ff ff DE HAAF RANG RANG RANG RANG Mozart-Schubert Blijf meester GERRITSEN Alg. Ned. Bouwbedr.bond Kasgeldlening lopende jaar R.K. Vrouwengilde VRIJDAG 25 JAN. 1957 34c JAARGANG No. 4 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Woensdag 16 en donderdag 17 januari werd op De Haaf een studieconferentie gehouden over „Nieuwe wegen in de bejaarden zorg". Mr J. A. Meyer uit Hil versum sprak over „Ontstaan en karakter van het bejaardenvraag- stuk". Gedurende de tien jaar na de oorlog, dat wij met de bejaar denzorg bezig zijn, is er enorm veel werk verzet. Veel denkar beid is verricht en grote experi menten zijn op touw gezet. Voor al op het gebied van de huisves ting is veel gedaan, op cultureel gebied minder. Uit de ontdekkin gen, die men deed, is nu echter de twijfel groeiende: wat wij uit ervaring gezien hebben, is dat wel helemaal waar? Hoe is het eigenlijk precies? We kunnen de bejaarde zelf niet dicht genoeg benaderen. Wat wenst hij inner lijk zelf? Wat zijn zijn verlangens. Er is een groot verschil tussen, wat vindt hij prettig, en, wat zou er behoren te gebeuren? Met be hulp van grote enquêtes weten we nu wel ongeveer, wat hij pret tig vindt,, maar het is zeer be langrijk zo scherp mogelijk te weten, wat leeft er in de bejaarde en in onszelf? Bejaardenzorg begint bij zelf kennis. „Zorg" is een als voor werp behandelen van anderen. Maar bejaardenzorg moet zijn: de bejaarde, die zichzelf hanteert. Het gaat om het verstaan van de oude dag. 'Zo komt het ook, dat de groten onder ons hiertoe ko men op omstreeks 65-jarigen leef tijd. Dus de bejaarden voor de bejaarden. Zij hebben echter tel kens de aansporing nodig van de jongere generatie, evenals deze die van de oudere generatie. Bij goed werk zijn de generaties sterk verweven, anders blijft elk steken. Zij hebben eikaars aan vullende werking nodig. Van veel mislukt oud-leven ligt de kiem in het voorbije leven. In het gehele leven moet aan zelf kennis en mensenkennis gewerkt worden. We moeten de mens le ren zien als een eenheid, een compleetheid ook met zijn eigen milieu. Allerlei processen, van binnen en van buiten, stellen hun eisen en doen hem groeien. Het oud worden is een soort tijd van puberteit in omgekeerde richting, een tijd van terugstroming. M. VELDMAN In de puberteit is le. het ik in de branding, in revolutie, in vraagstelling. Het weet met zich zelf geen raad. 2e. de wereld bui ten de puber wordt voor hem raadselachtig, is in beweging en is zich aan het vormen. In de overbrugging van het ik naar de wereld daar buiten, vormt zich een levensplan, een toekomstplan. Op de oude dag komt le. het ik ook in de branding, met zijn hele wezen komt het in de invo lute met een steeds meer onvol ledig apparaat. Een moeilijk, vaak zwijgend proces, dat reeds met 55 a 56 jaar begint. Met 65 jaar is de mens lichamelijk in afbraak, maar in groei in geestelijke zin. 2e. De maatschappij laat hem in de steek. Het begint al als de kin deren het huis uit gaan. Vrienden sterven. Men voelt zich sociaal eenzaam worden, vooral als men zich op 65-jarige leeftijd uit de maatschappij moet terug trekken. Dit alles kan tot inniger gemeen schap leiden öf conflicten geven als er geen geestelijk leven is. Op het moment van lichamelijke ach teruitgang kunnen onze geeste lijke krachten los komen. De geestkracht gaat veel later ach teruit, blijft nog lang vruchtbaar al wordt het lichaam zwakker. De mens moet het leven leren aanvaarden. Leren los te laten en aan het leven onthechten. Hij moet zich een levensplan opbou wen op het oud zijn en zich con sciëntieus afvragen, hoe de oude dag fris en geestkrachtig geleefd kan worden. Op de bodem van elk mensenhart leeft de grote wens zichzelf te mogen zijn, zijn eigen leven te leiden. De maat schappij, die geen plaats meer heeft voor de oude mens, ziet de culturele waarde van de oude dag voorbij. De bejaarde moet een plaats krijgen midden in de ge meenschap, opdat de ene genera tie met de andere samen kan zijn en zij elkaar kunnen beïnvloeden. Het moet voor allen mogelijk zijn, hun vervulling in menselijke zin te volbrengen. Na deze belangwekkende voordracht werd door de aanwe zigen het nieuwe verzorgingshuis van „Elkshove" bezichtigd. Bij terugkeer op De Haaf sprak mej. M. M. Bakker over: „De be jaarde in de kleine steden en op het platteland". Kleine gemeen- Ruwe, schrale huid schappen vormen, over het alge meen, een gunstiger klimaat voor de bejaarden. Men kent er elkaar en weet alles van elkaar af. Men is er in zekere zin min of meer veilig, en burenhulp is er veel vanzelf sprekender. Voor de mannen is het niet zo moeilijk be zigheid te vinden door hulpbieden bij klusjes, zonder dat dit dade lijk „werken" te noemen is. Er is minder vertier en niet zo'n jacht naar vermaak. Vaak zijn familie banden stevig aangehouden, zij het ook met de ruzietjes erbij. Kleine gemeenten en het platte land hebben dan ook het grootst percentage bejaarden. De nadelen voor de bejaarden zijn, dat zij er minder gemakkelijk gebruik kun nen maken van ziekenhuizen, sociëteiten, bibliotheken, ver strekking van warme maaltijden enz. Vroeger werkte men tot men dood was, of niet meer werken kon. Oud en arm waren twee elkaar dekkende begrippen. De mensen werden minder oud, maar waren eerder bejaard in hun hele wezen. Er waren geen sociale voorzieningen, daarom was de weldadigheid nodig. Als tegen prestatie werd echter grote er kentelijkheid geëist. Dit begrip is verouderd. Men werkt nu in doorsnee tot 65 jaar en wil daar na ook zo comfortabel mogelijk leven. Bijna alle groepen van perso nen waar men vroeger zijn be hoefte aan „goed kunnen doen" kon botvieren, zijn door sociale voorzieningen opgevangen, be halve: invalide kinderen, chroni sche zieken en bejaarden. Deze laatste groep is het gemakkelijkst te bereiken van de drie, en daar heeft men zich nu op geworpen in de geest van onze tijd en zegt nu: „bejaarden centra". Mis schien zal men er over 20 jaar of eerder niet meer over peinzen deze te bouwen, omdat ze te duur zijn en dus niet rendabel. Een dergelijk tehuis, hoe ideaal ook, blijft een beperking van de zelf standigheid van de bejaarde, een behoefte, die eerder aangekweekt dan afgezwakt dient te worden. Het is ook wel mogelijk de be jaardenhuisvesting anders aan te pakken, door de bouw van duplex-woningen, waar de be jaarden beneden en werkende vrouwen of kleine gezinnen bo ven wonen. Waar nodig kan dan hulp aan de bejaarden gegeven worden door vrijwillige helpsters in samenwerking met de wijkver pleegsters. De bejaarden worden eigenlijk wel eens vergeten in de gemeenschap. Ook zij kunnen diensten verrichten in de vorm b.v. van adressen schrijven, of stopwerk doen voor grote gezin nen. Werkverdeling in een ge meenschap is een kwestie van fantasie en rekening houden met streekgewoonten. Mej. A. M. Bos vertelde van „Ervaringen uit Engeland", waar zij in 'de herfst van 1956, gedu rende enkele weken het werk be keken heeft van hulp aan thuis zittende bejaarden. In Engeland worden bejaarden spoediger bij hun kinderen opge nomen dan bij ons. Er is daar een blijvende sterke band tussen ouders en kinderen. Misschien speelt hier de traditionele instel ling van het Engelse volk een rol. Men is er door de traditie weder zijds aan bepaalde vormen ge wend. De Engelsen hebben ook veel meer zin voor humor dan wij, en zijn opgewekter. Wij steken dadelijk in de problemen. Er is in Engeland een zeer sterke band aan het eigen huis, de eigen ge woonten, de eigen omgeving. Practisch elk huis is er door een heg omgeven, vormt een beslo tenheid, My home is my castle". Daardoor is men er minder toe geneigd van huis te wisselen en naar een andere omgeving over te gaan, zelfs in zeer kommervolle omstandigheden. De ontwikke ling der bejaardentehuizen is er dan ook aanmerkelijk minder dan bij ons. Engeland heeft economisch de oorlog verloren, wat o.a. aan de trage aanbouw van ziekenhuizen te merken is. Voor bejaarden zijn wel in woonwijken bepaalde complexen gebouwd, maar de be jaarden zijn er geheel vrij. Het is momenteel het enige land ter we reld, waar de hulp aan bejaarden thuis zich zo algemeen ontwik keld heeft tot in het kleinste dorpje. Een van de oorzaken hiervan is, dat in de oorlog de bestaande tehuizen voor ouden van dagen voor andere doelein den gebruikt moesten worden, en men dus op heel korte termijn on derdak voor de bejaarden moest vinden en voor hulp aan huis moest zorgen. Deze hulp werd geboden door verpleegsters of oudverpleegsters in te schakelen. Waar men in Engeland het prin cipe huldigt, dat het belangrijkste is wat er gedaan moet worden en niet wat degene, die het werk doen moeten eigenlijk, zouden moeten zijn, is men er niet met commissies begonnen, maar met het vinden van mensen en met te beginnen. In de gezondheidswet, waardoor iedereen van genees kundige hulp verzekerd werd, wordt ook de huishoudelijke hulp genoemd en wat de wet voor schrijft moet gedaan worden. Hoe werkt nu de dienst van hulp aan bejaarden? Een medi sche staf vormt altijd de achter grond van dit werk. De dienst wordt door de plaatselijke over heid ingesteld, leidt een eigen le ven met eigen onderkomen en apparaat. Voor dit werk heeft men gesalarieerde leidsters, on geschoolde krachten tot nu toe. Men denkt wel aan een oplei ding, maar deze is er nog niet. Het werk moet echter gedaan worden met of zonder opleiding! De werkkrachten zijn meest ge huwde vrouwen van 2560 jaar. Het salaris bedraagt voor een 44-urige werkweek 6,5 pond. De vrouwen werken vaak ook een gedeelte van de dag. Dèzedcrach- ten worden wel geselecteerd maar niet of summier opgeleid, hebben geen speciale kennis van het gezinsleven, de mensen en de geestelijke achtergronden van de gene, waar zij hulp bieden, maar wat zij te doen hebben spreekt hun sterk aan. Zij zijn op de praktische problemen ingesteld. Een helpster heeft 12 tot 14 be jaarden of gezinnen te verzorgen en deelt het werk in in overleg met de leidster. Het voordeel hiervan is, dat er efficiënt ge werkt wordt en dat zij zelf na gaan welk werk er gedaan moet worden. De te helpen gezinnen liggen natuurlijk min of meer bij elkaar en de helpster, gekleed in een groene jas of overall is een bekende figuur in de wijk waar zij werkt. Wat omvat nu haar werk? Alle huishoudelijke arbeid, in alle op zichten, maar naar noodzakelijk heid. Verzorgend werk van pa tiënten, dat niet op het terrein van de verpleegster ligt. Hulp aan chronische patiënten. Moge lijk waken in geval van ziekte, als de familie niet helpen kan. In wascentra met was- en droog- machines de was doen voor hulp behoevenden, enz. Voor de diensten wordt naar inkomen betaald. Door de zake lijke en onproblematische aanpak van het hele werk is het mogelijk efficiënt en veel te helpen. Zr. W. M. E. de Klerk had tot onderwerp: „Hoe zal de bejaarde leven en wonen?" De relaties tus sen de mensen worden onper soonlijker en dit schaadt vooral de ouderen, die dat het sterkst voelen. Men geeft de ouden mooie behuizingen, goed voer en een warme stal, maar in de diepte zit het isolement. De oude mens moet zichzelf weer ontdekken als waardevol element in de maat schappij. In het bejaardencentrum te New York: „Hudson Community Centre" is men eenvoudig begon nen om de mensen zelf te active ren, waardoor zij zich weer per soon, weer mens gingen voelen. Ce mogelijkheid hiertoe is zeer ge- diferentieerd en de terugslag is te merken op de gehele gezondheid en levenshouding. De mens moet gebracht worden tot het zich be zinnen over eigen toestand en tot het besef te komen, dat hij mens is. Hulpmiddelen hiertoe zijn cau serieën, handenarbeid, filmstrips, reizen per film, gespreksgroepen enz. Hoofdzaak is het doorbre ken van het isolement. Wat doet men in de Skandina- vische landen voor de bejaarden? In Stockholm, een stad met plm. 1 miljoen inwoners, waren voor de oorlog de helft deze woningen éénkamerwoningen per gezin. Deze worden nu door werkende vrouwen en bejaarden bewoond, terwijl ongeveer 500 flats per jaar voor gezinnen gebouwd worden. De bejaarden, die zoveel mogelijk tussen de anderen in wonen, genieten naar Engels voorbeeld van een uitgebreide thuisverzorging. In 400 plaatsen heeft men er al huishoudelijke hulpen, wat veel goedkoper is is alleen als er op staar Het merk Rang staat duide lijk op iedere Rangrol, als ook op het beschermend omhulsel van ieder Ranget je. dan bejaardentehuizen en de mensen voelen zich zo gelukkiger. In Upsala, Gothenborg en Stockholm is de propaganda voor dit soort hulp begonnen en groot scheeps opgezet met behulp van de pers en de film. Daardoor zijn vrouwen van middelbare leeftijd aangetrokken, die zo een wel kome bijverdienste kregen en zich nog nuttig konden maken tussen de 40 en 50 jaar. Deze ac tiviteit is meteen te beschouwen als een preventieve bejaarden zorg door het vergeten van eigen kwaaltjes bij het verrichten van nuttige arbeid. De lonen zijn ge lijk aan die van de gewone huis houdelijke hulpen. Ook bestaan er in Stockholm „SCHOORL'S GEMENGD KOOR" trainingflats voor invaliden, waar de deuren zo breed zijn, dat de invalidewagen er door kan. Overal waar nodig zijn handvat ten en steunen aangebracht. Met de invalidewagen kan men tot onder de gootsteen rijden en zo zelf afwassen. De kasten bevin den zich alle in een hal, en zijn gemakkelijk voor de invalide te bereiken. Na zich hier geoefend te hebben, komt de invalide ook in zo'n flat te wonen en kan dan grotendeels zichzelf redden. De consulent voor vrije tijds besteding in Stockholm is het cen trum van een netwerk van clubs en andere maatregelen om het le ven zinvoller en rijker te maken. De mens heeft recht om van zijn UURWERKEN vrije tijd te genieten. De souste- rains der flatgebouwen zijn club gebouwen voor de bewoners én buurtgenoten. In Denemarkens hoofdstad Kopenhagen doet de Lutherse kerk veel voor bejaarden en chro nische zieken, vooral wat betreft tussen menselijke relatie en vrije tijdsbesteding. Eens per jaar houdt men er „een week der ouden". De pers en iedereen maakt dan propaganda voor de oude dag. Iedereen maakt zich op om voor één of twee bejaarden iets te doen. De kerk organiseert contact middagen voor 5 tot 7 mensen, vakantieweken in groepjes van 10, bijbelkringen, en stimuleert de huisvlijt. Door de verkoop der huisvlijtproducten bedruipt deze zaak zichzelf. Als laatste in de rij vertoonde de heer A. J. Reiners vele dia's van moderne bejaardentehuizen, bejaardenwoningen en flats zoals deze in Nederland gebouwd zijn. Tussen de lezingen hadden vruchtbare discussies plaats en wisselden de deelnemers aan deze conferentie van gedachten over het werk dat hen zo na aan het hart ligt. Vrijdag 18 januari gaf de Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond in de zaal van Nieuwendijk een film avond waaraan de Stem des Volks haar medewerking ver leende. De voorzitter, de heer Overman heette in zijn openings woord de aanwezigen welkom, en wijdde vervolgens woorden van waardering en sympathie aan de wethouder, de heer L. den Das, die thans in Amsterdam in het Antonie Leeuwenhoek-ziekenhuis vertoeft voor een medische be handeling. Hij sprak de hoop uit dat de heer Den Das een snel en grondig herstel mocht ten deel vallen. Voorts deelde hij mede, dat de Bestuurdersbond op 11 februari een film zal laten draaien:- „Hon derd mannen en één meisje" ge titeld. De Stem des Volks opende daarna met uitvoering van num mers, die op uitstekende wijze ten gehore werden gebracht. Als voorfilms werden vertoond de kindertehuisfilm Gouden Oogst, waarin te zien was hoe regelma tig dertig kinderen plm. zes we ken lang kunnen genieten op het kindertehuis De Kloeck, waar zij onder goede leiding een aange name tijd doorbrengen. De heer H. J. Wever sprak over dit werk een korte aanbe velende rede uit. Na de pauze volgde de hoofdfilm „Fanfare", die uitstekend in de smaak viel. Des middags waren er enige kinderfilms vertoond, voor kin deren van de leden. De ongeveer 200 kinderen die eerst getrac- teerd werden, hebben een genot volle middag gehad. In de op dinsdag 15 januari ge houden gemeenteraadsvergade ring werd met algemene stemmen besloten het bedrag aan kasgeld leningen voor 1957 met een mil joen gulden te verhogen tot 2,5 miljoen. Behalve Wethouder Den Das, die wegens ziekte elders vertoeft, waren de raadsleden De Graan, Woldendorp en Vellinga afwe zig. Wij hopen de heer Den Das, genezen en wel, spoedig weder terug te zien. In de gerestaureerde zaal van het Oranjehotel werd op 18 ja nuari onder een goede opkomst de jaarvergadering gehouden van het R.K. Vrouwengilde. Mevrouw Diesfeldt-Pieters heette de aanwezigen welkom en sprak de hoop uit, dat deze ver gadering ertoe mocht bijdragen het Gilde te doen groeien. Vervolgens werd het jaarver slag uitgebracht door Zr. de Grauw, het kasverslag door mevr. M. Roozendaal, het reis verslag door mevr. M. Roobeek, het verslag van de handwerkclub door mevr. Dijkhof, van de brei en kerstactie door mevr. Haak man, van de ziekenkas door mevr. Roozendaal en van het zangkoor door mevr. De Jong. De presidente bracht na het uitbrengen van al deze verslagen, die een beeld geven van de veel zijdige werkzaamheden van het Gilde, aan de spreeksters de dank van het Gilde voor hun werk, ter wijl zij een afzonderlijk dank woord richtte tot mej. Schaap voor de door haar gehouden Moedercursus. Bij de bestuursverkiezing werd mevr. Roozendaal-Schotten her kozen als penningmeesteresse, terwijl als nieuw bestuurslid werd gekozen mevr. Leering. De zeer gezellige vergadering werd tenslotte besloten met een aantal geestige voordrachten door mevr. Nieuwenhuys-van Rijst. ZONDAGSDIENST ARTSEN iMeMtüi v Irlr'WViFw DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning-en Vacantieruil 15ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie inrichting Telefoon 2778 Zilfa Pleet Ingezonden mededeling Ingezonden mededeling EEN PRODUCT VAN DE KINGFABRIEKEN Dir. Corn. Jonker op zaterdag 26 januari 1957 's avonds 8 uur in zaal Schuyt Medewerkenden Cora Goedhart, sopraan De heer Kleimeer, klarinet Klaas Venneker, piano Kaarten verkrijgbaar bij de leden en aan de zaal. ENTREE F 1.50 Ingezonden mededeling over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Zij schenken de rust tot herstel WAT MunhaBPT maakt isGOED BERGEN 27 jan. Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 27 jan. Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1