UeehUad ft ft Tropen adel Goede Vrijdag - Pasen RONDOM AFRIKA T* en O* Tropen adel JUeue ScUitn BERGEN Centrale Agenda voor GERRITSEN Intieme Avond A PARKHOTEL De Oude Prins w W |f|f«WlrVrfr VRIJDAGfl9 APRIL 1957 34e JAARGANG No. 16 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Maandagmiddag 8 april sprak de heer Figée in de bioscoopzaal van De Rustende Jager, voor de Ver. van Huisvrouwen over een reis die hij per schip gemaakt had rondom Afrika, en vertoonde daarvan mooie dia's. De reis ging van Rotterdam naar Las Palmas, een olietankstation. Op het eiland is het huis waar Columbus woon de in de oude woonstaat gehou den en te bezichtigen. Van Las Palmas gaat het langs het Britse eilandje Ascension, dat geheel militair gebied is en dus niet voor toeristen toegankelijk, naar St. Helena. De hoofdstad James town is als in een kloof vastge klemd en met een stenentrap van 690 treden met de garnizoens- wijk op de berg verbonden. Dat is 'n hele klim, maar de kwajon gens daar kennen een snelle ma nier van afdalen nl. liggende op de twee leuningen dwars over de trap en dan roetsj naar bene den. Tegenliggers, die moeizaam omhoog klimmen, moeten maar duiken voor de naar beneden glijdende rakkers. Op dit Britse eiland ligt het huis van Napoleon, eigendom van de Franse vereniging Vrien den van Napoleon.'' De volgende havenplaats is Kaapstad, dat op een schier eiland ligt aan de haven, die naar het noordoosten gekeerd is, op de achtergrond de Tafelberg met zijn eigenaardige platte top. Port Elisabeth was in 1820 de invoerhaven van militairen, maar thans ^en grote industrieplaats met grote flatgebouwen en par ken. Een bezienswaardigheid is er het Slangenpark". Durban heeft een mooie, grote, natuurlijke haven. Men kan daar nog in een rickshaw rijden, waar bij de mens als trekdier dienst doet. De stad telt een groot aan tal Brits Indiërs, die er nog hun eigen klederdracht dragen, wat aan de vroege ochtendmarkt,. die in ongeveer twintig grote hallen gehouden wordt, een kleurig aanzicht geeft. Lourengo Marquez, in Portu gees Oost Afrika, is de transito haven voor Transvaal, evenals Beira dit is voor Rhodesia en Dar-es-Salam voor Tanganyika. Van Mombassa naar Port Flo rence aan het Victoria Meer loopt een trein dwars door de wildernis. De aanleg heeft heel wat mensenlevens gekost. Hier ligt ook het groot wildgebied, dat door vele toeristen bezocht wordt. Aden is een olietankstation. Zandstormen, uit de er achter liggende woestijn, teisteren soms de stad Karavanen uit 't achter land voeren er hun producten aan. De stad heeft nog een scheepswerf waar de Arabische schepen naar oud en heel sierlijk model worden gebouwd. Port Soedan, halverwege de Rode Zee heeft onderwatertui- nen. In Suez gaan we van boord om via pyramide en sfinx naar Cairo te trekken en daar natuur lijk het museum met zijn vele Egyptische schatten te bezoeken. Van Port Said gaat het naar Genua waar een bezoek wordt gebracht aan het beroemde Cam- po Sancto en uitstapjes naar de Italiaanse Rivièra. Marseille toont ons zijn grote Domkerk voor 8000 mensen en het grote flatgebouw van de ar chitect le Corbusier, ,,La citée" woonplaats voor 300 gezinnen. Langs Gibraltar wordt de Mid dellandse Zee uitgevaren en koers oezet naar Rotterdam. Donderdagavond 4 april hield de heer P. Timmerman voor de buurtvereniging T, en O. een lezing met dia's over Noorwegen en Finland. De reis door Noor wegen maakten we in de Duin streek al eens eerder met hem en zullen we deze dus niet herhalen. Voor de Finse kust liggen de Alands eilanden een veel omstre den eilandengroep, welke thans Fins grondgebied is. De bewo ners van deze mooie eilanden be_ zitten de grootste izeilvloot ter wereld. Nog in deze tijd varen zij met hun grote driemasters naar Australië om er graan te halen. De eilandbewoners leven van visvangst en zeevaart. Helsinki, de hoofdstad van Finland is een mooie, moderne stad, met wonderlijke kerken tengevolge van de diverse bezet tingen, die het land gehad heeft voor het vrij werd. Men vindt er een prachtig stadion en grote flatgebouwen. Het land zelf is enorm uitge strekt en telt 60.000 meren, waar de bewoners der vele eilandjes in voor- en najaar, als het ijs nog niet sterk genoeg is, volkomen geïsoleerd leven. Het klimaat is er 's winters vrij koud, maar zomers is het er heerlijk warm. Driekwart van Finland is bosgebied en Finland levert be ter en dikker hout dan Noorwe gen en Zweden. In het Noorden wonen de Lappen, een nomadenvolk, dat zich vroeger van grenzen niets aantrok, maar hun kudden overal volgde. Thans tracht men de Lappen door landbouwvoorlich ting aan épn woonplaats te bin den. Langs de kust van Finland, waar 10% van de bevolking leeft, wordt Zweeds gesproken, verder spreekt men er Fins, een taal, die aan het Hongaars ver want zou zijn. De Finnen zijn een hoogstaand volk, beschaafd en gastvrij ondanks dat het land zo arm is. De grote volksverhui zing, waarbij 400.000 Kareliërs naar Finland vluchtten toen deze rijke landbouwstreek Russisch grondgebied werd, stelde de Fin nen voor grote problemen. 400.000 mensen werden toege voegd aan een volk van 4.000.000 en moesten daar opnieuw een be staan vinden. Alle Kareliërs heb ben thans weer een eigen bedrijf, doordat de Finnen elk een deel van hun bedrijf afstonden. 98% van de bevolking is er Luthers. Men is er over het algemeen zeer gelovig, maar niet kerks. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN EIST NU Tot de burenplicht behoort in dit dunbevolkte land, niet alleen het helpen bij ziekte en geboor te, maar ook het soms wekenlang onderdak verschaffen aan school kinderen, die anders geen school zouden kunnen bezoeken. Het kind wordt alléén naar school gestuurd, soms een paar dagen ver, en de ouders vertrouwen er op, dat het wel onderdak zal vinden bij verre buren of bij een andere schoolmakker. Op school wordt de warme maaltijd ver strekt, die gekookt wordt door de meisjes van de 7e en 8e klasse. Alle kinderen eten op school. In dit grote land is het leven hard en zwaar. Alle arbeid rond de boerderij evenals het verbou wen van aardappelen en groen ten is het werk der vrouwen. De mannen trekken voor weken en maanden de bossen in voor het zware werk aldaar. Daarbij ge voegd de grote eenzaamheid is het te begrijpen dat 't drankmis bruik er zo groot is. Het destil leren van drank is een staatsmo nopolie, en de gehele opbrengst der accijnzen op de drank wordt gebruikt tot bestrijding van het drankmisbruik, dat vooral in de felle winterkoude een groot ge vaar vormt. Sport wordt zwaar gesubsidieerd, want de gezond heid is in zo'n land een enorm grote factor in de strijd om het bestaan. Finland heeft in de laatste oor log zeer veel geleden. Toen de Duitsers er weg moesten trekken, pasten zij in het noorden de tac- Uw proeven wordt smullen Uw smullengezondheid! NATUUR-MARGARINE Zó uit de Natuur. Lichter verteerbaar. Smeuïger. Smakelijker. tiek der verschroeide aarde toe, waardoor in het Lappengebied van Finland 90% van de huizen èn de bossen platgebrand wer den. Alles is echter weer her bouwd en aangeplant. Evenzo is door een geweldige krachtsin spanning van het gehele volk de zware oorlogsschuld afbetaald. Het grensland tussen Finland en Rusland is een kaal gemaakte strook gronds met mitrailleurs nesten. Een volk van 4 miljoen mensen verloor in de oorlog van 19391940 25.000 mensen en de oorlog van 19401945 kostte 60.000 doden en 45.000 invali den. FA. W. BURGER Vrijdag 12 april werd voor de B-leden van de Kunstkring een opvoering gegeven van het blij spel in drie bedrijven van Jac ques Deval (.Lieve Schim", de geschiedenis van een vrouw, die op reis in Egypte, volgens een krantenbericht, aldaar is ver dronken. Wanneer zij in levende lijve bij haar tante bij wie zij met haar man inwoont, terugkeert, beweegt haar tante haar, daar te blijven als schim, welke rol zij uit wanhoop op zich neemt. Manlief, die voor haar vertrek voor de bekoorlijkheden van een bakkersdochter, die bij hem als secretaresse werkt, is bezweken, ziet zich thans tussen twee vrou wen geplaatst, want de schim die zich eerst door haaj stem heeft aangekondigd, verschijnt tenslotte ten tonele, doch hij durft haar niet aan te raken, uit vrees dan eveneens een schim te zullen worden. Tenslotte neemt hij een heroische beslis sing en komt alles nog terecht zoals het behoort. Dit stuk werd voortreffelijk gespeeld, Magda Janssens was uitstekend als tante Olga, terwijl Guus Hermes als de gehuwde neef, heel goed spel te zien gaf. Bep Dekker, zijn vrouw, speelde haar moeilijke rol op voortreffe lijke wijze, terwijl Annie v. d. Vorstenbosch de bekoorlijke se cretaresse op goed gespeelde wijze uitbeeldde. Ook Nol Stanowsky als de dokter en Frans Koppers als de huisknecht, gaven eveneens goed spel te zien, getuige het applaus dat aan het einde van het stuk uit de volle zaal voor de spelers opklonk. De Kunstkring heeft met deze opvoering weder een groot suc ces geboekt. PONY GEBOREN In de stal van de heer J. Hoekstra aan de Jan Apeldoorn- weg werd verleden week een kleine pony geboren, die nadat zij door de veearts was ingeënt met de moeder in de wei aan de overkant van het voormalige tramspoor loopt te dartelen. De moeder, Hertha van Oegst- geest is een stamboek-Shetland pony, de vader is Izak van An- delot, eveneens een stamboek- Shetland pony. Beide ouders hebben bij keuringen prijzen be haald. De jonggeborene is iets hoger dan een halve meter, zij is zwart van kleur met witte voetjes en beentjes en heeft een wit zadeltje op de rug. Ik zou de besturen onzer Ber gense verenigingen nog eens vooral willen aanbevelen ge bruik te maken van de moge lijkheid die het gemeentebestuur geopend heeft een centrale agen da voor bijeenkomsten, verga deringen, uitvoeringen, enz. te vormen. Wanneer de secretarissen van organisaties als vaste gewoonte aannemen zodra een avond belegd is dit te melden aan telefoon no 2500 (gemeentehuis) en ook vooraf te informeren bij dat nummer welke avonden nog ,,vrij" zijn, zullen de verenigin gen daar zeer mee gebaat zijn, daar zij dan eikaars bezoekers niet meer zullen wegzuigen. Een agendabureau kan alleen maar voldoen wanneer alle verenigin gen hieraan meewerken. En wanneer men dit doet zal men ervaren welk een groot nut het heeft voor het verenigingsleven. Verwaarloost dus deze jinstel- ling niet en laat Uw medewer king er aan niet geleidelijk ver slappen. Het gemeentebestuur wil dit agendabureau vanzelfsprekend slechts handhaven als er volledi ge medewerking aan gegeven wordt. Uitdrukkelijk vestig ik er nog de aandacht op, dat de bedoe ling van het gemeentebestuur in deze uitsluitend is het verlenen van service aan de verenigingen. Derhalve laat het gemeentebe stuur de verenigingen volledig vrij hiervan gebruik te maken en bemoeit zich niet met onderlinge afspraken en/of regelingen van de verenigingen zelf. De burgem. van Bergen N.H., Dr. W. Huygens. UURWERKEN WEG OVER DE TRAMBAAN Bewoners van de Van Pelt- laan hebben een bezwaarschrift gericht tot het gemeentebestuur over het intensieve verkeer over deze laan, waardoor scheuren in de muren en in de plafonds der huizen gaan ontstaan, terwijl het geraas van het verkeer oorzaak dreigt te worden dat zij hun hui zen in het seizoen niet of al thans in mindere mate aan de zomergasten zullen verhuren. Het begint dus tijd te worden dat de weg over de trambaan er komt. De Blauwe N.V. organiseerde op 4 april een intieme avond in de zaal Nieuwendijk. D)e heer Schuil opende de bij eenkomst met een woord van welkom en wees er op dat men ietwat vrij zou zijn van het pro gramma. Het K.J.V.O. meisjes koor, dat slechts korte tijd be staat heeft reeds goede resulta ten behaald. Zo ook deze avond. De liederen die door deze jonge dames ten gehore werden ge bracht, worden merkwaardig zuiver gezongen Het was een genot er naar te luisteren, en we hopen dit selecte koortje nog vaker te mogen horen. Het Berger Trio gaf daarna enige stukken muziek ten beste die zeer in de smaak vielen. Vervolgens sprak de heer Jan Duiker, chef de bureau van 't Hosanna, 't gejuich is verstomd. De vrienden vluchtten heen. De Heer badt in Gethsémanéalleen „Vader, als het mogelijk is, Deez' beker ga voorbij; Maar niet wat Ik wil, maar Uw wil, Uw wil geschiede aan Mij." Onschuldig, dupe van 't verraad» Moest Hij het schandhout dragen, Bespuwd, gemarteld en gehoond, Verdroeg Hij alle plagen. Waarom? waarom is dit geschied? Tragedie aller tijden, Waarom moest Hij, die Liefde was, Zo bitter, bitter lijden? Waarom? God geeft de mens geen rekenschap, Maar 't Wonder is geschied: Op 't Kruishout, t eind der aardse strijd, Doet Hij de dood teniet, Want schoon verrijst het Grote Licht, Paasmorgen breekt weer aan, Juicht mensen juicht en dankt nu God, „Christus is opgestaan!" Maartje N. Zwaan J Volksonderwijs over de drink gewoonte in onze tijd. Voor dronkenschap is in onze tijd geen plaats meer. Men spreekt wel van een verdorven jeugd, doch de ouderen dienen het voorbeeld te geven, da.t het niet zover komt. Tot slot van deze avond sprak de heer C. Figée aan de hand van een reeks prachtige kleu rendia's uit Zwitserland. Oos tenrijk en Italië over wat daar te zien is. De spreker toonde zich een uitstekend fotograaf, die zowel het landschaps- als het stedenschoon wist vast te leg gen in een serie van uiterst fraaie beelden. Zulk een intieme avond is een goede vorm van propaganda in kleine kring. Onder grote belangstelling werd het Parkhotel zaterdagmid dag 13 april heropend onder de nieuwe directie van de heer J. H. Woudstra en echtgenote. In de feestelijke omlijsting van een honderdtal bloemstukken, voor zien van goede wensen, ontvin gen zij hun gasten, die op deze middag ook afscheid kwamen ne men van de heer A. H. van Linge en echtgenote, onder wier leiding dit hotel zich als seizoenbedrijf sinds 1947 een zeer goede naam verwierf. Het hotel heeft bij deze wisse ling van directie geen in- of uit wendige veranderingen onder gaan. Wel is dit het geval wat de exploitatie betreft, het zal nu nl. permanent geopend zijn en zo dus het gehele jaar door ter beschikking staan voor sociëteits leven, partijen, diners, bridgedri ves, vergaderingen enz. Voorlopig zal gedurende de weekends de bekende pianist, de heer Peet Peters, de musicale en tertaining verzorgen en zo een rustige, prettige sfeer mede op bouwen. Het ligt in de bedoeling ook gedurende het seizoen, wat dit betreft, een oase van rust te zijn voor de gasten en de pas santen. voor wié in dit restaurant volop dinergelegenheid zal zijn. Zeer zeker is er in Bergen nu M. VELDMAN en in de toekomst het gehele jaar door plaats voor een hotel-res taurant van dit gehalte. Op 13 april werd in hotel De Oude Prins de grote eieren- drive gehouden, waaraan 92 deelnemers hun krachten be proefden. De heer G. Schekker- man Sr heette de aanwezigen welkom en drukte zijn genoegen uit over de opkomst. Verder hoopte hij dat er op sportieve wijze gespeeld zou worden. Na een intensief gespeelde wedstrijd was de uitslag als volgt: pr. pnt. 1 O. Kers-Tromp 5719 2 Fam. Boot 5509 3 Snijders-Klaarenbeek 5257 4 Spijker-Kramer 5221 5 Wit-v. Vegten 4932 6 De Waard-Michels 4801 7 Fam. Duinmeyer 4742 8 Fam. Kuitwaard 4696 9 Burgering-mevr. Jol 4662 10 Nibbering-mw. Vegten 4656 De marsenprijs werd verdeeld onder de fam. Boot en de heren Spijker en Kramer, die elk 5 marsen hadden. De troostprijs viel ten deel aan mevr. Schou- ten-Fleumer, die als laagste 3187 punten behaalde. Er waren drie honderd eieren beschikbaar wat menigeen ver rast deed kijken vanwege het grote aantal. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl. Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan'i Boekhandel, Stationsstr., Tel, 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1 45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. WORDT LID van het Opgave: Boender- makerweg 23, Bergen Telefoon 2818 (Ingezonden mededeling) - V 'IT-jjgfï 'f Voor de grote keuken: Calvé-Producten Conserven-Zuivelproducfen Telefoon K 2200-3333 b.g.g. 3014 GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Zil[a Pleet Telefoon 2778 BERGEN 21 en 22 april Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 21 en 22 april Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1