Weekllad 99 ff B. E. F. Maggi-, Abro- en Meester's- Producten in T* en O* GERRITSEN IL V. V, FEESTELIJKE OPENING FA. W. BURGER BILJARTT0URN00I HOOFDPIJN! KUNSTKRING-NIEUWS VRIJDAG^12 APRIL 1957 34e JAARGANG No. 15 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Woensdagavond 3 april sprak Drs. H. A. Korthals, lid van de Tweede Kamer, voor de B.E.F. afdeling Bergen, in de voorzaal van De Rustende Jager over het onderwerp: Op weg naar een Verenigd Europa. In de afgelopen eeuwen is de positie der Europese staten in alle werelddelen steeds sterker ge worden. Doch sinds 1914 is er een kentering in gekomen. Zij hebben van die tijd af geen nieuwe gebieden buiten Europa gekoloniseerd; zij zijn zelf poli tiek en economisch verzwakt; de Afrikaanse en Aziatische volke ren wensten hun lot in eigen hand te nemen; en de sterke ont wikkeling der Zuidamerikaanse staten, die eerst alleen een groot afzetgebied voor Europa bete kenden, werden nu grote concur renten. Tot 1940 echter hadden de Europese hoofdsteden nog de draden der wereldpolitiek in handen. Het accent van de we reld lag in Europa. De positie van Europa is na 1945 radicaal veranderd. De Europese welvaart is sterk gedaald; in Azië en Afrika zijn de nationalistische be wegingen veel sterker geworden; grote gebieden zijn zelfstandig geworden; Perzië ontwikkelde zich; Jordanië en Syrië maakten zich vrij; Egypte tracht zijn in vloed uit te breiden; Marokko en Tunis zijn vrij en Algiers is bezig het te worden; grote gebieden komen onder het communisme en al deze volken en landen zijn niet vriendelijk gestemd tegen de West-Europeanen. Europa's in vloed is geweldig teruggelopen. Het accent, voor grote beslissin gen liggen in de U.S.A. en de U.S.S.R., die zich beiden zeer sterk economisch ontwikkelen. Doordat Europa bij hen achter blijft wat de economische ontwik keling betreft, wordt het relatief gezien steeds minder welvarend. Het inzicht hierin leidde in 1947 tot de O.E.E.S. der West-Euro- pese landen. Langzamerhand groeit er een soort van Europese eenheid. In 1949 kwam de Raad van Europa, die in Straszburg vergadert, tot stand. In de Raad van Europa ligt het accent bij de ministerraad, waarin 15 landen elk één minister heb ben afgevaardigd. Het Europese parlement met zijn 78 leden is een raadgevend parlement. Voor Ne derland hebben hierin zitting zeven leden te weten: 2 K.V.P., 2 P. v. d. A., 1 A.R., 1 C.H. en 1 V.V.D. Het parlement geeft raad aan de ministers. Wordt hun voorstel goedgekeurd in de minis terraad (en dat moet met alge mene stemmen) dan kunnen de parlementsleden dit aan hun di verse regeringen doorgeven en thuis in eigen parlement de eigen minister er voor opwarmen. In de Raad van Europa is de gedachte uitgewerkt van de Kolen en Staal Gemeenschap, de Euro pese conventie voor de rechten van de mens, het gemeenschap pelijke Europese leger. Men hoopt door de K.S.G. te komen tot een eenheid van Europa. De politieke invloed van Europa in de wereld moet weer sterker worden, en daarvoor moet het één gebied zijn in economische zin. Dit geeft de mogelijkheid van een groot afzetgebied zonder tol grenzen en daardoor kan de pro- duktie goedkoper zijn. De K.S.G. wordt bestuurd door de Hoge Autoriteit, welke gecon troleerd wordt door het parle ment, dat de bevoegdheid heeft deze Hoge Autoriteit weg te stu ren als 2/3 van de parlements leden bij stemming te kennen geven het niet eens te zijn met het beleid van de Hoge Autori teit. Voor deze K.S.G. bestaan in Europa geen tolmuren meer, geen dubbele prijzen, geen subsidies, men kan nu kolen kopen waar men wil en in het kartelwezen is een bres geschoten. Dat de K.S.G. de kolen duur maakt is een sprookje. Wel is de anthra- ciet, uit de U.S.A. afkomstig, duur, doch dit komt door de hoge vervoerskosten. De Euratoom heeft tot doel de atoom-energie tot ontwikkeling te brengen. De kosten, die die echter met zich meebrengt zijn zo hoog, dat de landen wel samen moeten werken om dit te bereiken. De Europese markt wil trach ten in 12 15 jaar alle tolmuren in Europa op te heffen en één Europese tolmuur tegenover de verdere wereld oprichten. Daar door zullen de in te voeren grond stoffen duurder worden voor die landen, welke geen grondstoffen hebben en deze van buiten Euro pa betrekken, dus o.a. voor Ne derland. HORLOGES Een gemeenschappelijke goe derenmarkt vraagt om een ge meenschappelijke arbeidsmarkt en deze weer om een harmonisatie van sociale maatregelen. Daar zijn op het ogenblik vooral de Fransen voorstanders van. Deze Franse sociale harmonisatie be tekent: dat alle vakanties betaald moeten worden; elk uur boven de 40 uur per week als overwerk be taald moet worden; dat man en vrouw voor gelijkwaardige arbeid gelijk loon krijgen. De spreker besloot zijn betoog met te zeggen, dat naar zijn vaste overtuiging Europa de wereld nog veel te bieden heeft en wij de opdracht hebben te pogen met elkaar de maatschappij iets beter te maken dan zij nu is. De afdeling Bergen der U.V.V. hield vrijdagmiddag 29 maart haar jaarvergadering in de serre van De Rustende Jager. De pre sidente mevr. A. Huygens Bruinzeel opende de vergadering. In het afgelopen jaar is veel werk verzet in de vorm van kleinwerk en diensten. Dit jaar was er ge lukkig geen rampwerk te verrich ten. Om echter in noodgevallen paraat te kunnen zijn zal een cur sus algemene hulpverlening ge houden worden. Het is verheugend dat ook jonge mensen tot de U.V.V. toe treden. Het blijkt dat de nuttige leden vaak boven de 65 jaar zijn. Zij staan dichter bij de bejaarden in het werk en vormen een goede schakel tussen jong en oud. Mevr. Van Son, die reeds van af het begin der afdeling be stuurslid was, is verleden jaar als zodanig afgetreden en in maart van dit jaar tot erelid van deze afdeling geïnstalleerd. Zij is en blijft nog hoofd van de naai- en breidienst. De U.V.V. heeft dit jaar een nieuwe tak van dienst geopend n.l. de Vriendendienst. Hieraan bleek grote behoefte te bestaan. Waar dit nodig blijkt worden de gevallen in goede harmonie aan de geëigende verenigingen door gegeven. De kas werd, als gewoonlijk, in orde bevonden. Bij de bestuursverkiezing werd mevr. W. L. van Alphenv. d. Valk herkozen en mevr. M. PrinsKeizer gekozen in de plaats van mevr. Grondsma Blaauw, die zich niet herkiesbaar had gesteld. Na de vergadering was er ge legenheid de resultaten van han denarbeid van zieken en bejaar den te bewonderen, evenals het mooie postzegelalbum met een volledige collectie kinderzegels, die in de afgelopen dertig jaren zijn uitgegeven. Dit album was een geschenk voor mevr. M. BrugmanScholten, haar met dank en waardering voor haar dertig jaren trouw medewerken aan de verkoop der zegels toe gezonden. Vrijdagmorgen 5 april had de feestelijke opening plaats van de geheel gemoderniseerde slagerij Dorpsstraat 52, waarin voorheen de heer Koning zijn zaak dreef. De nieuwe eigenaar, de heer P. Klaver, die uit een slagers familie afkomstig is. heeft als het ware vanaf zijn jeugd in het vak gezeten en is er mede opge groeid. Het behalen van de ver eiste diploma's ging hem gemak kelijk af en zo zien wij hem dan in een slagerij die licht en vrolijk aandoet en waar een moderne toonbank de klanten het vlees laat zien, zodat zij kunnen aan wijzen wat zij hebben willen, zonder het vlees zelf te kunnen aanraken. Aan hijgiène is bij de inrichting van deze winkel goed gedacht. Een keur van uitgezochte verse vleeswaren was in de win kel in de etalage tentoongesteld, terwijl voor vleesconserven en enige fijnere vleeswaren een uit gebreide collectie van waren uit Zwanenburg's Fabriekenn te Oss aanwezig waren. Deze firma, die niet alleen in ons land, maar ook in België en in Engeland haar fa brieken heeft, is wijd en zijd be kend om de prima waar die zij fabriceert. Zwanenburg maakt wat smaakt is haar devies, en zij stelt er een eer in dit in alles te handhaven. Vandaar dat de Zwanenburg-artikelen alleen in de betere zaken verkrijgbaar zijn. Wij wensen de heer Klaver van harte geluk met zijn intrede in de Bergense zakenwereld en wensen hem tevens veel succes toe. Calvé-Producten Conserven-Zuivelproducten NIEUWE LEIDER Naar wij vernemen zal de lei ding van Bergen's Klein Vrou wenkoor worden opgedragen aan de heer Klaas Venneker, leerling van de heer Corn. Jonker. MINJON De Minjonafdeling Bergen vierde zaterdagavond 6 april feest in de zaal van Nieuwendijk ter ere van haar driejarig bestaan. Er werd een aardig programma opgevoerd, waarbij het leeuwen aandeel op de meisjes neerkwam, die zich daarbij dapper weerden. Jammer dat het programma niet vlotter werd afgewerkt en de poms onvermijdelijke wachttijden niet met muziek gevuld werden. Enfin, al doende leert men. WOISKY EXIT De zaak van de heer Max Woisky aan de Bergerweg zal deze zomer hoogstwaarschijnlijk gesloten blijven. De heer Woisky is voornemens een tournée door de Ver, Staten te gaan maken, zodat hij ook uit de radiowereld in ons land verdwijnt. DE OUDE PRINS Vrijdag 29 maart werd in hotel ,,De Oude Prins" een drive ge houden tussen de klaverjasclubs ,,De Oude Prins" te Bergen en „Het Klavertje" te Alkmaar. De heer Schekkerman Sr. heette de aanwezigen welkom en sprak zijn voldoening uit over het feit, dat tussen de beide clubs steeds goe de relaties hebben bestaan. Hij sprak de hoop uit, dat deze wed strijd ertoe mocht bijdragen, de banden wederzijds te versterken, zodat deze ook voor de toekomst in stand zou kunnen blijven. De wedstrijd werd met animo ge speeld en had een goed verloop. „Het Klavertje" behaalde 39897 punten en „De Oude Prins" 37378 punten. De finale is be paald op 26 april te Alkmaar. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN „De Bergenaar" In het handicap-tournooi „De Bergenaar" heeft Swaag, na een spannende finale tegen Feld, ge zegevierd. Feld ging in deze be slissende partij goed van start en had na tien beurten de leiding met 8045. Na twintig beurten was de stand 115106. Toen had Swaag dus zijn achterstand bijna ingelopen. Het beslissend keer punt viel in de 22e beurt. Feld miste na 16 caramboles met een zeer gunstige positie rakelings. Swaag maakte hierop een serie van 36, zijn hoogste in dit tour- nooi. Tot het einde bleef het ver loop uiterst spannend. Nadat de stand 162163 was bereikt, met Swaag nog 1 beurt tegoed, maak te deze de resterende 12 caram boles, die hem scheidden van de overwinning. Swaag mag dus dit jaar de wis selbeker als een trofee bewaren en trachten er het volgend jaar opnieuw beslag op te leggen, dochhet biljarten in het al gemeen is een wisselvallig spel en in het bijzonder in handicap-tour- pooien. Dit heeft de kampioen van het vorig jaar, De Vries, on dervonden. Hoewel zijn algemeen jmoyenne (8,21) dit jaar 1,70 ho ger was dan vorig jaar an zijn hoogste serie nu 81 was, ge scoord in een partij, die hij met een moyenne van 16,67 won, moest hij zich ditmaal tevreden stellen met de 4e plaats. Naar verhouding leverde De Vet de beste prestatie. Hij is de enige die van Swaag gewonnen heeft en van Boendermaker won hij zelfs met een partijmoyenne van ruim 8. Mede door deze goede resultaten bereikte De Vet een algemeen moyenne van 4.88, voor zijn klasse een uitstekende prestatie. Na afloop werd de kampioen door diverse personen gefelici teerd en gehuldigd, terwijl tot de familie Tilstra en „superarbiter" Boltjes speciale woorden van dank en waardering werden ge richt. De eindstand van het tour- nooi is: 1. J. Swaag (175) 5.39 36 10 2. H. Elzinga (200) 8,59 70 8 3. P. Feld (175) 6 03 58 8 4. W. de Vries (200) 8,21 81 6 5. B. W. de Vet (140) 4,88 24 6 6. C. Boen dermaker (250) 9,01 82 4 7. D. Tilstra (160) 4,34 23 0 Woensdag 27 maart werd door de heer A. J. Wittebrood, Grosco- kruidenier aan de Jaap Weyand- weg. een demonstratie-avond ge houden in hei T. en O.-gebouw, waar de Maggi-produkten, en die van de N.V. Fenix te Zwolle, benevens deze van de N.V. J. Meester te Wijhe werden gede monstreerd door diverse verte genwoordigers dezer firma's. De huisvrouwen in Tuin- en Oost dorp, die in de verstreken jaren hebben ervaren, dat er op deze demonstraties altijd wel iets te leren valt waarmee men zijn voor deel kan doen, hadden de zaal tot de laatste stoel bezet. Ter introductie werd aan elk der aanwezigen een kopje koffie, gezet van Nescafé, aangeboden, vergezeld van een verpakt koekje uit de Enkhuizen fabrieken. Mejuffrouw Postma, de demon- stratrice der Maggi-fabrieken, wees er haar gehoor op, dat men, om het volle genot van Nescafé te genieten, de Nescafépoeder, welke men in het kopje gedaan heeft, met kokend water moet be gieten, totdat het kopje halfvol is; daarna voegt men er de melk bij. Het resultaat is een verrukkelijk smakende kop koffie. Vervolgens liet zij de tien ver schillende soepen die de Maggi- fabriek maakt, stuk voor stuk de revue passeren, waarna zij de Maggi-aroma besprak. Een der aanwezige dames merkte op, dat zij gewoon was een paar druppels aroma door de stamppot te doen, wat de smaak van dit voedsel zeer verbeterde. Ook een druppel op de snede brood voor een kind, zal de eetlust bevorderen. Een kopje groentesoep, dat aan de aanwezigen werd gepresenteerd, stelde elk hunner in staat over de smaak en de kwaliteit dezer soep te kunnen oordelen. De vertegenwoordiger van de N.V. Fenix kwam met het was middel Abro dat de vaatwas doet, zonder dat de huisvrouw zich be hoeft in te spannen, want wan neer men het wasmiddel met het water gemengd heeft, kan men er de vaat in laten staan en na enige tijd de borden, schotels, kopjes enz. er uithalen en deze nat en wel op het, aanrecht zetten, zon der ze te drogen. Zij worden dan vanzelf droog. Behalve voor de vaat is Abro te gebruiken voor geverfd houtwerk, voor glazen ruiten, ook voor die van uw auto, voor tegels, sanitair, voor de fijne was, voor tapijten, nylons en wol len dekens. De gebruiksaanwij zing leert U hoe men het moet doen. „Is Abro ook geschikt als haarwasmiddel"? wer 1 er ge vraagd, en het antwoord luidde: „Men kan er desnoods het haar mee wassen, maar het ontvet het haar te Sterk." Voor haarwas middel heeft deze fabriek een apart middel: Fambro, de familie shampoo geheten, een volmaakte alkali-vrije shampoo, die evenals Abro, het voordeel heeft, niet duur te wezen. Een royale flacon bevat voldoende voor dertig was singen. Een derde wasmiddel is Azon, om alles bacterie-vrij schoon te krijgen: de was, de handen, ook om de aanslag in theepotten en koffiekannen te verwijderen, de ziekenkamer te desinfecteren, het sanitair te reinigen, de put van de reuk te ontdoen, de melkemmers te reinigen, ja men kan er zelfs een kunstgebit mede schoonma ken! Dit zijn een drietal artikelen van de vele die de N.V. Fenix maakt, doch zij zijn van belang voor iedere huisvrouw. Door de verpakking eenvoudig te houden, is onnodige duurte vermeden. De N.V. Meester stamt af van een slagersgeslacht in Wijhe, dat reeds in 1847 zijn bedrijf is be gonnen. Het vee, dat aan de JJsselstreek opgroeit, onverschil lig of het koeien of varkens zijn, is wat zijn smaak betreft, het beste van Nederland. Deze om standigheid heeft er toe bijgedra gen, dat ook buiten Wijhe voor de N.V. Meester een klanten kring ontstond, die zich geleide lijk uitbreidde. Tientallen van jaren heeft men zo voortgearbeid en eerst na de laatste oorlog is men er toe over gegaan van het medium der reclame gebruik te maken. Een uitgezochte collectie vlees waren was in de zaal aanwezig om de aanwezigen te laten zien en proeven wat de N.V. Meester maakt. Dat dit in goede aarde viel, bleek aan het slot der de monstratie, toen een drietal da mes het podium betrad om hun dank te betuigen. Afgewisseld werden deze de monstraties door het vertonen van een viertal films, waaronder twee van Joop Geesink's Dolly- wood, benevens een tekenfilm. Dieven als musici, die de zaal deed schudden van het lachen. Aangezien het ditmaal de vijf- en-twintigste demonstratie was, door de heer Wittebrood georga niseerd, schreed in de pauze tus sen de demonstraties, plotseling de jonge goochelaar BASTA, in witte linnen jas en met de witte koksmuts op het hoofd, door de zaal en ging recht op het toneel af. Op het toneel stond een tafel waarop een gasstel was geplaatst, benevens enkele zakjes met bak- ingrediënten. Hij verzocht een tweetal dames uit de zsal bij hem te komen en vroeg hen iets te willen bakken. Een metalen pan netje met een steel werd door hem omhoog gestoken, zodat elk kon zien dat er niets in zat, onder de uitroep: „Hier moet het van ko men!' Hij verzocht daarna de ene dame de ingrediënten voor het bakken van een cake in het pan netje te doen, waarna hij de stof fen met een lepel omroerde. Ver volgens ontstak hij het gasstel men zag de vlam hoog opslaan, waarna hij hem temperde om er daarna de pan met inhoud op te plaatsen, en deze met een deksel te sluiten. De andere dame werd verzocht koekjes te bakken en de ingrediënten daarvoor met een lepel in een bus te scheppen. Na dat deze massa eveneens was om geroerd, werd het deksel op de bus gedaan en vervolgens werd zij in een lange goudkleurige buis gestopt, die op de tafel stond. En nu begon het. Een doek werd over deze buis gespreid, met een stokje werden enkele be wegingen gemaakt, en terwijl de rechterhand de doek wegrukte, greep de linker naar het te vuur staande pannetje, lichtte het dek sel eraf en liet aan de verblufte toeschouwers een mooie, bruin gebakken cake zien. „Die is voor U mevrouwsprak de gooche laar. Zich omwendend plukte hij het bovenste deel van de lange, goudgele buis en hield een bus in zijn handen, die na geopend te zijn, vol met koekjes bleek te wezen, welke hij aan de andere dame aanbood. Maar nog was hij niet aan zijn laatste truc, want hij nam thans een stuk geribbeld karton, hield het in beide handen omhoog, zo dat iedereen kon zien wat het was, draaide het daarna in zijn handen om, opdat men ook de achterkant kon aanschouwen, en rolde vervolgens het stuk karton op. Toen klopte hij tegen de al dus ontstane buis, stak dan een paar van zijn vingers in de holte en trok er langzaam een prop aan een steel uit, die hij in zijn hand hield om er daarna mee heen en weer te schudden, zodat er voor de ogen der verbaasde toeschouwers een prachtig bou quet van fraaie kunstbloemen ontstond, dat hij aan de heer Wittebrood aanbood ter ere van het zilveren demonstratie-jubi leum. „Mogen er nog velen vol gen", sprak hij. Het daverend applaus dat op deze truc volgde was het beste kenteken, dat goochelaar BASTA zijn reputatie in Bergen heeft ge vestigd. De opvoering voor de B-leden van de Kunstkring op 9 april is verzet op vrijdag 12 april. Door het Nieuw Nederlands Toneel zal dan worden opgevoerd het stuk: Lieve Schim door Mel- chior. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m, Voor de grote keuken: Telefoon K 2200-3333 b.g.g. 3014 SS WORDT LID van het Opgave: Boender- makerweg 23, Bergen Telefoon 2818 Ingezonden;" mededeling Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent BERGEN 14 april Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 14 april Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1