99 ff Wie niet vergadert verstrooit k. c K.J.V.O. ZENUWRUST Agenda-bureau voor verenigings-activiteiten Raadsvergadering Bergen Derde V.V.V. in de gemeente Bergen VROUWENBOND N.V.V. „De Vriendenkring" hield Carnavals-drive GERRITSEN VRIJDAG 8 MAART 1957 34c JAARGANG No. 10 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Bmnen en Egmond a. d. Hoef Op zondag 23 februari werd door de R.K. Winkeliersvereni ging De Hanze een feestavond gehouden in ,,De Rustende Ja ger". Het Langedijker Cabaret trad op met een aantal vlotte schetsen, die erg in de smaak vielen. Herhaaldelijk kon men echter vernemen, dat de uitvoering iet wat hinder had van een romme lend en rumoerig geluid aan de andere kant van de muur. Tenslotte werd dat een van de cabaretartisten te erg, en hij vroeg op ietwat geprikkelde toon: ,,lWat is dat toch voor een geluid?" en prompt kwam als antwoord: „Dat is de V.V.V., die daar aan 't vergaderen is." Tableau! Op de vergadering der V.V.V. van 28 februari waren 42 stemgerechtigde leden aan wezig, benevens enkele anderen, niet stemgerechtigd, allen teza men nog geen 50 man. Deze slechte opkomst was wel een bewijs dat er Weinig sensatie te verwachten viel, mede ook door het feit dat er zo goed als niet over geldzaken gesproken werd, geldzaken in die zin, dat zij een aanslag op de beurzen der leden inhielden. Zo werden de notulen en het jaarverslag onveranderd goed gekeurd. De heer Prins had de boeken bij de heer Smit, de ad ministrateur, nagezien en alles in orde bevonden. Hij maakte de heer Smit zijn compliment over het prachtige beheer, dat volko men in orde was bevonden, welke verklaring met applaus der aanwezigen werd begroet. Daarna werd de heer Peetoom herkozen als lid van het bestuur en de heer J. Prins tot tijdelijk penningmeester, voor de heer Busker, die wel aan de beteren de hand is, doch nog geen ver gaderingen kan bijwonen. Nadat de algemene vergade ring gesloten was ving de pauze aan, waarna de buitengewone algemene vergadering een aan vang nam. De voorgestelde wijzigingen in de diverse artikelen werden zonder meer geaccepteerd. Vol gens de voorzitter was dit reeds enige malen eerder geschied. Men moet met zijn tijd mee gaan, merkte hij filosofisch op. De heer Visser opperde be zwaar tegen het feit, dat iemand, die lid geweest is, eerst weder kan toetreden, wanneer hij con- M. VELDMAN tributie betaalt over de jaren waarin hij geen lid was. De heer Peetoom zei hierover zijn me ning, waarop de voorzitter toe zegde het gewraakte artikel te zullen wijzigen, waarmee de ver gadering genoegen nam. De heer Bijlsma had bezwaar tegen artikel 4, waarbij het be stuur in staat wordt gesteld, iemand die lid wenst te worden, te weren. Hierbij zouden per soonlijke veten een rol kunnen spelen. Het bestuur liet daarop het artikel vervallen, waarna bij hamerslag van de voorzitter de statutenwijziging werd aangeno men, zonder dat iemand er zich tegen keerde. Bij de behandeling der begro ting kwam het ledental ter spra ke, dat op zeshonderdentachtig was vermeld. De heer Visser miste in de lijst der hotels en der gemeubileerde huizen 80 adressen. Het getal van 680 leden leek hem derhalve betwijfelbaar. De voorzitter merkte op dat er slechts 6 leden bedankt hebben. D^ar de zaak niet duidelijk uit de doeken kwam hebben wij zelf een onderzoek ingesteld. Daaruit bleek, dat einde decem ber 1956 de V.V.V. 766 leden telde. Na de vergadering in ja nuari bedankten er 6. Blijft dus 760 leden. 80 leden hebben zich niet laten inschrijven in de ho tel-, pension- en gem. verhuur- lijsten. Blijft dus 680 leden. Of deze 80 allen bedankt hebben staat te bezien. „Bij sommigen is het geld wat snel op", merkte de voorzitter op de vergadering op. Gebrek aan de vereiste rijks daalder voor inschrijving kan dus ook een reden zijn, dat 80 adressen ontbreken, zonder dat zij de vereniging verlaten heb ben. De tijd zal dat wel aan het licht brengen, „Het was een prachtige en rustige vergadering", aldus de heer Peetoom aan het eind der bijeenkomst. Misschien had hij gelijk, wij voor ons vonden het hele gedoe wat saai. Mensen en zaken kwamen niet voldoende uit de verf der discussie. Om dat te zien spoedden we ons na afloop naar de bioscoop zaal, waar een boeiende eenac- ter werd gespeeld „Vrouwen op zicht", getiteld. Aat Groot was op zijn best. Zijn tegenspeler ook en de dames waren onver getelijk door hun optreden. Het R.K. Vrouwengilde weet ten minste wat feestvieren is. Het gemeentebestuur heeft aan alle plaatselijke verenigin gen medegedeeld, bereid te zijn ten gemeentehuize een centraal agenda-bureau in te stellen, ten einde de organisaties de gele genheid te geven hun activitei ten vast te stellen op tijdstippen, waarop geen andere activiteiten worden gehouden. Indien alle verenigingen aan het gemeente huis (telefoon 2500) opgeven welke avonden door hen be paald zijn voor een of andere activiteit, zullen die worden in geschreven op een kalender, die men overdag telefonisch of mon deling kan raadplegen. gekeurd werd de verkoop van het bouwterrein A-13 uit het grondbedrijf (complex noord oost) aan de heer P. Havik te Alkmaar. Het voorstel tot een aan vullende geldlening van 10.000 aan de Bergerschoolvereniging voor de aankoop van een woon huis t.b.v. het schoolhoofd vond in de heren Sluis, Ellis en 'Wol- dendorp tegenstanders. Terecht stemde de heer v. Rees Vellinga, die het voorstel in de raad ver dedigd had, blanco. Met zeven stemmen voor werd tot lening besloten. Na een rondvraag zonder be langrijke vragen ging de raad in comité. De openbare raadsvergadering op donderdag 28/ februari had een vlot verloop. De notulen der vergaderingen van 15, 23 en 31 januari werden, behoudens enkele kleine wijzigingen goed gekeurd. De ingekomen stukken werden in gestrekte draf door lopen en slechts het laatste stuk, handelende over de subsidie voor het verstrekken van melk op de lagere scholen, werd aan gehouden. Onderzocht zou wor den of in medische kringen enige mate van eenstemmigheid be staat over het nut van de school- melkverstrekking. Verder zullen schoolarts en gemeente-secreta ris onderhandelingen openen met het centrale melkcomité om dit te bewegen aan de oudercom missie de zelfde subsidie te blij ven verstrekken ook al doet de gemeente dit niet. Ook de voorstellen van B. en W. passeren, behoudens het laatste vlot de revue. Zo zullen diverse voorzieningen in het ge bouw der openbare U.L.O. ge troffen worden en nieuwe schoolmeubelen aangeschaft. Di verse herstel- en verbeterings- werken zullen aan en in de Van Brederodeschool uitgevoerd wor den. De raadsbesluiten ingevol ge de lager-onderwijswet 1920 en de kleuteronderwijswet wer den goedgekeurd. Bepaald is, dat de herziening van het uit breidingsplan voor de gemeente in voorbereiding is. Vastgesteld werd het partiëel uitbreidings plan „Ten oosten van de Oude Bergerweg enz,", onder intrek king van het tot dusver voor dit onderdeel geldende plan. Goed- KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Dinsdagavond 26 febr. sprak de heer Henk Badings in de danszaal van De Rustende Jager over zijn radiofonische opera Orestes". De radiofonische kunst is een zeer moderne kunst. In de radiofonische muziek wordt gebruik gemaakt van de electronische muziek, de musi- que concrete en de traditionele vocale- en instrumentale muziek. In de electronische muziek wordt uitgegaan van trillingen, die voor 't menselijk oor niet waar neembaar zijn en slechts door electrische versterkers hoorbaar gemaakt kunnen worden. De musique concrète gaat uit van concrete geluiden. Met het op deze verschillende wijzen "er- kregen geluid kan men van al lerlei doen: versnellen, vertra gen, verhogen of verlagen, de formeren, filtreren, willekeurig geluidstroken inlassen of uit lichten. De bedoeling is het ge luid zo te gebruiken, dat men er de herkomst niet van herkent. Het geluid wordt als het fware uit de tijd gelicht en daar ge bruikt, waar men het van node heeft. Deze mogelijkheid heeft men door het gebruik van de magnetofoon. Bij opinie-onderzoek bij radio luisteraars is gebleken, dat graag naar opera's geluisterd werd, hoewel er door het weg vallen van het visuele décor meer inspanning van de luiste raars gevraagd wordt, dan bij het .zien van een opera. Om aan deze opera-liefde van de luis teraars te voldoen is de radio fonische opera-kunst ontstaan. Dit zijn opera's, speciaal ge schreven voor het radiopubliek. Het visueel décor heeft hierin plaats gemaakt voor het accous- tisch décor, en voor het berei ken van de accoustische effec ten maakt men gebruik van ge luiden uit de electronische mu ziek en de musique concrète. Ook wordt in zo n opera het gedeformeerde geluid gebruikt, waar het de dramatische effec ten kan verhogen. Na deze zeer belangwekkende inleiding werd de radiofonische opera „Orestes" ten gehore ge bracht. Met deze opera won de componist twee jaar geleden de „Prix d'Italie" voor de radiofo nische kunst. BABY VERZORGING MOOI WEER BRACHT MENSEN Het mooie, zonnige weder, dat zondag bijna op een lentedag deed gelijken, bracht talrijke automobilisten, bromfiets- en motorrijwielberijders naar Ber gen, die naast een groot aantal fietsers en wandelaars een be weeglijke drukte veroorzaakten. Ook diverse horeca-bedrijven profiteerden van dit bezoek. Een nieuwe V.V.V., voortge komen uit de oppositiegroep in de oorspronkelijke V.V.V., die dit jaar haar 50-jarig bestaan hoopt te herdenken, welke zich aandient met de naam „Bergens Bloei", heeft met haar werk een aanvang gemaakt. Zij verspreidt een folder, waarop aan de voorzijde een klaverblad van zee en duin en bos, terwijl in elk der bladen een foto van Bergens natuur schoon prijkt. Aan de achterzij de treft men een foto van het Hertekamp aan. Behalve de adressen van een zevental hotels en pensions, geeft zij ook nog veer tien adressen van gemeubeld verhuur. Het is niet uitgesloten dat er op deze lijst nog een sup plement zal verschijnen. Zaterdagavond 2 maart na men dr De Booy en dr Egeler hun toehoorders mee op de tweede Andes-expeditie van 1956. Het doel van deze expedi tie was het onderzoek der gra nieten van de Cordilleras bij Vilcabamba in Peru. De tochten in dit gebied werden van uit Cusco ondernomen. Behalve deze beide geologen namirDijk- hout als landmeter deel aan deze expeditie. Hele gebieden zijn daar nog niet in kaart gebracht. Twee buitenlandse deelne mers, waaronder een gids en twee oersterke, maar weinig in telligente dragers uit het land zelve, vormden de gehele expe ditie in het hoge gebergte met zijn prachtig gekleurde gesteen ten. Het klimaat in Peru is sub tropisch tot tropisch, maar op 5 a 6000 m hoogte is het ijzig koud. Wijs geworden door er varingen met bevroren tenen in een vorige expeditie, dragen de vijf Europeanen nu bergschoe nen, speciaal voor deze tocht door de firma Bally vervaardigd. De schoenen bestaan uit een vilten binnenschoen en een vet leren buitenschoen en hebben best voldaan. De stoutmoedige bergbeklimmers hadden veel last van lawines, doch wisten hun doel te bereiken. De oorspronkelijke bevolking van Peru bestaat uit de India nen. Hun gezondheidstoestand is over het algemeen slecht. Van de babies sterft 80% in de eer ste levensjaren. Het alcoholge bruik is er schrikbarend. Alle suikerriet wordt verwerkt tot al cohol van 70%, die er 25 cent per liter kost, en ook grif in deze sterkte gedronken wordt. Het colablad, dat verdovend te gen vermoeidheid en honger werkt, wordt door zeer velen gepruimd en venerische ziekten zijn er algemeen verspreid. 90% der bevolking is analfabeet. Door de goedkoopte der werk krachten, blijven de landbouw methodes primitief. Een goede dorsmachine is veel duurder in gebruik en afschrijving dan een troep paarden, die onder toe zicht van een tiental indianen over de grote hopen rogge ge jaagd worden, om dit zodoende te dorsen. Op deze wijze krijgt de heer van de hacienda (hoe ve) nog 3000 kg rogge per dag gedorst. De aardappelen, die hier inheems zijn, worden met een soort houten pikkel gerooid. De muren der oude Inca-tem pels en -vestingwerken hebben reeds vele eeuwen getrotseerd, en zijn zo hecht gestapeld zonder hulp van verbindende specie, dat zij nog duizenden jaren stand kunnen houden. Merk waardig is, dat deze bouwwer ken, waarvan geen enkele muur loodrecht is opgetrokken, alle aardbevingen hebben doorstaan. Bij de massieve overblijfselen van de Inca-tempel te Cusco wordt nog jaarlijks door de be volking, die van heinde en ver toestroomt, het oude zonnewen- defeest gevierd. In optocht gaat het naar de tempelplaats, waar ook de Grote Inca onder zijn baldakijn, omgeven door pries teressen, verschijnt. Deze impo sante Indiaan spreekt de menig te toe, en voorspelt uit het hart en de longen van het ritueel ge slachte offerdier, (een lama) de te verwachten oogst. Daarna beginnen de feestelijkheden met hun vele dansers en venters van allerlei eetwaren. De films gaven n goed beeld van de moeilijkheden van de expeditie en de gewoonten van de bevolking van de streek waar men door trok. Dinsdagavond 26 febr. kwa men de leden van de Vrouwen bond N.V.V. in het Dorpshuis tezamen voor het houden van een huishoudelijke vergadering voorafgegaan door een demon stratie, die door mevrouw Sijp- heer gegeven werd met haar breimachine. Wat getoond werd wekte aller bewondering en ve ler verlangen naar zo'n hulpmid del bij het breien. Besloten werd met een groep dames op 27 juni naar de Land dag te gaan, die in Ede wordt gehouden. Er bleek ook animo te zijn voor een handwerkclubje en drie dames zouden alvast de handwerkdag, die in Alkmaar gehouden wordt bezoeken. In de keurig versierde en ver lichte zaal van het hotel „Het Wapen van Bergen' hield de klaverjasclub De Vriendenkring haar carnavalsdrive. Ongeveer honderd personen waren in de zaal aanwezig, waarvan ver scheidene in carnavalscostuum, toen, voorafgegaan door herau ten en gevolgd door enige deel nemers in carnavalscostuum, Prins Carnaval door hen werd binnengeleid. Zijne Hoogheid nam plaats op het podium dat voor 'de band „The Box Play ers" uit Alkmaar was opgericht, en verwelkomde de aanwezigen. Het deed hem goed dat zo velen aanwezig waren, waaronder ver schillende deelnemers in carna valscostuum. Oorspronkelijk was het plan geweest met deze drive te be sluiten, doch gezien de stem ming, die meer op feestvieren dan op spelen gericht is, zullen we heden slechts twee spelen houden, om ons verder aan de viering van het carnavalsfeest te wijden, terwijl we zaterdag 16 maart wederom een drive zullen houden. Daarna werd aan de drive begonnen, waarvan de uitslag was als volgt: 1 de Raadt-Duinmeyer 4189 pt 2 Dusbaba-Langgras 3778 pt 3 Dekkers-Schotten 3769 pt 4 De Post-Jongbloed 3671 pt 5 Faroek-mevr. de Wit 3611 pt 6 De Turk-Co 3318 pt 7 Schekkerman-Deris 3288 pt 8 Bloothoofd-Jongejans 3241 pt Na het spel de vreugde. De gecostumeerde deelnemers mar cheerden in een rij stuk voor stuk langs de jury, bestaande uit de leden van „The Box Play ers", die opzettelijk door Prins Carnaval daartoe waren be noemd, om zelfs de schijn van partijdigheid in de uitspraak der jury te vermijden. De le prijs werd toegekend aan „Het loze vissertje", een hengelaar, die reeds elders een eerste prijs behaalde met in troe bel water te vissen, en die op deze avond diverse vissen aan zijn hengel ving, die hij dan met een grappige en geestige toe lichting aan de aanwezigen liet zien door het visje midden tus sen de spelers of aanzittenden te laten neerdalen. Zonder las tig te zijn of vervelend te we zen, was hij de gehele avond be zig, nu eens hier en dan weer daar, steeds lach en geestighe den verwekkend. Iemand, die dit ongetwijfeld in 't zuiden van ons land moet hebben geleerd. Daverend applaus volgde op de bekendmaking dat deze persoon de eerste prijs had behaald. De tweede prijs werd ver leend aan: „De Clown", ook uit stekend; de derde ging naar twee dames, die zich als „Twee opoe's" uit de aanvang van onze eeuw hadden verkleed. Voortreffelijk! Dan kwam de fa milie „Dorusdie aller aandacht trok en tenslotte kreeg „Koning Faroekvan Egypte de vijfde prijs. En nog welverdiend ook. Na de prijsuitreiking aan de spelers en de prijsgekroonde ge- costumeerden, werd een défilé door de zaal gehouden, met toe passelijke muziek van The Box Players, die zich van de aan vang af als 'n zeer goede band deed kennen, die we gaarne weer eens in Bergen zullen zien en horen. Uren lang zette de pret zich voort, tot ver na middernacht het uur sloeg waarop men huis waarts moest keren. Het spel en de verkleedpartij met de gevolgde feestvreugde is zulk een succes geworden, dat het bestuur besloten heeft het volgend jaar wederom een car navals drive te organiseren. Ho pelijk komt dan ook nog eens het moment, dat men uit de be slotenheid overgaat naar de openbaarheid en het carnaval hier, evenals in het zuiden, een levend volksfeest wordt. Aan „De Vriendenkring" komt al thans de eer toe het carnaval in Bergen te hebben geïntrodu ceerd. R.K. Vrouwengilde Donderdagavond 28 februari hield het R.K. Vrouwengilde zijn grote feestavond in de schouwburgzaal van De Rusten de Jager. De avond werd door de voorzitster, mevr. J. Dies- feldt-Pieters geopend. Geestelij ken, genodigden van zusterver enigingen en heren echtgenoten werden hartelijk welkom gehe ten. Op deze feestavond kon met blijdschap bekend gemaakt worden, dat het Bergense Vrou wengilde in de naaste toekomst een eigen vaandel zal bezitten, dat door mej. G. Schaap, lerares fraaie handwerken, belangeloos geborduurd zal worden. Voorts voerde de eigen to neelvereniging het vrolijke to neelstuk: „Vrouwen op zicht' UURWERKEN door Han van Teylingen op. Het werd vlot en goed gespeeld en de vele koddige situaties de den de toeschouwers schudden van de lach. Een extra woordje van hulde aan mej. M. Olden burg komt toe, die op zeer korte termijn de rol van ruster C. de Grauw, wegens ziekte, moest overnemen. Het toneel zelve was door de firma J. Kollmer keurig aangekleed. Het opgewekte gegons en ge zoem van stemmen bij de koffie met heerlijke tractatie bewees wel, dat men in de beste stem ming verkeerde. Aan het eind van deze avond deed mevrouw Roobeek-Briefjes nog een beroep op de dames, die bij het schoonmaken van kasten en laden nog resten wol en lapjes vonden, deze aan haar adres te willen bezorgen ten bate van de handwerkclub. Moge de oogst groot zijn. ZONDAGSDIENST ARTSEN Wukttad DE DUINSTREEK GOUD, ZILVER, UURWERKEN Eigen KI. Dorpsstraat 9 Telefoon 2778 vakkundige reparatie- inrichting Zilfa Pleet li WORDT LID van het T Opgave: Boender- makerweg 23, Bergen Telefoon 2818 Ingezonden mededeling POEDER-ZALF-OLIE-ZEEP Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ingezonden mededeling Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en angstgevoel worden verdreven door MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rustig. BERGEN 10 maart Dr. v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 10 maart Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1