99 ff Wie niet vergadert verstrooit GERRITSEN M.M.S. Dertig jaren „Be Quick" Pensioen van hel Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Mooi en Gezond! Pony-keuring Toneelstuk Carnaval-Drive VRIJDAG 1 MAART 1957 34c JAARGANG No. 9 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Terwijl de vroede vaderen van Bergen zich donderdagavond 28 februari ten raadhuize verenig den om onder leiding van de burgemeester dr W. Huygens van gedachten te wisselen over maatregelen, die het heil der ge meente betreffen, had in de bio scoopzaal van De Rustende Ja ger een feestavond plaats van het R.K. Vrouwengilde, waar de scherts en de vrolijkheid niet van de lucht waren; tevens werd er diezelfde avond in de dancing van dit gebouw een Algemene en een Buitengewone algemene vergadering gehouden, toegan kelijk voor de leden der V.V.V. te Bergen, die de verhoogde contributie voor het jaar 1957 reeds hebben betaald of voorne mens zijn zulks te doen. Het aantal leden dezer V.V.V. be draagt op het ogenblik 680 en beweegt zich in dalende lijn, wat voor 'n vereniging geen aange naam verschijnsel is. Volgens het verslag van de secretaris, werkte de weers gesteldheid het vreemdelingen verkeer niet in de hand. On danks dat was 1956 voor Ber gen geen slecht jaar, daar het aantal overnachtingen in niet onbelangrijke mate is toegeno men. Het aantal Nederlandse gasten in hotels en pensions be droeg: 7722 met 60.439 over nachtingen; voor de buitenland se gasten waren deze getallen respectievelijk: 3939 en 34.389. In de gemeubileerde huizen vertoefden 8329 gasten bij 216.050 overnachtingen, tegen 7348 gasten bij 187.221 over nachtingen in 1955. Het informatiebureau kreeg 2429 mondelinge, 1318 telefoni sche en 5176 schriftelijke aan vragen te verwerken. Hiervan waren 1922 aanvragen uit het buitenland tegen 1682 in 1955. De verlichtingsavond op 1 aug. had met slecht weer te kampen, doch kon de volgende avond ge houden worden, maar toen was er weinig bezoek van buitenaf. Om de festiviteiten in ver band met het 50-jarig bestaan van Bergen aan Zee zoveel mo gelijk in de hand te werken, be sloot de commissie verdere at tracties te Bergen dit jaar ach terwege te laten. In het openluchttheater wer den zeven avondvoorstellingen en 6 kindervoorstellingen gege ven. Opvoeringen in een open luchttheater brengen een eigen HORLOGES risico mede, dat gewoonlijk niet veel voordeel oplevert, 't Zou te hopen zijn aldus het ver slag - dat het bestuur in het seizoen bij minder gunstig we der over een zaal kon beschik ken met minstens 1500 zitplaat sen en een flink toneel. Dat zal voorlopig wel een vrome wens blijven. Dat men ondanks het slechte weder, en de in de pers gepubli ceerde gevallen van kinderver lamming in 't Zuiden des lands, in Bergen 'n groter aantal over nachtingen mocht boeken dan vorige jaren, wordt door de se cretaris toegeschreven aan de krachtige propaganda, die ge voerd werd, waardoor Bergen tot vèr over de grenzen grote bekendheid geniet. Wat de toekomst aangaat stelt de secretaris de vraag, dat nu de weg over de trambaan niet tegelijk met de Velser tun nel gereed zal zijn, hoe de Euwigelaan straks de te ver wachten stroom van auto's za kunnen verwerken. Een weinig meer samenwerking tussen de aanhangers der verschillende op vattingen betreffende de weg over de trambaan, zou het alge meen belang ten goede komen. Ietwat vreemd doet het aan, dat in dit verslag met geen let ter gewag wordt gemaakt, dat de V.V.V. Bergen op de ver gadering van de Federatie te Groningen was vertegenwoor digd door ,de voorzitter en de secretaris, benevens door de bestuursleden J. Winkel en me vrouw Van Kampen. Andere V.V.V.'s volstaan met een af vaardiging van twee man, ge woonlijk de voorzitter en secre taris. Gezwegen wordt over hetgeen de voorzitter van Bergen Bin- nen's V.V.V. op de Federatie- vergadering te Groningen be toogde, alsmede 't geluid waar mede dat betoog werd beant woord. Moet men dan nu uit sluitend kunnen putten uit Het Nieuwsblad van het Noorden of uit de Provinciale Groningse Courant? Ook wordt iedere gedachte over het langzaam maar zeker dalend ledental in de wieg ge smoord. 'Zulks geeft wel reden tot de vraag: Waarom moet dit zó en niet anders? Op de agenda staat o.m. de verkiezing van een bestuurslid. Aftredend is dejheer C. Peetoom, die herkiesbaar is en als zoda nig door het bestuur wordt aan bevolen. Tot tijdelijk penningmeester wordt voorgesteld te kiezen: de heer J. Prins. Na afloop der algemene ver gadering zal een buitengewone vergadering worden gehouden. Hierin komt een voorstel aan de orde tot wijziging der statuten en van het huishoudelijk regle ment. Dit voorstel bedoelt het mogelijk te maken, dat geschil len niet langer op de ledenver gadering worden behandeld, doch worden verwezen naar een commissie van advies. Hierdoor komt voor de behandeling van gewone verenigingszaken meer tijd beschikbaar. Artikel 10 zal in het vervolg gaan luiden: ,,Het lid, dat wenst te bedanken, is verplicht hier van vóór 1 december schriftelijk aan het bestuur kennis te geven. Bij weder aanmelding is het be stuur bevoegd alvorens tot we- derinschrijving over te gaan, be taling der basiscontributie te verlangen over 't tijdvak, dat de betrokkene niet stond ingeschre ven." Verder is er een nieuw arti kel 21 ontworpen, luidende: In geval van geschil met de federa tie van V.V.V.'s in Noord-Hol land boven het Noordzeekanaal of met een van de aangesloten verenigingen bij het A.N.V.V., is het bestuur bevoegd dit geschil voor te leggen aan een commis- Voor ouders der leerlingen van de M.M.S. hield maandag avond 18 febr. de heer dr Turk stra rector van het Chr. Lyceum te Hilversum bij Campenhout een lezing over: Intelligentiever schillen tussen jongens en meis jes op de middelbare school. Spreker ontleende zijn gegevens meest aan de enquêtes uit de ja ren 1905—1909 en liet de onder zoekingen over dit onderwerp van later datum en uit de An gelsaksische landen geheel bui ten beschouwing en kwam, daar door waarschijnlijk, tot een con clusie, die wel heel ouderwets aandeed. Door de emancipatie der vrouw zijn tegenwoordig op voeding, belangstelling en ont wikkelingsmogelijkheden we sterk veranderd vergeleken bij 19051909 en ongetwijfeld zul len enquêtes in landen, waar het maatschappelijk leven veel ster ker dan bij ons gelijke kansen aan man en vrouw bieden, an dere uitkomsten opleveren. Naar onze mening een weinig belangrijke voordracht. sie van advies. De verenigings geschillen kunnen ook voorge legd worden aan een commissie van advies, bestaande uit 5 le den uit de vereniging, waarvan door elk der partijen er twee worden aangewezen en het vijf de lid door de burgemeester van de gemeente." In het Huishoudelijk Regle ment zijn voortaan opgenomen enige Commissies van Goede diensten t.w. uit de Horeca, de R.K. Middenstand, de Berger Winkeliersvereniging en de ver huurders van gemeubileerde hui- n. De rekening over 1956 sluit in ontvangst en uitgaven met een bedrag van 18.168,91 waarbij een batig saldo van 1.445,07. In de ontvangsten was een gemeentelijke subsidie ad 3000,— opgenomen. De ba lans heeft als eindbedrag in ac tiva en passiva ƒ17.783,51. A$ en toe komt men in de kranten een bericht tegen, dat hier en daar het paard als trek kracht is afgeschaft en vervan gen door motorische tractie. Zul ke berichten kunnen aanleiding geven tot de mening dat de tijd van het paard voorbij is. Wie echter het maandblad ,,In de Strengen" inziet, merkt ech ter dat de liefde voor het paard, de paardensport en de paarden fokkerij in ons land nog heel le vendig is. Talrijke verenigingen bestaan er, die zich met het paard op de een of andere wijze bezig houden, die hun dagen" hebben en hun vergaderingen houden. In de dertiger jaren is er zelfs een organisatie bij gekomen, die zich bezig houdt met het fokken van pony's, de kleine paardjes die uit het Britse rijk afkomstig zijn, en die door hun voorkomen en gestalte de indruk wekken, paardjes voor kinderen te we zen. Het Nederlands Pony Stam boek, waarvan de heer R. J. Ad- dink te Velp secretaris is, houdt boek van de geboorte, en de ouders van iedere pony wiens eigenaar zich bij hem aanmeldt. De Shetlandse pony is oor spronkelijk bruin of zwart van kleur. Andere kleuren zijn door kruising met vreemde rassen ver kregen. De Engelsman is een specia list om iets van een bepaald ras te leveren. De eigenschap pen van een Shetlandse pony behoren te zijn: breed en zwaar, hij' moet veel diepte bezitten, 'n massale bouw en zware benen, lijkende op het Belgische trek paard, het sterke, gedrongen en gespierde type. De pony-fokkerij is in Noord-Holland nog jong. Het vorige jaar werden vier merries gekeurd; allen kregen premies. Dit jaar kwamen er iets meer. Op donderdag 21 februari j.l. werd op de boerde rij van de heer Franzen van Veelust de pony-keuring gehou den. Er waren 9 pony's waar van twee 2-jarigen, t.w. Madam B. en Marjan van Achthoven, die ieder een tweejarige premie ontvingen. De vier oudere mer ries kregen elk een derde pre mie, t.w. Helma van den Heu vel, Frieda van Elspeet, Jeanette van de Steenen Camer en Her- tha van Oegstgeest, De keuring werd verricht door de H.H. R. J. Addink, algem. secretaris van het Shetland Pony Stamboek, dr Scholten en de heer Van Asch. Zij verklaar den dat alle dieren er goed uit zagen. Hoewel de boerderij van de heer Franzen wel wat ver van Bergens Centrum ligt, was er toch belangstelling van het publiek, zelfs uit Bergen aan Zee. Zou het niet mogelijk zijn een volgende maal de keuring bij café Nieuwendijk te doen plaats vinden? De zaak bezit een stal en heeft achter het ge bouw een behoorlijke parkeer ruimte, terwijl men ongetwijfeld op -grotere belangstelling van het publiek kan rekenen. Zo n keuring is een goede propagan da. Donderdagavond 24 februari was het groot feest voor de Gymnastiekvereniging ,,Be Quick", in de schouwburgzaal van De Rustende Jager. De ver eniging vierde haar dertigjarig bestaan en de leden boden haar bij deze gelegenheid een nieuwe vlag aan, die door de voorzitter van ,,Be Quick", de heer Blok ker, in ontvangst werd genomen. Zo prijkten dus op deze aVond daar op het toneel het vereni gingsvaandel en de nieuwe vlag, die de oude vlag na haar dertig jarige trouwe dienst kwam ver vangen. De nummers van het program ma werden vlot, netjes en op gewekt afgewerkt. Bij no. 16 (knotsoef.) vonden de dames in de achterhoede het op het laatst blijkbaar niet meer nodig de dis cipline in acht te nemen; jammer, want er werd anders op deze avond netjes en goed gewerkt. De herenkeurploeg van de Turn kring Alkmaar en Omstreken gaf kranig, gedurfd en keurig mooi werk te zien. De heer Blokker sloot deze demonstratieavond en dankte de gemeente voor de medewerking, welke de vereniging in al deze jaren van haar mocht ontvan gen. Deze avond was ook de of ficiële afscheidsavond van de heer Graftdijk, die twintig jaar lang als lid de vereniging op peil heeft helpen houden, en haar nu als erelid hopelijk nog jaren in haar doen en laten zal blijven volgen. Burgemeester dr W. Huygens bracht de heer en mevr. Blokker namens het bestuur van ,,Be Quick" en de gemeente hartelijk dank voor het enthousiasme, waarmede hij als voorzitter zijn vereniging heeft geleid, die een ware vreugde voor de jeugd is. In al die jaren heeft hij zeer verdienstelijk werk verricht en vereniging en gemeente zijn hem hier dankbaar voor. .Bloemen, een mooie reproductie en een kistje lekkere sigaren waren de verstoffelijking van deze dank. Het was de eerste maal, dat de directeur der vereniging de heer Ch. van Vleuten in Bergen een uitvoering gaf, en gezien het goede werk, dat op deze avond getoond werd, kijken we met belangstelling naar de volgende maal uit. Een opgewekt dansje besloot dit dertigjarig feest. is veeleer: de meest karakteris tieke en typische kledij van eigen maaksel te laten dragen. Eigen ontwerp en smaak worden daar om hoger gewaardeerd dan keu righeid van snit en kostbaarheid Van uitvoering. Het ligt in de bedoeling de costuums door een jury te laten beoordelen en aan de prijswinnaars een prijs uit te reiken. Prins Carnaval, voorafgegaan door twee herauten en vergezeld van zijn gevolg, zal de drive zelf openen met een rede, terwijl een band voor de muziek zal zorgen. De zaal van ,,Het Wapen van Bergen" zal op feestelijke wijze worden versierd en alles zal in het werk worden gesteld om deze slot-drive, de laatste in het winterseizoen tot een feestelijk besluit te maken van een serie klaverjas-drives, die de naam van „De Vriendenkring" 'n uit stekende reputatie hebben be zorgd. Deze avond zal Prins Carnaval de bezigheden regelen en regeren. 's Avonds half acht vangt de gelegenheid tot inschrijving aan. Tegen kwart voor acht zal Prins Carnaval zijn intrede doen, en het ligt in de bedoeling om ne gen uur de deuren van de zaak te sluiten, om ditmaal als een besloten club te spelen, waarin alleen zij recht hebben aanwe zig te zijn, die zich tijdig hebben laten inschrijven. Liefhebbers van klaverjassen, komt dus op tijd. Een vreugdevolle avond I wacht U. (Zie de advertentie.) Donderdag 7 maart zal door het Nieuw Nederlands Toneel gezelschap in „De Rustende Ja ger" een opvoering worden ge geven van het toneelstuk „Scha kels", een vrolijk spel van de huiselijke haard in vier bedrij ven door Herman Heyermans, toegankelijk voor de leden van de N.V.V. Bestuurdersbond Bergen-Schoorl. Aanvang 8 uur. Zaterdag 2 maart wordt er in „Het Wapen van Bergen" een klaverjas-drive gehouden met 'n bijzonder karakter. In het zuiden van ons land beginnen zo lang zaam aan de carnavalsfeesten weer gehouden te worden, en dit bracht de man, die in de Vriendenkring het Sint Nico- laasfeest organiseerde en die enige weken geleden in hotel ,/De Brink" de liefdadigheids drive ten bate der invaliden mee tot stand hielp komen op de ge dachte, in Bergen een carnaval drive te organiseren. Het gaat hier om een klaverjasdrive, waaraan zoveel mogelijk deel nemers in zelf-vervaardigde car- navalscostuums deelnemen. Het gemakkelijkste zou natuurlijk zijn een carnavalscostuum te hu ren, doch dat zou de persoon die de grootste huursom kan de- talen, ongetwijfeld het mooiste costuum kunnen verschaffen. En daar gaat het niet om. Het doel Op 21 december 1956 zijn in het Staatsblad enkele wetten ver schenen, welke met ingang van 1 januari 1957 de pensioenen van hen, die pensioen genieten van het Algemeen Burgerlijk Pen sioenfonds, ingrijpend zullen wij zigen. In de loop van februari had de betaling over het eerste kwartaal van 1957 plaats. Bij deze eerste betaalbaarstelling is gedeeltelijk met de gewijzigde wettelijke voorschriften rekening gehouden. Voor de 65-jarigen en ouderen heeft dit in vele gevallen ertoe geleid, dat de gepensio neerde van het Algemeen Bur gerlijk Pensioenfonds een lager bedrag ontvangt, dan voor 1 ja nuari 1957. Op het eerste gezicht lijkt dit voor de gepensioneerde teleurstellend. Wanneer hij echter bij het ontvangen bedrag optelt hetgeen hem per kwartaal door de Sociale Verzekeringsbank of Raad van Arbeid aan Algemeen Ouderdomspensioen (zogenaamd bodempensioen) wordt uitge- keerd, zal blijken, dat hij er beter aan toe is. Bovendien heeft de Pensioenraad ingevolge een voor schrift van de Minister van Fi nanciën op het pensioen van het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds tevens moeten inhouden de loonbelasting, welke over het bodempensioen verschuldigd is. Daardoor is op de pensioenen van de 65-jarigen en ouderen nu soms belangrijk meer aan loon belasting ingehouden dan in vo rige kwartalen. Voor 66.000 van de ruim 113.000 gepensioneerden is het gelukt om reeds bij de eerste uit betaling van pensioen in 1957 zo ongeveer de juiste bedragen be taalbaar te stellen. Het groot aantal gepen sioneerden en de ingewikkeld heid van de wettelijke voor schriften de verschillende wet ten doorkruisen elkaar en som mige uitvoeringsvoorschriften ont breken nog maakten het te enenmale onmogelijk voor de overige 47.000 gepensioneerden de wijzigingen reeds bij de eerste uitbetaling in 1957 volledig aan te brengen. Het late verschijnen van de wijzigingswetten liet prac- tisch geen ruimte om dit omvang rijke werk tijdig aan te vangen. De nog aan te brengen wijzi gingen gelden in het bijzonder de 37.000 weduwepensioenen. 40 van de gepensioneerde weduwen mag nog een verbete ring van haar pensioen tegemoet zien. Om deze nieuwe weduwe pensioenen te kunnen berekenen zijn gegevens betreffende de diensttijd van de overleden amb tenaar nodig. Voor een deel be rusten deze niet bij de Pensioen raad; zij moeten eerst nog bij al lerlei overheidsdiensten worden opgevraagd. Het gaat hier vaak om functies, welke tientallen ja ren geleden zijn bekleed. Aan de overheidsdiensten is gevraagd het verstrekken van deze gege vens zo veel mogelijk te bespoe digen. Hoewel de Pensioenraad alles op alles zet om de weduwen zo snel mogelijk te helpen zullen velen van haar geduld moeten oefenen. De wet schrijft het ge bruik van gegevens voor, waar van het verzamelen uiterst tijd rovend is. De 4500 weduwen van mili taire ambtenaren hebben dit kwartaal het oude pensioen, eventueel verminderd met een be drag wegens het genot van bo dempensioen, ontvangen. De wij ziging van de pensioenbedragen voor deze categorie vraagt een om slachtige berekening, die de Pen sioenraad met voorrang ter hand heeft genomen. Ook voor 40 van deze groep bestaat de moge lijkheid van een verdere optrek king van het weduwepensioen op grond van diensttijd van de overleden echtgenoot. Een andere groep, waarvan een deel kans heeft op een niet on aanzienlijke verhoging van het eigen pensioen, wordt gevormd door hen wier pensioen het oude pensioen maximum (4800, te boven ging. De oude wet paste boven deze grens een sterke de- gressie toe, die in de nieuwe wet verdwenen is. 8.000 gepensio neerden hebben daardoor naar gelang de lengte van hun dienst tijd een kans op een goede verbetering. Gedeeltelijk kon deze reeds bij de eerste betaalbaar stelling in de berekening worden opgenomen, voor de overigen zal dit zo mogelijk bij de volgende betaalbaarstelling geschieden. Het komt voor, dat 65-jarigen en ouderen naast het pensioen van het Algemeen Burgerlijk Pen sioenfonds ook nog pensioen ge nieten uit andere hoofde (bijvoor beeld militair pensioen, spoor wegpensioen of pensioen uit een particuliere betrekking) en dat ook op dit laatste pensioen kor ting is toegepast wegens het ge not van het zogenaamde bodem pensioen. Het voorkomen van deze dubbele aftrek zal nog ad ministratief moeten worden ge regeld. Tenslotte zit de Pensioenraad met 3500 probleemgevallen, die een bijzondere ingewikkelde be handeling vereisen. De Pensioenraad begrijpt, dat de gepensioneerden zo spoedig mogelijk dienen te weten, waar zij met hun pensioen aan toe zijn. Het personeel van de Pensioen raad is reeds enige maanden ge leden aanzienlijk uitgebreid, de nieuwe krachten zijn intussen ZONDAGSDIENST ARTSEN WeetMad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantleruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m, Ingezonden mededeling HAMEA-Gelei: mooie, gave handen. 95 ct HAMEA-Crème: fris gezonde huid. 95 ct Het is de Hamamelis die het 'm doet BERGEN 3 maart Dr. BULSTRA, Telefoon 3130 SCHOORL-KOEDIJK 3 maart Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1