RANG is alleen RANG als er RANG op staat. U KUNT He kunst van het kind TE HOGE BLOEDDRUK eldiandel C. Oldenburg M, Geslaagde uitvoering van „Olympia Voor Uw Komedianten oogstten succes en verdere benodigdheden naar DSK 3SK3 Het merk RANG staat duidelijk op iedere Rangrol, alsook op het beschermend omhulsel van ieder Rangetje RANG, een product van de Kingfabrieken Zeer verdienstelijke opvoering van „Stormeiland" Met „Stormeiland", een spel in drie bedrijven van Bob Bertina is het Harger toneelgezelschap „de Komedianten" Zaterdagavond in „Café Klop' voor het voetlicht getreden. Deze kleine groep ama teurs heeft met dit stuk getoond, dat zij zich, na de opvoering van een aantal minder geslaagde to neelhapjes, wij doelen hier spe ciaal op de zeer matige interpre tatie van „Muggen om een kaars", volkomen heeft gerehabiliteerd, hetgeen in hoofdzaak te danken is geweest, aan een goede voor bereiding. „Stormeiland" is weliswaar geen stuk, waarin de liefhebbers van zwaarwichtige problematiek en psychologisch gegoochel met gedeformeerde karakters aan hun trekken kunnen komen. Ook be zorgt dit spel van de zee de toe schouwers geen echt vrolijke avond waarbij men zich moeite loos kan overgeven aan een pre tentieloos geschreven werk, waar onder veelal de blijspelen zouden kunnen worden gerangschikt. Neen, tussen deze twee sterk con trasterende begrippen loopt een gulden middenweg, en in „Storm eiland" bevinden wij ons op deze weg. De schijver heeft er o.i. goed aan gedaan om door het ge hele stuk, hetgeen de sentimenta liteit van de toeschouwer danig op de proef stelt, een vrolijke noot te verwerken, welke geenszins storend is. Zo worden wij geconfronteerd met de door de familie Dekker be woonde vuurtoren op „Storm eiland". Algauw blijkt de oude moeder, de persona grata van het gezin. Dekker zelf, de vuurtorenwachter heeft eigenlijk een rol van minder importantie dan aanvankelijk ver wacht zou kunnen worden. Hij behoort dan ook beslist niet tot de hoofdpersonen. Verder ont moeten we Jan, de oudste zoon uit het gezin Dekker, en Hanneke, een dochter. Arie, een pleegzoon, blijkt jaren geleden, als een van de weinige overlevenden van een op „Stormeiland" aan de grond gelopen schip, door de Dekkers te zijn opgenomen. En het is in eerste instantie deze Arie, die veelal oorzaak is van onverkwik kelijke omstandigheden. Hij kiest het beroep van vliegenier, geheel tegen de zin van Jan overigens, hij had hem graag gezien als één der manschappenvan de red dingsboot Annelies; deze naam is ontleend aan de eerste vrouw van Jan, die is overleden. Jan voert nu een innerlijk gevecht met zich zelf, omdat hij liefde koestert voor Kristien, de huishoudster van Oom Leo, welke laatste dikwijls als bemiddelende figuur optreedt in het gezin Dekker. Aan het sterfbed van zijn vrouw heeft Jan beloofd niet eerder te zullen her trouwen alvorens „Stormeiland een nieuwe reddingsboot heeft. Wanneer echter van hoger hand het bericht komt, dat één red dingsboot op Havenburg vol doende is, blijkt Jan reeds Kris tien het hof te hebben gemaakt. Hieruit volgt een kostelijke scène, hoewel met enkele zwakke plekken, doch de cumulatie van emotionele gebeurtenissen werpt hierover een „warme" schaduw. Arie wordt door zijn broer Jan gedwongen de vuurtoren te ver laten, dit tot ergernis van Han neke, wier hart meer dan vriend schap voelt voor haar pleegbroer. Plotseling echter neemt alles een wending, de reddingsboot Annelies komt, en krijgt direct haar vuurdoop. Onder aanvoering van Jan en... zoals later mag blijken, met behulp van een vlieg tuig, waarvan Arie de piloot is, worden de opvarenden van een zinkend schip gered. En in de goede verstandhouding welke later in het gezin Dekker ontstaat, heeft, zoals gezegd, Oom Leo een groot aandeel. Vermeld dient nog dat de tech nische intenties in dit stuk weinig te wensen overlieten. Zowel regen als bliksem, radio als donderslag, werden vrij goed nagebootst. Uitstekend spel zagen wij van mevr. Honig als moeder Dekker, die tot het einde toe aanvaardbaar bleef. C. Groothof had het veel ge makkelijker in de creatie van de wachter. Hoewel hij toch zijn sporen op het toneel zo lang zamerhand heeft verdiend, ver oorloven wij ons echter op te mer ken, dat een rol met enig vaderlijk gezag hem beslist niet past. Uit het gezelschap van „de Kome dianten" had men voor de vertol king van de rol van Jan geen betere keus kunnen doen dan J. Klop. Op zeer verdienstelijke wijze gaf hij zich over aan het vereiste sentiment, waarvan deze rol beslist niet verstoken was. Mevr. Wijnjeterp kon ons wel voldoen als Hanneke, ofschoon haar wijze van bewegen nog iet wat geforceerd is. De heer Kooge liet de bemid delende oom Leo zien, welke uit beelding hij tot het laatste mo ment wist vol te houden. Arie, de pleegzoon was bij C. Goed in goede handen, terwijl de rol van Kristien voortreffelijk werd vertolkt door mevr. Middel burg. Zij wist de nuancering van haar stem vrij goed te hanteren. De enige die o.i. niet boven de middelmaat uitkwam was M. Wijnjeterp als Thijs. Zijn ietwat eentonige wijze van voordragen, alsmede zijn twijfelachtige rol- kennis bevorderden nu niet direct een feilloos spel. Het geheel heeft toch de aan wezigen een interessante avond bezorgd. Als smakelijke en lichtverte- rende toespijs op deze zware to- neelhap (zonder wrange bijsmaak overigens) volgde een zeer ge animeerd bal, waarvan de muziek en leiding bij het duo Van Kloos ter in goede handen was. WATERSTANDEN V.V.V. Groet Camperduin mrt. 16 17 18 19 20 21 22 mrt. 16 17 18 19 20 21 22 Hoog water morgens 's namiddags 3.56 4.13 4.39 4.55 5.19 5.37 6.02 6.27 6.47 7.11 7.34 7.59 8.20 8.46 Laag water morgens 's namiddags 9.56 10.39 11.19 12.02 12.47 1.34 2.20 10.13 10.55 11.37 12.27 1.11 1.59 2.46 Met grote dankbaarheid zien wij terug op het gebedsuur dat vrijdag j.l. plaats vond in de Ned. Herv. Kerk te Schoorl. Het is verheugend te mogen constateren dat het aantal der deelneemsters elk jaar groter wordt. De gevoel volle liturgie die door twee vrou wen met heldere stemmen en in ernstige overtuiging werd voor gelezen, maakte diepe indruk en ook de samenzang droeg [het zijne er toe bij sfeer van gezamenlijke opgang tot hoger dan het daagse niveau te scheppen. Ook het kor te samenzijn na afloop in de con sistorie werd zeer gewaardeerd en onderstreepte nog even de wenselijkheid tot onderlinge ver bondenheid. De collecte bracht een zeer mooi bedrag voor de zending op waarvoor allen har telijk dank. Het is jammer, dat er in Schoorl zo weinig belangstelling bestaat voor de toch zo aantrekkelijke vereniging „Olympia' Het pro gramma,, dat zondagavond 10 maart j.l. voor een matig bezette zaal van de „Rustende Jager' werd gebracht, kan toch in alle opzichten geslaagd genoemd wor den. En zoals dit tevens het ge val was tijdens de uitvoering van de adspiranten enige tijd geleden, verdient ook nu wederom leider Jac. Schuit een bijzonder woord van waardering voor de nette en vlotte wijze, waarop het vrij moeilijke programma werd afge werkt. Na het openingswoord van de heer Mulder en de gebruikelijke vaandelgroet, brachten jongens van 1214 jaar een staafoefe- ning. Dames van de 3e en le graad demonstreerden hierna hun kunnen op de lage brug. Vooral mej. C. Hoogvorst vestigde aller aandacht op zich door haar per fecte stijl. Annemarie Leeuwen kamp en Annemarie Schoen be wezen in een ritmische oefening, dat zij hun plaats in de voorste gelederen volkomen waard wa ren. Grote lichaamsbeheersing en doodse stilte (waaraan het ge lukkig niet ontbrak) vereiste ver volgens een oefening op de even- wichtsbalk door drie dames, waarin zij uitstekend slaagden. Een knotsoefening voor dames en een oefening voor groepen werden ook zeer stijlvol uitge voerd. Voor de tweede maal dwong mej. Hoogvorst bewondering af in een persoonlijke vrije oefening. Even tevoren was haar als blijk van waardering een ruiker bloe men aangeboden, voor de sublie me wijze waarop zij de meisjes een ritmische oefening had inge studeerd. Na de pauze werd begonnen met een zware opgave voor de heren op het lage rek; in dit num mer onderscheidde zich de heer Ligthart, hem viel een gerecht vaardigd applausje ten deel. Als intermezzo volgde daarna een buitengewoon aardige panto mime. Toen vervolgens de staldeuren van „Circus Olympia" werden geopend, verscheen een aantal „volbloedpaarden" ten tonele, die onder deskundige leiding van „meester" Jac. Schuit in wisse lende formatie een staaltje hoge school ten beste gaven. Jammer van des meesters zweep, zij wei gerde te klappen. Doch dit euvel was voor de paardjes geen be zwaar. Met een oefening op de onge lijke brug voor dames (2e graad), een baloefening, en een nummer op de hoge brug waarin de heren Hartman-Kok, Mulder, Ligthart en Schuit (uiteraard) uitblonken, werd het programma, besloten. Een programma, waarop met vol doening kan worden teruggezien. Een geanimeerd bal, waarvoor de muziek werd verzorgd door het duo Sombroek, vormde het sluitstuk van deze avond. niet alles weten Gymnastiek- en tennisschoenen moeten, als ze erg vuil zijn, op gevuld worden met kranten, afgenomen worden met een sopje, liefst met een borsteltje. Dan naspoelen met water. Daarna wit maken met dres sing of poeder en laten drogen. Lancaster gordijnen zijn moeilijk zelf te wassen, li kunt ze beter in behandeling geven bij een goede stomerij. Bedenk echter wel, dat ze nimmer hun oor spronkelijk kleur behouden. Zitten de ruiten in uw ramen los (aan de buitenzijde van het huis), dan dient de huiseige naar voor herstel te zorgen. Laat hij dit na, schrijf hem dan een aangetekende brief met be wijs van ontvangst en wijs hem op het gevaar, dat hij aan sprakelijk gesteld kan worden voor zijn nalatigheid, ook ten opzichte van schade aan der den. Biedt een mogelijkheid tot vrije ontplooiing Het zal u ook wel eens over komen zijn, dat u ergens een muur aantrof, waarop de lieve jeugd haar artistieke neigingen had uitgeleefd. Dan komt er veel al aanvankelijk een zekere wre vel in u op. Verschrikkelijk, dat de kinderen zo'n muur zo beklad den, maar wanneer u hun conter- feitsels eens aandachtiger bestu deert, zult u er weldra door ge boeid worden, want u ziet hier een stalenkaart van de wildste fantasieën, waarbij merkwaardi ge dingen zijn op te merken. De wijze waarop de kinderen hun artistieke aspiraties op zo'n muur uitleven, wekt dikwijls as sociaties met de oude grotschil deringen van onze zeer verre voorouders. Dikwijls kan men na een grondige bestudering de leef tijd schatten van het onbekende kind, dat deze muurtekening maakte, want er is een normale ontwikkelingsgang in de manier waarop een kind zich artistiek uitleeft. De Italiaanse kunstschil der en psycholoog Corrado Ricci heeft hierover het nodige vertelt in zijn boek „L'arte dei bambini", (kunst van kinderen), waarin hij er op wijst, hoe een kind lang zaam maar zeker tot een zeker inzicht in de kunst komt. Aanvankelijk heeft het kind geen inzicht, het weet slechts. Het weet, dat een mens twee oren, twee ogen, twee armen en twee benen heeft, dus tekent het die, ongeacht hoe het object staat. Zo komt het voor, dat een poppetje en face gezien, de neus opzij heeft zitten en een poppetje en profiel rustig twee ogen en twee oren te zien geeft, want het kind weet, dat een mens die bezit en dus moeten ze te zien zijn op de teke ning. Zo is het precies eender met dieren die getekend worden. Het kind weet, dat een paard vier pooten heeft, goed, dan wor den er ook vier poten neergezet, ongeacht hoe alles uitvalt. Is het poppetje of dier geheel compleet naar de mening van het kind, dan vindt het dat het een goede pres tatie geleverd heeft. Als het niet klopt. Een moeilijke periode maakt het kind in zijn artistieke ontwik keling door wanneer de revolutie plaats vindt. Langzaam dringt het besef door, dat zijn uitbeel dingen niet geheel juist zijn, want dat er omstandigheden zijn, waar onder bepaalde delen van het lichaam van mens of dier of van een ander object niet te zien zijn en dus ook niet uitgebeeld moe ten worden, wil men een afbeel ding krijgen die beantwoord aan datgene, wat men vanuit een be paald standpunt en onder bepaal de omstandigheden ziet. Voor veel kinderen is het zeer moeilijk om dit te verwerken en uit te beelden. Zij krijgen dan te maken met perspectief, verkortingen en wat al niet meer. Zijn zij echter eenmaal in dit sta dium thuis, dan opent zich een schitterende wereld voor hen. Hun kinderfantasie kan zich dan uitleven op ongekende wijze. Wie wel eens een tentoonstel ling heeft bezocht waar tekenin gen, boetseer- en knutselwerkjes van kinderen geëxposeerd wer den en waarbij men veelal de ge woonte heeft de leeftijd van het kind te vermelden, zal een duide lijk beeld gekregen hebben van de wijze waarop de artistieke kwaliteiten zich ontwikkelen. Na tuurlijk ontwikkelt het ene kind zich sneller dan het andere, waar bij ook aanleg een grote rol speelt, maar over de gehele linie slaat de ongebreidelde kinder fantasie ons vaak met stomheid. Nog niet aan banden. „Waar halen ze het vandaan?" hoort men dikwijls en inderdaad, wij kunnen ons slechts verwon deren. Wat is de fantasie van de volwassene over het algemeen dan toch stukken minder! En dit is begrijpelijk, want de volwasse ne, die dagelijks geconfronteerd wordt met de harde werkelijkheid van het leven, verdrukt zijn fan tasie, omdat die in het zakelijke nuchtere leven gevaarlijk kan zijn. Het kind daarentegen leeft nog in een eigen wereld vol dro men en sprookjes en heeft zijn fantasie nog niet aan banden ge legd. Het is begrijpelijk, dat men het kind juist in deze periode moet leiden op artistiek gebied en de gelegenheid moet geven zich ten volle te ontplooien en zijn fanta sie op artistiek gebied uit te le ven. Wanneer het met de uitbeel ding worstelt en blijk geeft na herhaald pogen niet zelf tot een oplossing te kunnen komen, wijs het dan hoe het moet en vertel het hoe en waarom. Nog te veel wordt het kind over het algemeen deze mogelijkheid onthouden. Het is de taak van de ouders en opvoeders om het kind in de gelegenheid te stellen zich te kunnen ontplooien omdat hier door de culturele ontwikkeling bereikt wordt, die het kind later in staat stelt te genieten van dat wat het leven biedt. brengt velerlei problemen mee. Wat denkt u dokter? Zou ik met mijn verhoogde bloeddruk „dit" wel mogen eten en „dat" wel mogen drinken? Van geval tot geval zal de behandelende medicus waarschijnlijk verschil lend stelling nemen. Niet altijd is de bloeddruk even hoog en die „ditjes" en „datjes" kunnen nu juist het enige genoegen vormen, dat de patiënt in bepaalde om standigheden heeft. Het is voor een dokter niet prettig de boeman te moeten zijn, die alles wat pret tig is steeds maar weer loopt te verbieden. Eén onzer leermeesters zei eens, dat het er in de geneeskunst wil er werkelijk van een kunst sprake zijn niet in de eerste plaats om moet gaan wat men een zieke wel allemaal zou kunnen ver bieden, doch veeleer die zaken te bedenken, die men de patiënt kan toestaan. In de aderen is de druk die het bloed op de vaatwand uitoefent vrij gering. Bij verwondingen van een ader ziet men het bloed daar om vrij traag naar buiten vloeien. In de slagaderen is de druk be langrijk hoger. Iedereen kent de „spuitende wonden", die kunnen optreden wanneer er bij een on geval een slagader geopend is. Wanneer er nu over de „bloed druk" wordt gesproken, heeft men de druk in de slagaderen op het oog. Telkens na een samen trekking van de hartspier gaat er een nieuwe bloedgolf door het slagaderlijk systeem: de druk stijgt. Tussen twee hartslagen in loopt de bloeddruk weer terug en wanneer het hart per minuut zes tig maal klopt, zijn er in diezelfde tijd dus evenveel drukschomme- lingen. Wat is normaal? Men vindt voor de bloeddruk meestal twee getallen opgegeven. Deze cijfers corresponderen met de maximale en de minimale druk, die bij de beschreven drukschom- melingen ontstaan. Over de bloeddrukmeter zullen wij hier geen technische beschouwing geven. Bijna iedereen heeft de manchet van dit toestel wel eens om de bovenarm gehad, al was het maar bij een keuring. Na een groot aantal metingen bij gezonde mensen heeft men voor de bloeddruk een gemiddel de waarde kunnen opstellen. Deze „normale" bloeddruk is bij jonge mensen 120/80 (milimeters kwik- druk). Zij stijgt, ook bij volko men gezonde personen, met de leeftijd. Wat is de oorzaak Al kan men ook met een te lage bloeddruk heel vervelende klach ten hebben, de verhoogde bloed druk heeft een veel grotere prak tische betekenis. Algemeen wordt verondersteld, dat verhoogde bloeddruk geen op zichzelfstaande ziekte is, maar dat men hier te maken heeft met een uitvloeisel, een symptoom, van een meer al gemene ziekelijke toestand. In tal van gevallen is de bloed drukverhoging het gevolg van een nierziekte. Heel vaak treft men echter ook een verhoogde bloed druk aan zonder dat er andere organische afwijkingen te vinden dr. H. W. SALONGNE. LAANWEG 35 - SCHOORL - TELEFOON 268 INGEZONDEN MEDEDELING ff- zijn. scioannimiiRiiiELEi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 6