DE DUINSTREEK JAC. OUT 73 M U KUNT HET OOK! DAMES EN MEISJES [OLDEMJRG ha. KJ. Buskec Wandelen en puzzelen j Ruime keuze: De Rani antwoordt niet" OUT Slagerij H00GY0RST HAMEA Boekhandel OLDENBURG SPECIALE AANBIEDING Jl Klaverjassen in „Café Beeldman Automobiel^- verzekering H. KLAASEN apoth. ass. KORTING 99 99 Tweede Blad Vrijdag 25 jan. 1957 Zaterdag 19 en zondag 20 jan. jl., 's avonds om 8 uur, vond in het Verenigingsgebouw te Ca- trijp de opvoering plaats van ,,de Rani antwoordt niet", een spel in vier bedrijven door J. J. W. Wil- lemsen. Een minutenlange ovatie, welke het R.K. toneelgezelschap „St. Genesius" van de zijde van een talrijk publiek na afloop is ten deel gevallen was zeker verdiend en was niet in de laatste plaats bestemd voor regisseur Sterk, die met zijn groepje kans heeft gezien dit uit het leven gegrepen stuk op acceptabele wijze ten tonele te voeren, en de aanwezigen in de zaal van begin tot einde te doen boeien. ,,De Rani antwoordt niet" is een stuk van land en zee, van liefde en haat en speelt zich af in het kantoor van een rederij. Gedurende lange tijd had de oude Van Maren zijn rederij geleid; zijn eerlijke wijze van zakendoen stelde hem echter niet in staat dit zonder financiële moeilijkheden te doen gepaard gaan. Inmiddels is zijn zoon, v. Maren jr., in wien wij hetzelfde type terugvinden, hem opgevolgd, doch deze moet zich, om een faillissement te ont gaan, verzekeren van de mede werking van Van Royen, een keiharde zakenman, die ten koste van alles zijn naam en onderne ming groot wil maken. De nor men van billijkheid en rechtvaar digheid dienen alleen te worden aangelegd, wanneer het belang van de rederij er om vraagt. Alle goede raadgevingen van zijn compagnon Ton van Maren wor den in de wind geslagen, en ge dreven door geldhonger, verge zeld gaande met zijn grote liefde voor een spionne, de hooghartige Daphne Verlaine, wil v. Royen zelfs zijn medewerking verlenen aan een door deze schone vrouw listig in scène gezet complot, waarin „de Rani" een ander schip „de Wodan" tot zinken zal moeten brengen. De uitvoering hiervan zal de rederij een half millioen opleveren. Door het plegen van chantage, dit tot ergernis van v. Maren, wordt Smulders, de kapitein van „de Rani", gedwongen zee te kiezen om de afschuwelijke daad te verrichten. Vera, de dochter van reder Van Royen, probeert nog het voornemen te verijdelen, wan neer zij hoort dat hierdoor niet alleen het leven van tientallen zeelieden op het spel staat, doch zelfs een oorlog tussen twee lan den wordt geriskeerd. Zijn liefde voor zijn zoon Otto wordt daarna zwaar op de proef gesteld, wanneer hij verneemt dat deze zich bij toeval op de Wodan bevindt en dus ook ten dode staat opgeschreven. Ineens neemt alles een wen ding, zend- en ontvangappara- tuur wordt in werking gesteld en er wordt contact gezocht met de Rani, die op verzoek van v. Ro yen zal moeten terugkeren voor het behoud van Otto. Eerst wan neer kapitein Smulders de reder verzoekt toe te stemmen in het huwelijk tussen v. Maren en Vera, zal blijken dat de Rani reeds en nog in de nabijheid van IJmuiden voor anker ligt. De rol van v. Royen was bij C. Kaandorp in uitstekende han den, terwijl v. Maren, zijn com pagnon in N. Louter de juiste vertolker vond, al dient echter te worden opgemerkt dat deze per soon zo nu en dan zichzelf de voorgeschreven bewegingsvrij heid ontnam. De figuur van Vera werd goed getypeerd door mej. A. Kaandorp, en Daphne Ver laine, de verleidelijke internatio nale spionne werd voortreffelijk uitgebeeld door mej. Th. Witte- veen. S. Opdam kon ons wel be koren als kapitein Smulders, al werd deze figuur o.i. ietwat over dreven voorgesteld. Zijn houdin gen in een kort tijdsbestek waren wel zeer contrasterend. In de bijrollen zagen wij Joh. Louter als Smeets, de boekhou der, K. Opdam als Gerards, kan toorbediende, terwijl de stem van A. Louter voor radiotechnicus en omroeper diende Het geheel kan het toneelgezel schap St. Genesius doen terug zien op een aantal geslaagde avonden. xxxxxxxxxxxx Doei Uw voordeel bij Oosterweg 15, Bergen, Tel. 2845 ADVERTEERT IN DIT BLAD D E R 0 D E S T 1 E R Een verhaal uit de tijd van de voortrekkers en pioniers y V- OA w vie oer) St. Nicolaas-actie 1956 Van de drie verlotingen der St. Nicolaas-actie 1956 zijn de na volgende prijzen nog steeds niet afgehaald en tot 14 dagen na deze nog ter beschikking der recht hebbenden, af te halen bij de hr. P. Slijkerman te Catrijp. Niet afge haalde prijzen vervallen aan de Commissie. Ie verloting Prijs 54 lot 266 73 2783 76 897 77 2229 2e verloting Prijs 5 6 7 28 36 52 65 82 91 3e verloting Prijs 19 27 45 54 57 117 120 118 lot 704 476 2391 4270 2704 54 464 251 346 lot 829 7109 6350 2831 3149 2117 4157 3585 Naar wij vernemen is in sa menwerking met de heer C. Vis ser wederom een wandelpuzzle- tocht georganiseerd op zaterdag 26 januari a.s. 's avonds 8 uur met als uitgangspunt café P. Duin te Schoorl. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water jan. 's morgens 's namiddags 26 12.24 12.58 27 1.40 2.02 28 2.33 2.50 29 3.21 3.32 30 3.59 4.09 31 4.35 4.43 febr. 1 5.07 5.14 jan. 26 27 28 29 30 31 febr. 1 Laag water morgens 's namiddags 6.58 6.24 7.40 8.33 9.21 9.59 10.35 11.07 8.02 8.50 9.32 10.09 10.43 11.14 Zaterdagavond 19 jan. jl. heeft een groot aantal klaverjasliefheb- bers in „Café Beeldman" te Aagtdorp voor de eerste maal kennis gemaakt met het kruis houtklaver jassen. De meningen over dit nieuwe systeem hepen nogal uiteen; in zekere zin leggen de kruishouten de spelers de verplichting op te spelen, mocht door beide partijen worden gepast, dan wordt geen enkel punt behaald. Er wordt ge- GRIEP! speeld in twee lijnen t.w. N.Z. en O.W., totaal 48 spellen op kruis hout, zodat elke lijn met dezelfde kaarten dient te spelen. Op het kruishout staan de speellijnen aangegeven door Noord, Oost, Zuid en West terwijl zich op elke lijn een kaartje bevindt, waarop de juiste sortering der kaarten staat aangegeven. Eveneens staat op de diverse kruishouten ver meld, welke der spelers de kaar ten geeft. De prijzen worden ten slotte toegekend aan de hoogst- geplaatsten in de N.Z.-lijn en dé" 0.W.-lijn. Na elke gespeelde partij dienen de spelers de kaar ten wederom op de lijnen te be vestigen, zoals het bijgaand kaar tje dit aangeeft, waarna deze dan aan de volgende tafel wordt doorgezonden. De volgende paren konden zich winnaar noemen van de bui tengewoon fraaie prijzen: Oost-West lijn: punten 1. W. Butter-M. Beets 5096 2. Fam. Hoekstra 5004 3. v. Lienen-Kelder 4875 Troostprijs: Zwagerman-Beeldman 3946 Noord-Zuid lijn: 1. Roekel-v. Twuyver 4544 4463 4349 3311 2. Mw. Feeke-C. Visser 3. Leeuwenkamp-Mooy Troostprijs: Mol-Schotte Dé heren organisatoren verdie nen waardering voor een vlot verloop van de avond en de vele administratieve werkzaamheden, welke eraan vooraf gingen. V.V.V.-Schoorl heeft nieuwe bureau-houdster Als bureauhoudster bij de V.V.V. Schoorl zal per 1 april in dienst treden mevrouw Rou- kens-Brenner. Zoals bekend volgt zij in deze functie mej. Praat op. De secretaris van de V.V.V., de heer Blankenstijn, Stationsstraat 2, zal gedurende de periode tot 1 april de aan het informatie bureau verbonden werkzaamhe den waarnemen. Traditionele strijd op het groene laken Van de 36 te spelen partijen in de traditionele biljart-ontmoeting SchoorlBergen, konden er zon dag 20 jan. jl. in „de Rode Leeuw" te Schoorl 24 worden gespeeld. De Zuiderburen leiden thans met 369 caramboles. De overige 12 partijen worden zondag 3 fe bruari in „de Rustende Jager" te Bergen gespeeld. Hoogste serie van 20 jan. jl.: Bergen: N. Min, 39 caramboles. Schoorl: P. Timmerman, 45 ca ramboles. Artistiek Houtwerk Tutti frutti 200 gram EXTRA FA. MUNK PIERSMA Bergen Nh. Alkmaar DINSDAG 29 JANUARI van 14.00 19.30 uur in café Rest. „Du Passage", Scharloo 1, hoek Westerweg, Alkmaar. XXXXXXXXXXXX WEET 'T DE VIJZEL HEEFT 'T xxxxx: x Kalenders Agenda's Kantooragenda's 1 BOEKHANDEL Stoomwasserij „HOLLANDS ROEM komt nu 'edere Geeft U ons een proefwas, opdat U kunt beoordelen hoe goed ons werk is. 0 0 op al onze s regenkleding en EVERCUIR jassen WINDDICHT, WATERDICHT, niet kreukbaar, sterker als leer ii Prima Lof 23 ct. per ^9 Spruitjes 30 ct. per V2 ^9 Zuurkool 20 ct. per V2 kg Biet 18 ct. per V2 kg Dagelijks vers gekookt Prima jonathans 6 x V2 kg f 1. Cox Oranjes 4 x V2 kg f 0.95 Goudreinetten 4 x V2 kg f 0.95 Vraagt prijs per kist Prima Mandarijnen 10 stuks f 0.95 Sinaasappels 9 stuks f 1. Specialiteit in panklaar groenten Alle soorten Diepvries voorradig Kerkstraat 11 - Tel. 2028 Bergen Nh. Dit weekeinde bieden wij U 500 gram magere Runderlappen f 2.48 500 gram magere Varkenslappen f 2.48 500 gram Schouderkarbonade f 2.— 500 gram doorr. Runderlappen f 1.80 150 gram Ham 150 gram Pekelvlees 250 gr. Metworst 250 gr. Leverworst f 0.80 f 0.70 f 1,25 A.s. dinsdag onze Rookworstdag, 100 gram kost dan f 0.40 en woensdag I U weet het toch 500 gr. gehakt slechts f 1.48 Bovenstaande prijzen uitsluitend afgehaald en a contant. ftOPfSr/£f\ H£1- xeir r//YE e'hoei 'jf zan me m Hemoo/i oen., wei*om ir'jicJfzo r/teumo cumin InlU KOMEH M£T VHEED2HNf BEDOEL/N tn he/een hhoh HfrnooHOf/i.LHHr ONS PHSSEHEN- - l/AN Of Srou ZON DE8 ON&ElUKHfN Hf/ZEN ZJ VfHPEN MBAH CHHIfr/- 11 &L-JFT S r/L £N S EH/tHr SfZOHCD I/O OH 2 ,CH Oir. Ingezonden mededeling Geneest ruwheid en schraalheid t* Ingezonden mededeling Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 ct. Boekensteuners, Fotolijstjes en Presse-papiers (handsnijwerk) Laanweg 35 SCHOORL Alleen dexe week (24-31 januari) met toch 10% korting in Sparzegels Appelmoes, Spar, pot k 720 gram van 68 voor 62 ct, 12 zegels Appelmoes, Spar, pot 4 375 gram van 40 voor 36 ct, 7 zegels voor slechts 55 ct, 11 zegels Kokossterren, 250 gram voor slechts64 ct; 13 zegels Chocrokantjes, Spar, 200 gram van 70 voor 58 ct, 12 zegels Appelstroop, Spar, per pot of beker van 50 voor 44 ct, 9 zegels Schoencrême, spar, 2 dozen van 56 voor 42 ct, 8 zegels Bij 1 pakje 4100 gr. EDELCACAO, Spar, 4 72 ct 100 gr. LANGE VINGERS voor slechts 25 ct en toch 107o korting in Sparzegels Natuurlijk kunt U ook snel het maximum loon bij ons verdienen met gemakkelijk inpakwerk of andere lichte werkzaamheden. Door voortdurende uitbreiding hebben wij nog plaats voor (leeftijd tot 40 jaar, ook gehuwd) Alle gewenste inlichtingen betreffende: loon, sociale voorziening, vrij reizen, gratis werkkleding, enz., worden U gaarne verstrekt op Sollicitanten uit de omliggende plaatsen krijgen buskosten vergoed. Men kan zich voor nadere inlichtingen ook'wenden'tot onze Personeels-afdeling, Oostzijde, Zaandam Vitamine preparaten Levertraan Warmwaterzakken Cosmetica Kerkstraat 4 - Tel. 2383 jjllliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiimmiiiiii^ alle voorkomende kantoorbenodigdheden Laanweg 35 - Schoorl - Tel. 268 ^IlliiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiMiiiiiiiiiiiimii11^ woensdagmorgen in Bergen. HEI LOO Telefoon 3 7 7 0 Vraagt om gratis proefrit op de nieuwe MOBYLETTE Beter en mooier dan welke Bromfiets volautomatisch 1 HOOFDAGENT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 5