ft tf Run dveefokvereni ging De Duinstreek Noord" Ui (muntend! Kapsalon Ursein Het Vliegersleven Kunstkring Ratiis Ned. Veren, van Huisvrouwen De Oude Prins Henk Badings voor het K.C.B. Mevr. Maria Boendermakcr ter ruste gelegd GERRITSEN w |rlr,»V*lrW VRIJDAG 22 FEBR. 1957 34e JAARGANG No. 8 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Op de algemene vergadering van de Rundveefokvereniging ,,De Duinstreek Noord", woens dag 13 februari in de zaal Nieu- wendijk gehouden, waren 65 stemgerechtigde leden, benevens enkele belangstellenden, aanwe zig. De voorziiter, de heer N. Kaag heette de aanwezigen wel kom en sprak zijn vreugde uit over de opkomst. In het bijzon der heette hij de heer C. Bakker, hoofdcontroleur der prov. melk- controle welkom. Het nieuwe jaar is niet onder gunstige om standigheden begonnen. Het jaar 1956 was een ongunstig jaar. De kaas was laag in prijs, men kon de boter niet verkopen en deze moest in, de koelhuizen worden opgeslagen.Thans is de kaas- prijs wel gestegen, doch hiervan profiteert de veehouder niet, om dat er weinig produktie is. De regering loopt nog niet hard, waar het onze aangelegenheden betreft. In de jaren na de oor log had de geleide economie, waardoor men de prijzen van de melkprodukten niet kon benut ten. Van de belofte der rege ring ons te helpen, wanneer slechte tijden zouden aanbreken, is totnogtoe niets terecht geko men. Over onze organisatie hebben we echter niet te klagen. Con troleur Brouwer heeft zijn nieu we woning betrokken en wij hopen, dat hij daar lange jaren in mag verblijven. Ook tot heil van onze vereniging (applaus). Vervolgens werd medege deeld, dat de vöörkeuringen te Schoorl, Castricum en Alkmaar zullen worden gehouden op 29 maart. Voorts las de voorzitter een brief voor van de Provinci ale Melk-Controledienst, waarin de waardering geuit werd, geen onjuiste opgaven te doen. Daar de overzichten verbonden zijn met een goede controle, kan dit voor het bedrijf zelfs schade veroorzaken. De N.Holl. Melk- controle heeft de naam betrouw baar te zijn en tegen knoeiers moet worden opgetreden. De voorzitter besloot de voor lezing van dit schrijven met de opwekking: Laten wij allen mee werken om de zaak te doen sla gen, vooral voor de naam onzer M. VELDMAN controle. De Noordhollandse methode is te prefereren boven de Friese, daar de onverwacht se controle grote zekerheidskans oplevert. In onze provincie zijn 63 fokverenigingen. Wij staan nu op de 35e plaats en zijn, ver geleken met vorig jaar, één plaats gestegen. Wij kunnen echter nog hoger komen. De Duinstreek Zuid is ons voorbij gestreefd en dit gaat door alle zeilen bij te zetten om de doch ter niet boven de moeder te la ten uitblinken. In Bovenkarspel zal de West- Friese Flora-tentoonstelling haar poorten openen, waar ook een prachtcollectie vee aanwezig zal zijn, van 19 tot 24 februari. Dat zal zeker een bezoek waard we zen. De bevruchting der dieren had een bevredigend verloop. Door K. I. werden 2186 dieren drach tig; door natuurlijke dekking 542. Van de 142 leden waren er 104 aangesloten bij de K.I.-ver eniging. De animo voor het Ned. Rund vee Stamboek is stijgende, wai van belang is bij export en bin nenlandse handel. 59 leden gin gen over tot stamboekfokkerij; ingeschreven werden 133 die ren. 2220 koeien kwamen in controle en 1843 lijsten werden gefaitteerd. De geregistreerde dieren bleken hoger in opbrengst te wezen. Veel is er met fokken, selecteren en een geregelde con trole te bereiken. 31 bedrijven voldoen aan de R.P.-eisen. Lijst aanvoerder met een daggemid delde van 911 gram vet per koe, werd de heer P. Zwakman. Vo rig jaar waren er 16 bedrijven en dit jaar 21 met meer dan 600 gram vet, 95 met een opbrengst van 500 gram en beneden 500 gram 41 bedrijven. Aan 20 leden werd door de controleur Brouwer het diploma uitgereikt voor een productie van meer dan 40.000 kg melk per jaar. De wens werd geuit dat er het volgend jaar meer zullen zijn. Bij de bestuursverkiezing werd de secretaris-penningmeester, de heer Jn. v. d. Oort, met 62 stem men (2 van onwaarde 1 blanco) herkozen. Desgevraagd ver klaarde hij zijn benoeming te aanvaarden, doch hij riep de medewerking der leden in bij het betalen der contributie, en verzocht na ontvangst van de berichtkaart hoeveel men beta len moest, dit bedrag aan hém te willen gireren. Tot lid der financiële commis sie en tot afgevaardigde naar de Bondsvergadering werd benoemd de heer Nic. Brouwer. Bij de rondvraag werd ge vraagd of in de Duinstreek Noord ook leden waren, die de melklijsten onjuist invulden, doch de voorzitter verklaarde dat zulks niet het geval was. Het betrof hier een geval in Heer Hugowaard. Voorts werd de wenselijkheid betoogd de 2, 3 en 4-wekelijkse controle te vervan gen door een twee-wekelijkse. De heer Bakker wees er op dat de tweewekelijkse controle voor export noodzakelijk is, maar dat bij de vierwekelijkse, die voor 70% wordt gehouden, geen se- lectiefouten worden gemaakt. Hiermede kan men ruim vol staan. Na aan de controleur Brouwer een compliment ge bracht te hebben voor zijn uit gebreid en grondig verslag ein digde deze spreker, waarna de voorzitter de vergadering sloot. Donderdag 14 februari waren de heer W. van Veenendaal, oud piloot van de KLM, thans hoofd van de luchtmachtvoorlichtings dienst en redacteur van het tijd schrift ,,De Vliegende Hollan der", vergezeld van de referenda ris van de Rijksluchtvaartdienst, de heer De Winter, in het stamp volle T. en O. gebouw om het een en ander te vertellen en te la ten zien over het vliegwezen. Aangevangen werd met het vertonen van de prachtige kleu renfilm ..Vliegtocht door Euro pa", die een kijkje gaf op diverse landen en steden in ons wereld deel. Prachtige landschappen, mooie wolkenformaties welke door de vliegtuigen werden ge passeerd, fraaie tafereeltjes op de bodem, de muziek der volkeren, hun vermaak en vreugde, dat alles passeerde in een welgekozen rij de revue en boeide jong en oud op ademloze wijze. Vervolgens sprak de heer Van Veenendaal over het vliegwezen. Het vliegtuig heeft de grote af standen bijna vernietigd: een reis van een maand per schip is binnen een week per vliegtuig afgelegd. Deze opvoering van de snelheid gaat steeds door en over enige jaren zal de lucht worden door kliefd door talrijke straaljagers, die zich met een fabelachtige snelheid voortbewegen. Het geluid dat zij daarbij ma ken is oorzaak dat iemand hen „lamstraaljagers" heeft genoemd. Thans worden zij voor 't leger gebruikt, doch ook voor passa- giersvluchten zullen zij dienst doen. Vele mensen zijn tegen woordig Amerikaans gezind; een kleine minderheid voelt sympathie voor de Russen. Beide mogend heden bedienen zich reeds van die straaljagers, maar wij doen er goed aan iets minder aan deze beiden en wat meer aan het oude Europa te denken, dat Europa, dat zijn beschaving over de hele wereld heeft verbreid en wanneer Amerika ons thans te hulp komt. dan doet het niets anders dan de rente betalen van de hulp die Europa het in het verleden heeft verschaft. Ook de Amerikaanse beschaving vindt zijn oorsprong in Europa. Wij staan thans op de drempel van het straaljagertijd perk en zolang 97% der parle mentsleden ook in Nederland voor de aanschaf van straaljagers stemmen moeten wij niet moppe ren. Deze toestellen dragen er zorg voor dat de vrije lucht nog vrij is. De KLM is het werk van Dr. Albert Plesman, de grootste lucht reder aller tijden. Toen in 1940 de KLM volkomen verroest was heeft hij zijn plannen ontworpen en is na de oorlog aan 't werk gegaan om haar weer op te bou wen. Hadden wij in 1940 straal jagers bezeten dan zou de bezet ter hier niet zijn binnengekomen. Uit de militaire vliegtuigen zijn de passagiersvliegtuigen voortge komen. Nergens is echter het ver keer zo aan bepalingen gebonden als juist in de lucht. Dit komt om dat elk land heerser is in de luchtkolom die zich boven zijn land uitstrekt. Over een paar jaar zullen wij straaljagers bezitten die die z.g. zonsnelheid bezitten, d.w.z. zich even snel voortbewe gen als het zonlicht over de aarde trekt. Dan zal het voorkomen dat men 's morgens 8 uur van Schip hol opstijgt, zes uur in het vlieg tuig vertoeft en in New York ar riveert als de klokken aldaar 's morgens 8 uur aanwijzen van die zelfde dag. De Amerikaanse za kenman die de vrije zaterdag kent, stapt vrijdagsavonds 8 uur in Idlewild in zijn vliegtuig en ar riveert zaterdagsmorgens acht uur in Parijs. Hij heeft de gehele za terdag en zondag tot zijn beschik king en stapt zondagsavonds elf uur in Parijs in zijn vliegtuig om naar huis te gaan, en komt in New York aan wanneer de klok aldaar zondagavond elf uur aan wijst. Dit zijn enkele verrassende mo gelijkheden. Vliegers waren aanvankelijk erg populair, maar hun succes is het resultaat van de samenwer king van vier mensen: de in genieur, de mecanicien, de marco nist en de vliegenier zelf. Deze vier-eenheid van samenwerking levert een veilige vlucht en een geslaagde landing. Een moeilijk probleem dat met de straaljagers samenhangt is dat van het geluid. Het Amerikaanse Congres heeft onlangs 20 miljoen dollar gevo teerd voor mecaniciens aan boord van straaljagers, die hun gehoor hadden verloren. De wetenschap is echter ijverig bezig een oplos sing voor dit probleem te vinden en zal daarin zeker slagen. Het vliegtuig heeft ongelooflijk veel zegen aan de mensheid ge bracht. Wanneer de burgerlucht vaart nog tien jaren de kans krijgt zullen de grenzen ophouden te bestaan, beschermt door straal jagers. Dinsdagmiddag 12 februari hield de Ned. Ver. van Huis vrouwen haar jaarvergadering in, Hotel de Hertenkamp. Eind december 1956 telde de vereni ging 227 leden, waarvan er 150 actief deelnamen aan cur sussen, koortje enz. Er blijkt dus aan deze dingen behoefte te zijn. Deze vereniging vraagt niet alleen wat van haar leden, maar geeft hen ook veel. Dit blijkt wel uit de verscheidenheid van cursussen, lezingen en ex cursies, die dit)'jaar zijn gegeven. Er zijn cursussen geweest in: Engelse en Franse conversatie, declamatie, handwerken, gym nastiek, boekbinden, kunstge schiedenis, veilig verkeer en er is 'n dames zangkoor. Lezingen zijn gegeven door Antoon Goo ien, de heer C. W. Seigers, An- tonie van Kampen, de firma Spanjaard, terwijl er muzikale middagen zijn geweest van me vr. van Hoolwerff-Drost en van mevr. Jiswalda van Ittersum met Han Beuker. Verder waren daar de slotmiddag voor de leden door de leden met een hieraan verbonden wedstrijd in het bloe- menschikken en het Kerstfeest. Door de leden werd medege werkt aan de collecte voor Elks- hove en de Rode Kruis collecte voor Hongaarse vluchtelingen. Er hadden excursies plaats naar de kunstzijdenijverheid afdeling van het Rijksmuseum, het Zwa- nenwater, de Bijenkorf te Am sterdam, waar een kijkje achter de schermen genomen werd; de Verbrande Pan. Op het koffie- uurtje kwamen verschillende on derwerpen ter sprake. Mevr. A. G Ezerman-Mootz werd met algemene stemmen voor de eerstvolgende drie ja ren tot voorzitster herkozen. Het voorstel van het hoofdbestuur om in 1958 over te gaan tot con tributieverhoging werd door de vergadering goedgekeurd. Na de vergadering hield me vr. M. Brückel-Beiten een korte inleiding over het bereiden van de Hollandse Rijsttafel. Deze wordt bereid van grondstoffen die in Nederland gemakkelijk te verkrijgen zijn, er komt bijna geen specifiek Indisch kruid aan te pas. De basis voor vele ge rechten is: uien, knoflook, olie, melk en tomatenpuree, terwijl het hoofdbestandeel kan zijn: ei, kip, varkensvlees, lever, enz. en ook groenten, maar geen blad groenten. Na de inleiding werd groeps gewijze in de keuken bij de be reiding van de rijsttafel een kijk je genomen, terwijl het consu meren van de rijsttafel het slot van deze middag vormde. Hinoie BABYDE RM Donderdag 14 februari werd voor de leden der B-serie door het Nieuw Nederlands Toneel opge voerd het amusante blijspel „Julia", door W. Somerset Maugham en Guy Bolton in de bewerking van Mac Gilbert Sau- vajon. Het is een stuk dat speelt in de toneelwereld, en geeft de geschie denis van een beroemd toneelspe lersechtpaar, dat tot het inzicht geraakt, dat roem alleen niet vol doende is om ermede te leven. Zij vinden ten laatste de weg naar elkanders hart. Het spel van de beide hoofd figuren was voortreffelijk in hun samenspel, doch ook de andere acteurs en actrices bleken hun xollen uitstekende uit te beelden zodat men hier toneelspel van bij zondere kwaliteit kon bewonde- den. Het staande gebracht ap plaus vormde" wel de beste graad meter voor de waardering van het publiek voor deze belangrijke avond van hoogstaand toneelspel. Vrijdagavond heeft de klaver- jasclub „De Oude Prins" met 24 deelnemers in vier auto's een bezoek gebracht aan Egmond aan Zee ter deelneming aan de wedstrijd aldaar. Deze wedstrijd is met 400 punten in het nadeel van ,,De Oude Prins" geëindigd. De wedstrijd, die werd gehou den onder leiding van de heer Foeken, die aan de spelers uit Bergen zijn dank betuigde voor de mooie fruitmand door hen ge schonken. Over 14 dagen wordt de re turn-wedstrijd in „De Oude Prinsgespeeld. Bergenaren. hou je goed! De thans wel bekendste Ne derlandse componist Henk Badings zal te Bergen op dinsdag, 26 febr. a.s. voor het Kunstenaars Centrum Bergen spreken. Deze begaafde musicus geeft dan een toelichting op de door hem geschreven opera „Orestes". Na zijn causerie zal de muziek dezer radiofonische ope ra tevens ten gehore worden ge bracht. Aan leden en belangstel lende niet-leden wordt op deze wijze een wel unieke muzi kale manifestatie geboden. Een advertentie in dit nummer bevat byzonderheden over de voorver koop der kaarten in de Kunstzaal, waar de tentoonstellingDe Asmat- ters in leven en kunst' dan nog te zien zal zijn, een expositie die tot dusver zeer grote belangstel ling heeft getrokken. Een schare van vrienden en vriendinnen, kunstenaars en au toriteiten, zowel uit Bergen als andere plaatsen, hebben vrijdag middag mevrouw Maria Boen dermaker-Scheepmaker naar haar laatste rustplaats gebracht. Zij was 12 februari overleden in de ouderdom van 74 jaren. Met haar echtgenoot, wijlen de heer P. Boendermaker had zij een grote belangstelling voor de kunst, waarin zij ook de schep pers daarvan lieten delen. Toen het echtpaar zich in 1918 te Ber gen vestigde, bleek dit voor de Bergense kunstenaars een grote stimulans te wezen. Men heeft haar dan ook wel „de moeder van de Bergense school ge noemd. De kunstenaars, voor wie toen nog geen contrapresta tieregeling bestond werden door haar en haar echtgenoot dikwerf materieel gesteund. Jaren lang zijn zij en haar man daarmede doorgegaan. Na de dood van haar man trad voor haar een tijd van vereen zaming in, doch zij bleef haar be langstelling voor de kunst behou den. Ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag werd zij hartelijk gehuldigd door het Kun- stenaa»s Centrum Bergen, dat haar ook het erelidmaatschap ver leende. Beter dan wij dat kunnen zal de toekomstige geschiedschrijver haar persoon en werk weten te waarderen. Op de dodenakker merkten we op: het hoofd der gemeente, Dr. W. Huygens, vergezeld van de gemeentesecretaris, de heer W. de Vries; Dr. H. Poot en echtgenote, en de heer J. Haakman, voorzitter van de Kunstkring Bergen; de schilders Matthieu en Piet Wieg man en de dichter A. Roland Holst. Daar de vgorzitter van het KCB, mr. A. F. Kamp, wegens ambtsbezigheden afwezig was. werd het woord gevoerd door de vice-presidente van het KCB. mevr. J. Diesfeldt-Pieters, die er op wees, welk een grote en be langrijke plaats de overledene in nam in het hart dergenen die haar kenden, alsmede in het hart der kunstenaars. Niet zonder reden heeft het KCB haar tot erelid be noemd; haar naam zal in gouden letteren in de annalen van het KCB worden geschreven, want zij was als de zon, die warmte uit straalt. Ook al is zij van ons heen gegaan, haar opgewekte geest zal voor immer in ons midden blijven. Nog een drietal andere sprekers voerden het woord, waarna de oudste zoon alle aanwezigen voor hun belangstelling dankte. Duindiorama in de V olkshogeschool De „Zwarte Schuur het bij gebouw van de Volkshogeschool „Het Oude Hof" is momenteel in restauratie en nadert zijn vol tooiing. De heer P. Timmerman verzorgt met de cursisten deze verbouwing en ze zijn erin ge slaagd om van het oude gebouw iets heel moderns te maken. Er bevinden zich handenarbeidlo- kalen en een grote toneelzaal in, alles prachtig uitgevoerd. In de grote hal, die toegang verschaft tot genoemde lokalen zal een groot ingebouwd diora ma worden vervaardigd. Het zal een grotesk natuurtafereel wor den achter glas en het geheel zal kunstig worden verlicht met neonlicht. Het timmerwerk zal door de heer P. Timmerman worden verricht, die in het Volkshogeschoolwerk reeds zijn sporen als meester-meubelmaker verdiend heeft. Het diorama zal worden ont worpen door de conservator van het Duinmuseum te Bergen aan Zee, die ook daar reeds de zaak verzorgde, de heer B. Boersma Jr. Het ligt in de bedoeling om een speciale duingroep te ma ken met een boskant en even tueel met een stukje zeegezicht. Hierin zullen dan de in deze streek voorkomende vogels in geprepareerde staat worden ge plaatst. een en ander zo natuur lijk mogelijk. Het geprepareerde materiaal wordt eveneens gele verd door de heer Boersma, die zelf prepareert. Zijn vaste assi stent bij het samenstellen van dit soort diorama is de heer G. Sijpheer, die ook bij de installa- WEKKERS tie van het mooie Duinmuseum van zich liet spreken en die door de conservator opgeleid wordt in het vak. De bedoeling van deze na tuurhistorische verzameling is de steeds wisselende cursisten op merkzaam te maken in de schoonheid van de natuur en hun oog te openen voor het die renleven. Een dergelijk diorama is hier zeer zeker op zijn plaats en zal een sieraad vormen in de grote hal. Het ligt in de bedoeling alles gereed te maken voor het sei zoen begint, naar aanleiding van hetgeen men dan in deze hal ziet zal de belangstelling naar een natuurexcursie uitgaan en dit is juist de bedoeling van de volkshogeschoolleiding. De cur sisten iets meegeven uit de on volprezen natuur. ZONDAGSDIENST ARTSEN UeekUad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. tt GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie inrichting Zilfa Pleet Telefoon 2778 Ingezonden mededeling Tube 95-70 ct. Ingezonden mededeling QJ&ijd. gaal huidje Poeder - Zalf - O'ie - Zeep NA EEN PERSOONLIJK BEZOEK AAN Zijn wij volkomen op de hoogte met de laatste mode Telefoon 2104 BERGEN 24 febr. Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 24 febr. Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1