99 ff Kapshow URSEM Jubileum Klaverjasclub „De Vriendenkring KJ.V.O. GERRITSEN M.M.S. Kunstkring Fa. A.Kieuwland Anthony van Kampen in T, en 0. Huidgenezing U ROL Berdos in het zilver BILJART - T0URN00I N.V.V. K. C. B.-nieuws VRIJDAG 15 MAART 1957| 34c JAARGANG No. 11 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Dinsdagavond 5 maart was het voor de derde maal in de loop der laatste jaren, dat de heren Ursem in Bergen een kapshow hielden. Ook dit maal was de grote voorzaal geheel gevuld met belangstellende dames. Wil een dame er werkelijk goed verzorgd uitzien, dan dient haar kapsel aangepast te zijn aan haar per soonlijkheid, en een goede combi natie te vormen met haar kleding. Voor zulk een kapsel is de hulp van een vakbekwaam kapper on ontbeerlijk. Het is echter zaak deze modelijn op de juiste wijze aan het gelaat aan te passen. En dat de heren Ursem deze kunst verstaan-, werd op deze avond door een tiental mannequins van zeer verschillende leeftijd gede monstreerd. De heer J. Meulen- dijks uit Amsterdam, President van de Club Marcel daar ter plaatse en lid van het Syndicat Haute Coiffure te Parijs, trad op als explicateur en gaf menige goede raad. Als goed kenner van de zuinigheid der Nederlandse vrouw vergat hij niet haar voor te rekenen, wat een goede ver zorging van haar kapsel per jaar kost. Onder een goede verzor ging verstaat hij het eens in de drie maanden laten permanenten van het haar en verder het haar iedere 14 dagen laten verzorgen. Zo n behandeling van het haar, waarvan de bedoeling schoon heid is, komt op 100,per jaar. Nu kan men moeilijk zeg gen, dat een te stevige perma nent, waardoor het haar stro achtig wordt en sterk kroest, tot de schoonheid van het geheel zal bijdragen. Dit doet echter wel de losse, zachte permanent óf de föhngolf, die echter alleen tot de volgende wassing houdt. In het buitenland maakt men tegenwoordig heel veel gebruik van kleurspoelingen voor het haar. Hiervoor kan men een keuze maken uit meer dan drie honderd kleurschakeringen. In de tegenwoordige mode wordt het haar zelden effen met een kleurspoeling behandeld. Veelal verschillen voor en achterkant van tint. Een lichte voorkant doet het voorhoofd hoger schij nen. De kinderkapsels, die deze avond getoond werden, waren buitengewoon aardig in hun een voud. Het ene was licht geper manent aan de zijkanten. De onder-achterkant zelfs zo licht gepermanent, dat het haar alleen even naar binnen viel. Het twee de was sportief geföhngolfd, een kapsel dat goed blijft zitten, wat een sportieve robbedoes ook no dig heeft. Een aardig nieuwtje voor het dameskapsel is ,,le coup de solel waarbij in het licht gepermanen te haar 30 a 40 streepjes van lichtere kleur zijn aangebracht, die het idee van glinsterende zonnestreepjes in het haar geven. Heel goed deed het ook het grijze kapsel met een heel lichtblauwe spoeling. Verder werden er nog vele mogelijkheden met kleur spoelingen getoond. Dat een vrouw met mooi, lang haar, die dit niet terwille van een mode wil afknippen, er toch modern en hoogst elegant uit kan zien, werd ook deze avond getoond. Over het algemeen was de in druk van de nieuwe modelijn: krulletjes, maar de echte stevige krul, opgeborsteld en vastgeprikt is er volkomen uit. Ook de cock tail-kapsels zijn fijner en beschei dener in hun opmaak dan enkele jaren geleden. Deze uitgebreide show waar ook de bruid, ja zelfs het carnaval en Marie Antoinette niet ontbraken, gaf een goed beeld van de bekwaamheid van de heer Ursem. Wil een kapsel waarlijk volle dig tot zijn recht komen, dan moet het haar mooi, sterk en gezond zijn en niet droog, vet, dor of vol roos. Om haar echter gezond te houden of, als het dit niet is, gezond te maken, moet het regel matig verzorgd worden, o.a. ook regelmatig met een goede sham poo gewassen worden. Evenals men bij de huidverzorging een dag-, nachtcrème enz. van een zelfde merk neemt, omdat deze op dezelfde basis vervaardigd zijn, doet men ook het beste zich aan deze regel te houden bij de diverse middelen ter verzorging van het haar. In de kapsalon Ursem wordt gewerkt met de produkten van het huis Garnier. Een van de basisstoffen van deze produkten is het ossenmerg. Dit bevat dezelfde stoffen, die door de talgkliertjes worden afge scheiden. In vele gevallen schei den deze talgkliertjes te weinig of te veel stoffen af, die nodig zijn voor de gezondheidstoestand van het haar. Hierdoor kan slap, futloos of dor en glansloos haar ontstaan. In al deze gevallen wordt aan het haar de mogelijk heid ontnomen om uit de omrin gende lucht vocht op te nemen, wat een levensbelang is voor het haar. Door de toepassing van de Garnierprodukten maakt men het haar weer gezond en wordt deze vochtfunctie weer hersteld. Een goed ka.pper is in staat te beoor delen welke produkten gebruikt moeten worden, en voor een vak kundig advies bent U bij de heer Ursem zeker aan het juiste adres. OPBRENGST COLLECTE. De opbrengst der huis-aan- huis collecte voor de bestrijding der tuberculose, georganiseerd door het N.V.V. heeft dit jaar opgebracht 595,09. 't Vorig jaar bedroeg de opbrengst 532,zodat dit jaar 63,09 meer werd geschonken. Alle gevers worden hartelijk bedankt. Op 7 maart herdacht de heer Joost Min het feit, dat hij veertig jaar geleden bij het elektriciteits bedrijf te Bergen aanving te wer ken. In de raadzaal werd hij door burgemeester Dr. W. Huygens en door wethouder P. J. Borst toegesproken en gehuldigd. Ver volgens spraken van het gemeen- tepersoneel de heren W. de Vries en D. Binnenwijzend onder aanbieding van geschenken, ter wijl de heer Wittebrood van de Breelaan als oud-compagnon van de jubilaris zijn beste wensen kenbaar maakte. 's Avonds bracht Bergens Har monie de jubilaris een fanfare. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Vrouwen Wereldgebedsdag Vrijdagavond 8 maart kwamen een honderdtal vrouwen bijeen in het gebouw Rehoboth om zich in gebed te verenigen met mil joenen andere vrouwen verspreid over honderdvierenveertig lan den. De tekst van de liturgie werd dit jaar geschreven door een groep vrouwen, die nu in Amerika wonen, maar zelf huis en haard in andere landen gele gen, hebben moeten verlaten. Het onderwerp: „Wie zal ons scheiden van de liefde van Chris tus?" en de daaruit volgende vraag: „Wie zal ons van elkan der scheiden", zijn in deze tijden wel zeer actueel en zo is deze liturgie zeker het bewaren en herlezen waard. Het bestuur van „De Vriendenkring'' in carnavalscostuumvan links naar rechts de heren A. Jongejans als Globetrotter, P. Morauw als Prins Carnaval en G. Schekkerman ]r. als Janus met het dubbele aangezicht. Onder de talrijke foto's die er gemaakt zijn van de Carnavals-drive in „Het Wapen van Bergen" op 2 maart j.l., bevond zich ook deze foto van het bestuur. De deelnemers aan de drive op 16 maart a.s., kunnen daarover dan eens hun oordeel uitspreken. Culturele avonden en andere activiteiten. In de komende maand staan er op het programma nog verschil lende bijzondere dagen, die voor leden, donateurs en andere be langstellenden van betekenis kun nen zijn. Allereerst is er op zaterdag 23 maart een lezing met kleu renfilms en kleurendia's over Mexico.. De bekende geograaf en wereldreiziger Dr. W, G. N. van der Sleen zal hierover de le zing houden. Op zater dag is er de jaarlijkse intieme avond van de blauwe N.V., waar elk jaar weer velen van onze donateurs en andere belangstellenden ko men. Dit jaar is de hoofdschotel een lezing met kleurendia's over een reis door Zwitserland, Oos tenrijk en Italië, te houden door de heer G. Figée. Op donderdag 18 april houdt de K.J.V.O. de jaarlijkse slot- avond in de schouwburgzaal van de Rustende Jager. jZondag 5 mei is de traditio nele tocht met een mooie touring car naar de Keukenhof voor do nateurs en leden, maar waar ook GOUD andere belangstellenden van har te welkom zijn. Nadere aankon diging hierover volgt in de Duin streek. Op donderdag 9 mei komt Leo Riemens de ontwikkelings gang schetsen van Kathleen Fer- rier aan de hand van een serie interessante platen. De belang stelling hiervoor is van dien aard, da,t we deze extra avond aan de muziekliefhebbers gaarne aanbie den. Ook hiervoor zie men na dere aankondigingen in dit blad. Na het doorlopen van een mid delbare school is het voor de jongelui nog vaak een moeilijke zaak om tot een goede beroeps keuze te komen. Om hen hierbij te helpen organiseert de M.M.S. van Bergen elk jaar te Alkmaar een middag, waar leerlingen der twee hoogste klassen deskundige voorlichting kunnen krijgen over diverse beroepen. Dit geschiedde ook dit jaar weer op dinsdagmid dag 5 maart. Voor deze beroeps voorlichting waren ook de vrou welijke leerlingen der H.B.-scho len, Gymnasia en M.M.-scholen in de kop van Noordholland uit genodigd. Oriëntering en zakelijke voor lichting zijn in dezen noodzake lijk, want de keuze van een be roep is vaak moeilijk. Er moet rekening gehouden worden met de aanleg, maar ook met de fi nanciële mogelijkheid. Dan moet er ook aan gedacht worden, dat een opleiding vaak interessant kan zijn, maar is men wel ge schikt voor het beroep, dat op deze opleiding volgt? Nog maar al te veel meisjes kiezen een beroep met de gedach te: Het is maar voor een paar jaar en dan trouw ik. Maar wre garandeert een huwelijk? Ook kan het levenslot het noodzake lijk maken, niettegenstaande een huwelijk, toch te moeten blijven werken of na een paar jaar weer aan het werk te moeten gaan. Het is dus wel degelijk voor elk meisje van belang een beroep te kiezen, dat zoveel mogelijk bij haar aard en aanleg past, en dit te kiezen met een open oog voor de moge lijkheid, dat dit werk het leven lang gedaan moet worden niet alleen, maar de voldoening moet ..schenken zich een volwaardig mens te voelen in en door het werk. Er werd van een twintigtal be roepen voorlichting gegeven. De belangstelling der meisjes ging sterk uit naar: stewardes, privé- secretaresse, schoonheidsspecia liste en lichamelijke opvoeding, 't Onderwijs mocht zich maar in de belangstelling van zes meisjes ver heugen. Het was evenals de vo rige jaren een geslaagde middag. Voor de A-leden van de kunstkring werd 4 maart in ,,De Rustende Jager" door het Nieuw Nederlands Toneel een opvoe ring gegeven van een stuk van een tweetal toneelschrijvers uit de V.S.: Sam Loeke en Paul Ro berts. Het stuk behandelt een geval uit het Amerikaanse leven met zijn druk bewegen en grote span ningen in het zieleleven, waar door de zwakkere wel eens over stag gaat. David Horner is uit een psychiatrische inrichting ont slagen, doch blijkt nog niet ge nezen te zijn. Hij is tot waanzin vervallen door de dood van zijn moeder, kort nadat hij ruzie met haar heeft gehad. Nu hij weer thuis is verwijt hij de geneesheer, dat hij de oorzaak is van zijn moeders dood, omdat de dokter niet met haar, doch met haar dochter wilde trouwen. Dokter Karlton is zelf gehuwd, maar zijn echtgenote wordt in een zenuw inrichting verpleegd. Hij wil thans scheiden om met de zuster van David Horner, Kathy, in 't huwelijk te treden. Volgens Da vid wil de dokter dit uitsluitend om de fabrieken der familie Hor ner in bezit te krijgen. Het einde is, dat Kathy, die tevoren bekend heeft dat zij haar moeder doodde, thans ook poogt de dokter te vermoorden. Het geheel is een vrij ingewik kelde Amerikaanse geschiedenis, die de ontredderde jeugd tot thema heeft. Het werd tot leven gebracht door het uitstekende spel van Louis Borel, Tom Kuyl en Andrea Domburg. Zij bleken heel goed op elkaar ingesteld te zijn en zo werd deze opvoering tot een succes, dat aan 't einde door het publiek met een klin kend applaus beloond werd. Stichting „Het 4e Prinsenkind" De verkoop van kleine gebruiks voorwerpen georganiseerd door de plaatselijke vrouwenverenigingen ten bate van deze Stichting, die zoveel nuttig werk doet in de vacantiekampen voor gebrekkige kinderen bracht f 927.65 op. Hartelijk dank aan allen die haar medewerking verleenden. Op 27 februari sprak de heer Van Kampen voor een stamp volle zaal in het gebouw van de buurtvereniging T. en O. Bij zijn opkomst met applaus, hield hij zijn gehoor geboeid door zijn avonturen in Nieuw- Guinea onder de Asmatters, een stam die nog in "natuurstaat leeft op een niveau tussen mens en dier in. Aangezien het gesprokene vrij veel overeenkomst vertoonde met de inhoud van zijn lezing in „Dfe Rustende Jager' willen we hier niet in herhaling treden en verwijzen we naar het vorige verslag. Een tweetal films die werden vertoond, verduidelijkten het ge sprokene. Houdt de winter uit handen en voeten. Ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan recipieerde het be stuur der R.K. Voetbalvereniging „Berdos" zondagavond in de zaal van Nieuwendijk, die op feeste lijke wijze was versierd en waar een hele reeks bloemstukken ge tuige gaf van het feit dat Berdos zich bij talrijke mensen over sym pathieke gevoelens mag verheu gen. Waaj: de burgemeester ver hinderd was, werd het gemeente bestuur vertegenwoordigd door de heren P. J. Borst, wethouder en W. de Vries, gemeente secretaris. Namens hun diverse voetbalclubs werden door ver scheidene afgevaardigden geluk wensen uitgesproken, veelal be geleid door het aanbieden van een geschenk of een enveloppe. Een drietal sprekers wisten in hun betoog een beschouwing over het voetbalspel als factor bij de ontwikkeling van het ka rakter in te vlechten, waarin zeer waardevolle dingen werden ge zegd. De geschiedenis van Berdos in de afgelopen kwart eeuw is er een van grote bewogenheid, maar ondanks dat is de vereni ging blijven bestaan en met haar meer dan honderd leden kunnen we zeggen dat ze bloeit. Die bloei wordt duidelijk gemanifes teerd, doordat men de jeugd heeft weten in te schakelen, die zelf vol enthousiasme is, zodat men veilig kan aannemen dat de nieuwe vijf-en-twintig jaren die thans zijn aangebroken, het Ber dos beter zal gaan, dan tevoren ooit het geval is geweest. Het door de heer Tilstra van Hotel „De Brink" ingestelde of ficieuze biljarttoernooi „De Ber- genaar" met een beker als prijs is reeds tweemaal gespeeld. Voor de derde maal zal dit toer nooi plaats hebben in Hotel „De Brink" aan de Breelaan van 18 tot 23 april a.s. Dit toernooi mag eigenlijk gel den als het officieuze kampioen schap van Bergen, daar het 't enigste invitatie-toernooi vormt, dat onder Bergenaren verspeeld wordt. De beker is thans voor de tweede maal in het bezit van de heer W. de Vries. Thans blijken er echter kapers op de kust te zijn, zodat het zich laa.t aanzien, dat het toernooi dit jaar sterk bezet zal zijn. Donderdagavond 7 maart heet te de heer Pastoor uit Schoorl alle aanwezigen in de stampvolle schouwburgzaal van De Rusten de Jager, namens de culturele commissie van de N.V.V. Be- stuurdersbond BergenSchoorl, hartelijk welkom op deze laatste avond van dit seizoen. De N.V.V. Bestuurdersbond wil graag dit werk voortzetten, maar hoopt vurig op meerdere hulp van de leden, zodat het voorbereiden de werk niet altijd op dezelfde mensen behoeft neer te komen. De heer Simonis, hoofdbestuur der van het district Noord-Hol land, wekte de leden met een hartig woordje op, onder de niet georganiseerden leden te werven om zodoende door samenwer king tot een betere samenleving te komen. Op deze avond werd door het „Nieuw-Nederlands Toneelge zelschap" „Schakels" van Her man Heyermans opgevoerd. Met dit stuk viert Johan Elsensohn in de hoofdrol van Pancras Duif zijn veertigjarig toneeljubileum. De jubilaris heeft zelf dit stuk gekozen voor deze gelegenheid en zijn spel was meesterlijk. Hij speelde deze rol niet, maar be leefde hem op het toneel. Het gehele gezelschap gaf goed spel en lieten dit wrange stuk goed tot zijn recht komen. Deze ge schiedenis van Pancras Duif en zijn kinderen werd vijftig jaar geleden door Herman Heyer mans geschreven, doch dit is geenszins een verouderd toneel stuk: daarvoor zijn de personen te raak en te diep menselijk gete kend. Waar op deze avond het publiek het voorrecht had, dit stuk door zulk een goed toneel gezelschap te zien spelen, raak ten allen diep onder de indruk van dit bittere conflict tussen vader en zijn kinderen. Deze avond was een hoogtepunt in het toneelspel van dit winterseizoen. M. VELDMAN A.s. zaterdag 9 Maart zal een expositie geopend worden van werk van het jonge Egmondse kunstenaars-echtpaar Van Meurs. Het werk omvat schilderijen en tekeningen van Geert-Jan van Meurs en beeldhouwwerk van zijn vrouw Louk van Meurs- Mauser. De opening zal geschieden door Frides Lameris om 4 uur 's middags. Zie verder advertentie in dit blad. ZONDAGSDIENST ARTSEN tteekttad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Statlonsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantierull 15ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m, WORDT LID van het Opgave: Boender- makerweg 23, Bergen Telefoon 2818 Ingezonden mededeling) WIJ VERZORGEN Pt GEHELE STOFFERING VAN UW WONING, KEURIG EN BILLIJK. LEVEREN PE NIEUW STE WONINGTEXTIEL EN OOK ALLE AO - PELLEN AEUBELEN Schoorldam Telefoon 384 Ingezonden mededeling Huidzuiverheid - Huidgezondheid GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Telefoon 2778 Zilfa Pleet BERGEN 17 maart Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 17 maart Dr. H. J. PIERS. Telefoon K 2201-202 •••••••••••••••••••••••a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1