99 99 HET ROODE KRUIS DAM PO DE VRIENDENKRING Tien jaren vormingswerk in Noord-Holland HET ECHTPAAR VAH MEURS in 'i K. C B, verkouden GERRITSEN In blijde Verwachting Simavi - collecte in Schoorl en Bergen R.K. Vrouwengilde Bridge-drive De buizen schoon in den lande Dan Hamea-Gelei voorde handen VRIJDAG 22 MAART 1957J 34c JAARGANG No. 12 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Donderdagavond 14 maart werd in de dancing van ,,De Rustende Jager'' een filmavond gegeven, uitgaande van de afde ling Bergen van het „Nederland se Rode Kruis". Leden van het Rode Kruis in Bergen althans houden van films aanschou wen, en dat was oorzaak dat de zaal vrij goed bezet was. De voorzitter, de heer A. M. de Lange, heette de aanwezigen welkom en wees op het belang rijke werk van het Rode Kruis, dat niet alleen in de oorlog, maar ook in vredestijd zijn heilzame arbeid voor de mensheid ver richt. Dat nimmer uitblijft om hulp te bieden aan zieken, zwak ken, ouden van dagen, doofstom men en andere lijdende landge noten; dat ook in de watersnood van 1953 daadkrachtige hulp verleende aan de duizenden die getroffen werden. Thans zou men een film zien, waarin werd uitge beeld hoe men de verwilderde jeugd in de door de oorlog nog erger dan hier het geval was ge troffen landen, hulp en bijstand bood. Deze ontroerende film van het jongetje dat zijn vader en zuster verloor en van zijn moe der gescheiden werd, maar na enige jaren van zwerversellende toevalligerwijze zijn moeder te rug vindt, doordat hij haar stem herkent, werd ademloos aange zien. Hieraan vooraf gingen twee andere films: Nederland-Bloe- menland, dat de bloemenfeesten van Aalsmeer tot Amsterdam in beeld bracht, benevens een an dere, die het thema ,,jong ge wend, oud gedaan" uitbeeldde. Geboeid ondergingen de toe schouwers alles wat er op het filmdoek te zien was, zodat men van een geslaagde avond kan spreken. In zijn openingswoord wees de heer De Lange er op, dat het Rode Kruis in ons land dit jaar negentig jaar bestaat. Om zijn menslievende arbeid te kunnen blijven uitoefenen zijn contribu erende leden nodig, die zulks mo gelijk maken. Men heeft behoef te aan nieuwe leden, aan hen, die het menslievende werk van het Rode Kruis met hun lidmaat schapsgelden willen steunen. Zij die daartoe willen bijdragen kun nen zich opgeven bij mevr. A. C. Blokvan Wachem. Nieuwe Bergerweg 38, alhier. Daarnaast doet het Rode Kruis een beroep op alle inwoners van Bergen boven 18 jaar, zich be schikbaar te stellen voor het af geven van een halve liter bloed, Zij die de laatste twee jaren geelzucht hebben gehad, zijn uit gesloten. In duizenden gevallen heeft bloedtransfusie iemand het leven gered. Dagelijks heeft bloedtrans fusie in onze ziekenhuizen plaats. Het Rode Kruiskorps zal zich aan ieders woning vervoegen om zijn beslissing in ontvangst te nemen. Men kan zich ook schrif telijk opgeven bij mevr. A. C. Blok (adres zie boven). In 1954 zagen we in de kunst zaal van ,,De Rustende Jager" een aantal werken van Geert Jan van Meurs, die toenmaals te zamen exposeerde met C. Boen dermaker. Het werk van Van Meurs trof ons toen door zijn bonte verscheidenheid, doch on danks de diversiteit konden we met genoegen constateren, dat deze artist de kunst van tekenen verstond, en dat hij daarnaast mooie en eigen kleuren op zijn palet had. Thans exposeert hij opnieuw in het K.C.B.-zaaltje en ditmaal exposeert naast hem zijn echtgenote mevrouw Louk van MeursMauser met eigen werk van een geheel ander karakter, zodat deze tentoonstelling een bezoek dubbel waard is. Ook thans blijkt dat zijn te kentalent sinds de vorige expo sitie zijn karakter niet heeft ver loren. De kindertekeningen (acht stuks), zijn moeder en kind (no. 27) zijn gewassen pentekeningen (20, 21, 23 en 24) doen zien, wat hij in dit opzicht vermag en dat is goed werk, dat men met belangstelling en bewondering beschouwt, want onwillekeurig komt men tot de overtuiging: de ze kunstenaar kan wat. Dit is vlot, raak werk, dat goed aan doet. Wat zijn schilderijen betreft, heeft hij de bonte mengeling van de vorige expositie laten varen, voor een meer op één doel ge richt streven. Ook hier treffen weer de kleuren als fraai en eigen werk, terwijl ook de com positie bij vele werken geslaagd mag worden genoemd. Mevrouw Louk van Meurs Mauser toont in haar werk even eens veelzijdigheid. In de grote zaal vinden wij een vrij goed ge lukte uitvoering in eikenhout, waarin de totempaal is verwerkt tot de vier dieren, uit het sprook je van Grimm ,,De Bremer Stads muzikanten" even origineel als geestig. Maar ook haar ander werk mag er wezen. Don Qui- chotte van gelast blik behoeft men slechts te zien om te ont waren: Dat is Don Quichotte. Haar circusdanseres van gelast ijzer en haar Daphne eveneens van dit soort metaal geven blijk van oorspronkelijkheid van op vatting en van artisticiteit van uitvoering. Haar Christofoor in gips kon ons minder bekoren, maar het kinderkopje in 'cha- motte is wel zeer goed: wij zou den zeggen: om te stelen, aange zien het niet te koop is. Ook ,,de familie", in gemodelleerd gips, is een werk dat door zijn composi tie een goed getuigenis aflegt dat mevrouw Van Meurs een kun stenares is, van wie we nog veel mogen verwachten. De expositie werd, tengevolge van ziekte van de heer Lameris, geopend door de heer mr. P. M. J. Nolet. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN ELKSHOVEN Het bejaardencentrum Eiks hoven nadert geleidelijk aan zijn voltooiing. De voor bewoning gereedgekomen delen worden dan ook door de bewoners be trokken. Zodra alle bewoners in het gebouw zijn gevestigd zal de officiële opening plaats hebben. TAENZER In Het Huis met de Pilaren vonden maandag 8 en dinsdag 9 maart demonstraties plaats van de uit Hannover afkomstige Taenzer warmeluchthaard. Deze nieuwe wonderkachel met een oven, waarin alles gekookt, ge bakken, gebraden en geweckt kan worden, brandt ongelooflijk eui- nig en kan in grotere uitvoering ook voor warm water en centr. ver warming zorgen. De firma Kla ver, Ruïnelaan 11, is plaatselijk verkoper van de Taenzer. FILMLIGA Dinsdagavond 12 maart vond in ,,De Rustende Jager" een extra voorstelling plaats van de Filmliga, waarin Franse produk- ten op het gebied van de film toonden wat men daar te lande weet te presteren. De geschiede nis van de eenhoorn, opgenomen naar de beelden van dit mythi sche dier, zoals dit voorkomt op Franse gobelins, was een prach tig stuk werk. Het fragment uit het leven van de Franse liedjeszangeres Mick Michell liet zien hoe haar chan sons ontstonden. Daarna volgde de geschiedenis van de neus hoorn, in de natuur van donker Afrika opgenomen, die na zijn vangst in zijn herinnering het le ven in het oerwoud oproept. Voorts werd een tekenfilm vertoond, die de fabel van La Fontaine ,,De krekel en de mier" op bekoorlijke wijze in beeld bracht, en daarmede op uitste kende manier reclame maakte voor de Franse tekenfilm, die naast de Amerikaanse, een eigen karakter bezit en een eigen plaats inneemt. De filmliga heeft met deze slot- voorstelling een groot succes ge boekt. T. EN O. Het T. en O. Verenigings- nieuws van maart geeft een ver slag van de tweede feestavond, waarop het blijspel ,.Het hoedje van Marius" werd opgevoerd. Frans Nieuwenhuizen behandelt als dier van de maand: de kleine watersalamander. Dat is interes sante lectuur voor de natuurmin naar. Verslagen van de lezingen door de heren W. van Venen- daal en Anthony van Kampen vormen eveneens goede lectuur, terwijl nieuws over de dam- en de klaverjasclubs de leden op de hoogte houdt van de stand van zaken. ZILVER M.M.S. Donderdagavond 14 maart gaf de M.M.S. van Bergen in het Gulden Vlies te Alkmaar een leerlingenavond die er wezen mocht. Leerlingen van klasse 4A speelden „O, die Chinese thee! Het aardige, eenvoudige décor was heel mooi van kleur. Het was een charmant toneelstukje, maar voor westerlingen moeilijk om het in de goede sfeer te spe len, waarin de leerlingen dan ook niet geheel slaagden, niettegen staande hun goede spel. De forumscène uit Shake speare's „Julius Caesar ge speeld door leerlingen van klasse 5B, was een knap* stuk eind examenwerk en we wensen de twee hoofdpersonen succes toe met het eindexamen Engels. Klassen 4B en 5B brachten ,,Gott ist mein Hirt" van Schu bert ten gehore. Ongetwijfeld verdiept het gezamenlijk instude ren van zo'n mooi kunstwerk het begrip en aanvoelen daarvan. ,,Le Médecin malgré lui" van Molière, gespeeld door leerlingen van verschillende klassen, vorm de het slotstuk van deze avond. Het stuk werd vlot en goed ge speeld en bezorgde de zaal me nig vrolijk ogenblik. Het aardige van dit stuk was ook, dat een tiental leerlingen hierin de gele genheid hadden hun radheid van tong in de Franse taal te demon streren. Sommige gaven ook heel goed spel te zien. Deze avond was een goede de monstratie van wat het toege wijde werken der leraren en le raressen van de M.M.S. tot re sultaat heeft bij leerlingen, die de inspanning niet schuwen om wat te bereiken. Zaterdagavond 16 maart hield de klaverjasclub ,,De Vrienden kring" haar drive in „Het Wa pen van Bergen", dat ditmaal door zijn gezellige verlichting met een paar bloemen, een apar te sfeer wist te creëren. De voorzitter, de heer P. Mo- rauw, heette de aanwezigen wel kom en deelde mede, dat deze drive als de slot-drive was te be schouwen van het toernooi om de beide tafelaanstekers, die als extra prijzen waren uitgeloofd voor degenen die het grootste aantal partijen in de laatste vijf drives hadden gewonnen. Om zich heen ziende sprak hij er zijn vreugde over uit, dat onder de deelnemers zich spelers van de clubs B.S.V. en T. en O. bevon den, naast enkele deelnemers uit Enkhuizen en Amsterdam. Dit achtte hij geen slecht teken. Voorts deelde hij mede dat „De Vriendenkring" de kinderschoe nen ontwassen is, al trekt de penningmeester op dit ogenblik een verschrikt gezicht, naar ik zie. Met onze open drives is het in dit seizoen afgelopen. T. en O. en B.S.V. zullen echter nog open drives houden, zodat be langstellenden aldaar hun krach ten met elkaar kunnen meten. Wij hopen echter in het najaar seizoen wederom te beginnen. Voor het zover is moeten we eerst nog iets anders doen. On der onze leden bevinden zich de heer en mevrouw C. Hoeben, die binnenkort hun vijf-en-dertigjarig huwelijk herdenken. Namens de Vriendenkring is het mij een ge noegen deze beide leden onze hartelijke gelukwensen aan te bieden, waarbij aan de bruid en de bruidegom een bloeiende plant werd overhandigd, welke in dank en met veel goede wen sen van alle kanten werd aan vaard. De uitslag van de wedstrijd was: le pr. H. SchottenH. Dekker 5195 pt; 2e pr. GabrielsRinge ling 4889 pt; 3e pr. mevr. Hoe benDe Raad 4878 pt; 4e pr. mevr. Morauw-mevr. Schekker- man 4855 pt; 5e pr. C. v. d. HamC. Hoeben 4728 pt; 6e pr. mevr. De Vriesmej. Dekker '47i9 pt; 7e pr. Arnt—v. d. Grijs- paarde 4645 pt; 8e pr, fam. El- lis 4491 pt. De beide tafelaanstekers als extra prijs gingen naar de heren Henk Scholten en Hans Dëkker, die elk met 12 gewonnen partijen in 5 drives aan de top stonden; beiden zijn lid van „De Vrien denkring". Een der deelnemers van wie het bekend werd, dat hij op die dag zijn verjaardag vierde, werd een doos sigaretten geoffreerd uit naam van „De Vriendenkring". Laat, vrij laat was het inmid dels geworden, want gezelligheid kent geen tijd, doch in goede harmonie gingen de aanwezigen uit elkander. Op 31 maart 1947 werd, zon der de grote trom te roeren, een aanvang gemaakt met het vor mingswerk der Hervormde Kerk in Noord-Holland. De plaats waar zulks geschiedde was de oude pastorie aan de Hoflaan, waarin thans de Vrije School is gevestigd. Ds. J. H. Klein Was- sink, die tot predikant in alge mene dienst in Noord-Holland boven het IJ was benoemd, was van mening dat er behoefte be stond aan een ontmoetingscen trum voor mensen, om over vra gen, de kerk en de maatschappij betreffend, te spreken. Er be stond in die tijd een grote be reidheid om aan nieuwe dingen mee te doen. Men zocht een ant woord op vragen, waarop men zelf geen antwoord wist te ge ven. Hij bleek goed gezien te hebben. Het werk sloeg in. Wel iswaar had men geen grote ruim te ter beschikking, alles was wat klein, doch het werk trok de aandacht en het groeide. In 1950 kwam de villa „De Haaf" leeg te staan. Dit gebouw bood meer ruimte en bezat ook meer omlig gend terrein, dat bij uitbreiding gebruikt zou kunnen worden. Toen is men er toe overgegaan om „De Haaf" te kopen, zonder dat er ook maar één cent voor aanwezig was! Men moest op korte termijn beslissen wilde men het niet in andere handen zien overgaan. Eveneens op korte termijn werd toen een financiële actie ontketend, die de benodig de contanten bij elkaar bracht. Vier jaar later bleek het nodig dat er een vleugel werd bijge bouwd en ook dit kwam in zes weken voor elkaar. Het werk werd zelfs een week voor de be stemde datum opgeleverd. Thans is de inrichting van het gebouw voor vormingswerk ideaal te noemen; ze is huiselijk, ze is geen inrichting en zo behoort men ook voor dit werk te bouwen. In de week van 25-29 maart wordt hier ter plaatse de jaarlijkse Simavi-collecte gehouden. De op brengst van deze inzameling zal in de eerste plaats worden aan gewend voor de bestrijding der kindersterfte op Nieuw-Guinea. Buiten de grotestads-centra ligt het sterfte-cijfer helaas erg hoog. Een foutieve verzorging van het kind en onkunde op het gebied van de hygiëne zijn de voornaamste oorzaken van het leed. Door dokters en zusters moet veel voor lichtend werk worden gedaan. Méér kampongverzorgsters moeten worden opgeleid en meer consul- tatie-bureaux en Moedercursussen moeten worden opgericht. Simavi doet een warm beroep op harten en beurzen der burgerij. Helpt allen mede om deze Simavi- collecte te doen slagenLaat Nederland metterdaad tonen dat 't lot van de zieke Papoea-kinderen ons ter harte gaat. Géén welvaart daar zonder een goede gezondheid Geeft allen naar vermogen bij de komende collecte M. VELDMAN Het werk is gestadig gegroeid en daarmede ging een perso neelsuitbreiding gepaard: Vica ris S. W. Kok treedt op als vor mingsleider, waardoor „De Haaf" wordt verbonden met de Ned. Hervormde Kerk in N.- Holland. In totaal zijn een dozijn mensen op „De Haaf" werk- zaam, zodat alle cursussen goed verzorgd zijn. Het werk is ietwat van karak ter veranderd door het invoeren van het reis-element. Cursisten kunnen een week hier zijn en de volgende week in Parijs of in de Jura te Montbeliard om hun stu die daar voort te zetten. Er zijn cursussen voor kunstminnaars, voor scholieren van middelbare scholen, voor huisvrouwen, kort om er is bijna geen groep te vinden, die op „De Haaf" niet iets vindt, dat voor haar van belang is. Dit heeft ertoe geleid dat in Binnenwijzend een dochter-stich ting is ontstaan, die thans nog onder supervisie van „De Haaf' werkt, maar bij toenemende groei zelfstandig zal worden. In totaal zijn er thans zeven huizen, die hetzelfde beogen als „De Haaf", in ons land. In een mooi uitge voerde brochure worden daar over nadere mededelingen ver strekt. Met een aantal van 85 cursus sen in 1956 (week-ends, weken, 2-6 weken, losse dagen) is ,,Dë Haaf' tot aan de grenzen van haar capaciteiten gekomen. In mei heeft men een paar weken vakantie, die gebruikt wordt om het huis op te knappen, want een gebouw dat zo intensief bewoond wordt heeft heel wat te lijden. Dan moet er gerepareerd, ge schilderd en gestukadoord wor den. Thans heeft het bestuur beslo ten het terrein rondom De Haaf te bestemmen voor: a. een twee de vormingscentrum voor 30 a 35 personen; b. een directiewo ning; c. n woning voor een staf lid; d. een eenheid van enkele woonflats; e. sport- en recreatie terreinen. Hiervoor is 80.000 nodig, en dit bedrag zal er wel komen. Het doel van het werk is, men sen samen te brengen om in een door hen zelf meegedragen sa menleving zich te bezinnen op de vragen, die de maatschappij, de cultuur, de politiek ons stelt en een antwoord te zoeken in de boodschap van de bijbel. Op 30 maart zal te Bergen een herdenkingsbijeenkomst ge houden worden in de grote zaal van „De Rustende Jager". Ge lukwensen en woorden van lof zullen niet van de lucht zijn, maar daarnaast zullen woorden van dank opklinken voor al het succes waarmede dit vormings werk tot nu toe is gezegend. Dinsdagavond 9 maart sprak de heer Anth. van Kampen in de dancing van De Rustende Jager voor het R.K. Vrouwengilde over zijn belevenissen bij de Asmat- ters in Nieuw-Guinea. Deze in teressante causerie met de bijbe horende films werd door hem hier ter plaatse reeds eerder ge houden voor het K.C.B. en voor de buurtvereniging T. en O. Ook ditmaal werd het een zeer ge slaagde avond. Hel Humanistisch Verbond in Bergen Op woensdagavond 27 maart a.s. speelt het eerste zestiental van de Berger Bridge Club tegen de Amsterdamse studenten bridge- vereniging „U.S." in „de Rustende Jager" te Bergen, voor de eerste ronde om de Waddingtonbeker. Een zware opgave voor de B.B.C., daar in het studententeam verschillende meesterklasse spelers spelen. Voor de tweede maal organi seert de Gemeenschap „Alkmaar en Omstreken" van het Humanis tisch Verbond een bijeenkomst in Bergen. Hopelijk is de belangstel ling even groot of nog groter dan de vorige keer, Spreker en onder werp geven tot deze veronder stelling wel aanleiding, want Dr. Lubienski zal een voordracht houden over „Kunst in het Alle daagse Leven". In een kunstenaars omgeving als de onze zullen wel velen de visie van een humanist over dit onderwerp willen ver nemen. (Zie verder de advertentie.) ZONDAGSDIENST ARTSEN iVeeMad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.25 per jaar f 1.35 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantleruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. WORDT LID van het Opgave: Boender- makerweg 23, Bergen Telefoon- 2818 Ingezonden mededeling Ingezonden mededeling Zo heet het Doktersboek met èlle raad voor Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm Super-Babyset, waarin poe der - zalf - olie - zeep - shampoo, 1 5.90. Weten is gerust zijn. WAT HunhaBOT Haakt |SGOED GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Zilfa Pleet Telefoon 2778 Ingezonden mededeling BERGEN 24 maart Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 24 maart Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1