liet heerlijk warme bont j m L KlIIT 2iames}% r«huid? %(.0pt.?üstm 7-«WE POULARDIA PARNASSIA VRIENDENKRING - NIEUWS Klaverjas-drive in Hotel de Brink Klaverjasclub B*S*V* FILM NIEUWS ~mtm BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. Bergen aan Zee in 't duister GEMEENTE SCHOORL Gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken wordt geboden op woensdag 30 januari a.s., des namiddags van 14 tot 14.30 uur, zowel ten huize van Dr F. H. Risselada, Dokterslaantje 18, als van Dr B. R. Brust, Hereweg 331. Het trouwboekje dient te worden medegebracht. Stand der Competitie na de aantal aantal 6e Ronde. gespeeld punten marsen 1Mevr. Schekkerman 7 31029 10 2. Mevr. Jongejans 7 29556 9 3. P. v. Campenhout 6 28107 14 4. P. Morauw 6 26428 8 5. Mevr. Hoeben 6 26261 7 6. J. van Alfen 6 26207 10 7. G. Schekkerman Jr. 6 26137 13 8. C. v. Alfen 6 25559 14 9. B. Burgering 6 25506 10 10. A. Jongejans 6 25426 10 11. Mevr. v. d. Berg 6 24957 7 12. Mevr. v. Alfen Sr. 6 24491 7 13. Mevr. Morauw 6 24431 10 14. C. Hoeben 5 22824 13 15. Mevr. v. Alfen Jr. 5 20765 7 16. H. Schotten 5 19645 6 17. De Waard 4 16424 3 18. Mevr. v. Campenhout 3 13325 2 19. H. Dekkers 3 13075 3 20. Jb. Hoeben 3 11626 3 Zaterdag 26 januari wordt we der een grote Klaverjasdrive ge houden in „Het Wapen van Bergen". ER BESTAAT voor de winter geen aangenamer dracht dan bont. Veel dames hebben daarom de stoute schoenen E aangetrokken en zich een korte of lange bontmantel aange- E schaft. Dat is verstandig, want wat warmte en correcte kle- E s ding betreft, is er vrijwel niets dat bont overtreft. Helaas is een bont- E jas een duur kleding- stuk, doch in verband met het feit, dat er zo- j| veel variaties in bont 1 zijn, bestaat de moge- lijkheid zich een bont- E mantel of -jasje naar E draagkracht van de beurs aan te schaffen. Het verschil in prijs E vindt zijn oorzaak in E het feit, dat bepaalde E bontsoorten beter van kwaliteit en schaarser E zijn, zodat de prijs er E van hoger moet liggen dan van andere bont- E soorten, die in ruimer E mate voorhanden zijn en waarvan de kwali- E teit minder is. Naast E de genoemde, spelen E ook andere factoren E H zoals kleur en dergelijke nog een rol. E E Inderdaad biedt het natuurlijke bont de mens de beste bescher- E E ming tegen de invloeden der elementen, doch voor minder If E draagkrachtigen biedt de handel ook kleding van zogenaamd E namaakbont, vervaardigd uit pluche-achtige weefsels. De mo- f E derne techniek staat bijna voor niets en weet op bontlijkende E E stoffen te vervaardigen die werkelijk prima zijn, ook heerlijk E warm zitten en een verrassend aardig bonteffect hebben. Dit f E neemt natuurlijk niet weg, dat kwalitatief het bont niet te E E evenaren is, slechts het effect wordt benaderd. E Door al deze mogelijkheden is echter de moderne vrouw in staat zich warm en sjiek te kleden, waarvan ook een dankbaar E gebruik gemaakt wordt. Vooral in dit genre kleding moet E 1 iedere vrouw weldoordacht en rustig een keuze doen en een E s model en kleur uitzoeken, passend bij haar persoon. Ook bij E avondjapon en cocktaildress is bont zeer goed te dragen en E E geeft de finishing touch aan de kleding. Dit laatste wordt duidelijk aangetoond op onze illustratie, E waar onze mannequin op haar cocktailjapon een bolero van E E breitschwans met een grote witte nertskraag draagt. Een E juweeltje!! E Zondag 13 januari werd in het hotel-. „De Brink" een vrije kla verjas-drive gehouden, waaraan 48 deelnemers deelnamen. Voor de leiding van deze drive waren aangezocht de heren P. Morauw, voorzitter van „De Vrienden kring" en G. v. d. Berg, voorzit ter der Klaverjasclub „Tuin- en Oostdorp". In zijn openingswoord betoog de de heer Morauw dat het mo tief tot het houden van deze drive niet bestond in het maken van winst, doch uitsluitend in het be oefenen van behoorlijk spel, waartoe meer en meer aandrang begint op te komen. Oorspronke lijk lag het in de bedoeling deze drive te organiseren ten bate van de Ouden van Dagen. Het was echter niet mogelijk met het Be stuur tot medewerking te komen, zodat we thans met een gewone vrije drive te doen hebben. Er waren ditmaal talrijke prachtige prijzen als 2 rollade's, fruitmanden, worsten enz. Als extra prijs werd een vette kip beschikbaar gesteld die door de heer P. v. Campenhout werd gewonnen. De wedstrijd die zich ken merkte door een goede harmonie, is een behoorlijk succes gewor den. De uitslag is als volgt: punten 1Fam. Kramers 5244 2. Mevr. Schouten- Liefting 4767 3. Mevr. Vonk-Herman 4708 4. Dames Hoeben 4703 5. Gebr. Schekkerman 4632 6. Mevr. Grijspaarde- Godijn 4466 7. J. Schekkerman- Boltjes 4386 8. Mevr. v. d. Berg- Kuitwaard 4359 9. P. v. Campenhout- O. Kees 4340 10. Mevr. de Vos-Stam 4336 Verrassingsprijzen: 1. Th. Punt-J. Wilg 3860 2. Dames v. d. Ham- Kuitwaard 4210 Zaterdagavond 19 jan. hield de klaverjasclub B.S.V. een grote klaverjasdrive in het hotel „De Oude Prins", waaraan 84 spelers deelnamen. De voorzitter, de heer G. Schekkerman Sr. heette de aanwezigen welkom en deelde mede, dat behalve de tentoonge stelde prijzen er nog een extra prijs van een half mud steenkolen was beschikbaar gesteld, die als extra-prijs zou gelden. Nadat er met animo was ge speeld, gaf de uitslag het volgen de te zien: punten lepr. Fam de Waal 5044 2e pr. Bos-Dekker 5029 3e pr. O. Kees-P. Pilaat 5017 4e pr. Willig-Overman 5004 5e pr. Vrasdonk-Schotten 4981 6e pr. Fam. Kaag 4957 7e pr. Sluiter-H. Wijers 4748 8e pr. Urbanus-van Exter 4740 9e pr. Fam. van Alfen 4737 10e pr. Fam. Duinmeijer- Westrop 4697 Marsenprijs: Liefting-Schouten 5 marsen. Verrassingsprijs: Mevr. Witte-P. Briefjes 3479 pnt. Klaverjassen voor een menslievend doel De Nederlandse Invaliden Bond, Kring Alkmaar, is bezig met een actie, die aller aandacht en medewerking verdient. Zij be oogt nl. een televisietoestel te verschaffen aan invaliden, die financieel behoeftig zijn. Daarbij wordt in de eerste plaats rekening gehouden met het feit, dat men zware invaliden het eerst wil helpen. Het eerste toestel is reeds ge plaatst bij een zware invalide, die reeds twintig jaren het bed moet houden. Wat een vreugde dit bij deze medemens teweeg bracht laat zich beter vertellen dan be schrijven. Een televisie-toestel kost geld. Om dit te verkrijgen is men thans bezig op allerlei wijzen actie te voeren. Een lid van de Bond bezocht Bergen, waar nogal geklaverjast wordt, en verzocht aan de heren G. Boltjes en P. Morauw een drive te willen organiseren, ten voordele van de Ned. Inv. Bond afd. Alkmaar. Deze heren wend den zich tot de heer Dobben, de voorzitter van Berdos, die on middellijk tot medewerking be reid was en bewerkte dat op 3 fe bruari een drive voor dat doel zal worden gehouden in hotel De Brink, onder de auspiciën van de Ned. Invaliden Bond, afdeling Alkmaar. Het televisietoestel dat door de Bond wordt beschikbaar gesteld, blijft Bondseigendom, het wordt slechts in bruikleen verstrekt. Bij overlijden van de invalide gaat het naar een ander, die er voor in aanmerking komt. Terwijl de organisatoren in het café van Hotel „De Brink" deze drive met de heer Tilstra bespra ken, was er een inwoner van Bergen, die dit alles aanhoorde en zonder veel omhaal zijn por tefeuille trok en 25,contant aanbood om dit werk te steunen. Gevraagd naar zijn naam, ver zocht deze edele gever hem te willen verzwijgen, wat niet ver hindert, dat de organisatoren zijn gift toch met dank willen vermel den. Wie een gift of een gave wil schenken om dit nobele doel te steunen, kan deze afdragen aan de heer Tilstra, de eigenaar van Hotel „De Brink". Mocht de drive laat in de avond eindigen, te laat om nog per bus naar an dere plaatsen te komen, dan kun nen de deelnemers uit andere plaatsen naar hun woonplaats worden vervoerd. De opbrengst van de drive wordt dezelfde avond aan het bestuur van de In validen Bond afgedragen. (Zie de advertentie in ons volgend nummer.) BRfllEN voor. SCUOOHL. MET OF ZONDER RECEPT, IN DE „KOSTENDE JQGER" DINSV.nh BERGEN KERKDIENSTEN BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE „The Desperate Hours" (Be klemmende uren) welke op vrij- dag-7—zondag- en dinsdagavond draait is een van de laatste, maar zeer zeker een van de beste films van de enkele weken geleden overleden acteur Humphrey Bo- gart. Humphrey Bogart, welke U kent uit „The African Queen" en „Muiterij op de Caïne" speelt hier de rol van de keiharde uit de gevangenis ontsnapte gevan gene. De film is gemaakt door Wil liam Wyler, die vele beroemde en bekende films zoals „De beste jaren van ons leven" en „Roman Holida op zijn naam heeft staan. „BEKLEMMENDE UREN' „PAS OP....VAL NIET^rS" V akmanschap JARENLANGE ERVARING Centrale Verwarming De Oliestookspecialist Al met al een film die U niet mag overslaan. Een thriller die U van het begin tot het einde in spanning aan Uw stoel gekluis terd houdt. „Money from home" (Pas opval niet) welke op zater dag, maandag en woensdagavond en tevens op zondagmiddag draait is een heel ander type dan bovenstaande film. Hier een kolderklucht met de komieken Dean Martin en Jerry Lewis. Een klucht die U doet schudden van het lachen van het begin tot het eind, zo zelfs dat ook U het theater lachende van pret zult verlaten BERGEN AAN ZEE Tegen het invallen van de schemering op 15 januari kwam men te Bergen aan Zee tot de ontdekking, dat de elektrische stroom verstek liet gaan, zodat niet alleen binnenshuis maar ook voor de straatverlichting geen licht te krijgen was. Een telefoon tje naar het G.E.B. te Bergen alarmeerde het personeel, dat on middellijk op onderzoek uittoog, waarna bleek, dat behalve Ber gen aan Zee ook enkele buiten wijken van Bergen, als de Heren weg, een deel van de Eeuwige laan en de Mosselenbuurt in dit ongerief deelden. Als oorzaak van dit verschijn sel werd geconstateerd, dat bij de afgravingswerken van de duinen langs de Zeeweg naar Bergen een dragline in de namiddag een hoofdvoedingskabel van 10.000 volt van het G.E.B. doormidden had getrokken. De buitenwijken van Bergen konden worden geholpen, door dat op een andere voedingskabel kon worden overgeschakeld, doch te Bergen aan Zee bleef men van licht verstoken. Het per soneel der G.E.B. heeft de gehele nacht doorgewerkt aan de her stelwerkzaamheden. U.V.V. Bergen Kinderzegelactie 1956 - '57 De totale opbrengst bedraagt dit jaar f 2993,62. Verkocht werd aan zegels f2727,31 en aan kaarten f 266.31. Het Bestuur van de U.V.V. dankt allen, die aan deze actie hebben medegewerkt, recht hartelijk. EGMOND AAN ZEE Muziekschool Spanjaard Afd. Egmond aan/Zee Bovengenoemde muziekschool zal haar jaarlijkse leerlingen-avonden houden op 23 febr. en 2 maart a.s. in het Verenigingsgebouw te Egmond aan/Zee. De generale repetitie zal worden gehouden op zaterdag 16 febr. in bovengenoemd gebouw en gratis toegankelijk zijn voor de Ouden van Dagen, 't Pro gramma is zeer variërend en be looft weer een evenement te worden. niet alles weten Het ongedierte bij waakhon den kan men verwijderen door walnotenbladen tussen het stro te leggen. Met „au bain marie" verwarmde spiritus of alcohol kan men ball-point vlekken verwijderen. Alleen dan als uw woning schro melijk door de schuld van de verhuurder is verwaarloosd, heeft het zin te proberen de 5 huurverhoging ongedaan te maken. Op het gemeente secretarie kunt u de desbetref fende formulieren bekomen. Er zijn rooktabletten in de han del. waarmee men motten vrij afdoende kan bestrijden. Bij drogisten en apothekers zijn ze verkrijgbaar. Zilveren kettingen, eventueel die waarin rijnkiezeltjes, kan men reinigen met een gewoon sop je (lauw warm). Fluwelen stoffen kunnen behan deld worden als wollen stof fen, zij mogen niet gewreven of geknepen worden, ook niet tussen weken, wassen of spoe len in. Nieuwe theedoeken zet men een nacht in water waarin am monia is opgelost. Ze drogen daarna veel beter af. Permanente verwarming van ka mers met een petroleumkachel tje is ongezond (koolmono- xyde en waterstof). Oliestook- haarden en gashaarden met afvoer zijn dientengevolge aan te bevelen. Wij stellen ons aan U voor, wij zijn met twintig plus nog twee. Onze naam: Poulardia uit Bergen aan Zee. Eens woonden wij in een leuk huis en werden zeer bewonderd, Maar och jé, vorige week zijn wij eruit gedonderd De reden? Wij vragen het ons allen steeds weer af, Ja, heel de burgerij staat van deze maatregel paf! Als kippen kan en mag je je er niet mee bemoeien, Maar zeker is dat men raar met ons is gaan knoeien Wij waren daar zo gezellig en tevree In het Parnassiapark te Bergen aan Zee. In de Raad der vroede vaderen in gemoedelijkheid bijeen. Was er een vrouw, die voor het hof verscheen Met boze woorden over ons; kruidde zij haar verslag Leggende aldus haar afkeer over ons aan den dag. Met deernis hebben wij vernomen hoe het besluit is genomen. De hamer en beitel is er aan te pas gekomen Een dwangbevel, der mensen eigen, werd ons getoond, Op deze wijze werd onze kippenvriendelijkheid beloond. Wij waren daar zo gezellig en tevree In het Parnassiapark te Bergen aan Zee. Als kindervrienden werden wij daar zeer geëerd, Wij vragen nu: wiens hart hebben wij eigenlijk bezeerd? Steeds kukelden en kraaiden wij, voor burgerij en hof En ik de haan Poulardia-Parnassia zwaaide over alles lof, Was daar Burgemeester over mijn gevederde gemeente, Die daar scharrelde tussen zand, stof en gesteente. Eens per maand hielden wij ook een avondje „Raad", Maar zaaiden vandaar uit geen centje kwaad Want immers, wij waren daar bijeen, zo gezellig en tevree In het Parnassiapark te Bergen aan Zee. Leer een les, O, wijze Heren der Berger Raad, van de kakelende kippen, Laat U niet door de mening van één enkel mens uit het zadel wippen! Immers het oog der burgerij is voortdurend op LI gericht Op Uw woorden, Uw wet moet men buigen en ook wij hebben gezwicht, En ik weet, nadat U deze regelen van mij hebt gelezen, Zult Gij Uw ergernis wel niet onder stoelen of banken steken. Alle veren zult Gij wel van mijn lichaam willen plukken, t Zal U nimmer lukken, het hok is weg, onze gemeenschap is aan stukken. Eens waren wij bijeen, zo gezellig en tevree In het Parnassiapark te Bergen aan Zee. HAAN RIJMELAAR. ^jliiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliE "^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllE Ingezonden mededeling öabyderm-zeep Hoflaan 2 Telefoon 2202 27 jan. NED. HERV. GEMEENTE Grote zaal Rustende Jager. Zie Rehoboth GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. Bekius Doop LEGER DES HEILS 10 en 8 uurSamenkomsten GEREF. KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur Ds. M. Hamming, Den Helder VERBREIDING DER WAARHEID v. Borselenlaan 2, Bergen n.m. 5 uur: Ds. J. J. Ruys R.K. KERK Stille H. H. Missen 6, 7, 8.15 en 11 uur 9.30 uur Hoogmis Dagelijks H. H. Missen 7, 7.45 en 8.30. u. NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te SchoorlDs. C. M. de jong Zondagsschool te Schoorl 11.30 uur GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur: Ds. C. von Meijenfeldt n.m. 5 uur: Ds. A. M. Boeijinga R.K. KERK Stille H. H. Missen 7 en 9.30 uur 10 uur Hoogmis in de week H. Mis om 7.30 uur OUD-KATHOLIEKE KERK 's zondagsv.m. 8 uur vroegdienst v.m. 10 uur hoogdienst n.m. 7 uurvespers 's woensdags v.m. 9 uurstille dienst 's vrijdags v.m. 9 uurstille dienst - - I - Jt ,y t UL vt V Vrijdag-, zondag- en dinsdagavond te 8 uur. Een van de laatste, maar zeer zeker de' beste film van de onlangs gestorven acteur Humphrey Bogart Een film die wij U met trots presenteren HUMPHREY BOGART in in Vista Vision Paramount-film (The Desperate Hours) met FREDRIC MARCH, ARTHUR KENNEDY, MARTHA SCOTT en MARY MURPHY Een film gemaakt door William Wyler, die o.a. maakte „De beste jaren van ons leven" en „Roman Holiday" Zaterdag-, maandag- en woensdagavond te 8 uur Zondagmiddag te 2.30 uur Een van de vreemdste kolderkluchten van DEAN MARTIN en JERRY LEWIS in Paramount-film (Money from home) met MARJIE MILLAR, PAT CROWLEY, RICHARD HAYDN en RICHARD STRAUSS Een film, zo geestig en zo kluchtig, dat U onsTtheater lachend van pret verlaat „ft P I CkilT I BERGEN, Spaansepad 2 - Telefoon 2466 3» 3m J Ij I I Jf. ALLMAAR, Spanjaardstr. 8-10, Tel. 4727-5669 VOORLICHTING VAN „VEILIG VERKEER" De fout om bij het inrijden van een inrit te gaan voorsorteren dus rij den tegen de weg-as aan wordt zeer veel gemaakt. Er mag alleen maar bij een kruising of splitsing van wegen voorgesorteerd worden. Hier ziet U hoe men bij een inrit moet handelen. De automobilist moet rechts blijven rijden en mag daarna met een boog naar links gaan. Vanzelfsprekend moet hij er zich eerst van overtuigen, dat zijn manoeuvre geen gevaar of be lemmering voor andere weggebruikers oplevert.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 2