99 99 Anthony van Kampen in het K.C.B. Telefoon 211)4 roe ii Brandewijn y Nieuwjaarsrede van Bergens Burgemeester 2kunes?ir*hu'"il Ratifa ^„MEVO"-NIEUWS Blijf meester H. Dolstra „Be Quick" K.J.V.O. K.C.B. GERRITSEN Klaverjasclub „DE OUDE PRINS" VRIJDAG 15 FEBR. 1957 34e JAARGANG No. 7 Verschijnt te Bergen* Bergen aan Zee* Schoorl* Schoorldam* Groet* Camperduin* Egmond aan Zee* Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Zaterdagmiddag opende de Voorzitter van K.C.B.. Mr. A. F. Kamp de tentoonstelling van foto's en ethnografica welke de auteur-wereldreiziger Anthony van Kampen tijdens zijn laatste bezoek aan Nieuw-Guinea heeft weten bijeen te brengen en ten koste van hoge bedragen naar ons land heeft weten vervoerd te krij gen. Mr. Kamp deelde verder mede, dat de heer Van Kampen nog uitlandig was, zodat hijzelf niet aanwezig kon zijn, doch maan dagavond in de danszaal van ,,De Rustende Jager" een spreekbeurt zou vervullen ter nadere toelich ting van het geëxposeerde. Deze tentoonstelling is een exceptie op de regel, daar het hier geen wer ken van de exposant zelve be treft, maar juist daardoor kan zij op haar beurt een belangwekken de afwisseling bieden. De interne verbeteringen van de expositie-zaal, die verleden jaar tot stand zijn gekomen, strek ken tot verbetering der exposi ties, die voorlopig alweder volge boekt zijn. Binnenkort krijgt men een expositie van werk van de heer Van Meurs en daarna van de heer Kees Jansen, zodat ook de liefhebbers van de schilder kunst tevreden kunnen zijn. Ingeleid door Mr. A. F. Kamp trad de heer Anthony van Kam pen maandagavond in de dans zaal van ,,De Rustende Jager" op, om voor een aandachtig gehoor, waarin naast de ouderen ook de jeugd haar plaats had ingenomen, van zijn reis te vertellen. Een eigenlijke lezing wilde hij liever niet houden, daarvoor was de stof te uitgebreid. Liever wilde hij wat impressies geven over het vele en wonderlijke dat door hem aan schouwd en beleefd was. Op uitnodiging van een be stuursambtenaar kwam hij naar Nieuw-Guinea om zich te over tuigen van het feit, dat in Z.W. Nw-Guinea nog een volkstam leefde, die in zeer primitieve toe stand verkeerde en die zich nog met koppensnellen en kannibalis me bezig hield. Na in Hollandia, de hoofdstad, te zijn aangekomen, ging hij per vliegtuig verder naar het Zuiden en na het Centraal gebergte te zijn overgetrokken, ontwaarde hij een grote groene vlakte 3 a 5 maal zo groot als M. VELDMAN Nederland, die, toen het vliegtuig op circa 200 meter hoogte vloog, geen vlakte maar een groot moe ras bleek te zijn. Het water dat van de zuidelijke hellingen van het Centraal Gebergte neer stroomt, komt in een vlakte te recht en doortrekt de bodem, ter wijl het voor een deel in grote, brede rivieren naar zee stroomt. In dit moeras-gebied groeien bo men en struiken en leven de be woners, die door hun omringende buren Manowé d.i. „eetbaar mens" worden genoemd, terwijl zij zichzelf Asmatto's noemen. Deze stam der Asmatters, die in talrijke groepen of dorpen is ver deeld, leven van jacht, visserij, koppensnellen en daarmee ge paard gaand kannibalisme. Een dorp bestaat feitelijk slechts uit twee huizen: één voor de mannen, het andere voor de vrouwen, de kinderen en de var kens. Landbouw wordt niet be oefend, kleding wordt niet gedra gen. Koppensnellen is hun voor naamste bezigheid. Zij trekken er gezamenlijk in hun prauwen op uit, soms drie, vier dagen ver en overvallen dan een mannenhuis in een ander dorp, gewoonlijk op het ogenblik, dat de zon opkomt en dus de slaap het diepst is. Dan wordt door de aanvallers op hun horens getoeterd als het sein tot de aanval, en weten degenen, die in het mannenhuis ontwaken, dat zij in doodsgevaar verkeren. De overwonnenen worden ge dood en opgegeten. Het aantal dat na het vertrek der overwin naars nog niet verslonden is, gaat met hen mee in de sloep, die een talrijke bemanning heeft en wordt als proviand beschouwd. Toen de heer Van Kampen met de con troleur Boendermaker en diens staf bij de Asmatters aankwam hadden deze in de kampong Ajam 32 mensen vermoord en geconsu meerd. Dat moest natuurlijk ge straft worden, Maar hoe? Men besloot 32 Asmatters naar de plaats Merauke te brengen. Daar konden zij dan eens met een an dere levenswijze kennis maken. Zij zouden daar een jaar verblij ven, doch hoe deze mensen dui delijk te maken wat een jaar is, en hoelang het duurt? Zij zien de maan en haar schijngestalten, maar dat de omloopstijd 28 dagen bedraagt, weten zij niet, daar zij slechts tellen: een-twee-drie-veel. Alles wat meer dan drie is, is veel. Na eindeloze moeite gelukte het enigszins dit aan hen duidelijk te maken. Daar op Merauke werden deze menoen, die nergens begrip van hadden, gevoed, zij kregen een kledingstuk en als arbeid moesten zij stenen van de ene zijde van een plein naar de an dere overbrengen per kruiwagen. Als zij deze hadden volgeladen, grepen twee Asmatters elk een handvat beet, terwijl de derde het rad vastpakte. Zo werd de bela den kruiwagen dan naar zijn be stemming gedragen in plaats van gereden. Een Papoea, die als op zichter fungeerde, werd er op merkzaam op gemaakt, dat de Asmatters met de kruiwagen moesten rijden, maar antwoordde dat hij het hen reeds dertig keer had voorgedaan, doch dat zij het blijkbaar niet begrepen. Het uit zetten van een wachtpost bij de mannenhuizen, als een veilig heidsmaatregel tegen overvallen door andere stamgenoten, werd voorgeslagen, en ook als juist er kend, doch het werd niet in prak tijk gebracht. Ook het aanbrengen van een opening in het dak van het mannenhuis om de rook en de luchtjes daardoor te doen verdwij nen werd wel als goed beschouwd, maar nimmer uitgevoerd. Deze mensen bezitten nog een zeer beperkt verstand. Voeding, voortplanting en lijfsbehoud zijn de voornaamste drijfveren tot handeling. Abstracte begrippen zijn hen geheel onbekend. Zij geloven, dat men na de dood voortleeft als schim in een verblijf, onder of aan de achter kant der aarde. Maar daarbij ge loven zij, dat deze schimmen op aarde kunnen nederdalen om bij hen te komen kijken. Dat geloof is de uitkomst gebleken voor de Europese bezoekers, in wien zij de teruggekeerde schimmen hun ner voorvaderen meenden te zien. Treedt men hun kalm tegemoet, dan zijn zij vriendelijk jegens vreemde bezoekers. Een grote hindernis vormt echter het feit, dat bijna niemand hun taal kent. Een Papoea-gids kende er wat van, en vertaalde dit weer in 't Maleis voor de heer Van Kam pen. De Missie werkt er ook. Twee paters, Meeuwissen en Verschu ren, trachten iets bij deze wilden te bereiken en hebben een oplos sing aan de hand gedaan, die wel licht de beste zal blijken. Zij vroe gen een aantal kinderen om die op een kloosterschool te doen in 't noorden van Nw-Guinea. Die kunnen dan later als onderrichte leidslieden naar hun volk terug keren en de brug vormen, waar door het heden en het verleden met elkaar in aanraking komen, om aldus dit achterlijke volk uit zijn ellende op te heffen. Het in teressante en boeiende relaas van de heer Van Kampen, in de kunstzaal, aan de hand van het geëxposeerde nog nader door hem toegelicht, zal er ongetwijfeld toe bijdragen, dat men met grage handen naar zijn jongste boek zal grijpen. Op zaterdag j.l. werd in Zaal Nieuwendijk een klaverjas-drive gehouden ten bate van Het Ro de Kruis. Dat deze instantie ten volle wordt gewaardeerd, bewees wel de grote belangstelling en de geweldig grote opkomst voor de ze wedstrijd. Ieder was enthou siast over de vele grote prijzen die waren opgesteld en die alle werden geschonken door inwo ners en winkeliers van Bergen. Er waren honderd vijf en tach tig prijzen, waaronder 1 mud ko len, permanent, vlees, taarten, waaronder een geweldig grote, worsten, enz., waarvoor een woord van dank aan alle gevers zeker op z'n plaats is. Er werd deelgenomen door 118 personen, 29 tafels. Na een openingswoord door de voorzit ter die de verloting warm aan beval gezien het mooie doel en niet te vergeten om de vele mooie prijzen, werd de strijd aan gevangen. Na beëindiging was de uitslag: 1 De Groot-Hcutenbos 5370 pnt; 2 Briefjes-Witte 5290 pnt: 3 Halier-Wit 5188 pnt; 4 Lang- gras-Dusbaba 5139 pnt; 5 Fam. Tiebie 5067 pnt; 6 Vermeer- Adams 5000 pnt; 7 Schotte- Schotte 4947 pnt; 8 Louwe-Rin- genberg 4842 pnt; 9 Balder-Jon- gejans 4763 pnt; 10 Pilaat-Schek- kerman 4750 pnt; 11 Dames v. Alfen 4692 pnt; 12 Blankendaal- Kuitwaard 4668 pnt. Marsenprijs: Fam. Tiebie 7 marsen. „MEVO'-NIEUWS De klaverjasdrive ten bate van het Roode Kruis, in de zaal Nieu wendijk gehouden, georganiseerd door de Klaverjasclub „Mevo' heeft in zijn resultaten alle ande re drives geslagen. De Bergense Middenstanders hadden door hun milde schenkingen een reeks van belangrijke prijzen mogelijk ge maakt, zodat het financieel resul taat 280,bedroeg, een succes, dat zeker een pluimpje Verdient. Honderdtwintig spelers namen aan deze drive deel. In de weke lijkse bijeenkomst van de club is dit bedrag van 280,aan de commandant van het Roode Kruis te Bergen, Dr. B. S. Bulstra, over handigd, die met een geestig speechje namens het Roode Kruis dank betuigde, waarbij hij er te vens op wees, dat het Roode Kruis nog altijd meer leden ge bruiken kan. De verschillende ac tiviteiten van het Roode Kruis vereisen in hoofdzaak twee din gen: mensen en geld. Mensen om zich in te zetten bij het menslie vende werk, dat deze instelling verricht, en geld om de kosten van dit werk te dragen. Als gevolg van deze uiteenzetting zal ook in Bergen een ledenwerf-actie wor den begonnen. De gymnastiekvereniging „Be Quick" geeft op 21 februari a.s. een uitvoering in „De Rustende Jager", ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan. Ter opluistering van deze uitvoering zal het He rencorps van de Turnkring Alk maar en Omstreken zijn mede werking verlenen. (Zie de ad vertentie) Zaterdagavond 9 februari trad Het Ned. Marionettentheater van Bert Brugman voor de K.J.V.O. op in de dancing van De Rustende Jager. Opgevoerd werd „De Pa relvissers", een romantische opera van Georges Bizet. Wat de vijf Brugmannetjes op deze avond gepresteerd hebben, was wondermooi. Onder hun be kwame leiding werden de mario netten tot levende wezens, die in hun bewegen het lief en leed der diverse personages buitengewoon goed weergaven. De goed ge plaatste lichteffecten verhoogden, vooral aan het slot van het tweede bedrijf, sterk het dramatische ele ment. Met een hartelijk applaus dank te het talrijke publiek de vijf jon ge kunstenaars voor deze schone avond, en verlangend wordt naar een weerzien in het volgende win terseizoen uitgezien. Deze mario netten-avonden vormen steeds een welkome afwisseling tussen het reizen en trekken in vreemde lan den. Donderdagavond 7 febr. gaf de kunstenaar Hans Henkemans een recital in de bioscoopzaal van „De Rustende Jager". Het is een voorrecht deze eminente kunste naar te mogen beluisteren. De pianoklanken worden onder zijn handen op sommige momenten tot beeldende geluiden, waarvan men de herkomst niet kan defi niëren. Het was een avond van onvergetelijk kunstbei even. N.V.V. In het kader van het filmtour- nooi van de N.V.V. werd maan dagavond voor de leden van het N.V.V. een filmavond gehouden in de zaal Nieuwendijk. Vertoond werden: de film Honderd mannen en één meisje, gevolgd door een allerzotste tekenfilm, die de lach spieren in beweging bracht. De stampvolle zaal gaf door haar applaus duidelijk te kennen, dat men zich best geamuseerd had. T. EN O. Het T. en O. verenigingsnieuws voor deze maand bevat o.m. een interessante bijdrage van Frans Nieuwenhuis over het leven der dieren, die vervolgd wordt in het volgende nummer. Het ligt in de bedoeling van de schrijver iedere maand een afzonderlijk dier te be handelen. Dat belooft wat goeds. f 5.95 per liter s I ij t e r ij ATan dat niet y wat zachte Mevrouw en Heren, Het jaar 1956 kan in hoofd zaak gekarakteriseerd worden met de woorden „uitvoering" en „afwachten". Het is niet als 1955 een jaar van grote besluiten en veel strijd geweest. Het was een rustig jaar en de gemeente Bergen verdween uit het sensationele nieuws. De gemeentelijke overheid met haar diensten heeft in 1956 rustig en goed gewerkt. Uit de jaar-rapporten die ik van de bedrijven en afdelingen ontving zou ik een lange reeks van min of meer belangrijke pun ten kunnen opsommen. Ik wil slechts de belangrijkste punten noemen: le. Uw principe besluit tot overdracht van het G.E.B. aan het P.E.N. In 1957 zullen hier over de onderhandelingen wor den gevoerd, waarna U nader zult moeten besluiten. 2e. De aankoop van terrei nen tot een totaal oppervlak van 17.80.70 ha. a raison van 545.145,-. 3e. Het besluit tot de bouw van woningen aan de Kerkedijk en Tuin- en Oostdorp. In totaal zijn thans 96 wonin gen in aanbouw, plus het bejaar dentehuis. In 1957 zullen woningen ge bouwd worden in het nieuw be stemde terrein achter de Oude Bergerweg. 4e. De particuliere bouwacti viteit steeg belangrijk in 1956; in 1955 werden 152 bouwvergun ningen afgegeven; in 1956: 164. Vooral de in de particuliere bouw geïnvesteerde bedragen stegen sterk: in 1955: 1.796.642,—; in 1956: 2.802.000, De gemeente investeerde 589.000,in nieuwbouw van woningen. 102 woningen kwamen in 1956 gereed, t.w. 24 van gemeente 78 van particulieren. 5e. Aan de van Brederode School werden 2 nieuwe lokalen aangebouwd. De Uloschool werd verbouwd en van centrale ver warming voorzien. 6e. Onder leiding van de ge meentesecretaris werd in decem ber 1956 de bevolking „doorge licht". Slechts 3 van het voor on derzoek in aanmerking komend aantal personen weigerde zich te laten doorlichten. De uitslag is nog niet bekend. 7e. Het uitbreidingsplan „Vin- kenkrocht" werd door gedepu teerde staten goedgekeurd. 8e. De bevolkingsgroei zette zich in 1956 voort. Wij hebben een groei van 100 zielen méér berekend dan in 1955. in 1955 133 in 1956 231. 1 januari 1956 9476 1 januari 1957 9707 Op 1 januari 1958 zullen wij vrij zeker de 10.000 bereiken. Als alle tekenen niet bedriegen zal deze groei zich daarna in versneld tempo gaan voortzetten. 9e. Het verslag van de ge meentelijke sociale dienst geeft een afspiegeling van de gunstige werkgelegenheid en welvaart van 1956. Het aantal werkloze werk nemers bedroeg gemiddeld per week 8. (1955 9). Van 7 kunstenaars werden in 1956 23 werken aangekocht op basis van de contraprestatie- regeling. Onze Commissie voor sociale Jcunstopdrachten werkt tegen woordig ook voor Alkmaar en Schoorl en is derhalve een regio nale commissie geworden. De instelling voor Sociale Be langen gaf in 1956 aan 56 geval len een bijdrage (in 1955 aan 50 gevallen) KLOKKEN De klaverjasclub „De Oude Aan de competitie werd door Prins" die iedere vrijdagavond 25 spelers deelgenomen. 22 febr. i vanqt de nieuwe competitie aan. -in het hotel van die naam bij- r ru ll j- I Liefhebbers die aan deze compe- eenkomt, heeft in 13 weken een tide wensen jeei te nemen kun- competitiewedstrijd gehouden, nen zjch opgeven bij het hotel waarvan de prijswinnaars zijn als De Oude Prins en bij G. Schek- vojgt. kerman Sr., Dorpsstraat 86. Aantal wedstrijden Marsen Punten 1. J. de Waal 13 16 57960 2. J. C. Willig 13 22 57220 3. C. Overman 13 20 57175 4. G. Schekkerman Sr13 16 56762 5. J. Swaan 13 9 56454 6. Sluyters 13 22 56403 7. P. Vink 13 19 54282 8. H. v. Pel 13 17 53823 9. Michels 13 21 53478 10. De Waard 13 21 52214 Wij zien hier een stijging: 1954 48 1955 50 1956 56 Evenals in 1955 werden ook in 1956 41 personen op kosten van de gemeente verzorgd in inrich tingen. Onze relatie met de Volkscre- dietbank beperkte zich in 1956 slechts tot 2 gevallen. 10e. In de aantallen leerlin gen der scholen kwamen de vol gende wijzigingen: G.L.O.: 1956 413 leerlingen; 953 leerlingen; 1366 leerlingen ZONDAGSDIENST ARTSEN lüeekitcd DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg. Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan'j Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning-en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Züfa Pleet Telefoon 2778 Ingezonden mededeling Babyderm-zeep NA EEN PERSOONLIJK BEZOEK AAN Zijn wij volkomen op de hoogte met de laatste mode Ingezonden mededeling over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Zij schenken de rust tot herstel WAT MijnhaBPT MAAKT iSGOED Voor Bergen uitsluitend verkrijgbaar bij Ruïnelaan 2 Tel. 2760 OVER ZACHT 6ESPRO<EN... ZACHTER DAN CITROENJENEVEtt VAN VEEN BESTAAT NIET/ 5 85 P liter) VEEN .DtSTIU-EERDER'J.'&EVEew'jK VRAA6 'T UW SLIJTER 1953 46 BERGEN 17 febr. Dr. LUGTEN. Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 17 febr. Dr. R1SSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1