WeMlad ft ft PLATTELANDSVROUWEN MEXICO KUNSTAVOND Van Raadhuis tot Raadhuis GERRITSEN w ififvFirvwvr VRIJDAG 29 MAART 1957 34e JAARGANG No- 13 Verschijnt te Bergen* Bergen aan Zee* Schoorl* Schoorldam, Groet* Camperduin* Egmond aan Zee* Egmond-Binnen en Egmond a. d- Hoef „De abonnementsprijs van ons blad wordt per 1 april a.s. gesteld op f 5,65 per jaar en f 1,45 per kwartaal. De geringe verhoging, welke in deze prijs ligt besloten, is onvermijdelijk als gevolg van een nieuwe verhoging van de prijs van het courantenpapier per 1 april a.s.. Deze papier prijsstijging is voorafgegaan door een verhoging van de pa- pierprijs in november j.l., die wij voor eigen rekening heb ben genomen. Ook de loonsverhogingen, die in het nieuws- bladbedrijf zijn toegepast zijn niet in de nieuwe abonnements prijs doorberekend. Het Ministerie van Economische Zaken heeft zijn goedkeuring aan deze abonnementsprijsverhoging gehecht." De Uitgever Woensdagavond 20 maart hield de Bond van Plattelandsvrouwen haar jaarvergadering in de zaal bij Nieuwendijk. Aangezien jaar vergaderingen niet druk bezocht plegen te zijn, had het bestuur handig deze vergadering met een feestavond, verzorgd door eigen krachten, gecombineerd. In het afgelopen jaar werd in februari 1956 na de jaarvergadering door mevr. P. Rezelman voorgedragen; in maart was een feestavond ver zorgd door eigen krachten; in april een causerie van mevr. R. Oud-Stofberg over „Onze kle ding"; in mei een excursie naar de Gerofabriek te Zeist,; in juni een praatavond; in juli een be zoek aan de Volkshogeschool; in september een bezoek aan het bloemencorso in Amsterdam; in oktober een lezing over Rem brandt van de heer Jaap Sax en een lezing over Oud-Bergen van de heer Piet Timmerman; in no vember werd door de heer J. van Ruiven „De zachtmoedige" van Dostojewski voorgedragen; in december werd het Kerstfeest gevierd; in januari 1957 kwam mevr. R. Oud-Stofberg spreken over de kunst van het tafeldek ken, terwijl mej C IJff over het tafelversieren sprak; in februari konden de leden hun hart ophalen aan 'n mooie mode-show van ge breide kleding. Verder nam de bond deel aan 3 collecten; werd er druk gewerkt aan dekkleedjes voor „Elkshovewerden cursus sen gegeven in het Engels, Duits en fijne keuken. Het ledental steeg tot 163, en de kas bevindt zich in redelijk goede conditie. Het blijkt alleszins een bevredi gend jaar te zijn geweest. Mevr. Mrs. E. P. Broekman- Vriesman nam afscheid als voor zitster en bestuurslid na zes jaar aan de bestuurstafel te hebben gezeten en overhandigde de voor zitstershamer aan mevr. Arken bout, de nieuwe voorzitster van de afdeling Bergen. Na de pauze trad het cabaret gezelschap van de Plattelands vrouwen op en bezorgde de leden een vrolijke avond met liedjes, enkele éénacters en een leerzaam roddelspel. Donderdag 21 maart vond de jaarvergadering der Plattelands vrouwen, afd. Noord-Holland, plaats in Het Wapen van Heems kerk te Alkmaar onder voorzit terschap .van mevr. Hofland- Lagas. De voorzitster deelde me de, dat het internationale congres der Plattelandsvrouwen in juli van dit jaar te Ceylon zal plaats vinden. Hoewel men in land- bouwkringen wel zorgen heeft, hoort men daar gelukkig ook po sitieve geluiden. Er is in het af gelopen jaar een prettige samen werking geweest met de Volks hogescholen. Nieuw is de vor ming van een provinciaal convent dat een studie maakt van de vrije tijdsbesteding der jeugd van 16 tot 23 jaar. Verder is er een pro vinciale handwerkcommissie op gericht en zijn voor de handwerk- tentoonstelling 160 inzendingen ingestuurd. De allermooiste in zending was van mevr. Bakker- Waayboer uit Wieringermeer. Noord-Holland telt 77 afdelin gen en 8000 leden. De groot ste afdeling is Wieringen met 263 Jeden en de kleinste is Weesp- oud met 13 leden. In het gehele land telt men bijna 600 afdelin gen. De bondsfilm zou eind februari klaar zijn, maar dat is nog niet het geval. Filmmensen zijn blijk baar wat dat betreft ook min of meer artiesten. De bondsfilm is gemaakt bij regen, wind en zon en geeft een beeld van het platte land zoals dit is. Het is een film door, voor en over plattelands vrouwen, met geen enkele film ster er in, KLOKKEN Mej. Geluk, directrice der Landbouw huishoudschool te Purmerend, gaf een overzicht van de mogelijkheden voor meis jes, die niet theoretisch aangelegd zijn, hij het nijverheidsonderwijs. Het la- ibouw - huishoudkundig onderwijs is in de loop der tijden veranderd. Er is tegenwoordig ruimschoots gelegenheid voor iedereen, die werkelijk wil om in de voor haar geschikte richting een opleiding te vinden, maar er moet pit in zitten. Nieuw is op deze scholen de opleiding voor leerlingverkoopster. Het is zeer wenselijk dat moeders eens bij de landbouwhuishoudschool in hun buurt gaan informeren naar de mogelijkheden voor hun dochters Deze zijn n.l. vele! Te oordelen naar het finan cieel verslag gaat het Noord- Holland goed en wordt het geld zuinig beheerd. Mevr. Mr. E. P. Broekman- Vriesman hield een tien minuten- praatje over de handelingsbe kwaamheid van de vrouw. Sinds 1 jan. 1957 is de gehuwde vrouw wettelijk handelingsbekwaam. Dit is een belangrijke mijlpaal in ons burgerrecht. Hoe komt het echter dat er zo weinig aandacht be steed wordt aan deze wettelijke gelijkstelling mèt de man? Dit komt doordat de feitelijke toe stand niet overeen kwam met de achterlijke wettelijke toestand voor 1957. Deze achterstelling van de vrouw door de wet heeft in Nederland niet altijd geheerst, maar is nog een erfenis van de Franse overheersing, toen hier de code civil werd ingevoerd en de vrouw daardoor onmondig werd, In 1748 stond in 30 van de be drijven een vrouw aan het hoofd in Nederland. Het recht tot academische stu die werd door de vrouw veroverd in 1871; het stemrecht in 1919 en nu, in 1957, kreeg de gehuwde vrouw wettelijk de handelingsbe kwaamheid. Wat houdt dit in? Daarover licht het handige IVO- boekje „Uw handtekening me vrouw" u in voor de somma van vijftig cent. Heel in het kort nam mevr. Broekman even door wat dit, ge lijke rechten hebben, inhoudt, en bracht in herinnering, hoeveel de gehuwde vrouw aan oud-minister Prof. van Oven, die sinds 1927 hiervoor gestreden heeft, ver schuldigd is. Natuurlijk dient dit nieuwe recht niet tot het botvie ren van kuren en kunsten, maar om in gezamenlijk overleg mede verantwoordelijkheid te dragen. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Voor de K.J.V.O hield Dr. van der Sleen zaterdagavond 23 maart in de dancing van De Rustende Jager een lezing met dia's en film over Mexico Het is moeilijk per missie te krijgen om dit land te betreden, zelfs als toerist. Als emigrant is het practisch onmo gelijk. Het wordt toeristen uit Europa zo lastig gemaakt niet al leen om het land binnen te ko men, maar ook om het weer te verlaten, dat deze meestal zeggen: dat is eens, maar nooit weer. Amerikanen zijn er gezien om hun dollars. De hoofdstad Mexico-City ligt 2750 m hoog, waardoor het er 's nachts nog flink kan vriezen. Het kustgebied van het land is subtropisch. Maar van de kust komende stoot men alras op ber gen van 3 tot 4000 m hoogte, die als het ware het land omsluiten. Het binnenland is als het ware een hoog plateau van 2 a 3000 m hoogte, omringd door nog hogere bergtoppen. De lucht op deze hoogte is dun en geeft moeite met ademhalen bij mensen, die aan geringere hoogten gewend zijn. In het begin van vijftienhon derd kwamen de Spanjaarden hier in het land. Hun aanvoerder Her man Cortez sloot een verbond met de Indiaanse keizer Monte zuma en werd als vriend inge haald. De Spanjaarden bleken hebzuchtige dieven van al het goud dat zij in de hoofdstad za gen en werden uit de stad ver jaagd. Zij kwamen echter terug, belegerden de stad en vierden hun overwinning op haar puin hopen. Geen huis bleef gespaard en op het ±5m hoge puin bouw den zij een nieuwe stad in Spaan se stijl. De rijk versierde kathe draal is het werk der Jezuïten, die hier de zending in handen hadden. Mexico-City is een stad van enorme rijkdom, naast grote armoede. Vele gebouwen zijn er met muurschilderingen versierd, allen van reusachtige afmetingen, wat typisch Mexicaans is. 95 van de bevolking is er Rooms-Katholiek. Eerst wilde dit geloof er bij de Indianen niet goed in, al werd het op de punt van het zwaard aangeboden. Maar na het wonder van de H. Maagd van Guadalupe ging de bevolking tot deze nieuwe godsdienst over. Op het dorpsplein voor de kerk te Guadalupe wordt jaarlijks het grote Indiaanse dansfeest gehou den. M. VELDMAN Het land is zeer vulkanisch en de grond daardoor vruchtbaar. Aardbevingen komen er heel veel voor, men is er zo aan gewend, dat er weinig notitie van genomen wordt. Het ontstaan van nieuwe kratermonden, die in 1 dag 4 me ter hoog worden en in een maand tijd tot 400 meter aangroeien, is er geen zeldzaamheid. Na een revolutietijd, die hon derd jaren duurde, is Mexico in 1910 onafhankelijk geworden. Hoewel de bevolking R.K. is, zijn de presidenten dit niet en zijn processies op straat verboden. Dit verbod wordt in zoverre ontdo ken, dat er nu optochten gehou den worden, waarin geen beelden worden meegevoerd doch men sen, die de kleren der heilige beelden dragen voor deze gele genheid. Nergens worden de Passiespelen in zulke goed ver zorgde costuums en zo realistisch gespeeld als in Mexico was bij de kruiziging, degene die voor Jezus speelt, ook werkelijk de doornenkroon^ op het hoofd ge drukt krijgt en gekruisigd wordt. Voor de Spaanse tijd hadden de Indianen hun eigen godsdienst. Overblijfselen hiervan zijn de zon en de maan pyramiden. Deze pyramiden zijn geheel met puin gevuld en aan de buitenkant voorzien van stijle trappen tot aan de top, waarop vroeger waar schijnlijk de offertempeltjes ston den. Hier werden vogels en bloe men geofferd. In de buurt van deze pyramiden vindt men de overblijfselen van de paleizen en priesterwoningen. De mooie dia's en de beide films gaven een goed beeld van het land en de bevolking. Op deze avond werd tot zijn grote verrassing de heer Schuil een blijk van dank aangeboden door leden en donateurs voor het vele werk in al deze jaren ver richt op het gebied van organi satie van culturele avonden. Last van Zenuwen? Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. Dinsdagavond 19 maart kwam de raad van Bergen in een spoed eisende vergadering bijeen ter be handeling van het voorstel van B. en 'W. tot het verdagen der beslissing omtrent de vaststelling van het partieel herziene uitbrei dingsplan Bergen aan Zee-Zuid. Als gevolg van het tijdrovend overleg met de stedebouwkundige van de Bouw-Exploitatie Mij. Bergen aan Zee, die te Rotter dam werkt, zal de vaststelling door de gemeenteraad van het ontwerp partieel herziene uitbrei dingplan Bergen aan Zee-Zuid voor 22 maart a.s. bij door de raad te nemen verdagingsbesluit met drie maanden moeten worden verdaagd. Nadat de raadsleden unaniem hun instemming met dit voorstel, hadden betuigd, sloot de burge meester de vergadering, waarna het gezelschap zich begaf naar het stadhuis te Alkmaar, tot het bijwonen ener vergadering, die werd gehouden naar aanleiding van het initiatief, genomen door de burgemeester van Bergen, Dr. W, Huygens, en zijn ambtgenoot van Heiloo, de heer J. Kalff, om ook in Noord-Kennemerland te onderzoeken of en in hoever hoogbouw nodig is. Hiervoor waren als sprekers uitgenodigd Prof. Ir. J. H. v. d. Broek en Ir. B, Bakema te Rotterdam. Burge meesters, gemeenteraadsleden, enkele ambtenaren en stedebouw kundigen uit een twaalftal ge meenten vormden een gehoor van ruim 150 personen. Door de publikaties van de Planologische Dienst betreffende de bevolkingstoename in Noord- Kennemerland zijn de gemoede ren wakker geschud voor de nakende realiteit en dringt het besef zich op, dat er iets moet ge daan worden. Prof. Van den Broek gaf aan de hand van afbeeldingen een historisch overzicht van de hui zenbouw in de laatste eeuw en betoogde, dat in de moderne woonconcentraties de hoogbouw met laagbouw dient te worden af gewisseld. Ir. Bakema stelde het probleem,, dat de ruimte van het platteland moet terugkeren in de stad. Bij de hoogbouw zal men tevens van de diensten van een landschaps- bouwkundige moeten gebruik ma ken. Hij gaf zelfs toe, dat hoog bouw voor grote gezinnen niet is aan te bevelen, hoewel de hoog bouw ruimte-scheppend werkt. IBEKO De Ibeko-tentoonstelling zal dit jaar van 16 tot 20 november wor den gehouden. Blauwe N.V. K.J.V.O. Culturele avonden en tocht naar De Keukenhof Op donderdag 4 april Is er een N.V.-avond in zaal Nieuwendijk met een lezing van de hr G. Figée, muziek en zang van het meisjes koor, dat onder leiding staat van mevrouw Corrie Morée-Dol. De slotavond van de K J.V.O. vindt plaats op 18 april in de schouwburgzaal van de Rus. Op woensdag 8 mei komt Leo Riemens met een causerie over Kathleen Ferrier in de danszaal. Op dinsdag 30 april is de tocht naar de Keukenhof, waar ieder voor f5,aan kan deelnemen, (alles inbegrepen). Kaarten voor alle avonden en voor de Keukenhof te verkrijgen bij de boekhandel W. de Haan te Bergen. Geen plaatsbespreking. Zie verder de advertenties. De vereniging „Algemeen Wel zijn" zal, in samenwerking met het Kunstenaars Centrum Bergen, voor de gezamenlijke leden een avond te Schoorl houden, gewijd aan de stad Parijs. In een voor ieder bevattelijke causerie zal me vrouw W. J. E. Kamp-Neubecker, die over dit onderwerp deze winter te Bergen voor een grote groep leden der Bergense Huisvrouwen vereniging een aantal lezingen heeft gehouden, thans over de stad Parijs spreken. Daarbij komen de geschiedenis, de cultuur en de kunsthistorie van deze wereldstad ter sprake. Een aantal films zal het gespro kene verduidelijken en toelichten, waarbij ook de humor een kans krijgt. De avond wordt gehouden in hotel „De Rode Leeuw" op vrijdag, 5 april en belooft een boeiend eve nement te worden in de manifes taties, die deze winter te Schoorl reeds zijn geboden. De contribu anten van het K.C.B. kunnen in de kunstzaal reeds hun kaarten kopen. Men zie verder de adver tentie in dit nummer. JAARVERGADERING N.V.V. BESTUURDERSBOND BERGEN-SCHOORL. Op vrijdag 22 maart werd in Café De Brink te Bergen de jaar lijkse besturen vergadering gehou den. In zijn openingswoord wees de voorzitter, W. Pastoor, op de vele nieuwe taken, waarvoor de vakbeweging van vandaag zich gesteld ziet. De steeds verder gaande mechanisatie en automa tisering zullen de maatschappij grondig gaan veranderen. De vakbeweging zal erop moeten toe zien, dat dit proces zich ontwik kelt ten voordele van het alge meen welzijn, zodat een ieder een menswaardig bestaan gewaar borgd kan worden. Verder heette hij welkom de districtsbestuurder P. Simonis en de bestuursleden der Vrouwenbond N.V.V. Na goedkeuring van de notu len werden vervolgens de jaar verslagen van secretaris en pen ningmeester besproken. In het overzichtelijke jaarverslag lezen we o.a.: het aantal leden steeg met 29. De 2 toneelavonden wa ren goed geslaagd. Voor de jeugd werden 2 filmvoorstellingen ge geven. Ook werd deelgenomen aan het Stadionfeest in Amster dam. Aan de avondschool in Bergen volbrachten 10 van de 14 cursisten de lessen. Aan de nieuwe cursus wordt deelgeno men door 13 cursisten. De correspondenten van het Bureau voor Arbeidsrecht te Ber gen en Schoorl meldden een rustig jaar. De jaarlijkse buscollecten voor het T.B.C.-fonds „Zonne straal" bedroeg in Bergen 530 en in Schoorl 236.60. Een col lecte voor Hongarije bracht 104 op. Het jaarlijkse meifeest was zeer geslaagd. De N.V.V. Vrouwenbond ver heugt zich in een groeiende be langstelling. Bij de bestuursverkiezing wer den de heren Pastoor, Hulshoff, Delis, Mol en Sevenhuysen her kozen. Gekozen voor de kas controle: de heren v. d. Berg en Kemp. Ook werd het winterpro- gramma seizoen 57-58 besproken. In het kader van de ledenwerf actie zal getracht worden dit jaar de 400 leden te bereiken. Na een toespraak van P. Simonis en de gebruikelijke rondvraag sloot de voorzitter de goed bezochte ver gadering. WAT MAKEN WE VAN ONZE WONING Over dit onderwerp hield de heer Jaap Sax dinsdagavond 19 maart e.en boeiende en leerzame causerie voor de buurtvereniging T. en O. Hoe maken we met de dingen, die we hebben, onze huis kamer prettig en gezellig? Waar moeten we op letten als we iets nieuws kopen? De kleur van wanden en schil derwerk werden besproken, even als aard en kleur van de vloer bedekking. De verschillende vor men van verlichting met hun voor- en nadelen kwamen aan bod, terwijl ook gordijnen, meu bels, wandversieringen, vazen, serviezen enz. niet vergeten wer den. In het algemene gesprek dat op de causerie volgde, werd de huis kamer van alle kanten bekeken en menige practische wenk gege ven. NIEUWE INDUSTRIE Door de N.V. Gebr. van Kam pen, Groot Nieuwiand te Alk maar, hebben aan B. en W. een verzoekschrift gericht om in de gebouwen van de voormalige wasserij De Lelie te Bergen, een fabriek te mogen inrichten voor de fabricage van wit strooisel voor chocoladeflikken (z.g. mus ketzaad). NAAR DUITSLAND De Bergense accordeonclub „Con Amore", dirigent de heer A. van der Wolff, te Alkmaar, zal gaan deelnemen aan een in ternationaal concours dat in de stad Hattingen in Duitsland zal worden gehouden op 10, 11, 12 en 13 mei. Deze nogal kostbare reis wordt mogelijk gemaakt door het uit wisselingssysteem, dat zal plaats hebben met een Duits orkest, dat in het najaar in ons land zal op treden. T. en O. Mej. F. C. Jager, demonstra- trice van de Alkmaarse gasfa briek, is een graag geziene lerares koken bij de leden van T. en O. Donderdagavond 21 maart gaf zij in het gebouw van de buurtver eniging een demonstratie van het bereiden van feestgerechten. Waar Pasen al in 't zicht komt, waren het gerechten, die goed bij dit feest pasten. Bereid wer den: mimosasoep met eiergelei, gevulde eieren, vruchtensla, vo gelnestjes en een abrikozentaart. De aanwezige dames waren vol belangstelling, smulden van de lekkere hapjes en gingen met de beste bak-voornemens voor de a.s. feestdagen naar huis. ZONDAGSWEER Het zachte weer van zondag deed wederom een stroom van bezoekers naar de duinstreek ko men, waardoor vele café's zich over een flink bezoek mochten verheugen. Ook vele pension of gemeubileerd verhuur zoekenden zag men deze dag langs de we gen trekken. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK WORDT LID van het "2 Opgave: Boender- makerweg 23, Bergen Telefoon 2818 GOUD, ZILVER, UURWERKEN Eigen KI. Dorpsstraat 9 vakkundige Telefoon 2778 rep aratie- inrichting Zr/fa Pleet Ingezonden Mededeling Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond man Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5 65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantierull 15ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m, BERGEN 31 maart Dr. BULSTRA, Telefoon 3130 SCHOORL-KOEDIJK 31 maart Dr. RISSELADA. Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1