iVeeidiad ft 99 Afscheid P. B aretta GERRITSEN ww wnnn^w VRIJDAG 5 APRIL 1957 34e JAARGANG No. 14 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Zaterdagmiddag 30 maart vond in de voorzaal van De Rustende Jager de officiële af scheidsreceptie van de heer P. Baretta, hoofd der openbare U.L.O. te Bergen, plaats. Onder de talrijke aanwezigen zag men o.a. burgemeester Dr. W. Huy- gens en echtgenote, de wethou ders P. J. Borst en Dr. J. He melrijk, de gemeentesecr. W. de Vries, de schoolarts de heer J. L. Sikkema, de inspecteur van het onderwijs de heer G. G. C. Ver- nooy, de Ouder-commissie, col lega's en oud-collega's, oud-leer lingen en enkele leerlingen. De heer J. J. Kamermans opende met de mededeling, dat er voor deze middag een aparte beleefdheidsorde was ingesteld, te weten: ,,De jubilaris is ver plicht te blijven zitten, als hij wordt toegesproken. Dit was, gezien het grote aantal sprekers, een goede maatregel en voor mevr. Baretta, die vanzelfspre kend en welverdiend in de hulde van dit afscheid deelde, ook veel prettiger. Als eerste in de rij der sprekers richtte burgemeester Dr. Huy- gens het woord tot de heer en mevr. Baretta. Bij dit afscheid is er een gevoel van vreugde, n.l. vreugde over het feit, dat na een periode van ziekte, het herstel is gekomen, en dat de heer Baretta nu nog veel kan genieten en een goede pensioentijd tegemoet gaat. Bijna veertig jaar lang heeft hij hard voor zijn school gewerkt, en dat was voor Ber gen belangrijk werk. Als school hoofd weet hij beter dan wie ook, wat er van de leerlingen is terecht gekomen. Het is jammer, dat Bergen hem ook als inwoner zal moeten missen, maar Den Haag, zijn toekomstige woon plaats, is een heerlijke stad om te wonen. Als stoffelijk blijk van waardering schonk het ge meentebestuur een boekenbon. De inspecteur van onderwijs, de heer G. G. C. Vernooy, sprak waarderende woorden bij dit afscheid van de man, die veertig jaar lang op dezelfde post is gebleven, trots de moge lijkheden van overstappen. Waarom van deze mogelijkhe den geen gebruik werd gemaakt, is het geheim van zijn eigen hart. Voor zijn leerlingen was hij leraar, opvoeder, vader en vriend. Persoonlijk heeft de heer Vernooy hem slechts de laatste tien jaar meegemaakt, en hem als een sympathiek man en be kwame leider steeds hoger leren waarderen, hoewel zij in den beginne vreemd tegenover el kaar stonden. Bij zijn bekwaam heid en vele capaciteiten was hij van grote eenvoud in zijn werk. Als onderwijsman was hij van de oude stempel en de oude munt, 18 karaats, en wist hij zich aan te passen aan de eisen des tijds. Het laatste jaar is ge bleken, dat het tijd werd tot de rust te komen, die zo zeer ver diend was. De heer J. L. Sikkema, school arts, had het woord gevraagd om uiting te kunnen geven aan zijn hoogachting en van zijn dankbaarheid voor de medewer king wanneer zijn dagelijks werk hem op de U.L.O.-school bracht. Al kwam dit soms op minder gelegen tijden, steeds werd hij vriendelijk tegemoet getreden. De heer J. J. Kamermans, met 1 april opvolger van de heer Baretta, sprak mede namens de collega's der school. Zelf kwam hij in 1921 als leerkracht in de nieuw gebouwde school, en is nu dus 36 jaar daaraan werk zaam, Collega B. Schuil is er reeds 25 jaar leraar. Wat de vierde man aan de school betrof, hierin was nogal wat wisseling en merkwaardig genoeg trof het vak Duits steeds deze verande ring. De heer Baretta was altijd meer studieman dan onderwijzer, en van vele dingen op de hoog te. Op het gebied van natuur kunde en wiskunde wist hij de jongens altijd te helpen, welke problemen zij ook hadden. De sfeer op school was erg prettig. Zelf kwam de heer Ka mermans van een school in Rijs wijk, waar het hoofd der school geregeld, middels de schriften der leerlingen, controle uitoefen de op zijn leraren. Dat deed de heer Baretta niet. De leraren kre gen van hem de eisen van het vak op en verder vertrouwde hij op hen. Dit is door hem steeds hoog gewaardeerd. Deze ver trouwenssfeer werkte weldadig; in de praktijk van het school leven kwam dit neer op de sa menwerking van drie, later vier mensen, met als leider de heer Baretta. Toen deze leider ziek werd, heeft de heer Kamermans zich afgevraagd: hoe zal hij komen te staan tegenover het leed, dat hem is overkomen? Al piekeren de heeft de patiënt dat leed niet opzij gezet, maar getracht ster ker te worden dan het leed, en zeker de helft der overwinning is aan zijn vrouw te danken. De leraren wilden het niet bij woorden van dank voor het pret tige werk laten, en wetende dat het grootste verlangen van hun leider eigenlijk een boek was, boden zij hem een boekenbon aan. Maar zij wisten nog meer! De heer Baretta, die op school geweldig kwaad kon worden op leerlingen, die in de schoolboe ken krasten, heeft de gewoonte zijn eigen boeken vol te krassen met aantekeningen en maakt daarbij vaak gebruik van een on ooglijk potloodstompje. Hem werd nu een zilveren potlood aangeboden om naar hartelust daarmee in zijn eigen boeken te kunnen krassen. namens een anonymus een pakje aangeboden. De heer J. Kok, hoofd der Brederodeschool, bood, in plaats van de heer A. Pascha, die door ziekte verhinderd was aanwezig te zijn, namens leerkrachten van de van Reenenschool en de Bre derodeschool een boek aan, als blijk van hun waardering van de heer Baretta als hoofd van de U.L.O.-school. De heer W. Kofman, voorzit ter der Ouder-commissie dankte voor de prettige samenwerking en bood daarna een mooie fruit mand aan. Een leerling van de U.L.O.- school dankte namens zijn mede scholieren voor alles wat de heer Baretta voor de school had ge daan en voor de prettige lessen. Hun grote cadeau hadden de leerlingen hem reeds donderdag avond geschonken, maar op deze middag wilden zij natuurlijk niet ontbreken en bood een deputatie van vier leerlingen hem een mooie plant aan en waren er ook bloemen voor mevr. Baretta. Mr. F. Zeiler sprak als verte genwoordiger der oud-leerlingen. Dit zijn er een twaalfhonderdtal. Het is geen wonder, dat de oud leerlingen met genegenheid aan hun vroeger schoolhoofd denken. Dit is te danken aan de sfeer van de school. De sfeer van de U.L.O.-school ligt tussen de ge moedelijkheid van het gezin en de gestrengheid van de maat schappij. Een album met de namen der oud-leerlingen met hun oude adres en, voor zover dit mogelijk was, hun tegenwoordig adres, benevens een album met kaartjes, voorzien van de handtekening der oud-leerlingen, die men had kunnen bereiken. Deze oud-leer lingen zijn verspreid over alle werelddelen. Zeer velen gaven Van links naar rechts: de heer Baretta, mevrouw Baretta, de heer W. A. Kofman, de heer J. J. Kamermans en de heer Mr. F. Zeiler. De hëer Datema, voorz. van de U.L.O.-vereniging afdeling Alkmaar, sprak woorden van waardering voor de medewerking en adviezen aan deze vereniging gegeven en bood eveneens een boekenbon aan. De heer Zaal, voorzitter van Volksonderwijs te Bergen, zag in het feit dat en de manier waar op de heer Baretta 40 jaar lang zijn krachten heeft gegeven aan het openbare onderwijs, in hem de grootste propagandist voor Volksonderwijs en bood in dank daarvoor een boekenbon aan. De heer B. Schuil sprak in op dracht van de Ned. Onderwij zers Ver. De verhouding tussen de heer Baretta en de N.O.V. was niet altijd erg vriendelijk. Zeer zeker had de heer Baretta de kwaliteiten voor het inspec teurschap, maar de oorlogsjaren zijn hem niet gunstig geweest. Wel heeft hij op de lijst gestaan, maar wenste dit niet te zijn on der de bezetting, waar Bergen hem dankbaar voor is. Nu gaat hij een heerlijk vacantieleven te gemoet, zijn taak is volbracht en dus geen treurige gezichten. De N.O.V. bood hem een mooie fruitmand aan. Verder werd hem niet alleen gehoor aan de oproep der commissie tot medewerking in de vorm van een bijdrage voor het cadeau, maar uitten ook hun medeleven met deze gebeur tenis in brieven. Deze brieven werden de heer Baretta overhan digd. Toen dit geschied \vas, kwam de klap op de vuurpijl! Iets dat tot nu toe als bloemen tafeltje dienst had gedaan, werd van bloemen en kleed ontdaan, en daar stond het mooie televi sie-toestel, het cadeau der oud leerlingen. Daar men in deze te genwoordige wereld echter niets voor niets krijgt, werd ook nog een enveloppe met kijkgeld over handigd. Een oud-leerlinge, te vens oud-buurvrouw, overhan digde mevr. Baretta een bloe menmand. Na een pauze, waarin koffie en gebak de gezelligheid nog hielpen verhogen, beantwoordde de heer Baretta de sprekers. Het was hem een groot genoegen, dat de burgemeester en de wet houders aanwezig waren. Dat Bergen zijn standplaats werd, was volkomen toeval. Er waren toentertijd ten noorden van de Zaanstreek drie U.L.O.-scholen n.l. in Alkmaar, Hoorn en Den Helder. Het was te danken aan de grote stuwkracht van mevr. Van ReenenVölter, een vrouw die haar tijd een halve eeuw vooruit was, en die de noodzake lijkheid inzag van voortgezet on derwijs, dat hier in Bergen een zogenaamde Kopschool kwam. De heer Baretta had juist één maand zijn hoofdacte in de zak, toen hij in ,,De Vacature'' las, dat in Bergen een schoolhoofd gevraagd werd. Hij moest eerst eens op de kaart kijken waar Bergen lag! Daar hij in militaire dienst was, kwam hij in Bergen solliciteren met de sabel rinke lend achter hem aan. Het eigen lijke doel van zijn sollicitatie was: uit de dienst te komen, en dat kon toentertijd alleen als je hoofd van een school werd. Het salaris, dat hem in Bergen ge boden werd, was, met Hilver sum, het beste in den lande. In 1920 kwam in Bergen de U.L.O.- school. Het ontwerp van het schoolgebouw was van mevr. Van ReenenVölter (die toen reeds het gevoel had, dat het platteland omhoog moest komen) KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN en zou nu nog tot model van een moderne school kunnen die nen. Er waren o.a. een tekenlo kaal, een gymnastieklokaal, een kooklokaal en voor een school van dertig leerlingen waren er drie leerkrachten. Zelf werd de heer Baretta het slachtoffer van zijn jonge promo tie en de overcompleetheid van hoger personeel. Het was de tijd waarin afgestudeerde mensen nergens werk konden vinden en daardoor was het moeilijk over te gaan naar het middelbaar on derwijs. Waar in Bergen het sa laris hoog was, loonde het niet naar een andere plaats te sollici teren. De heer Baretta bracht burge meester en wethouders dank voor alles wat zij, tijdens en na zijn ziekte, voor hem gedaan hebben. De vlugge afwerking van zaken om tot een goede op lossing te komen voor de school, is oorzaak geweest, dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Het gemeentebestuur heeft door de jaren heen steeds belangstelling gehad voor de school en deze trachten vooruit te brengen. Het speet hem zeer, dat wethouder Den Das niet aanwezig kon zijn en hij wenste hem spoedig beter schap toe. De gemeenteraad bracht hij zijn dank voor het vo teren van de nodige gelden voor de school. De heer Vernooy dankte hij voor zijn hartelijke woorden. De laatste jaren was de verhouding zo geworden, dat de heer Ver nooy alle goeds voor heeft voor de U.L.O.-school en deze steunt. Dokter Sikkema zag hij op de U.L.O.-school gaarne komen, al was hij wel eens een lastig man, vooral als hij zo met de laatste dag voor een vacantie kwam. Maar niettegenstaande dat, is er altijd heel prettig samengewerkt. De gemeentesecretaris en de heer Leuverink, benevens het personeel van de secretarie werd dank gezegd voor de medewer king in al die jaren ondervon den. De heer J. C. van Zoonen, die maandag 1 april zijn 25-jarig ju bileum viert, werd door de heer Baretta hiermede alreeds geluk gewenst. Er waren tussen de beide heren nogal eens strubbe lingen geweest. De aanstaande jubilaris was naar de mening van zijn tegenstander een te groot pacifist, die niet van prik keldraadversperringen hield. De tuinlui der school wilden wel berberis en andere stekelige plan ten voor een haag gebruiken, maar waren niet genegen daar van een daktuin aan te leggen en dus moest daar toch prikkel draad aan te pas komen. Ove rigens was er prettig samenge werkt. Mede door de heer Kofman is het gelukt oliestook in de school te krijgen, en zo een ein de te maken aan de jarenlange stookmisère. De Ouder-commis sie bestaat uit twee partijen n.l. uit Schorelaren en Bergenaren. De U.L.O.-school heeft altijd een enorme steun en goodwill van Schoorl genoten. De schoolschoonmaker de heer Wagenaar en zijn echtgenote bracht hij dank voor de ontvan gen bloemen. De heer Schuil dankte hij voor de attentie namens de N.O.V. Hier was inderdaad een tere snaar aangeraakt, want de N.O.V. en de heer Baretta ston den niet op hetzelfde standpunt. Door de fusie met de U.L.O.- Ver. werd hij automatisch lid van de N.O.V., maar als veel oud-gedienden, was er heimwee naar de oude toestand. Vijftig jaar geleden hebben kopstukken uit de U.L.O.-wereld het U.L.O.- examen ingesteld, toen de rege ring er zelf nog niet aan dacht. Noord-Holland boven het IJ deed toen examen in Amsterdam. Het U.L.O. is het onderwijs van het begin van deze eeuw en heeft de mogelijkheid geopend een enorm aantal jongelui hoger op te helpen. Velen van hen zijn nu topfiguren. Door het U.L.O. is het platteland ontsloten. Velen gingen en gaan nog eerst naar het U.L.O. en dan naar de H.B.S. De heer Datema werd dank gezegd voor zijn aanwezigheid en zijn woorden. Drie en dertig jaar heeft de heer Baretta in de examencommissie gezeten. Het was er genoegelijk, al was het zwaar werk. De heer Kok en leerkrachten der openbare lagere school be tuigde hij zijn dank voor het ge schonken boek. Lezen en stude ren zijn nu het enige wat hem overblijft. De heer Beets, een oud-colle ga van toen hij pas aan de U.L.O.-school kwam, dankte hij voor zijn aanwezigheid. De heer Zaal raadde hij aan eens de notulen na te lezen uit 1918. Daarin zou deze dan zien, dat de heer Beets en hij altijd op de wekelijkse vergaderingen van Volksonderwijs aanwezig waren. Zelf was hij intellectualistisch op gevoed in de tijd waarin gold: Kennis is macht. Weliswaar kan kennis ook wel op een ander gebied liggen, maar toch geldt de leuze nog steeds en het is goed ook veel parate kennis te bezitten, al blijft natuurlijk niet alles hangen. Hij vroeg de heer Zaal ook de vroegere kopstuk ken te bedanken. Met enkele woorden dankte hij de deputatie der leerlingen voor hun bloemen op deze dag en nogmaals voor de buitenge woon mooie donderdagavond. M. VELDMAN In de persoon van de heer Mr. Zeiler dankte hij de oud-leerlin gen voor hun hulde op deze dag. Er zijn heel wat leerlingen door zijn handen gegaan, en er is van vele heel wat terecht gekomen. Hij mocht de laatste tijd brieven uit alle hoeken van de wereld ontvangen. Aan geen enkele jon gen had hij blijvende onaange name herinneringen. Natuurlijk was er wel eens wat, maar ten slotte zijn het jongens en moet je ze niet altijd au serieux nemen. Elk van de namen in de albums is voor hem een herinnering en vaak nog zal hij in deze albums bladeren. Het afscheid is gewor den tot een groot feest door het bijeen zijn van al deze mensen, nu en donderdagavond. Wat moet er veel arbeid verricht zijn voor alles zover was. Ja, de oude dag komt nu eenmaal. Allen heb ben zeker gedacht: daar staat nu tegenwoordig altijd wat over in de kranten, daar moet wat aan gedaan worden! Tot zijn collega's en oud-col lega's sprak hij woorden van warme dank. Autoriteiten wisse len en verdwijnen, leerlingen blijven vier a vijf jaar en ver dwijnen dan, maar met collega's had hij dagelijks te maken in zijn lange loopbaan. In zes en dertig jaar zijn er op de U.L.O.-school slechts vier mutaties geweest en van deze vijf leerkrachten waren er op deze middag vier aanwe zig. Degenen, die weggingen de den dit om promotie te maken. WEKKERS Hun tijd is beter dan die der ouderen. Hun kansen liggen bij het middelbaar onderwijs. Veel heeft hij samen met zijn collega's meegemaakt. Dank zij hen was er een prettige samen werking. Wel is hij buitenge woon gelukkig geweest met het kiezen van personeel. Het was een prachtstel kerels. Dit is het geheim van het succes der U.L.O.-school. Hij heeft inder daad vertrouwen gehad en ge meend de vakkennis hebben ze allemaal en hij was overtuigd, dat zij hun mannetje stonden. Behalve de gemeenschappelijke interesse in de school waren bui ten de school van elk hunner ambitie en belangstelling ver schillend gericht, wat heel be langrijk was. Hij was dankbaar dat de gemeenteraad de heer Ka mermans tot zijn opvolger be noemd heeft. In de loop der ja ren hebben zij elkaar leren ken nen en waarderen en zijn vrouw zeide tijdens zijn «ziekte: ,,Je hebt ipracht personeel en wat hebben 'ze veel voor je gedaan!" Daarom dankte hij allen ook namens zijn Vrouw en de heer Kamermans nog eens extra voor zijn enorme steun. De heer Boot, leraar gym nastiek en mej. De Wit, lerares handwerken hoorden er in alle opzichten voor 100% bij. Dat de heer Boot uit de jongens weet te halen wat er in zit was donder dagavond gebleken. Tot slot richtte de heer Ba retta het woord tot alle aanwe zigen en zeide altijd met genoe gen naar dat pracht exemplaar van televisie te zullen kijken als tijdvulling. Van huis uit was hij geen onderwijsman en hebben zijn ambities op andere gebieden gelegen. Mede dank zij de boe- kenbonnen en het zilveren pot lood, om daarmee in die boeken te krassen, hoopte hij in de tijd, die hem nog gegeven is in zijn nieuwe woonplaats, waar dat hem gemakkelijker zal zijn, zijn ambities te volgen. Hierop volgde nog een gezel lig samenzijn, waarin de heer Baretta nog een bloemstuk en een brief ter hand werd gesteld van zijn allereerste klasse in Bergen, waaraan hij de nodige herinneringen vastknoopte. Deze receptie, die van half vier tot zes uur geduurd had, kenmerkte zich door een intieme, gezellige sfeer, waarin niemand de tijd lang ge vallen was. Maar nu het cadeau van de leerlingen! Daar was veel werk aan besteed, hard voor gespaard en het was bijzonder mooi. De opvoering van de U.L.O.-revue: ,,Ja, dat kunnen we", op donder dagavond 28 maart in de ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 1-17071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel. Statlonsstr., Tel. 2-452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. (Foto D. van Berge, Bergen Nh.) WORDT LID van het Opgave: Boender- makerweg 23, Bergen Telefoon 2818 GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Zi7/a Pleet Telefoon 2778 BERGEN 7 april Dr. v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 7 april Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1