ontsUuks- 1800 SPORTFLITSEN F MAASEN UW SLAGER MEYER Uitgedokterd POES STOFFEN OIL Mende Philips Televisie en Radio- Service dienst a. (tiavet in en om de Duinstreek FAMILIEBERICHTEN Me ka if popeline overhemden VRAAG EN AANBOD BRILLEN Üeteee antennes en stcvice Zakenmensen melitta meliita WEGENS AFWEZIGHEID Uecenkapsaton 1/Kacius Stat Volgelingen in de gehele wereld. Men kan van elk medicament veel, en men kan er ook weinig van voorschrijven. Hier geldt beslist niet het „hoe meer hoe beter", daarover is iedereen het wel eens. Steeds weer gaat het erom die dosering te vinden, waarmee de beste resultaten worden bereikt. In de medische vaklitteratuur treft men geregeld verhandelin gen aan over de z.g. optimale dosering van het een of andere geneesmiddel. Samuel Hannemann (1753 1843), de grondlegger van de homeopathie, bestudeerde dit vraagstuk voor de geneesmidde len van zijn tijd. Bij zijn proeven, genomen op zichzelve en ook op zijn familie leden en vrienden die zich daar voor beschikbaar stelden, deed hij een aantal uiterst merkwaar dige ontdekkingen. Resultaten. 1. Afhankelijk van de toege diende hoeveelheid kan een ge neesmiddel zeer verschillende, soms zelfs een tegengestelde werking op het lichaam hebben. 2. Wanneer, door gemaakte verdunningen, de hoeveelheid medicament zo gering is, dat de aanwezigheid daarvan langs na tuurkundige of scheikundige weg niet meer is aan te tonen, kan er in talrijke gevallen toch een duidelijke invloed op het lichaam worden geconstateerd. 3. Het effect, dat sommige geneesmiddelen in bepaalde ver dunningen op het gezonde men selijk lichaam hebben, is soms volkomen gelijk aan de ver schijnselen, die door bepaalde ziekten worden veroorzaakt. Karakter. Hanneman heeft toen gepro beerd ziekten te genezen door het voorschrijven van juist die geneesmiddelen, die in het ex periment dezelfde verschijnselen als de ziekte konden veroor zaken. Daarnaast hechtte hij een zeer bijzondere waarde aan de con stitutie, het gestel van zijn pa tiënt en eveneens van het type van karakter en de lichaams bouw. Niet alleen de neiging om be paalde ziekten te verkrijgen zou bij verschillende mensen een an dere zijn, ook hun reactie, hun wijze van reageren op bepaalde geneesmiddelen, zou, afhankelijk van het type mens, sterk ver schillen. Triomfen. De nieuwe leer werd door Hahnemann „homeopathie" ge noemd, in tegenstelling tot de algemeen gevolgde geneesme thode, die hij bestempelde met de naam „allopathie". In Hahnemann's tijd stond de medische wetenschap nog op een betrekkelijk lage trap van ont wikkeling. De geweldige triom fen die de homeopathie in die dagen heeft gevierd, moeten on getwijfeld ook in dat licht wor den bezien. Tot op de huidige dag heeft Hahnemann echter een ontel baar aantal volgelingen over de gehele wereld. Het aantal ho- meopatische geneesmiddelen heeft zich meer uitgebreid, de theoretische grondslagen van de ze geneeswijze zijn inmiddels be langrijk verdiept. (Nadruk verboden) dr. Alfreda Briedé. 1932 28 januari Receptie van 14.30 tot 17 uur in Hotel „De Roode Leeuw" te Schoorl wegens 25-jarig huwelijk H. SCHELTUS N. SCHELTUS-MYTS SCHOORL, januari 1957 xxxxxxxxx Hier Is heel belangrijk overhemdennleuwsvoor mevrouw! ALTIJD CORRECT - ZONDER STRIJKEN Een overhemd goed strijken duurt 22 minuten. Dat is lang. Te lang! Een Mekay shirt laat U na het wassen drogen op 'n hanger. Verrassing! Geen kreukje! Boord perfect! Manchetten glad! Klaar voor een nieuwe dag dragen- met-plezier! Mekay "non-iron" overhemden hebben "double-way" manchetten (mèt en zónder manchetknopen te dragen!), geheel gevoerde blijvend correcte boord, extra fijn stiksel voor extra lange levensduur. Kies uit. wit en parelgrijs dit overhemd-voor-jaren bij TEL. 2545 BERGEN Met dit weer, Uw handen ver zorgen met W onderrozenglycerinecrème het middel tegen barsten en klo ven en volledige huidbescherming. Bij hoesten en griep direct W onderpoeders gebruiken een probaat middel bij pijnen gevat door koude. Voor Uw kinderen om 't hoesten te verzachten en te genezen Zuivere plantaardige siroop neemt direct de hoestprikkel weg en is volkomen onschadelijk. Dit zijn preparaten van FRANS POSTHUMA Gedipl. drogist DUS GOED BREELAAN 12 - BERGEN TELEF. 2123 WCUtfrCCS 's werelds beste wringer j. m. wittebrood breelaan 29 - telefoon 2204 - bergen n.h. Meester-Opticiën HENK DEN BREMER Levering voor alle Ziekenfondsen Annex Fotohandel Garantie op directe hulp ook na de fabriekstermijn Ruinelaan 3 - Tel. 2514 - Bergen brengt uw zaak of bedrijf onder de ogen Dinsdag gesloten 29 jan. a.s. OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOq 0«00000000 0000 0000 0000000000 000000000000«0 0*00000000000000° Egmondia heeft ondanks onvermoeid werken, geen kans gezien C.S.V. op de knieën te krijgen. Purmersteyn Alkmaarse Boys Alcmaria Victrix EVC Vitesse 22 Egmondia CSV ZAP ZSV ADO 20 Helder Always Forward 15 8 5 16 9 2 14 8 1 7 6 6 6 4 5 6 3 3 15 15 14 15 15 15 14 15 13 21 20 17 17 16 15 14 14 14 13 9 Zondag a.s. EgmondiaADO. EERSTE KLASSE C. Foresters Vios LSVV Vrone Kolping Boys Kaagvogels Hugo Boys Wieringerwaard SRC Berdos Oudesluis Bergen Programma voor zondag a.s.: Fores tersOudesluis. VroneHugoboys, VIOSSRC, Kolping BoysBerdos, BergenLSVV, Wieringerwaard Kaagvogels. TWEEDE KLASSE C. Schoorl wist in een uitstekende wed strijd beide punten mee naar huis te ne men. hebben allebei een jeboekt. 13 8 5 0 21 12 8 2 2 18 10 6 3 1 15 12 7 1 4 15 12 5 3 4 12 13 4 4 5 12 11 5 1 5 11 10 3 3 4 9 11 4 0 7 8 11 1 4 6 6 11 2 2 7 6 12 0 4 8 4 Geel Zwart 11 8 2 1 18 SVW 10 8 0 2 16 Schoorl 11 6 2 3 14 Tex. Boys 11 5 4 2 14 Callantsoog 11 6 0 5 12 Duinranders 10 3 4 3 10 Zeemacht 11 4 2 5 10 KSV 11 2 3 6 7 Cocksdorp 11 1 3 7 5 Petten 11 1 0 10 2 Programma voor zondag a.s.: Petten Zeemacht, SVWTexelse Boys, SchoorlGeel-Zwart, KSVCocks, dorp, CallantsoogDuinranders. ZeemachtSchoorl 24. De Schoorlse aanvoerder won de toss en Zeemacht mocht de aftrap ver richten. De eerste 5 min. Was een beet je terreinverkennen, maar kort daarop loste de Zeemacht R.buiten een hard schot, dat doelman Koeten het nakij ken gaf, 10. Reeds enkele minuten later kreeg de Schoorlse voorhoede het op haar heu pen. Eerst was het Gleysteen, die met een half schot half voorzet de gelijk maker scoorde. Midvoor de Boer liet met een schit terende pass, l.buiten M. Koopman ge heel vrij voor het doel van Zeemacht komen en dat betekende 12, kort daarop was het weer Gleysteen die met een goed schot er 13 van maakte. Maar nog was de doelpuntenJionger niet geluwd en met een schitterend schot joeg de Boer no 4 in de touwen.. Vlak voor de rust wist de linksbinnen van Zeemacht er 24 van te maken. Na de rust een wisselend spelbeeld, met beide doelen in gevaar maar de verdediging van Schoorl was potdicht. Na een half uur dachten wij midvoor de Boer weer te zien doelpunten, hij werd in het strafschopgebied vakkun dig gevloerd, maar... de scheidsrechter liet doorspelen. Kort voor het einde maakte de Boer nog een doelpunt, maar ook dit kon (onbegrijpelijk), in de ogen van de scheidsrechter geen genade vinden en zo kwam het einde van een prima ge speelde wedstrijd. Een kijker. Berdos Nieuws Zondag 27 januari. Kolp. Boys 1Berdos 1. Aanv. 2.30. H. Frankenmolen. Z.A.P. 3Berdos 2. Aanv. 2.30. P. Weijers. Bergen 2Berdos 3. Aanv. 12 uur. W. Beukers. Jun. BerdosS.V.W.. Aanv, 12 uur. G. Roosloot. Het eerste boekte de laatste 2 weken prima resultaten, twee gelijke spelen te gen de koplopers, nu dat wil wat zeg gen. Maar in zondag a.s. zie ik geen heil, of denken jullie er anders over, maar dan luidt het parool, ontzeg je veel omdat je zondag de wedstrijd ook uit kan spelen. Wij zijn erg nieuwsgie rig of jullie dat op kunt brengen. Met de resultaten Van het 2e gaat het niet best, hoe dat komt weet ik ook niet, er wordt meer gepraat als gevoetbald, nu dan wordt het natuurlijk niets, kan dat niet veranderen? Ja toch? zorg zon dag dan eens voor een verrassing. Het 3e doet het prima, zondag a.s. naar Bergen 2 de vorige keer wonnen jullie, ik heb geen hoop, maar misschien zorgen jullie voor een grote verrassing. Jun. hoe zit dat, veel sterker als jul lie tegenstander en toch verliezen^ dit was toch niet nodig, zondag beter hoor! De compt. voor de Adsp. begint op 3 februari weer. De heer en mevrouw LANGEVELD - KLIJN geven met vreugde kennis van de ge boorte van hun zoon FRANK SCHOORL, 23 januari 1957 Laanweg 38 TijdelijkCentraal Ziekenhuis, Alkmaar (firma D. Koeten, Schoorl) Donderdag 31 januari is het 50 jaar geleden, dat onze Ouders M. L. WESTDORP M. WESTDORP-STAM te Schoorl in de echt traden. Dat zij nog lang mogen leven is de wens van hun dankbare Kinderen. Baarn H. A. Westdorp en J. Westdorp-Rijswijk Rotterdam A. A. Westdorp en J. Westdorp-Janssen Hope-Farm N.Y. U.S.A. M. M. Westdorp en M. Westdorp-Ham Rotterdam t A. G. W. Westdorp en A. Westdorp-Witte en kleinkinderen Schoorl, januari 1957 Receptie van 2.30 tot 4.30 uur. Duinweg 59, Schoorl. Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden, na een kortstondige ziekte, van onze beste zorgzame man, vader en grootvader DIRK KONING in de ouderdom van 63 jaar. M. Koning-Wallaart D. Koning E. H. G. Koning-v. d. Pol Ali Koning Volkert Koning Piet Koning en kleinkinderen BERGEN Nh., 23 januari 1957 Hoflaan 18 De teraardebestelling zal plaats vinden op maandag 28 jan. n.m. 2 uur, op de Algemene Begraaf plaats te Bergen. Vertrek van het sterfhuis 1.30 uur Heden overleed zacht en kalm, in de „Piusstichting" te Alkmaar, Nassauplein 11, de heer SIMON DALENBERG in de ouderdom van 81 jaar. Namens de familie: P. J. van der Meijden ex. test. SCHOORLDAM, 18 januari 1957 De begrafenis heeft plaats gevon den op dinsdag 22 januari op de Alg. Begraafpl. te Warmenhuizen. Heden overleed onze lieve Vader, Behuwd-Groot- en Overgrootvader WILLEM KOOIJ Tz. Wedn. van Neeltje Ruis in de ouderdom van 81 jaar. A. T. Kooij Wz. Wed. T. G. de Boer-Kooij kleinkinderen en achterkleinkinderen SCHOORL, 24 jan. 1957 Omloop 8 De teraardebestelling zal plaats vinden maandag 28 januari a.s. op de Algemene Begraafplaats te Schoorl. Vertr. vanaf het sterfhuis 2 u. n.m. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van deelneming, be toond na het overlijden van onze lieve Moeder GUURTJE TIMMERMAN Wed. van Jb. Jongerling In het bijzonder Dr. Risselada voor de medische hulp, Ds. de Jong voor de troost volle woorden tot ons gesproken, mevr. Blom voor de betoonde hulp en bijstand. En de begrafenisveren. „De Laatste Eer" voor de nette teraardebestelling. Uit aller naam J. JONGERLING SCHOORLDAM, januari 1957. (Engelse import!) zijn f- NON- IRON Tegen half februari gevraagd, meisje v. huish. en winkel, boven 18 jaar. Banket bakkerij Roos, Dorpsstr. 1, Tel. 2473. Flinke werkster of meisje gevraagd. Tevens te koop aangeboden een 2-pers. 3-delige kapokmatras. Breelaan 92, Bergen Net dagmeisje gevraagd. Dorpsstraat 5A Bergen. Gevraagd: een Smidsjongen of halfwas. H. Mulder, Lijtweg 50, Bergen. Mevr. Loman, Burg. Lovinklaan 8, vraagt HULP voor enige morgens per week. (tijdelijk). Gevraagd: net meisje voor halve dagen. Mevr. J. Krom, Kerkedijk 7, Bergen. Woningruil in Bergen Wie wil mijn gezellige benedenwoning, huur 7 gld. per week, ruilen voor een vrij huis 2 kamers, 2-3 slaapkamers met tuintje. Br. no 971, De Haan s Boekh. Bergen Nh. Woningruil AmsterdamBergen Aangeboden te A dam N, vrij bovenhuis bev. o.a. kamer en zij-suite, 3 slp.k. gr. zolder, vrij uitzicht. Gevraagd een huis te Bergen. Br. no. 967, De Haan's Boek handel, Bergen Nh. Gemeub. zomerhuisje te huur gevraagd voor de maanden april t/m aug. Br. no. 968, De Haan's Boekhandel, Bergen. Jong echtpaar z. k. zoekt zit- slaapkamer, liefst met vrije kookgelegenheid van 76 - V9 °f van 15/7 - 79 hefst omgeving Egmond of Bergen. Br. m. uitv. inl. en prijs, no. 315, bur. v. d. bl. te Schoorl. Te koopi kinderwagen, 1 trapnaaimach. in goede staat, 2 hondenmanden, 10 hou welen, 1 stalen dommekracht, tegen elk aanv. bod. Duinweg 14, Schoorl. Te koopi 20 gebruikte eenruiters, ook per stuk en 4 closet-potten. A. P. Duin, Hereweg 147, Schoorl. Te koopt 1 pracht winterjas, 1 blauw costuum (3-delig), 1 grijs costuum (2-delig), 1 jekker (tweedstof). Adres: Eikshoven 4, Bergen, tussen 4 en 8 uur. Aangeboden: 2 pers. ledikant, harmoni- cabed, 2 kastjes, kinderwagen, wieg, box, 1 pits gasstel, twijfelaarmatras, babyuitzet, bureau, dressoir. Nijland, Zwarteweg 9, Bergen. Ter overname gevraagd: jonge herders hond, bij voorkeur niet ouder dan zes weken. Br. no 969, De Haan's Boekh. Bergen. Kippenboerderijtje, landhuis of woning, met 3 slaapk., te koop gevraagd in Bergen of Schoorl. Br. no. 316, bur. v. d. blad te Schoorl. komen aanlopenkater, grijs gestreept, witte bef, witte poten, gekwetste achter poot. Inlichtingen op Gortersweg 16, Schoorl, telefoon K 2209-304 GERO ZILVIUM en ZILMETA Uitgebreide sortering Vrijdag en Zaterdag 150 gr. Ham f 0.80 150 gr. Ontbijtspek f 0.60 150 gr. Boterhamworst f 0.55 150 gr. Bloedworst f 0.35 150 gr. Leverworst f 0.35 100 gr. Gekookte lever f 0.65 100 gr. Rollade f 0.70 100 gr. Rosbief f 0.70 250 gr. Metworst f 1.20 250 gr. Leverworst 500 gr. Ribcarbonade f 1.90 500 gr. Schoudercarbonade f 1.75 500 gr. Doorr. osselappen f 1.60 272 kg Gemalen vet f 2.25 272 kg Niervet stuk f 2.50 Dinsdag Rookworstreklame Kost dan slechts f 0.40 100 gr. per 500 gram Mager gerookt spek f 1.50 Mager zuurkoolspek f 1.50 Knieschijf f 1.50 Varkenspoten f 0.50 Varkenspoten 1 kg f 0.80 Woensdag gehakt reclame 500 gr. Gehakt f 1.48 250 gr. Metworst f 0.73 acme GROTE SORTERING IN MODELLEN EN PRIJZEN (v.h. Fa. Kater) ALKMAAR, MIENT 24, TEL. 2454 - ZAANDAM, WORMERVEER GROTERE KEUZE EIGEN REPARATIE WERKPLAATS Grundig - Philips - Blaupunkt - Erres Televisie en Radio uit voorraad Een advertentie met een korte suggestieve tekst van de vele lezers van ons blad I de bekende koffie - filters met papier alle maten uit voorraad leverbaar ruinelaan 11 - telefoon 3106 Serviezen t Sphinx, Fris, Goedewaagen, Arzberg, Mosa. 't WINKELTJE NORDEMANN ook „Liberty" - „Gamy" -A.B.- Kleine Dorpsstraat 25 - BERGEN -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 3