ft 99 PORTUGAL Mozart-Schubert PAAL 33 r F»U ROl L de tuin van Europa T. en O Jubileum Voor Rentebijschrijving en Controle GERRITSEN Fa. A.Kieuwland Pracht handen Coöp. BOERENLEENBANK te SCHOORL 25-jarig jubileum Huidgenezing VRIJDAG 18 JAN. 1957 34c JAARGANG No. 3 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De heer Simon de Waard hield zaterdagavond 12 januari een lezing over Portugal in de dancing van De Rustende Jager voor donateurs en leden van de K.J.V.O. Portugal en Spanje, die aard rijkskundig samen Jiet Iberische schiereiland vormen en daardoor naar de schijn een eenheid, zijn toch zeer verschillend van el kaar. Komende vanuit Frank rijk gaat men eerst door de kale dorre hoogvlakten van Noord-Spanje, maar eenmaal in Portugal aangekomen verandert al zeer spoedig het aanzicht van het landschap. Portugal heeft een subtropisch klimaat en is een prachtig be groeid bergachtig land, dat wat bloemenweelde aangaat, terecht de naam draagt van ,,de tuin van Europa". De hoofdstad Lissabon ligt on- gevee l 43 uur sporen van Am sterdam. Lissabon is evenals Rome op zeven heuvels ge bouwd. Het is een enorm grote mooie en luxe stad, waar 1 miljoen mensen wonen. Het cen trum van de stad is oud; daar omheen liggen de moderne HORLOGES woonwijken met de grote hui zenblokken in pasteltinten, met daartussen prachtige gazons en bloemperken met zitjes onder parasols, waar een kop koffie maar achttien cent kost. De prij zen der waren zijn er verder net als bij ons, maar de lonen zijn er veel lager. Zomers is het er warm, maar heel goed om uit te houden, orp- dat door de\ nabijheid van de Atlantische Oceaan de nachten heerlijk van temperatuur zijn. 's Nachts is het erg druk op straat, daar velen overdag een dutje doen. De café's zijn er meest stampvol, niet dat er veel geconsumeerd wordt, men zit er voor de gezelligheid en een Por tugees praat graag en veel. Het is een ouderwets land. Dames van stand komen niet alleen op straat en jonge meisjes gaan al leen met een chaperonne uit. Wat de taal betreft, als men geen Portugees kent, kan men er het beste terecht met Frans. In 1755 werd Lissabon door een hevige aardbeving geteisterd. Het grootste gedeelte van de stad werd verwoest en 20.000 mensen kwamen om het leven. Toen werd aan de markies de Pombal opgedragen een nieuw stadsplan te maken, wat hij met waarlijk vooruitziende blik heeft gedaan. Het straatleven is er druk en rumoerig. De loterij is er zeer populair en iedere vrijdag is er trekking. Overal worden dan ook op straat loten verkocht. De krantenjongens prijzen luidkeels hun kranten aan, en men kan er ook voor een paar centen een krant huren. Terwijl de klant de krant doorkijkt blijft de jongen wel even wachten om het exem plaar dan weer terug te nemen. Koopvrouwen dragen hun vrach ten op het hoofd en de meest populaire koopvrouw is er wel de visvrouw. Daar de lonen zelfs in de hoofdstad niet veel hoger dan 20,— in de week zijn, is vlees er een luxe. Het volk leeft er heel sober, het eet vis, die heel goedkoop is, brood, aardappelen, rijst, uien, knoflook en olijfolie. Allemaal produkten uit het land zelf. De volksbuurten liggen in de hogere gedeelten van de stad, waar men veel trapsgewijze stra ten heeft. Het is er oud en uit gewoond, schilderachtig mooi om in rond te dwalen, maar niet om er te wonen. De huizen zijn vaak met tegels bedekt, wat een heel aardig effect geeft. Het populaire volksvermaak is er het stierengevecht. De Por tugees echter is, in tegenstelling tot de Spanjaard, wat dit betreft niet wreed. Het is een spel waarvoor moed en durf nodig zijn, maar waarbij het verboden is de £tier te doden. Zo'n voor stelling duurt van half vijf tot half acht en de prijzen der plaat sen variëren van 1,50 tot 10,-. Het geheel maakt een circusachtige indruk. Onder luid gejuich komen de spelers de are na binnen. De stierenvechter rijdt op een mooi, snel paard en moet een piek met weerhaakjes in de rug van de stier planten. De horens van de stier zijn om geven door lederen foedralen of er zijn houten balletjes op de punten aangebracht, zodat het paard niet zwaar gewond kan worden. Na de strijd worden enkele koeien met bellen om in de arena gedreven; dit werkt kalmerend op de woedpnde stier. Gezamenlijk wordt er af gemarcheerd en de stier betreedt nooit weer de arena. Elke stier mag maar éénmaal voor dit spel gebruikt worden. Langs de kust vindt men ver scheidene luxe badplaatsen. Deze kust wordt door de Portugezen Costa do Sol (zomerkust) ge noemd. Estoril heeft prachtige hotels en een zeer modern bad leven, maar bjet zeewater hier aan de Atlantische Oceaan is bitter koud; pas in juli en augus tus kan men er zwemmen. De kust is hoog en rotsachtig met prachtig bloeiende vetplanten. Ongeveer 300 dagen van het jaar schijnt de zon en de stran den zijn er mooi maar vaak een zaam. De bevolking is arm en loopt meest op blote voeten, zelfs in Lissabon, hoewel dit daar ver boden is. De daagse kleding is grauw en zwart. De mannen dragen een soort zwart wollen slaapmuts, die meteen als berg plaats dienst doet voor tabak enz. Klederdrachten worden al leen bij feestelijke gelegenheden gedragen, zijn vaak mooie erf stukken en men is er erg zuinig op. Oporto is een werk- en ha venstad met interressante brug gen gebouwd door de Franse ingenieur Eiffel (die o.a. ook de Eiffeltoren te Parijs heeft ge bouwd). Er zijn in deze stad veel wijnfirma's. In hun wijnkel ders vindt men zelfs wijn van 140 jaar oud. Bij het laden en lossen in de haven helpen ook vrouwen mee. Langs de haven kanten wordt door de vrouwen de was gedaan door het was goed op de stenen te slaan tot de stenen bijna stuk zijn, en dan het goed in de zon te bleken. Deze methode van wassen wordt practisch overal in Portugal door de vrouwen toegepast. Coïmbra, de vroegere hoofd stad van Portugal is nu een uni versiteitsstad, waar 2000 stu denten leven en werken. Eens per jaar is er een groot studen tenfeest, dat ,met veel jolijt en dwaasheid gevierd wordt. Het is de derde stad van Portugal. Ver der bezit dit land geen grote steden. Tot voor 25 jaar kon Portugal geen toeristen ontvangen. Het land bezat noch goede wegen, noch goede hotels, maar dat is nu verleden tijd. De wegen zijn er goed en er zijn prima hotels met prijzen van 15,.tot ƒ25, per dag. In de regeringshotels, waarvan er twaalf over het land verspreid liggen, en nog meer dere gebouwd worden, kan men voor nog geen f 10,per dag terecht. Het interieur is modern en comfortabel; er is echter de voorwaarde aan een verblijf al daar verbonden, dat men er in de drukke tijd niet langer dan GRIEP? 3 dagen achtereen mag vertoe ven. De bedoeling is, dat de toe risten het land door zullen rei zen. Het is een prachtig land, met vele kleine riviertjes die zo mers geheel droog liggen. In dit water-arme seizoen ziet men zelfs in de grote rivieren zand banken. In Portugal valt geen sneeuw, maar regent het 's win ters, Dan is er in alle rivieren volop water. In grote diepe put ten wordt dan een watervoor raad opgeslagen voor de land bouw. In de droge tijd wordt dit water, door geblinddoekte muil ezels of ossen uit deze putten omhoog gemalen voor bevloeiing van de akkers. In het rroorden van het land vindt men veel wijngaarden in het zuiden grote bossen van kurkeiken en olijfbomen. De schors van de kurkeiken wordt eens in de negen jaar er af ge haald, en de kurk wordt uitge voerd, o.a. ook naar Krommenie om daar in de linoleumfabrieken te worden verwerkt. De uitvoer- produkten van Portugal zijn o.a. kurk, olijfolie, sardines, wijn en zout. Dit laatste wordt in Setu- bal uit zee gewonnen, door in damping van het zeewater door de zon. De boerenbevolking is er on danks de armoede (lonen van 2,per dag zijn gewoon op het platteland) vriendelijk, gast vrij en opgewekt. De boerderijen zijn er over het algemeen helder en keurig, zowel van buiten als van binnen. De mensen gaan er ondanks de warmte dik gekleed. Rondom de akkers staan vaak cactushagen tot 1,5 m hoog, die op z'n tijd prachtig bloeien, hoe wel niemand er zorg aan be steedt, hoogstens er een schop tegen geeft. In de kleinere plaatsen komt het nog wel voor dat de muil ezels ook in huis komen. Zo mensen en dieren bij elkaar is wel wat benauwd, maar de muilezels kunnen er tegen! Fatima is een bedevaarts plaats. Eens per jaar gaat daar en in de naburige vissersplaat sen het grote heilige beeld per vissersboot de zee op, en wordt de zee gezegend. De hele ver sierde vissersvloot vaart er ach ter aan en nadat de plechtigheid is afgelopen vaart de vloot uit ter visvangst. OVERLEDEN. De heer H. London, die 3 ja nuari tengevolge van een aan rijding in het ziekenhuis te Alk maar moest worden opgenomen, is tengevolge van de kwetsuren daarbij opgelopen, op 11 januari overleden. KUNSTKRING-NIEUWS De avond die op 30 januari zou worden gehouden, is ver plaatst naar 14 februari. Zij is bestemd voor de serie B. Het Nederlands Toneelgezelschap zal een blijspel opvoeren geti teld: ,,Juliaan". De eerstvolgende voorstelling voor Eerie A. valt op 4 maart. Wat er gegeven wordt, zal nader bekend worden gemaakt. Donderdagavond 10 januari gaf de culturele commissie van de buurtvereniging T. en O. haar vierde avond in dit wintersei zoen. Voor deze avond was de Ned. Heide Mij. uitgenodigd om van haar werk te vertellen. Wat is de Ned. Heide Mij., wat doet ze, en hoe is ze ontstaan? In 1880 was er in ons land een landbouwcrisis doordat het goed kope Amerikaanse graan over vloedig op de markt kwam. Er was in die tijd 600.000 hectaren woeste grond. Dat is ongeveer dertien maal de N.O.-polder. Om ons land door ontginning aan meer en beter bouwland te helpen werd de Ned. Heide Mij. op gericht door particulieren. Het was een vereniging ten algemene nutte, zoals de A.N.W.B. en de Ned. Reisvereniging; zo'n vereniging bestaat uit leden, die contributie betalen en in ruil daarvoor een tijdschrift ontvan gen en zoo nodig hulp tegen kostende prijs. Er wordt dus geen winst gemaakt. De Ned. Heide Mij. begon met drie en twintig ambtenaren en is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een lichaam, dat over de hele wereld verspreid is. Men ving aan met adviezen geven en in langzaam tempo werd ook tot ontginning overgegaan. Dit bleef zo tot de kunstmest haar intrede deed. Van toen af begon men intensief te ontginnen. Ons land heeft nog 25.000 hectaren woeste grond, die als recreatie-terrein dienen en niet ontgonnen zullen worden. De werkverruiming in het ka der van de D.U.W. heeft de Ned. Heide Mij. ten onrechte •en slechte naam bezorgd, door de slechte lonen, die uitbetaald werden. Maar deze lonen waren door het rijk vastgesteld. Tegen- woordig betaalt de Ned. Heide Mij. uit volgens C.A.O in over leg met de vakbonden. Er wordt geen heide meer ont gonnen, maar wat doet dan de Ned. Heide Mij. nu? Behalve dat zij betrokken is bij landwinningen, zoals b.v. het Waddenplan, legt zij sportvel den, vliegvelden, zwembaden en wegen aan, terwijl de ruilverka veling ook een harer objecten is. Er zijn in ons land nog onge veer 700.000 hectaren te verka velen. Behalve dat deze verkave ling reële landwinst oplevert, ver hoogt zij ook de produktiviteit tot 200%. In de jubileumfilm: Langs on- gebaende klingen" werd op boei ende en leerzame wijze kennis gemaakt met de zeer vele en ver schillende werkzaamheden der Ned. Heide Mij. De titel van deze film is ontleend aan Vader Cats en betekent: „Langs woeste gebieden In de besloten kring van de heren onderwijzers werd verle den week, in de ulo-school aan de Beemsterlaan, de heer J. B. Schuil gehuldigd, ter gelegen heid van het feit, dat hij 25 jaar aan deze school werkzaam is. Burgemeester dr. W. Huy- gens, vergezeld van wethouder Borst en de gemeentesecretaris de heer De Vries, sprak namens het gemeentebestuur woorden van waardering voor de heer Schuil, ook voor hetgeen hij, naast zijn werk voor het onder wijs doet voor de jeugd en voor het culturele leven in de ge meente, waarvan ook talrijke ouderen mede genieten. Het hoofd der school, de heer P. Baretta sprak namens de col lega's woorden van waardering DONDERDAG 24 januari 1957, voor naamletters A t/m G VRIJDAG 25 januari 1957, voor naamletters H t/m O ZATERDAG 26 januari 1957, voor naamletters P t/m Z van 9-12 en 2-5 uur. Voor een goede controle is het beslist noodzakelijk, dat ALLE BOEKJES, dus ook Voorschotboekjes op bovengenoemde dagen worden aangeboden. Bij verzuim wordt f 1,00 administratiekosten in rekening gebracht. C. HOOGVORST Az„ Kassier „SCHOORL'S GEMENGD KOOR" voor de heer Schuil, als paeda- goog, terwijl de heer J. Pascha namens het Ned. Onderwijs Genootschap er op wees, hoe dank zij de heer Schuil, de ver gaderingen van het N.O.G. steeds een succes waren. Verder spraken namens de oudercommissie de heer N. Kof man en voor de leerlingen een leerling uit de hoogste klasse. Namens de onderwijzersver eniging werd de jubilaris een fruitmand aangeboden, terwijl vanwege het gemeentebestuur boekenbonnen Werden geof freerd. Daarna vond in de nieuwe leraarskamer, die daarmede te vens in gebruik werd genomen, de receptie plaats. Gelukstele grammen en andere gelukwen sen van particulieren, vertolkten op duidelijke wijze hoe men het werk van de jubilaris in brede kringen weet te waarderen. De 9de januari herdacht de heer C. J. Ranzijn de dag dat hij voor een kwart eeuw was aangevangen met de verkoop van melk en zuivelprodukten. Eerst deed hij dat samen met zijn broer, maar die vond het boerenbedrijf meer naar zijn zin, en keerde daarin dan ook weer terug. Hij zelf bleef zijn eenmaal gekozen vak getrouw en is er in geslaagd zijn zaak op te bou wen, en tot bloei te brengen. Aanvankelijk leek daar weinig kans op. Zijn collega's melk boeren duchtten concurrentie en verlaagden de melkprijs, die ge leidelijk daalde tot vijf cent per liter, op welk niveau de prijs werd gestabiliseerd. In de loop der jaren is deze prijs wel weder omhoog gegaan, en sedert de regeling tot stand kwam, waarbij elk een district werd toegewezen is er thans een bestaan te verwerven. In de loop van de dag kwa men naast diverse afnemers, het bestuur der vereniging, hun ge lukwensen aanbieden, terwijl tevens bloemen werden aange boden. Van enkele klanten aan de Boendermakerweg ontving hij een door één dezer klanten ge tekende oorkonde, waarop men de melkboer ziet afgebeeld, ter wijl hij aan de deur melk uitgiet. Een alleraardigst stuk, dat de goede verhouding tussen klant en leverancier op aardige wijze in beeld bracht. Bergen aan Zee Woensdag 9 januari had de Algemene Ledenvergadering der Ver. Paal 33 te Bergen aan Zee plaats in het Hotel „Prins Man- rits". Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat het leden tal der vereniging zich in stij gende lijn beweegt en thans 111 bedraagt; dat ook dit seizoen weder kinderfeesten voor de kinderen van badgasten en in woners waren gegeven, die on danks het feit dat het weer niet meewerkte, bij de jeugd een plezierige" indruk achter lieten. De feesten ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan moch ten als geslaagd worden be schouwd, ofschoon de natuur haar best deed om alles in het water te doen vallen. Nadat het seizoen verstreken was, heeft men de jonge en de jongste jeugd van Bergen aan Zee elk een reisje aangeboden, de ene in, de andere buiten Bergen, ter wijl de ouderen zich op 4 ok tober tot een feestavond ver enigden. Wegens zijn verhuizing naar Bergen werd in de plaats van de heer A. Maasen tot voorzitter gekozen de heer K. Folgers. De Houdt de winter uit handen en voeten heren Schuddeboom en Sijpheer werden als bestuursleden her kozen, terwijl in de vacature, ontstaan door de verkiezing van de heer Folgers, werd gekozen de heer Van Wely. Uit het verslag van de pen ningmeester bleek, dat men met een batig saldo had gewerkt. Bij de rondvraag kwamen enige wensen los. De vervoerprijzen per bus van kinderen die de lagere school te Bergen bezoeken, bleken thans verdubbeld te zijn, doordat voor ZONDAGSDIENST ARTSEN tteekttad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg. Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan'i Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct, per m.m. Vraag en Aanbod 15ct. per m.m, met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. (Ingezonden mededeling) WIJ VERZORGEN PE GEHELE STOFFERING VAN UW WONING, KEURIG EN BILLIJK. - LEVEREN DE NIEUW STE WONINGTEXTIEL EN OOK ALLE n0- DELLEN nEUBELEN Schoorldam Telefoon 384 Ingezonden mededeling Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 ct. Ingezonden mededeling Uen nimmer ruw of schraal.- Het is de Hamamelis die het 'm doet wordt zitting gehouden in café Schuijt te Schoorl opt Gewone bankzaken worden op genoemde dagen niet behandeld. Namens het bestuur, Dir. Corn. Jonker op zaterdag 26 januari 1957 's avonds 8 uur in zaal Schuyt Medewerkenden Cora Goedhart, sopraan De heer Kleimeer, klarinet Klaas Venneker, piano Kaarten verkrijgbaar bij de leden en aan de zaal. ENTREE F 1.50 Ingezonden mededeling Huidzuiverheid - hUiidgezondheid BERGEN 20 jan. Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 20 jan. Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1