ft ff Bejaardencentrum „Elkshove" Jkmes.Ttr.e.huid? TIEN JAREN „DE HAAF" PUROL PASEN GERRITSEN Park-Hot el De Geleidehond VRIJDAG 26 APRIL 1957 34c JAARGANG No. 17 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Zaterdagmiddag 27 april s middags van 3 tot 5 uur zal er voor belangstellenden gelegen heid bestaan om het bejaarden centrum Elkshove te bezichti gen. Het gebouw waarin het centrum gevestigd is, heeft het uiterlijk van een gewoon woon huis, en is ontworpen door de Amsterdamse architect J. C. de Vries, die daarmede een werk stuk heeft geleverd, dat zowel voor Bergen als voor hemzelf tot grote roep aanleiding zal ge ven. Gebouwd is het door de aannemer C. de Geus en Zn te Broek op Langendijk, geschilderd werd het in fraaie kleuren door de heer F. J. Kamp te Bergen; P. Oudes te Bergen zorgde voor de verlichting en de firma Er- kamp uit Alkmaar voor de cen trale verwarming. Het huis bestaat uit twee vleu gels; het bezit behalve de begane grond één verdieping. In de éne vleugel vindt men 13 een-per- soons kamers van 3x4 meter; in de andere helft treft men 5 een-persoons en 5 twee-persoons kamers die 3x5 meter of \x/2 x 5 meter oppervlakte bezitten. Verder vindt men gelijkvloers 2 ziekenkamers elk met 3 bedden voor patiënten, die op hun ka mer moeilijk verpleegd kunnen worden. Op de eerste verdieping is op de gangen ruimte uitge spaard voor twee conversatie hoekjes, waar bewoners die zich in intieme sfeer met elkaar wen sen te onderhouden, kunnen gaan zitten en al converserend van het uitzicht genieten. 't Is thans nog vrij vlak rond om Elkshove, men heeft er nog een vrij en ver uitzicht; straks als daar langs de aangelegde wegen villa's gaan verrijzen, zal dit wel anders worden, doch de tuinarchitect P. Neven uit Gro ningen is reeds bezig met zijn werk om te zorgen dat bomen en parken-aanleg een fraai uit zicht zullen blijven waarborgen. Door de hoofdingang het ge bouw betredend, komt men in een hal, die een fraai stukje ar chitectuur is. Van diverse zijden komt het licht er binnenvallen. Onder de trap die naar de ver dieping voert, is een mooie plan tenbak geplaatst. Hierin kunnen de bewoners die er lust in heb ben, de planten verzorgen. Rechts van de hoofdingang vindt men de kamers van de ad ministrateur, de heer J. M. Brou wers, die van de beginne af als secretaris van het comité voor bejaarden heeft gewerkt, en die in de loop der tijd een specialist is geworden zowel wat de pro blemen van het bejaardenvraag- stuk betreft, als wel omtrent al les wat met onderhoud, inrich ting en meubilering van het ge bouw te maken heeft. Zijn „kan toor'' zullen we maar zeggen, dient tevens tot vergaderzaal van het bestuur en als ont vangstzaal voor gasten, die in te groot aantal zijn opgekomen, dan dat een der bewoners hen op zijn kamer zou kunnen ont vangen. GOUD Keert men in de hal terug dan vindt men ter linkerzijde twee kasten als garderobe en verder een deur, die toegang geeft naar de biljartzaal, waar een nieuw en compleet biljart tot spelen uitnodigt en vanwaar men door een andere glazen deur in de gezellige eetzaal komt, waar tal rijke tafeltjes met moderne stoe len er omheen geschaard, gele genheid geven de maaltijden te nuttigen. Van de eetzaal komt men in de erker, waar een aan tal gemakkelijke stoelen de be zoeker nopen eens even te gaan zitten om van het fraaie uitzicht te genieten. Maar ook in de eetzaal is wat te zien: een ama teur uit Bergen bouwde daar voor de bewoners een fraai aquarium. De fraaie vloerbe dekking, de zachte tinten der verf, waarmede alles geschilderd is, doen weldadig aan en het is geen wonder dat 's morgens door vele bewoners om elf uur gordijnen interieur de koffie gedronken wordt in deze fraaie erker. In de eetzaal denkt men ook lezingen en uitvoeringen te laten houden om de bewoners te laten voelen dat zij, ofschoon hier woonachtig, toch niet buiten het leven zijn komen te staan. Een prachtig televisietoestel zorgt er voor dat zij zulks ook nog op andere wijze kunnen ervaren. Verder levert een hypermo derne keuken, met een staf van geschikt personeel, dat het leven hier glad %n gemakkelijk voorbij gaat. De bewoners zelve zijn FA. W. BURGER dan ook vol lof over hun ver blijf hier. Wij spraken mevr. Castricum-Nanne, die pas enke le weken hier vertoefde. Tevo ren woonde zij 38 jaar in een huisje aan de Deverweg, maar zij zou niet terug willen. Een tweetal andere heren, die op hun kamer vertoefden, waren even eens zeer tevredeif en wilden evenmin terug. De bewoners hebben uit hun eigen meubelen een keuze kunnen doen om hun kamer in Elkshove aan te kle den. zodat zij ook hier met de hun vertrouwde spulletjes om zich heen wonen. Waar wandver siering ontbrak is uit de rijke voorraad van werken der Ber gense meesters een keuze ge daan, om elk die er naar ver- iangde met één of meer dezer werken gelukkig te maken. Op verschillende andere plaatsen in het gebouw kan men deze wer ken eveneens aantreffen en dient de kunst zodoende de samenle ving. Een twintigtal huisjes, die aan het centrum zijn aangebouwd een reeks van acht en een van twaalf welke reeds vanaf 15 oktober zijn bewoond, vormen een aardige afronding van het qebouw. De bewoners dezer huisjes zijn geheel zelfstandig en het ligt in het plan van het be stuur ook de bewoners van het centrum hun zelfstandigheid zo veel mogelijk te laten behouden. Het centrum is geen gesticht, geen tehuis, maar een huis waar in diverse personen woonachtig KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN zijn in onderlinge harmonie. De directrice, zr Kruijsten, streeft er naar dat alles in liefde en har monie zal geschieden en gezien haar capaciteiten is er gegronde hoop dat dit ook zo zal blijven. Sluiiingsavonc! KJ.V.0. Donderdagavond 18 april ga ven de K.J V.O.-leden hun slot- avond in de schouwburgzaal van De Rustende Jager. De meisjes koren van de K.J.V.O. onder leiding van mevr. C. Morée-Dol zongen een aantal aardige, fris se liederen. Merkwaardig is, dat, hoewel koorzang praktisch altijd onverstaanbaar is, mevrouw Mo rée-Dol al haar koren zo weet te laten zingen, dat de liederen woord voor woord verstaanbaar zijn. Een prestatie, die zelfs be roepskoren maar zelden berei ken! De K.J.V.O. huldigde haar dirigente voor het feit dat zij reeds tien jaren de meisjeskoren leidt. BERGEN 's Zaterdagsavonds en 's Zondags de gevierde Pianist-Entertainer Peet Petersen in zijn internationaal repertoire Diner a la carte Dir. H. Woudstra De Middeleeuwse klucht ,,Toe maar" werd goed gespeeld en de zaal amuseerde zich best, evenals bij het wassenbeelden spel. Ook de declamaties vonden waardering. Wat het oudere meisjeskoor zong in samenwerking met Henk Tromp, clarinet, was cultureel werk van de bovenste plank. Na de pauze cabaret-revue, eigen werk der oudere leden, waarin de parodie de boventoon Vrouwenbond N.V.V. Dinsdagavond 16 april hield de Vrouwenbond N.V.V. haar jaarvergadering in het Dorps huis. In het afgelopen vereni gingsjaar hebben verschillende activiteiten plaats gehad. 16 ok tober 1956 was er een zeer ge slaagde filmavond van de N.Z.H.R.M. Deze avond werd gegeven in samenwerking met de Bestuurdersbond Bergen- Schoorl. 13 november vond een excursie plaats naar de nieuwe bakkerij der Coöperatie te Alk maar. 4 december werd opge wekt het St. Nicolaasfeest ge vierd. 19 december werd het Kerstfeest gezamenlijk gevierd. 22 januari 1957 bracht weer een filmavond, ditmaal over de Gou den Eeuw en van het Bondsle- ven Op 22 februari was er een demonstratie met de breimachi ne. 21 maart trokken de dames naar Alkmaar om daar te ge nieten van het cabaret ,,Niet voor Vaders". Bestuursleden, die aan de beurt waren om af te treden werden allen met algemene stem men herkozen. EERLIJKE KLEDING voerde, maar waar ook het ge ven van goede muziek door hen terecht aangedurfd werd. Vooral de jeugd in de zaal genoot, ter wijl menig oudere glimlachend terug heeft gedacht aan de tijd, waarin hijzelf de kinderschoenen ontwassen was, en de rijpheid nog niet bereikt had en toen ook met beide handen naar de paro die greep. 1 MEI VIERING De leden van de P.v.d.A., N.V.V., Stem des Volks en V.A.R.A. zullen 1 mei 's mor gens om tien uur bijeenkomen bij de Dr Blokbank (hoek Jan Ol- denburglaan-Breelaan) teneinde gezamenlijk naar de begraaf plaats te gaan. (Voor de eigen lijke feestviering zie men de an nonce.) f. Zaterdag 30 maart werd in de bioscoopzaal van De Rustende Jager een aanvang gemaakt met de feestelijke viering van het tienjarig bestaan van het neder- lands-hervormde vormingscen trum De Haaf, waaraan door verschillende belangstellenden werd deelgenomen. Onder de aanwezigen merkten we op de Commissaris der Koningin in Noordholland, Z. Exc. Dr M. J. Prinsen en echtgenote, de Ases- sor der Generale Synode der Ned. Herv. Kerk. verschillende predikanten en kerkeraadsleden, met hunne dames en talrijke par ticulieren. Aangevangen werd met de weergave op gramofoonplaat van een Frans koor, dat een moder ne psalmbewerking ten gehore bracht, terwijl daarna zowel bij 't begin als bij het einde der bij eenkomst psalmgezang in het Hollands werd gezongen. Verder werd het psalmgezang door de aanwezigen afgewisseld met het zingen van psalm 100 in de bewerking van Michel van der Plas. Ds J. H. Klein Wassink sprak de feestrede uit, waarin hij o.a. zei, dat men tien jaren geleden met het werk was begonnen. Men was uitgetrokken als Abraham, zonder te weten waar men komen zou. Het was een werk als een apostolaat nl. het uitdragen van de schat der kerk van degenen, die arm zijn ge worden aan geloof en geluk. De Haaf beproeft allen te dienen, die door De Haaf gediend willen zijn. En dat werk is in deze tien jaren in gestage groei voortge gaan, zelfs in het onkerkelijk Noordholland, zodat niet alleen in de kerkelijke bladen, maar zelfs in de z.g. neutrale pers over ons werk in gunstige zin is ge schreven. Vervolgens hield de directeur M. J. Groeneveld een rede ge titeld „Thuisvaart", waarin hij begon met er op te wijzen dat in de literatuur zo goed als nooit gesproken wordt over de haven. Hij vond daarin aanleiding om dit thema nader uit te werken in een interessante rede. Het mag hier niet onvermeld blijven dat het succes van De Haaf grotendeels aan het werk van deze heer Groeneveld te danken is. Hij is, in een tijd dat contacten moeilijk te leggen wa ren, op eigen houtje maar begon nen en hij heeft succes geboekt. Toen hem bleek, dat de lezing met dia's of film overal werden aangetroffen, werkte hij een eigen cursus-methode uit, be staande uit Ontspanning, Be zinning en Zelfwerkzaamheid, waarmede hij talrijke dankbare cursisten aan De Haaf heeft verplicht. Hier werd iets nieuws, maar ook iets bevredigends ge boden. En sindsdien gaat het met De Haaf steeds crescendo, M. VELDMAN Zilfa Pleet Het gebouw wordt te klein en op het terrein zullen nieuwe ge bouwen verrijzen om in het hoofdgebouw wat meer plaatsen voor de cursisten te krijgen. Een bedrag van 5000,is als eer ste bijdrage in het bouwfonds bijeengebracht, dat in een pakje gewikkeld door de hond van de directeur werd binnengebracht en aangeboden. In de namiddag werden op het Haaf-terrein drie vlaggen gehe sen op de plaatsen waar ge bouwd zal worden, waarna bin nenshuis een wandelende maal tijd werd genoten, 's Avonds traden Hans en Mirjam Krieg in De Rustende Jager op, om de aanwezigen van Joodse mu ziek en liedjes en gereciteerde fragmenten uit de Bijbel te laten genieten. De blinde en zijn hond zijn. el- kaars grootste vrienden. Met behulp van zijn hond is de blin de bij het uitgaan niet meer af hankelijk van anderen, tenmin ste als hijzelf de weg kent, want de blinde mens heeft bij deze samenwerking met zijn hond de leiding. Dit werken brengt met zich mede, dat beiden mens en hond hun volle aandacht op elkaar kunnen richten, en dat iedere ongevraagde hulp storend is voor beiden. Een blinde met een hond heeft geen hulp nodig bij het overste ken, bij stoepjes en trappen en onverwachte hindernissen, ook niet wanneer een straat voor kabellegging is open gebroken. De hond kijkt voor hem en geeft alles trouw aan. Het enige wat wij voor de blinde kunnen doen is, hem rustig zijns weegs te la ten gaan met zijn hond en voor al de baas niet aanspreken en staande houden. Door dit onderbreken van het werk, dat de hond is opgedra gen, wordt op den duur de dres suur van de hond te niet gedaan en zo wordt hij als geleidehond waardeloos. Huidgenezing De blinde en zijn geleidehond hebben echter wel in ander op- zich onze hulp nodig. Een hond blijft een hond, hoe goed ge dresseerd ook en wanneer hij op straat wordt lastig gevallen door een andere hond, dan ont staat er een vechtpartij waar de blinde volkomen hulpeloos tegen over staat. Houdt dus uw hon den vast, als een blinde met zijn geleidehond nadert. De jeugd heeft voor een blin de met zijn geleidehond dikwerf meer begrip dan de volwassenen. Waarschijnlijk is dit te danken aan de goede voorlichting op de scholen. Zo gebeurde het ook in ons dorp. dat een troep voetballende jongens even hun spel staakte, toen één hunner riep: „Een ge leidehond, inhouden de bal!" Dat is nu juist de enige hulp, die de blinde met zijn trouwe makker in dit geval nodig had. Alle hulde aan deze jongens! Het fraaie weer heeft talrijke mensen naar Bergen en Bergen aan Zee gebracht. Verschillende hotels waren propvol gasten en hadden zelfs gasten en depen dance bij anderen ondergebracht. Ook talrijke vreemdelingen vooral Duitsers en Engelsen kon men in de café's en op straat aantreffen, allen vol bewonde ring voor de fraaie natuur en het prachtige landschap. Hotels, café's en pensions de den goede zaken, zoals in geen jaren het geval was. Laten we de hoop uitspreken dat dit een voorbode mag zijn van de goede zomer die komen gaat. ZONDAGSDIENST ARTSEN Ueekêiad DE DUINSTREEK Redactie eD Adm,: C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan'i Boekhandel, Statlonsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P, Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantleruil 15ct. m.m, Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ingezonden mededeling Woninginrichting, Langestraat 7 Voor de grote keuken: Calvé-Producten Conserven-Zuivelproducten Telefoon K 2200-3333 b.g.g. 3014 WORDT LID van het Opgave: Boender- makerweg 23, Bergen Telefoon 2818 (Ingezonden mededeling) Ingezonden mededeling babyderm-zeep FORTEXj INGEZONDEN MEDEDELING nf kiest de ^fflziide, kiest de zon nige RANG tg- RIEKEN EEN PRODUCT VAN DE K I N G FA B I GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Telefoon 2778 Ingezonden mededeling Huidzuiverheid Huidgezondheid Puistjes verdrogen door Purol-poeder BERGEN 28 april Dr. BULSTRA, Telefoon 3130 SCHOORL-KOEDIJK 28 april Dr. H. J. PIERS. Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1