Raadsvergadering Bergen Het Dorpshuis Bergen, Jaarverslag 1956 Het Museum GERRITSEN Asmatters in leven en kunst Ontspanningsavond Het Roode Kruis Een vlieger vertelt Kunstkring VRIJDAG 8 FEBR. 1957 34e JAARGANG No. 6 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-B.nnen en Egmond a. d. Hoef Donderdagavond 31 januari werd door de burgemeester, Dr. W. Huygens, de Nieuwjaarsrede gehouden, welke wij in ons vol gend nummer zullen opnemen. Nadat de burgemeester de heer Hemelrijk officieel als tijdelijk wethouder welkom heeft geheten, gaat de raad over tot de behan deling der ingekomen stukken. Bij de afrekening van het co mité „Bergen aan Zee 50 jaar had het de heer Van Rees Vel- lenga bijzonder getroffen, dat dit comité 500.— van de toegestane gelden in de gemeentekas had te ruggestort. Dit met beleid en overleg uitgeven van overheids gelden is zeker een hulde waard. De midget-golfbaan zal in an dere handen overgaan. De nieu we eigenares mevr. H. C. v. d. Weerd wordt, dank zij de balda digheid der Bergense jeugd, die de tegenwoordige banen en op standen ruïneus vernield heeft, op hoge kosten gejaagd. Het voorstel van B. en W„ toe te treden tot de „Gemeenschap pelijke regeling betreffende de Industriecommissie Hollands Noorderkwartier wordt aange houden tot de raad hier eerst nog eens uitvoerig over van gedachte heeft gewisseld. De heren Ellis en Sluis stenn den tegen het voorstel om aan de heer J. Matser schriftelijk te be vestigen, dat de door hem in Ber gen aan Zee te bouwen flats niet gevorderd zouden worden. B. en W. zijn van mening, dat deze flats als recreatiegebouwen, een soort hotelbouw .beschouwd moe ten worden. Op de vraag van de heer Ellis, wat er van de stand houders langs de strandweg moet worden, als zij de huur van een winkeltje, die naar het gerucht wil 1500..voor 3 maanden zou bedragen, niet kunnen opbren gen, antwoordde de burgemees ter, dat B. en W. in dat geval voor de standhouders, die al jaren in Bergen aan Zee gestaan heb ben wel een andere plaats zouden vinden. Niemand wordt brode loos gemaakt. Met algemene stemmen wordt besloten aan de heer J. Kamp te Heerhugowaard het bouwterrein A-2 gelegen aan de Kerkedijk te verkopen onder de voor deze ter reinen bepaalde verkoopsvoor waarden. Eveneens met algemene stem men wordt het voorstel van B. en W. tot het uitbreiden van de le klasse afdeling van de alge mene begraafplaats aangenomen. van kwesties betreffende vakon derwijs aan de U.L.O. en te tref fen regelingen met „Volksonder wijs' en de „Ver. voor Chr. Nat. Schoolonderwijs" goedgekeurd. B. en W. achten het onjuist de kosten van „doorlichting" van het gemeentepersoneel blijvend voor rekening van de gemeente te nemen en dit waren de raads leden met hen eens, behalve de heren De Beurs en De Graan. Het strijdpunt van deze zo vlot verlopende raadsvergadering was de verkoop van een bouw terrein, gelegen tussen „de Me relhof" en de daartegenover aan de Hoflaan aanwezige percelen, aan de heer Mathieu Wiegman. Aan deze verkoop wensten B. en W. aanvankelijk enkele voor waarden te koppelen. De bewo ners van de Merelhof hebben te gen deze verkoop een bezwaar schrift aan de raad doen toeko men, welks inhoud niet voor de mentaliteit van deze bejaarden pleit en terecht noemde de heer Sluis het bedreigen van Mathieu Wiegman met slechte nabuur schap kinderachtig. Mathieu Wiegman is een bijzonder Ber- genaar en nu wordt voor hem, die zo dolgraag in het centrum van het dorp wil wonen, een bij zondere maatregel getroffen. Ook de heer Ellis is zeer ontstemd over dit bezwaarschrift van de bejaarden, dat gericht is tegen n.b. een bejaarde en wel van goede reputatie. De burgemeester geeft als zijn persoonlijke mening te kennen, dat hij in principe vóór de verkoop van de grond is, om daar een huis met atelier te bouwen, maar voor het koopcon tract getekend wordt, zou hij met een grote mate van zekerheid, eerst willen weten hóe het wordt. Hij zei: „Ik draag Mathieu Wieg man een zeer goed hart toe, mis schien de Merelhof nog iets meer." Het gaat erom de intimi teit en het bijzondere karakter van de Merelhof te behouden en dat kan heel goed, ook al verrijst daar een moderner huis, maar natuurlijk mag dat ter plaatse niet detoneren. De heer Broersma heeft horen verluiden: dat de ar chitect zich heeft uitgelaten, dat hij zich niet in een bepaalde rich ting zal laten drijven, en is het uit dien hoofde met de burge meester eens: Eerst zien wat er uitgebroed wordt. De burgemees ter wenst dit punt aan te houden en vraagt machtiging de onder handelingen over de verkoop te voeren in die zin, dat met een grote mate van zekerheid gezegd kan worden, dat de sfeer van de Merelhof niet verstoord zal wor den. Bij stemming hierover sta ken de stemmen. Tegen zijn de hele R.K. partij en Mr. Sluis. Dus zal een volgende raadsvergade ring de beslissing moeten bren gen. ZILVER De Zeeweg vanaf de Elzen laan tot de Paulineweg zal ver breed worden in aansluiting op de verbreding van de rest van de zeeweg door de provincie. Men wacht met de verbredingswerk zaamheden op elkaar en met de provincie is overeengekomen dat er in Bergen aan Zee begonnen zal worden. De werkzaamheden aan de weg zullen met het oog op 't verkeer van 30 mei tot sep tember stopgezet worden. Mevr. Broekman-Vriesman en de heren Van Rees Vellenga en Ellis stemmen tegen het verho, gen van het crediet voor de aan, leg van paden bij „Elkshove" in het park, dat openbaar terrein wordt. De raadsleden, behalve de heer Ellis, die tegenstemde, waren wel te vinden voor het plan van B. en W. om van de onlangs aange kochte boerderij van mevr. de wed. A. N. Nanne-Ruiter de woonruimte voor huisvesting te benutten en het bedrijfsgedeelte als opslagplaats voor de techni sche dienst van gemeentewerken te gebruiken. Vlot verkregen B. en W. de bevoegdheid van de raad ten aan zien van het verpachten van weg bermen enz. en werd de regeling In het afgelopen jaar hebben de 'activiteiten van het Dorps huis weer in de belangstelling gestaan. Vele clubjes en cursus sen, welke reeds in september '55 waren begonnen werden druk bezocht. 1 februari heeft de „Stichting Dorpshuis" een nieuwe directri ce gekregen. Mej. Blessenaar, die tot die tijd die functie had vervuld, moest wegens een werk kring elders, dit werk beëindi gen en werd vervangen door Mevr. Sax. De meeste clubjes worden in het Dorpshuis gehouden, maar door de grote belangstelling wa ren er ook kinderclubjes in het T. en O. gebouwtje, zodat de kinderen uit tuindorp dicht bij huis konden blijven. Naast de clubjes handenar beid, tekenen, timmeren, knut selen, muziek, speel- en natuur studie voor kinderen, waren er ook cursussen voor volwassenen, n.l. engels, naaien (van oud nieuw maken) stofversieren en fijne keuken. In de muzieksector hebben enige veranderingen plaats ge vonden. De leider hiervan, de Hr. Haanraadts, die naar Hoorn is vertrokken, werd vervangen door de Hr. Zwart. Naast het blokfluitclubje kwam er nu ook een clubje ritmische muziek. Hier" aan wordt reeds door vele kin deren deelgenomen. Eveneens voor de kinderen werd een balletclubje opgericht, onder leiding van Mevr. Pran ger. Dit belooft een succes te worden. Het ballet en de muziekclub- jes blijven 's zomers doorgaan. Er wordt vakantie gegeven in de schoolvakantie's. De andere clubjes eindigden in juni en begonnen weer in sep tember. De cursussen van volwassenen eindigden in april. Ook in de zomer bleef het Dorpshuis actief. Van 23 juli t.m. 17 aug. werd een zomerschool georganiseerd. Hieraan werd door ongeveer 90 kinderen deel genomen. Door het slechte weer moest er veel binnen gewerkt worden. Hiervoor had de gemeente de beschikking gegeven over 3 lo kalen van de van Reenenschool en het Harmoniegebouwtje. Tus sen de buien door werden wed strijden georganiseerd aan sport gedaan en gewandeld. Een en kele maal zijn de grootste kinde ren naar zee gewandeld. Ook het hulpposten in, het welfare-werk voor zieken, en het werk voor de blinden, om hen als het kan, het ogenlicht te hergeven, de uit stapjes voor zieken per boot, en de hulp aan invaliden bij ver voer. het werk voor de bloed en plasmatransfusies. Dit alles is nog maar een deel van het menslievende werk. dat het Roo- de Kruis verricht. Ook in Bergen bevindt zich een afdeling van het Roode Kruis en deze afdeling heeft dringend behoefte aan een trans portauto voor zieken. Zulk een auto kost echter een aardige som geld. Om een deel van dit be drag bijeen te brengen zal er op zaterdag 9 februari in de zaal van Nieuwendijk een klaverjas- drive worden gehouden, waar voor mooie prijzen worden be schikbaar gesteld. (Zie de ad vertentie.) openluchttheater werd bezocht. 5e zomerschool werd besloten met een kermis in het Dorpshuis. Al met al is gebleken dat het Dorpshuis in de behoeften heeft voorzien. Voor de ouders was het prettig te weten dat de kin deren onder goede leiding wa ren, terwijl het voor de kinderen prettig was naar „club" te gaan. De timmerclub krijgt begin 1957 de beschikking over 2 nieuwe werkbanken, elk voor 4 personen. De sociëteit, die in het Dorps auis is ondergebracht, heeft over belangstelling van de hepen niet te klagen. Het Dorpshuis is door de ge meente opgeknapt. De buiten kant is geschilderd, de gang met board bekleed, de electriciteits- leidingen vernieuwd. Er zijn nieuwe vitrage en over gordijnen gekomen, genaaid in de naaikamer van het U.V.V. Ook voor vloerbedekking is ge zorgd. Voor verenigingen bestaat de gelegenheid voor 3,p. avond een zaaltje van het Dorpshuis te huren. Het is misschien nog niet vol doende bekend dat het Dorps huis een bibliotheek bezit. Kinderen kunnen voor 0,50 per winterseizoen elke zaterdag middag van 1 uur 30 tot 4 uur een boek halen. Voor volwas senen is dit bedrag 1,50. Ongetwijfeld zal in het komen de jaar het Dorpshuis zich weer in een stijgende belangstelling mogen verheugen. Bergen, 1 februari 1957 In de serie weekend-tentoon stellingen brengt het Kunstenaars Centrum dit maal iets van ver over de grenzen. Het werkend lid, de heer Anthony van Kampen maakte een reis door Nieuw Gui nea en bracht vandaar een zeld zame collectie wapens, schilden, gebruiksvoorwerpen en foto's mede die thans voor de eerste maal hier te lande worden geexposeerd. De voorzitter van het K.C.B. opent de tentoonstelling zaterdag morgen, 9 februari, terwijl dan tevens de verloting der tekening van Germ de Jong zal plaats vinden. Op maandagavond 11 februari om-8 uur zal de heer v. Kampen een uitvoerige toelichting in de vorm ener causerie houden in de daaszaal van „De Rustende Jager" te Bergen. Na de pauze bestaat dan ook gelegenheid de expositie te zien. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer. Dinsdagavond 12 februari a.s. komt de N.C.R.V. ontspannings avond met „Alles wel aan boord" in de Rustende Jager te Bergen. Een luchtig, vluchtig verslag van een vrolijke zeereis. De tekst en muziek is van Plip Poort. Voor verdere gegevens zie ad vertentie in dit blad. De museumcommissie te Bergen, bestaande uit de dames mevr. G. C. van Regteren Altena- Evers, mevr. M. Th. Brugman- Scholten, en de heren Mr. M. Moens en Mr. D. Vis hebben hun jaarverslag uitgebracht aan de Raad der gemeente. Hieruit blijkt dat het verstreken jaar voor het museum een gunstig verloop had. Het aantal bezoekers beliep bijna 400 meer dan het jaar tevoren. De commissie waagt de veron derstelling, dat het bijzonder slechte zomerweer op deze stij ging van invloed kan zijn ge weest. Ook de verschillende verbete ringen aan interieur en collectie hebben de aantrekkelijkheid van het tentoongestelde doen toene men. Indien de commissie derhal ve niet verzuimt de bezoekers uit den vreemde op het bestaan van dit museum attent te maken, zal het steeds een punt van aantrek king blijven vormen. Dr. Braat te Leiden slaagde er in enkele ongedateerde vondsten te dateren, terwijl in het gebouw een nieuw lichtpunt werd aange bracht. Een aanvrage om subsidie voor completering der prenten- en tekeningen-collectie werd nog niet beantwoord. Uit het verslag van de pen- ningmeesteresse blijkt, dat ook het banksaldo met ruim 200. is toegenomen. Het Nederlandse Roode Kruis zal in juli van dit jaar zijn ne gentigste verjaardag vieren. Het hoopt dan een geschenk te krij gen in de vorm van een leden- aanwas. Tha ns heeft het een half miljoen leden en al deze le den zullen aan 't werk gaan om er 100.000 bij te winnen. Dat is een lofwaardig streven. De ac tiviteiten van het Roode Kruis, die zich oorspronkelijk tot de ge wonden op de slagvelden uit strekten, hebben zich in de ver streken tientallen van jaren sterk uitgebreid. Om een enkel geval te noemen: onmiddellijk na de watersnood van 1953 was het „Het Roode_ Kruis", dat uit zijn voorraden hupmiddelen ter be schikking stelde voor de getrof fenen. Naast de eerste hulp voor rampen in een gezin, richtte het Donderdag 14 februari, des avonds om 8 uur zal in het T. en O.gebouw de vlieger W. van Veenendaal, oud-piloot en thans redacteur van De Vliegende Hol lander, het orgaan van de Lucht macht Voorlichtingsdienst van zijn ervaringen in de lucht en op de aarde vertellen. Zoals uit de boeken die van zijn hand zijn verschenen blijkt, wordt het meeste echter beleefd op de be gane grond, nadat men het vlieg tuig verlaten heeft, 'n Enkele maal is dit ook wel eens anders. In het Algemeen Handelsblad loopt thans een serie artikelen van zijn hand, waarin hij daarvan op boeiende wijze vertelt. Ook hier van zal men het nodige te horen krijgen. Maar voor het zover is, wordt er eerst een kleurenfilm afgedraaid, „Vliegtocht door Europa", die e|en blik op landen en steden laat zien, waarvan de gewone reiziger verstoken blijft. (Zie de annonce in ons blad.) Op donderdag 14 februari zal het Nieuw Nederlands Toneel gezelschap voor de leden van de Kunstkring (Serie B„ licht groe ne kaarten) optreden met het blijspel uit de toneelwereld „Ju lia". Maandag 4 maart treedt het Zuidelijk Toneel op met „Nacht in de middag" (Serie A„ gele kaarten). Dinsdag 9 april komt het Zui delijk Toneel opnieuw, ditmaal met een spannend toneelspel. (Serie B., lichtgroene kaarten). NOOIT GEDACHT! Naar wij van welinge lichte zijde vernemen, zal de heer J. Th. M. de Vries, de alom bekende voormalige eigenaar van „Het Huis met de Pilaren' te Bergen, binnen afzienbare tijd weder om in het zakenleven terug keren. De heer de Vries heeft n.l. beslag weten te leggen op een perceel aan de Koorstraat te Alkmaar, al waar hij t.z.t. een Lunchroom zal vestigen. Daar de heer de Vries zijn recept voor het zetten van prima koffie nog steeds zorgvuldig heeft bewaard, hoopt hij hiermede ook in Alkmaar algemene bekendheid te verwerven. Wij wensen hem hiermede bij voorbaat succes. schaffen aan een invalide, die het nodig heeft. Voor de invaliden wordt nog veel te weinig gedaan. Zo is bijv. het aantal invali den in ons land bij lange na niet wekend. Wel be schikt men op iet ministerie van Defensie over juiste cijfers betreffende het aan tal invalide militairen en zeelie den, maar betreffende degenen uit de burgermaatschappij be staan hoegenaamd geen gegevens. Invalide wordt men gewoonlijk tengevolge van een ongeluk. De patiënt gaat naar 't ziekenhuis en gaat dan meestal na verloop van tijd naar huis. Daar, in zijn oude omgeving teruggekeerd, be seft hij eerst hoe hij gehandicapt is en velen verliezen de moed en worden pessimistisch en ontevre- M. VELDMAN In Hotel „De Brink" werd nieuw record behaald De klaverjasdrive door de he ren Boltjes en Morauw op zon dag 3 februari in Hotel „De Brink" aan de Breelaan georga niseerd, is een groot succes ge worden. Een netto bedrag van 242.— kon na afloop van de drive aan de afgevaardigde van de Invaliden Bond ter hand wor den gesteld, die in warme be woordingen zijn dank betuigde voor dit uitzonderlijke resultaat. De deelnemers, die zowel de voorzaal als de achterzaal van het hotel vulden, begroetten deze dankbetuiging met applaus. Voor de Invalidenbond was afgevaardigd de heer J. Schoen, secretaris van deze bond, verge zeld van de heer P. Kooy voor zitter van de Bond van Invalide Militairen. Bij de opening van de drive introduceerde de heer Morauw deze beide heren, en verzocht de heer Schoen de bijeenkomst te willen openen. Deze heer achtte het een groot voorrecht deze dri ve in Bergen te mogen openen, waar zoals bekend is, het klaver jasspel op hoog peil staat. Daar deze drive hedenavond wordt gehouden voor een menslievend doel, bracht hij tevens de dank uit van de Invaliden Bond, die wel enige steun kan gebruiken bij haar werk. De Bond is er in geslaagd haar eerste televisie toestel te plaatsen, en streeft er naar een tweede te kunnen ver den. Daarom is het beter voor de invalide, dat hij van het zieken huis rechtstreeks naar een reva lidatie centrum wordt gebracht. Daar wordt hij onderzocht, ge test, bepraat, en daar wordt tien- slotte vastgesteld, wat hij bij oefening van zijn krachten nog zal kunnen bereiken. Er zijn tal rijke gevallen bekend, dat iemand na zijn vertrek uit het revalida tiecentrum, weer aan het werk gaat en een plaats in de maat schappij weet te veroveren. De heren Schoen en Kooy, beiden zelf invalide, al zou men dit op het eerste gezicht niet di- rekt zeggen, zijn het levende voorbeeld, dat men met wils kracht nog wel iets bereiken kan, terwijl het hun beiden tot, eer strekt, dat zij hun vrije tijd be steden tot heil van hun minder gelukkige medemensen. De drive, die in de beste stem ming verliep, werd tot een groot succes. De heer Boltjes deelde na afloop mede, dat de netto op brengst 220,bedroeg, doch dat de milde gever, die met zijn gift van 25,enige weken eerder, de rij der gevers had ge opend, ditmaal 10% van het net tobedrag had geschonken, zodat het totaal 242,bedroeg. De Bergense middenstanders, die door hun gaven een groter aantal prijzen hadden mogelijk gemaakt, werd dank betuigd voor hun milde gaven, als de getuigen van hun sympathie voor hun lij dende medemensen. Onder deze prijzen waren o.m. een grote fruitmand, die gevuld met een keurcollectie van diverse fruit- soorten, aller aandacht trok en een envelop met een bon voor een hl steenkool, wat in deze tij den een niet te versmaden bui tenkansje is. Talrijke aanwezi gen gingen met prijzen naar huis. In tegenstelling met onze ge woonte geven wij ditmaal geen lijst van prijswinnaars. Hier werd een werk verricht en een spel gespeeld, dat uit liefde tot de ongelukkige evenmens was be gonnen. In die stemming heeft men de gehele avond verkeerd en dit schiep tenslotte een sfeer, die een model werd voor de stem ming bij andere drives. Elk der deelnemers, of hij of zij al of niet een prijs wonnen blijft hetzelfde, heeft er toe bijgedragen een groot werk van hulp aan de lijdende mensheid tot stand te brengen en juist hierdoor zal deze drive wel onvergetelijk blijven. ZONDAGSDIENST ARTSEN tteekttad „D IE DUINSTREEK" Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker. Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantierull 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie inrichting Telefoon 2778 Zilfa Pleet BERGEN 10 febr. Dr. v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 10 febr. Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1