WeMlod 99 99 RANG RANG RANG RANG Het Nederlands Studenten Orkest te Bergen B0HD Y00R STAATSPENSIOMERING Aanrijding Elke tand een brillant K.C.B. „IN BLIJDE VERWACHTING" Oorlogskerkhof Bureau Huisvesting K.C.B. K.J.C. T* en O. SCHAATSNIEUWS GERRITSEN VRIJDAG llf JAN. 1957 34c JAARGANG No. 2 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Eind januari gaat ,,Het Ne derlands Studenten Orkest' voor de vijfde maal op tournee. Er zullen 10 concerten in Neder land worden gegeven, terwijl de mogelijkheid bestaat, dat een ex tra gast-concert in Duitsland zal worden gegeven. Voor de vierde maal biedt Bergen wederom gast vrijheid aan het 65 man tellende orkest, om zich gedurende 12 da gen grondig voor te bereiden op deze lustrum-tournée, die weder om onder leiding staat van de dirigent Jan Brussen. Op 14 januari zal het eerste concert in de reeks te Bergen worden gegeven in de Rustende Jager. Het orkest, dat met uitbundig succes reeds vier tournée's heeft volbracht, en daarmede enkele tienduizenden guldens heeft kun nen afdragen ten behoeve van de tuberculeuze studenten in het Studenten-Sanatorium te Laren, is de hoge eer te beurt gevallen de komende lustrum-tournée te mogen houden onder hoge patro nage van H.M. de Koningin. Aan het concert wordt solisti sche medewerking verleend door George van Renesse, die met het orkest het Tweede Pianoconcert van Beethoven zal vertoljcen. Voorts staan op het programma de Suite voor 2 hobo's en orkest van Teleman (de z.g. Tafelmu- sik) en de Derde Symphonie van Schubert, terwijl de première zal worden gegeven van de Little Lethe Symphony, een werk, dat in opdracht van het Nederlands Studenten Orkest speciaal voor deze lustrum-tournée werd ge schreven door Hans Kox. Deze nog jeugdige componist vierde onlangs nog opmerkelijke succes sen met de door het Concertge bouworkest uitgevoerd Concer tante Muziek voor hoorn, trom pet en trombone ter gelegenheid van hét 25-jarig jubileum van Eduard van Beinum, terwijl hij eind december 1956 werd begif tigd met de Cultuur-prijs van de gemeente Arnhem. Het feit dat het Nederlands Studenten Orkest het vorig jaar uitsluitend voor uitverkochte za len heeft gespeeld, bewijst, dat Het kerkhof der Duitse militai ren die in de oorlog in en om Bergen zijn omgekomen, dat aan de Kerkedijk ligt zal worden ont ruimd, terwijl de begraven doden naar een dorpje in De Peel zul len worden gebracht om daar bij andere begraven Duitsers te worden bijgezet. Het aldus vrijgekomen deel der begraafplaats zal worden op gehoogd en voor uitbreiding van het bestaande kerkhof worden gebruikt. Het bureau Huisvesting dat een tijdlang op de Kranenburgh was gevestigd zal weder in het ge meentehuis terugkeren. Om deze verhuizing tot stand te bren gen is het bureau tot 13 januari gesloten. Daarna is het alleen op maandag, donderdag en zater dag gedurende enkele uren ge opend. De heer Prins, die met de lei- dng van dit bureau is belast ge weest, heeft van zijn werk af scheid genomen en de moeilijke en weinig dank oogstende werk zaamheid welke bijna tien jaren door hem werd verricht, neerge legd. het een geheel eigen en gewaar deerde plaats in het Nederland se muziekleven is gaan innemen, een plaats, die het zich slechts heeft kunnen veroveren door de intensieve voorbereidingen te Bergen. De opbrengst van deze tournée zal ditmaal voor een gedeelte worden afgedragen aan het Ne derlands Studenten Sanatorium, terwijl het andere gedeelte zal worden gestort in het Universi tair Asyl Fonds, dat is belast met de zorg voor de ruim 100 ge vluchte Hongaarse studenten, die in Nederland gastvrij zijn opge nomen. Woensdag 2 januari zijn de leden van het Nederlands Stu denten Orkest in Bergen gearri veerd, alwaar zij vóór het ge meentehuis door de burgemeester Dr. W. Huygens werden toege sproken, waarna de lampjes, die op de grote kaart van Nederland aangebracht waren om de route van de tournée van het Ned. Studenten Orkest aan te geven, begonnen te lichten. Het orkest, dat dit jaar in het Oranje-hotel is ondergebracht, is nog diezelfde dag met de repeti ties aangevangen. Aan het concert, op 14 januari te geven zal medewerken als so list George van Renesse. De prijs der plaats bedraagt 3,00, rechten inbegrepen. Kaar ten zijn verkrijgbaar bij ,,De Rus tende Jager", elke werkdag van 112 uur. Woensdag 3 januari werd in de zaal van het Café Nieuwen- dijk een bijeenkomst gehouden van de plaatselijke afdeling van de Bond voor Staatspensionering waar het lid van het hoofdbe stuur, de heer F. Kuiper zou spreken over de vraag of het be staan van de Bond, nu er ouder domspensioen wordt uitgekeerd door de regering, nog wel nodig was. De voorzitter, de heer H. Pol- derwaart, verwelkomde de aan wezigen om vervolgens zijn leed wezen te betuigen dat van de ruim driehonderd leden welke de afdeling,. Bergen telt, er slechts een klein deel ter vergadering was opgekomen. Hij gaf daarna het woord aan de heer Kuiper, die eveneens zijn spijt uitdrukte over de geringe opkomst. Elders in den lande is de belangstelling gelukkig groter. Te Leeuwarden waren twee duizend bezoekers opgekomen op een vergadering; ook te Ilpendam waar minister Suurhoff in de openlucht had gesproken, was de belangstelling aanzienlijk. De bond is meer dan vijftig jaar geleden in 't leven geroepen en heeft steeds actie gevoerd voor een premievrij staatspensioen, waarvoor de gelden uit de belas tingen moesten worden bijeenge bracht. Dat kon toen gemakkelijk, aangezien de inkomsten van het Nederlandse volk uit handel en bedrijf zeer aanzienlijk waren en de belastingen vrij laag. Nu het ouderdomspensioen er is; wordt de vraag gesteld of de Bond nog wel een taak heeft. Hierop is slechts een toestem mend antwoord mogelijk. De Wet belichaamt niet datgene wat de Bond wil en nastreeft. De Bond wil een premievrij staatspensioen. Thans zijn de lasten gelegd op de laagste inkomens. Men be taalt nog premie en wie 15.000,verdient, betaalt slechts premie over een deel van zijn inkomen tot 6900, De werknemer tracht nu com pensatie te verkrijgen door loon- verhoging. De kleine zelfstandi gen worden echter meer lasten op de schouders gelegd. Volgens minister Suurhoff is de wet een enorme verbetering. Aan de noodwet-Drees kleefden enige nadelen. Men had de aftrek van het eigen inkomen. Wie had ge spaard ontving minder, dan wie er maar op los had geleefd en alles had verteerd. Daarvóór had men echter de armenzorg, die de mensen slechts enkele guldens toestopte. De le januari 1957 is voor duizenden mensen een datum van vreugde geworden. Toch is het bestaan van de Bond nodig gebleven. In tijden van hoogconjunctuur is het mo gelijk allerlei wetten op stapel te zetten, die in tijden van laag conjunctuur een afbrokkelen van eens verkregen rechten mee kun nen brengen, zodat de ouden van dagen daarvan toch de dupe kunnen worden. Voorlopig is daarop echter weinig kans. De Bond heeft zich bezigge houden met het financiële pro bleem en dat van de huisvesting der bejaarden, ook wat betreft hun ontspanning en uitstapjes voor ouden van dagen. De huis vesting is belangrijk als men weet hoe heel veel bejaarden gehuis vest zijn. In grote steden is het mogelijk bejaardencomplexen te stichten waarin bejaarden kun nen wonen. Thans is zulks alleen mogelijk als men over een groter inkomen of eigen vermogen be schikt. Naast de tehuizen voor bejaarden komt het probleem der vrije tijdsbesteding op. De studie daarvan opent tal van mo gelijkheden en geeft de Bond ge legenheid zijn arbeidsveld uit te breiden, waarover in ons Bondsor gaan op prettig leesbare wijze wordt geschreven. De Federatie voor Bejaarden zorg is opgericht om deze proble men te bestuderen en uit te wer ken. Na de pauze kwam de heer Wittpen van de Noord- en Zuid- Hollandse Reddingsmaatschappij aan het woord, om in een boei ende uiteenzetting over het red dingswerk van schepen die in nood verkeren, met illustratie van enige films over dit onderwerp, de aanwezigen bezig te houden. Het applaus dat aan het slot op klonk is voor deze propagandist wel het bewijs dat zijn werk ge waardeerd werd. is alleen als er op staar Het merk Rang staat duide lijk op iedere Rangrol, als ook op het beschermend omhulsel van ieder Ranget je. De heer H. London, die in de avond van 3 januari de Breelaan wilde oversteken, hoorde tenge volge van zijn doofheid niet, dat er een auto kwam aanrijden, met het noodlottig gevolg, dat hij werd aangereden en met een ge compliceerde beenbreuk naar het ziekenhuis moest worden ver voerd. Ouden van Dagen te Bergen Traditie getrouw zal het comité voor Ouden van Dagen op 23 jan. a.s. om 2 uur in „De Rustende Jager" haar gratis jaarlijkse feest middag geven voor de Bejaarden onzer Gemeente en voor zover de ruimte dit toelaat voor be langstellenden tegen een entree van f 1.50, terwijl er 's avonds om 8 uur alleen toegang zal zijn voor belangstellenden tegen be taling van f 1.50 per persoon voor dekking der onkosten. Het lijkt ons overbodig deze avond aan te bevelen, welke als steeds door de familie van Berge en de heer Sijpheer tot volle te vredenheid, zowel van publiek als van het Comité werd georgani seerd. Het Comité blijft hen hiervoor steeds zeer erkentelijk en weet dat zij ten allen tijde op hun medewerking kan rekenen. Dit jaar heeft het Comité echter gemeend iets anders te moeten brengen en daarom zal naast de film „Tocht van Ouden van Dagen" het bekende gezelschap van Klaas Koomen optreden. MAKELAAR Na, zijn examen te hebben af gelegd voor de Federatie van Makelaars te Amsterdam is de heer D. J. Duin, Stroomerlaan 15 voor de rechtbank te Alkmaar be ëdigd als makelaar in en taxateur van onroerende goederen. Met een geestige en zinrijke anecdote opende Mr. A. F. Kamp de tentoonstelling van het werk van de schilder Jaa.p de Carpentier. Vanouds is het ge bruik dat zij die op Texel de wet overtreden, daarvoor door de ar rondissementsrechtbank te Alk maar worden gevonnist. En zo gebeurde het op een keer dat een Texelaar in wiens huis talrijke ontvreemde voorwerpen waren aangetroffen, na zijn vonnis te hebben vernomen, door de presi dent van de rechtbank werd ge vraagd of hij nog iets te zeggen had, waarop de veroordeelde ver klaarde, dat hij die voorwerpen niet gestolen had. Hoe kan dat nu? vroeg de pre sident. Die gestolen voorwerpen zijn toch allen in uw woning aan getroffen?, waarop de delinquent antwoordde: Edelachtbare, de Texelaars zijn allen eerlijke men sen. Zij hebben het allen bij mij gebracht. Overgaande tot het werk van de exposant zei de spreker dat de schilder Jaap de Carpentier behalve kunstenaar ook nog be stuurslid van het K.C.B. is, in welke hoedanigheid hij zich als een ijverig en behulpzaam mens heeft doen kennen. Nooit is het werk hem teveel of de moeite te groot om een collega te helpen of hem met een expositie bij te staan, wat tot gevolg heeft dat zijn eigen werk eerst aan het einde van het seizoen tot exposi tie komt. Het is nu twee jaren geleden dat hij hier exposeerde en wat er thans te zien is, getuigt van de arbeid die hij in die tijd op kunstgebied heeft verricht. De Carpentier is een artist met een veelzijdige belangstelling, zo als zijn werk aantoont. Hij voelt zich aangetrokken tot de indus trie, tot de levende natuur, hij is een goed kenner van de vis vangst, daarnaast beoefent hij technieken die hem alle goed ver trouwd zijn. Zowel de grote als de kleine zaal bevatten werken van zijn hand, die ongetwijfeld het met aandacht bekijken waard zijn. De Bergense kunstschilder, Nico Berkhout, zal nieuwe werken ex poseren onder auspiciën van het Kunstenaars-Centrum-Bergen in de kunstzaal van „De Rustende Jager", aldaar. De vernissage dezer tentoon stelling zal plaats vinden op zater dag 12 jan. des nam. om half vier. Dat de klaverjasclub T. en O. een goede naam bezit in Bergen en omgeving, bleek wederom op zaterdag de 5e januari toen er door deze club een open drive werd gehouden, waaraan niet minder dan 29 tafels deelnamen. Na opening door de voorzit ter, kon met kaarten worden be gonnen, en werd er heel sportief en met veel animo gespeeld. De wedstrijdleider, de heer v. d. Ham, had alles goed geregeld, waardoor alles zo vlot mogelijk afgehandeld kon worden. Ook was er nog een goede noot achter de hand gehouden, want er was een verrassingsprijs bij, wat tevoren niet bekend was gemaakt. Wat de prijzen betreft, waren de deelnemers zeer tevreden: de verrassingsprijs werd uitgereikt aan de heer Liefting, wat met een applausje gepaard ging. De prijswinnaars van deze avond waren: pnt. le pr. J. de Beurs-Boersma 5204 2e pr. G. Schekkerman- Pilaat 5163 3e pr. Ringelberg- v. d. Heyden 4971 4e pr. Kievit-Vrerdag 4853 5e pr. v. d. Bogaarde- P. Schaper 4831 6e pr. Heren van Alfen 4816 7e pr. Arnts-Grijspaarde 4805 8e pr. F. de Groot-Dekker 4802 9e pr. Mevr. Schekkerman- Mevr. Modder 4746 10e pr. Fam. Kuitwaard 4700 Na de verloting besloot de voorzitter met een woord van dank, en kan het bestuur van de K.J.C. T. en O. op een zeer goed geslaagde avond terugzien. Reeds vanaf begin juni is de schaatsploeg, die in de duinen en bossen van Bergen onder leiding van de heer Mooy trainen, bezig geweest zich zo goed mogelijk voor te bereiden voor het komen de seizoen. Half december zijn twee rijders vertrokken naar Hamar in Noor wegen waar zij beiden al enige mooie prestaties leverden. Tweede Kerstdag hield de N.O.B.H.S. in Den Haag reeds junioren wedstrijden over 500 en 1000 m. Hierin kwam een van de schaatsenrijders uit en wist eer ste te worden over beide afstan den en ging met een mooie beker naar huis. Nieuwjaarsdag is trainer Mooy met acht van zijn mannen naar de mooie wintersportplaats Da- vos in Zwitserland vertrokken om daar verder op het ijs te trai nen en enige wedstrijden te rij den. Wij wensen hem en zijn ploeg veel succes toe en hopen dat zij, als zij over 3 weken terugkomen ook hier nog enige wedstrijden kunnen rijden. SCHOORL Jan dc Vet 45 jaar werkzaam aan het Aagtdorper Poldergemaal Vele vrienden en bekenden kwamen hem gelukwensen Wanneer we de tijd van nu eens zouden vergelijken met die van ongeveer een halve eeuw ge leden, dan wordt het ons duidelijk dat er heel veel is veranderd. De wat al te hoge eisen, welke de jeugd tegenwoordig gaat stellen ontlokken aan de ouders nog wel eens de opmerking: „vroeger toen was dat allemaal anders". Maar verder komen zij dan doorgaans niet, want deze slag wordt door de jongere generatie maar al te dikwijls afgetroefd; zij is de me ning toegedaan, dat we met onze tijd dienen mee te gaan, niet te blijven stilstaan bij b.v. de wijze waarop vroeger een werknemer zijn geld verdiende. De snelle ont wikkeling der techniek heeft er in sterke mate toe bijgedragen, dat werkzaamheden van velerlei aard minder lichamelijke kracht vergen dan vroeger. Velen kunnen zich nog de tijd herinneren dat het als normaal werd beschouwd wanneer een ar beider in een boerenbedrijf van 's morgens 3 uur tot 's avonds 9 uur werkt, 'en het zijn dan ook vooral deze mensen wier veront waardiging zal kunnen worden begrepen, indien hen wordt ge- WEKKERS sproken over een 40 urige werk week, Amerika nog maar buiten beschouwing latend, alwaar een 30 urige werkweek binnenkort waarschijnlijk van kracht zal zijn. Tot deze verontwaardigde en schouderophalende mensen be hoort zeker de heer J. de Vet te Schoorldam, die op 1 januari j.l. 45 jaar werkzaam was aan het ge maal van de Aagtdorper polder. Gedurende die lange periode deed deze man het overtollige water uit het 214 ha grote polder gebied in het Noordhollands Ka naal stromen, werk dat voor hem vroeger een blok aan het been be tekende, doch na de electrificatie van het gemaal in 1947 een baga tel is. Wel wordt uiteraard het geraas van de in de daarvoor be stemde ruimte, grenzend aan de woonkamer, bevindende machine niet erg gewaardeerd. Nadat de molen ten gevolge van blikseminslag in 1906 is ver brand werden de werkzaamheden aan het gemaal verricht door de heer de Geus (1 jaar) en de heer Scherpenzeel (4 jaar). Op 3 augustus 1912 trad Jan de Vet in het huwelijk met Gerrit- je Klaver om direct hierna het „molenhuis" te gaan bewonen. Als men weet, dat de Vet met een koe en twee kalveren en een be zoldiging ad. 125,per jaar (dit laatste voor het bedienen van het gemaal) zijn brood moest ver dienen, dan overdrijft hij niet, wanneer hij zegt dat zij aanvan kelijk een schamel bestaan had den. Het oorspronkelijke beroep van de heer de Vet was echter visser en het geld wat hiermede werd verdiend, stelde hem in staat zijn boerenbedrijfje uit te breiden. Zijn grote steun en toe verlaat bij deze activiteiten was wel zijn vrouw. Ook de inmiddels opgroeiende kinderen werden reeds op zeer jeugdige leeftijd geconfronteerd met de werkzaamheden aan de boerderij en het gemaal verbon den. De toenmalige 20 p.k. zuig gasmotor heeft de familie de Vet veel leed berokkend en wanneer we de baas zelf erover horen ver tellen, dan kunnen wij ons leven dig voorstellen dat de electrifica tie van het gemaal met vreugde werd begroet. Naast tal van moeilijkheden, welke dienden te worden getrot seerd kende het gezin de Vet aangename momenten, waaraan zulke prettige herinneringen zijn behouden, die, nu alle kinderen zijn getrouwd, nog dikwijls wor den opgehaald. Water en nog eens water was het leven van de thans 66-jarige Jan de Vet, maar hij is echter nog lang niet van plan het gemaal vaarwel te zeggen. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.s C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. IngezondenTmededeliag Dit boek van Dr. A. J. M. Lamers gratis bij aankoop van een Babyderm-Set, waarin poeder, zalf, olie. zeep, a f 4.95. Voorradig In Apotheek en Drogisterij. Weten is gerust zijn. Ingezonden mededeling EEN PRODUCT VAN DE KINGFABRIEKEN Ingezonden mededeling BERGEN 13 jan. Dr. v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 13 jan. Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1