDooal DRIE VAR zom troucvste Mannen vei mar KRAiTEiM BROWN EoRT SPRING ENBEG'NT DE IE/S NAAR HE' NOORDEN. fHRiS npRE £N HAAR MOEDER GAAN MEE Z'J KIEZENDE WEG DOOR DE SER GEN OU WIET ACHTERVOLGD TE WORD CM... VIER SOLDATE/V ES TWEE BLANKE SQUAWS TREKKER NAAR HET RODE STIER KR'JGT BERKRT VRhEER Z'J HER VERKENNERS OORDEN mVOLGEMDE KEER. M/CK/EL /M FORT SPH'M&f iHÖmvEWUC» BERDO S-NIEU W S. Als jullie dit lezen is het oude jaar alweer voorbij en draait het nieuwe jaar al weer op volle toeren, ik wens een ieder het allerbeste en dat al uw wensen in vervulling mogen gaan. Programma voor zaterdag 5 januari: Welpen Zeevogels ABerdos A Aanvang 3 uur, J. Boots. Welpen Zeevogels BBerdos B Aanvang 3 uur, P. Boots. Zondag 6 januari: KSV 1—Berdos 1 Aanvang 2.30 uur, H. Frankenmolen. Berdos 2Limmen 3 Aanvang 2.30 uur, A. Verdonk. Hugo Boys 2Berdos 3 Aanvang 2.30 uur. Jun. ZeevogelsBerdos Aanvang 12 uur, D. Scholten. Dit programma staat in het teken van het Gouden en Zilveren Kruis, nu wil het toeval dat ons eerste naar het Kruis toe moet, doet jullie best, het zal daar niet meevallen. Het tweede ontvangt Limmen 3, dit moet gewonnen worden hoor, ik reken daar ook vast op. Het derde gaat een zekere nederlaag tegemoet of denken jullie er anders over, denk er om deze tegenstander is zeer sterk hoor, maar ja wie weet. De junioren gaan te gast bij Zeevo gels, de eerste maal wonnen jullie, maar nu geloof ik dit niet, of denken jullie er anders over, nu dat bemerken wij zon dagmiddag wel. Maar wees eerlijk en sportief en vecht voor de punten, afge sproken? Voor de jeugd wordt er zoveel moge lijk gezorgd voor een wedstrijd. Let allemaal op de berichten in de kastjes. Optimist. Een advertentie met een korte suggestieve tekst van de vele lezers van ons blad I 1 Serviezen Sphinx, Fris, Goedewaagen, Arzberg, Mosa. NORDEMAN KI. Dorpsstraat 25 - Bergen roodbruine tuintegels Telefoon 597 en 476 Schagen Boekensteuners, .Fotolijstjes en Presse-papiers (handsnijwerk) Laanweg 35 SCHOORL EE Hereweg 252, Groet, Telefoon 345 r Alle bijzonderheden over levering en prijzen van „SHELL" brand stof olie worden U verstrekt door: Gebr. v. d. Bosch Bergen - Tel. 2155-2660 Profiteer van onze servicei Stationsweg 27, Alkmaar, Telefoon 5066 VRAAGT Loudelsweg 44, Bergen (Telefoon 2144) Ook gelegenheid voor privé-lessen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 5