DE DUINSTREEK aaroverzicht 1956 J 79 l Luchtverkeer van toen en nu 2kwm}ir*.hui,il Gemeente Schoorl 1957 VARA-bijeenkomsi Het Haydn-kwartet komt weer Biljartnieuws Puzzle-Wandeltocht voor de Hongaren 99 Tweede Blad Vrijdag 15 maart 1957 Lijst van geraamde subsidies op de begroting D E R 0 D E S T 1 E R Een verhaal uit de tijd van de voortrekkers en pioniers Benoemd Collecte 99 Straatverlichting De modernisering van de straatver lichting welke reeds in 1955 was aan gevangen, kwam in het verslagjaar na genoeg gereed. Ter plaatse waar het electriciteitsnet ondergronds gebracht werd verdwenen de houten palen met bedrading, die zovele jaren het land schap ontsierd hebben. De in het plan 1955 opgestelde nieuwe armaturen ble ken van slecht houdbare constructie te zijn. De Directie P.E.N. zegde na recla me echter toe dat het ondeugdelijke ma teriaal zal worden vervangen. Het aantal thans in bedrijf staande lampen bedraagt per einde verslagjaar 325 stuks. Reinigingsdienst. Voor de Reinigingsdienst was 1956 een belangrijk jaar omdat de nieuwe uniforme vuilnisemmers van het 40 L. type in gebruik werden genomen. Van een en ander werd door Gemeentewer ken een karthoteek aangelegd die tot grondslag strekte voor het kohier dei- Reinigingsrechten. De vuilnis stortplaats werd van de Houtjeslaan overgebracht naar de voor malige tankgracht aan de Oudendijk na bij de Bovenweg (1 mei). Op 10 septem ber moest noodgedwongen door het overvloedige regenwater een reserve stortplaats op het terrein van de Zand- mennerij te Hargen in gebruik genomen worden De nieuw aangeschaft Chevrolet- vrachtauto, inmiddels omgebouwd tot vuilnis-kipper, werd op 22 oktober in dienst gesteld. Op 13 oktober werd de nieuw aange schafte rolbezem in gebruik genomen, als onderdeel van de in vorig jaar aange kochte motor-maaimachine. Op 25 februari vond de indienststel- ling van de nieuwe sneeuwploeg plaats. Deze is geschikt gemaakt om als voor- zet-eenheid te dienen voor beide vracht auto's van Gemeentewerken. Doordat het Rijks Instituut voor Zui vering van Afvalwater (R.I.Z.A.) zijn werkzaamheden in deze sector moest be ëindigen werd ter zake contact gezocht met een andere instelling. Het Tech nisch Bureau van de Bond van Water schappen werd inmiddels bereid gevon den de controle der Zuiverings-installa- tie over te nemen (1 maart). Totnutoe zijn de ervaringen die met laatstgenoemd bureau werden opgedaan van gunstige aard. Gebleken is dat de zuiverings-inrich- ting op verscheidene plaatsen gebreken is gaan vertonen. Deze worden thans echter voldoende onderkend en, waar mogelijk, op korte termijn verholpen. Bouwtoezicht. Het aantal verleende bouwvergunnin gen bedroeg 74 stuks, te verdelen in: A. Woningen (nieuwbouw) 22 stuks waarvan: a. met Rijkssteun 10 stuks b. in de vrije sector 12 stuks de totale bouwsom dezer woningen bedroeg 463.000, B. Verbouwingen en uitbreidingen 52 stuks waarvan woningen 31 stuks bedrijfsgebouwen 21 stuks de totale bouwsom dezer veranderin gen was 162.000, Gereed kwamen in totaal 17 wonin gen, waarvan gebouwd met Rijkssteun 5 en in de vrije sector 12. Woningverbetering met Overheids steun kwam tot stand voor 7 percelen, terwijl einde verslagjaar nog in aan bouw waren 10 woningen en in voor bereiding 18 stuks. Als resultaat van de door het Rijk in mei/juni van verslagjaar georganiseerde woningtelling kwam onder meer vast te staan dat het (ongecorrigeerd) woning tekort voor deze gemeente bedraagt: 36. Bouwkas. De Raad verleende garantie voor geldleningen welke een 3-tal bouwspaar- ders aangingen voor hun met Rijkspre mie gebouwde bouwkaswoningen, aan de Heerenweg (Collé), de Koningsweg (Wittebrood) en de Bickerslaan (Hage- doorn). Uitbreidingsplannen. Op 13 februari nam de Raad het be ginselbesluit om tot ontwikkeling van de bouwkern „Gortersbrink'' overeenkom stig de aangegeven bestemmingen, over te gaan. In de vergadering van 14 september werd de wijziging uitbreidingsplan Ca- trijp-Oost vastgesteld. De Schadever goedingsverordening 1954 werd hier op van toepassing verklaard. Tegelijkertijd stelden Gedeputeerde Staten het partiële plan Catrijp-West vast (19 september). Voor één geval werd de procedure van artikel 20 der Wederopbouwwet toegepast. De problemen die naar voren zijn ge komen naar aanleiding van de bekend geworden resultaten van het streekplan- onderzoek Noord-Kennemerland, hebben er toe geleid ook ter zake contact op te nemen met de stedebouwkundige dhr. Zuiderhoek en met dhr. De Haan van het Sociografisch Bureau Zaanstreek. Mede hieruit is voortgekomen de idee om Camperduin en omgeving planolo gisch gestalte te geven. De ontwikkeling van de bouwkernen Bregtdorp en Groet behield de aandacht terwijl met de bouwkern Gortersbrink inzoverre een begin gemaakt kon wor den dat de gronden voor wegenaanleg aldaar reeds voor een groot gedeelte, door aankoop, in het bezit van de ge meente kwamen. Voor verbreding van de Heerenweg werden (11/5) aangekocht grondstroken bij de winkelpanden nos. 71, 73 en 83. Op 26 oktober werd onder meer 59 are bosterrein, gelegen langs de duinvoet, ten noordwesten van het dorp Schoorl, aangekocht van mej. H. de Holl te Coe- vorden. Dit terrein, hetwelk in voorlo pige zin voor recreatie-doeleinden be stemd is, sluit aan bij andere gemeente eigendommen van gelijke aard, eveneens langs de duinvoet gelegen. Gebouwen. De inwendige verbouwing van de Se cretarie en Secretariskamer in het Raad huis, dd. 8 mei opgedragen aan P. Wil- deboer, aannemer alhier, kwam einde juli gereed. De inrichting van deze localiteiten werd aan de moderne eisen aangepast. Voor de burgemeesterskamer werd enig nieuw meubilair aangeschaft alsmede voor de Raadzaal 10 stoelen. Het eigendom der gemeente zijnde Postkantoor met ambtswoning, aan de Duinweg no. 11/13 werd uitwendig ge heel geschilderd. Huisvestingszaken. Door vertrek of overlijden kwamen in het verslagjaar slechts 10 woningen vrij, welke alle aan woningzoekenden uit de gemeente konden worden toegewezen. 16 vergunningen, waaronder 5 aan in gezetenen, werden uitgereikt aan perso nen die voor zich een woning hebben laten bouwen. Doormiddel van woningruil verkregen 20 ingezetenen hier ter plaatse andere huisvesting. Aan het einde van het verslagjaar stonden in totaal 66 woningzoekenden ingeschreven. Op 1 januari 1956 bedroeg Belanghebbende: Begroting 1956 1957 Nederlandse Kampeerraad 25,- 25,- E.H.B.O 50,— 100,— Steunt Wettig Gezag 25,— 25,— Dierenbescherming 10,— 10,— 10,— 10, Reclasseringsveremgingen:' Nederlands Genootschap Afd Alkmaar 20,— 20,— R.K. Reclasseringsvereniging 10,— 10,— 1.500, 1.500,— Centraal Genootschap Kinderherstellings- 50,— 50,— Witte Kruis (algemeen) en vakantiekolonies 250,— 250,— Centraal Ziekenhuis Alkmaar 2.500,— 4.000,— Malariabestrijding 10,— 10,— Kankerbestrijding 35,— 35,— Kraamverzorging Witte Kruis 160,— 160,— Wit-Gele Kruis 140,— 140,— R.K. Lyceum Alkmaar (3 leerlingen) 90,— 90,— Ver. Chr. Lyceum Alkmaar (2 leerlingen) 200,— 200,— Volkshogeschool Bergen 34,— 34,— Bond voor Natuurbescherming 25,— 25,— Stichting Noordhollands Landschap 5,— 5, Vereniging De Hollandse Molen 25,— 25,— Fanfarecorps De Vriendschap i 250,— 300 Schoorls Gemengd Koor 150. 150,- R.K. Zangvereniging Ego Flos 100,— 100,— Oranjeverenigingen 150,— 150,— Sportverenigingen: a. Voetbalvereniging Schoorl 250,— 250,— b. Voetbalvereniging Duinranders 250,— 250,— c. Gymnastiekvereniging Olympia 180,— 180, d. R.K. Gymnastiekvereniging 120,— 120,— Culturele Raad voor Noordholland 25,— Nederlandse Jeugdherbergcentrale 10, 10, Nederlands Gesprekcentrum 10, 10, Stichting Geestelijke Volksgezondheid 940,— 1.207,— Maatschappelijk Hulpbetoon 24.000,— 26.500,— Hulp in Nood 50,— 50,— Gezinsverzorging 510,— 750,— A.V.O 10 10,— Stichting Noordholland Maatschappelijk Werk 100,— 100,— Land- en Tuinbouw 75,— 75,- V.V.V. Schoorl 1.000,— 1.000,— V.V.V. Groet 1.000,— 1.000,— 200,— 200,— Prov. V.V.V 50,— 50,— HL/ifVFlOf fok, spwHaoM of 'ho/ohfh w Sfifkovfa 'i V, ven KiMPuQHor dook JUSTiTIF Ce zocht Mrzen jyTkJ/tiqof ["CO'CJHZ/Hc H£T GOüO D/FJF^ f WH MDfft QCSTOLHi H£BT [W0CHT££B$,iK l ZALJF. dit aantal: 63. Hoewel deze getallen niet als de enige maatstaf van het woning tekort mogen worden gezien, tonen zij niettemin aan dat van een in gang zijnde tendens tot verbetering, nog geen sprake is. Waterleiding. Rapport werd uitgebracht over de voorgenomen (niet-rendabele) uitbrei dingen van het Provinciaal Waterlei dingbedrijf. Met voldoening werd ge constateerd dat de Provincie deze zaak thans sterk bevordert. In de gevallen waarin van de gemeente medewerking gevraagd wordt zal deze in beginsel gaarne worden verleend. Het laat zich voor enkele gevallen echter aanzien dat de financiële consequenties niet onbete kenend zullen zijn. In verslagjaar werd bijdrage verleend voor de uitbreiding Gerbrandslaan (Oost) 17.40. Gasbedrijf De omzet van gas aan de afnemers is, vergeleken bij het vorige jaar weer gestegen. De inkoop bedroeg 429.400 kub. meters. De bedrijfsresultaten waren naar even redigheid beter, temeer daar enige tot nutoe nadelige factoren geëlimineerd konden worden. Tot tariefsverhoging behoefde niet te worden besloten. Aan uitbreiding van hoofdleiding (Houtendijk en Munnikenweg) werd 5.400,besteed, terwijl de aanleg van nieuwe dienstleidingen en aansluitingen een bedrag van 1.100,vergde. Be sloten werd tot vernieuwing van de drukmeter te Groet waarvoor een crediet van 750,beschikbaar gesteld werd. In de administratie van het bedrijf werden einde juni onregelmatigheden ontdekt, die, na vaststelling door het Verificatiebureau der Vereniging v. Nederl. Gemeenten van vrij grote om vang bleken te zijn terwijl tevens bleek dat zij zich uitstrekten over een tijdsver loop van plm. 5 jaren Hoewel de administrateur bereid ge vonden werd de schade ad plm. 22.000,te vergoeden werden termen gevonden hem te ontslaan. Vreemdelingenverkeer. Het vreemdelingenverkeer is ook in 1956, ondanks de zeer ongunstige zomer, van grote omvang geweest. Hotels, pen sions en verhuurde woningen waren zeer goed bezet. Gelet op de weersomstandigheden, kon het badleven zich slechts in een matige omvang handhaven. Onder deze omstandigheden biedt dit gedeelte van de kuststrook de badgasten weinig keuze. Voor het zoeken van af leiding is men aangewezen op meer land inwaarts gelegen centra. Kamperen Het aantal kampeerders beweegt zich van jaar op jaar npg in stijgende lijn. Werden het vorige jaar 243.000 over nachtingen geregistreerd, dit jaar waren het er ruim 26.000 meer. Het maximum aantal uit te reiken ex ploitatievergunningen voor terreinen werd voor het verslagjaar gesteld op 33. Twee exploitaties kwamen te verval len (De Hazelaar en kampboerderij Wit- teveen) terwijl twee nieuwe aanvragen voor terreinen in oprichting in beginsel werden ingewilligd (Delver en Dalen- berg). Aan nieuwe terreinen worden, in overleg met de Kampeerraad, hogere eisen gesteld. Overwogen wordt om be palingen in het leven te roepen ten aan zien van gemeubileerde verhuur, in die vorm althans, waar die grenst aan het kamperen. Drankwet Doordat de Kroon, op voorstel van de Gemeenteraad, per 1 januari 1956 de verhoging van het maximum aantal ver gunningen ingevolge de Drankwet met twee toestond, kon aan een tweetal ver lofszaken een volledige vergunning wor den uitgereikt. Onderwijs De Raad besloot op 13 februari van verslagjaar tot overname van de twee scholen van de Stichting „Onze Kleuter school Op basis van de nieuwe Kleu teronderwijswet zal het voortaan moge lijk zijn deze scholen van gemeentewege te exploiteren. De wens bestaat de nu gebruikte schoolgebouwen in de toekomst hetzij ingrijpend te verbeteren, hetzij er nieuwe voor in de plaats te stellen. Op 13 februari verleende de Raad een crediet van 1.300,voor schoolzwem men. Door vervoermoeilijkheden kwam deze instelling eerst later in werking (september). De leerlingen van de 5e en 6e klassen van alle lagere scholen in de gemeente nemen hieraan deel. Op 14 september werd mejuffrouw G. N. Postma te Amsterdam benoemd tot onderwijzeres in de plaats van mejuf frouw H. D. Th. Nuijs die op 31 oktober afscheid nam van de O.L. school aan de Molenweg. Leerlingen en oud-leer lingen bezorgden haar die dag een tref fende hulde. Hierin deelde de heer P. J. C. Maars, het hoofd der school die ge lijktijdig zijn 40-jarig jubileum bij het onderwijs vierde. Door ettelijke besluiten verleende de Raad ex artikel 72 der Lager Onderwijs wet 1920 medewerking tot verbetering van de bouw en inrichting van de R.K. school voor lager onderwijs te Catrijp. Sociale Zaken De volledige werkgelegenheid in ons land en het daarmede samengaande per soneelstekort kwam in het afgelopen jaar ook tot uiting in de sociale bijstandsuit kering. Het gemiddeld aantal werklozen te Schoorl bedroeg per werkweek: 7 terwijl het gemiddeld aantal geplaatsten bij de Dienst Aanvullende Werken eveneens 7 bedroeg. Ingevolge de Sociale Voorzie ningsregeling behoefden uiteindelijk slechts 2 personen te worden onder steund, tot een totaalbedrag van 890, Een betrekkelijk klein aantal personen werd voorlopig geholpen alvorens zij uitkering ontvingen krachtens de Werk loosheidswet. In één geval werd een uitkering ver leend op basis van de regeling voor ge handicapten, tot een bedrag van in totaal 200,—. Aan beeldende kunstenaars werd in gevolge de contra-prestatieregeling in totaal ƒ2.185,uitgekeerd. Voor dit bedrag werden een 8-tal schilderijen aan gekocht. Daarenboven werd aan een hunner een bedrag van 1.360,inge volge de zg. Zelfstandigen Regeling uit gekeerd. Gemiddeld 125 personen kwamen in aanmerking voor een uitkering ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Aan 41 personen werd ontheffing ver leend van betaling der Luisterbijdrage voor de Radio Omroep. Aan betrekkingen van dienstplichtigen werd een bedrag van nagenoeg 2.000,voor kostwinnersvergoeding uitgekeerd, voor 7 belanghebbenden. Emigratie Een gezin van 4 personen vertrok naar Australië. De VARAafd. te Schoorl houdt op 18 maart haar jaarlijkse bijeen komst, waarbij verschillende zaken aan de orde komen. O.a. aan vulling bestuur, bespreking bezoek aan de Vara-Showboat in het komende winterseizoen, bezoek Vara-avonden te Alkmaar. Hierna wordt door Jan de Troye één en ander vertelt over zijn belevenissen als reporter. Dit belooft een mooie avond te worden. Ook niet-leden mogen deze avond bijwonen, na het huishoudelijk gedeelte. Bezoekt deze avond, het belooft een leer zame en tevens een genoeglijke avond te worden. Wie Jan de Troye kent weet dat. Op vrijdag 22 maart komt, na een paar jaar onderbreking, het Haydn-kwartet, bestaande uit leden van het beroemde Concert gebouworkest, weer in Schoorl concerteren Velen zullen zich de avonden van fijn kunstgenot herinneren, die zij in de kerk, waar deze mensen zo graag spelen, bijwoonden. Nieuwe inwoners, die van goede muziek houden hoe intenser beleeft men die zó, dan dat ze uit de luidspreker komt en alle verdere mensen die dit en semble niet kennen, kunnen we deze avond niet genoeg aanbe velen. Ditmaal komt bovendien nog een vijfde orkestlid meede klarinettist de Rook. Na een kwartet van Haydn spelen de vijf artisten een kwintet van Mozart en na een korte pauze volgt nog een kwartet van Mozart. Algemeen Welzijn hoopt hier mee weer een goede greep ge daan te hebben. Een vol kerk gebouw zou het bestuur niet al leen voldoening schenken, maar ook een herhaling in een vol gend jaar mogelijk maken, zodat de traditie van na de oorlog weer hervat kan worden. EEN MOOI SUCCES. Ons dorpsgenootje, de negen jarige Tilly Muskee, Bosmans- weg 21, heeft met haar optreden voor de radio met Bartje Pola, op 19 januari j.l. een mooi succes verkregen. Door haar heldere en zuivere stem is zij uitverkoren door een van Nederland's grootste grajmo- foonmaatschappijen om voorlopig voor een viertal platen op te treden. De besprekingen zijn zover ge vorderd, dat thans een contract voor een jaar is afgesloten. Wij wensen Tilly nog veel succes voor de toekomst. De heer Viruly hield causerie over vliegwezen. Donderdag 7 maart j.l. werd voor de vereniging „Algemeen Welzijn" in de zaal van de Rus tende Jager te Schoorl door de be kende K.L.M.-vlieger-schrijver, de heer A. Viruly, een causerie gehouden over „25 jaar verkeers vlieger". De belangstelling voor deze avond was bijzonder groot, en de heer Viruly wist zijn gehoor op vaak humoristische en toch zeer interessante wijze te boeien. In zijn openingswoord betoogde de voorzitter van „Algemeen Welzijn de heer Maars, dat de heer Viruly, hoewel een der meest populaire en op de voorgrond tredende figuren in de Neder landse luchtvaart, toch voor velen een onbekende scheen te zijn. Het was juist daarom, dat de voor zitter er zijn voldoening over uit sprak, de K.L.M.-vlieger bereid te hebben gevonden, in Schoorl iets te komen vertellen over de vliegerij. De heer Viruly ving hierna aan met een tefuggreep te doen in de jaren rond 1925 toen hij in Soes- terberg werd ingedeeld als mili tair vlieger. De techniek was toen nog van een dergelijke geringe omvang, dat het vliegen als niet meer dan een „veredeld fietsen" werd beschouwd. Een vlucht van de basis Soesterberg naar Breda maakte ontzaggelijk veel indruk, waarbij de angst voor het maken van een niet-geslaagde noodlan ding een belangrijke rol speelde. Uit de persiflages van de spreker kwam sterk de grote verandering in de afgelopen 25 jaar naar vo ren. Was voorheen het materieel van zeer primitieve aard, thans wordt het gehele vliegwezen ge zien als een gecompliceerde zaak. In 1930 begon de heer Viruly zijn loopbaan als verkeersvlieger bij de K.L.M. Zijn ervaringen uit deze tijd waren talrijk en welhaast ongeloofwaardig. Een vlucht over de Noordzee naar Engeland be tekende iets als een dodensprong; daardoor gaf men de voorkeur aan het 36 km brede Nauw van Ca lais, van Calais naar Dover. Na vigatiemiddelen kende men nau welijks, duinen, spoorlijnen, wegen en zelfs boerderijen dienden voor het bepalen der richting. Radio betekende niet anders dan een morele steun, op het kompas kon men het noorden op iedere wille keurige plaats vinden. Om de pas sagiers maar vooral niet te con fronteren met het gezicht op de trein van Dover naar Londen, welke zich met tegenwind veel sneller verplaatste dan de vlieg machine; (hetgeen door de heer Plesman als een ramp werd be schouwd) wist men een redelijke oplossing te vinden door juist boven de trein te vliegen, waar door de passagiers aan de be nijdenswaardige aanblik beneden werden onttrokken. Kortom het vliegen in die jaren bestond meer uit het toepassen van trucjes, een wetenschap was het nauwelijks. In korte tijd is echter de een zame zee van Lindberg een ver keersprobleem geworden. Belangwekkend was het ver volgens te luisteren naar de we derwaardigheden van de heer Viruly tijdens diens vluchten naar Batavia. Een dergelijk traject vergde 100 uur. (na zonsonder gang brak de verzekering, dus werd alleen bij daglicht gevlogen). Spreker ging ook in op het „huis houden" in de toenmalige ma chine. Was het destijds de me- cano, die voor de proviandering zorg droeg, thans is „mecano's broodtrommel" veranderd in na genoeg een Horecabedrijf. De K.L.M. beschikt momenteel over een staf van 1500 man lucht varend personeel, waaronder maar liefst 240 stewardessen. Na de pauze ging de heer Vi ruly in op de grote snelheidsont- wikkling in een kwart eeuw, waar bij hij zich afvroeg, of de voor uitgang van de luchtvaart wel als een vooruitgang kon worden ge zien. Wordt er nu nog met snel heden van ongeveer 500 km per uur gevlogen, over enkele jaren zal dit ongetwijfeld 1000 km zijn. Elk wonder der techniek wordt weliswaar met beide armen aan gegrepen, doch spreker betwijfelde het of deze snelle ontwikkeling wel luide kan worden toege juicht. De talloze machines met een dergelijke fabelachtige snel heid zullen ontegenzeggelijk een chaotische toestand in het lucht ruim veroorzaken. Nadat de heer Viruly nog en kele vragen had beantwoord las hij nog een aantal bladzijden uit zijn laatste boek „De zee aan de overkant", voor, waarna de heer Maars de avond sloot. Tot ambtenaar van de burger lijke stand der gemeente Schoorl is benoemd de adjunct-commies ter secretarie, de heer P. W. Vis. „De Hoop"„De Viersprong 17—11 De eerste van een serie van twee ontmoetingen tussen „De Hoop" en „De Viersprong" is een overwinning geworden voor de club uit Aagtdorp. R. v. LienenG. Selhorst 20 D. de JongA. Kuyper 02 J. KrillerP. Mijlhoff 0—2 AkkermanMiddelburg 20 StamB. Dirkmaat 02 LindtK. v. Lienen 02 HennemanW. Selhorst 20 J. MulF. Repko 02 C. SmitH. Mooij 20 W. ButterK. v. Lienen 20 D. LeeuwenkampSwaan 20 P. GoetJ. Minkema 11 J. GoetA. de Klerk 20 W. ZwagermanJ. Honig 20 De volgende ontmoeting zal plaatsvinden op dinsdag 19 maart a.s. in café „De Viersprong". Ingezonden mededeling oabyder m-zeep Het Leger des Heils houdt in de_weken van 11-24 maart haar nationale inzameling 1957. De puzzeltocht ten bate van de Hongaarse vluchtelingen en ge organiseerd door de V.V.V. Schoorl, welke zaterdag j.l. met als startplaats hotel „de Rode Leeuw", werd gelopen, 4s een overwinning geworden voor Mw. IJsels-van Lienen. De winnares heeft zich hierdoor definitief in het bezit gesteld van de wissel beker. Verdere uitslag: 2. W. Feeke 3. M. v. d. Garde 4. D. Leeuwenkamp (Alkmaar) 5. H. Faro 6. J. den Das 7. mej. N. Kelder 8. G. Selhorst 9. C. Bak 10. J. Ligthart. De Schoorlse middenstand had voor deze tocht in totaal 18 prij zen beschikbaar gesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 5