ff ff HET ROODE KRUIS DE FRANSE VROUW 1957 GERRITSEN FA. W. BURGER vroeger en nu HOOFDPIJN? Park-Hotel en mei EERLIJKE KLEDING Onderscheiding in blijde Verwachting VRIJDAG 3 MEI 1957 34e JAARGANG No. 18 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond'Binnen en Egmond a. d. Hoef Donderdagavond 25 april had in de zaal van café Nieuwendijk de ledenvergadering plaats van de afd. Bergen van het Ned. Rode Kruis. De voorzitter, de heer A. M. de Lange, opende de vergadering en heette de aan wezigen, w.o. ook de pers, wel kom. Hij verzocht vervolgens aan de secretaris, de heer W. J. Hopman, de notulen der vorige vergadering te lezen, welke na rondvraag onveranderd werden goedgekeurd. Vervolgens bracht de secreta ris het jaarverslag uit. Het jaar 1956 was voor de afdeling een druk jaar, tengevolge van acti viteiten op velerlei gebied. De huis-aan-huis collecte voor Hongarije, door het Rode Kruis gehouden, bracht 1093,36 op. Het bestuur voegde daaraan nog 200,toe uit de afdelingskas. In weerwil van de gevoerde propaganda daalde het ledental met 73 stuks. Voor dc speciale avonden voor bloedtransfusie waren er in Bergen 97 donors en in Schoorl 47. Deze aantal len waren nog wel voor uitbrei ding vatbaar. Het plan tot aan schaffing van een nieuwe ambu lancewagen leidde nog niet tot een beslissing, daar het bekend is, dat ook de gemeente Bergen een gelijk plan koestert. Een drietal patiënten ging met de „Staverden" een boottocht maken. Dr Bulstra gaf een E.H.B.O.-cursus, waaraan 15 kolonneleden en 5 nieuwe leden deelnamen. In de koloniehuizen ,,Het Zeehuis" en ,,Bio Vacan- tieoord" te Bergen aan Zee, werden met St. Nicolaas 200 pakketten aan de kinderen uitge reikt, namens het Amerikaanse Rode Kruis. Het hoofdbestuur leende aan .,Het Zeehuis" een 200-tal boeken voor de tijd van, één jaar. w o r d;t.ll I D KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Twaalf scholen in Bergen en drie scholen in 'Schoorl zonden Jeugd Rode Kruiskaarten aan zieken. Ook verleende de afde ling herhaaldelijk hulp bij de- barkatie van repatrieërenden uit Indonesië. De voorzitter dankte de se cretaris voor zijn vlot en keurig gesteld verslag, waarna het rap port van de kascommissie, be staande uit de heren H. K. Fin- kensieper en W. de Vries werd voorgelezen. Deze heren had den de boeken en de kas bij de penningmeester onderzocht en gecontroleerd en beiden keurig in orde bevonden. Zij gaven mitsdien in overweging de pen ningmeester voor het gevoerde beheer onder dankzegging te de chargeren. De voorzitter nodigde daarop de penningmeester uit zijn ver slag uit fe brengen. Hieruit bleek dat tegenover een bedrag aan inkomsten van ƒ4694,13 een bedrag aan uitgaven staat van ƒ4813,24, zodat de rekening sloot met een tekort van 119,11. De voorzitter betuigde de heer Bos, de penningmeester, zijn dank voor zijn nauwgezet en keurig beheer. Hij bracht daarnaast ook dank aan mevr. Blok voor haar onvermoeide arbeid in dienst van het Rode Kruis ofschoon deze dame door omstandigheden thans niet aan wezig kon zijn. De heer Bos bracht de dank der vereniging aan de voorzitter voor het vele dat hij voor de afdeling doet, zonder dat dit in jaarverslag of notulen wordt vastgelegd. De heren Hopman en Bos, die aan de beurt van aftreden waren, werden op voor stel van de voorzitter bij accla matie herkozen. Bij de rondvraag deelde de heer Hopman mede, dat thans vier volkomen invalide patiën ten weder een boottocht maken onder auspiciën van het Rode Kruis; dat op dinsdag 7 mei te Bergen en op dinsdag 14 mei te Schoorl weder een bloed transfusie-avond zal plaats vin den. De animo is ditmaal groter dan verleden jaar. In Bergen hebben zich 400 en in Schoorl 170 donors aangemeld. Zij die willen kunnen zich alsnog opge ven bij mevr. Blok, Nieuwe Ber- gerweg'38, tel. 2519 te Bergen. Daar er verder niets meer aan de orde was, sloot de voorzitter deze zeer vlot verlopen vergade ring. ZILVER Eén opmerking moet ons ech ter van het hart: de opkomst was ditmaal beneden Amster dams peil. Doch wat wil men? Wanneer op dezelfde avond dat de Tonelclub van T. en O. in de schouwburgzaal van De Rus tende Jager de première opvoert van een in het Hollands vertaald toneelstuk en tezelfdertijd in de dancing van dit gebouw een bij eenkomst plaats vindt van de Katholieke Kring, terwijl in de voorzaal van dit huis gelegenheid is zich de keel, zowel met warme als met koude dranken te spoe len, dan lijkt het een gewaagde onderneming van het Rode Kruis om dan op zulk een avond, zonder trilbeelden, een groot aantal belangstellende mensen voor zijn menslievende werk bij een te brengen. En toch is dit te bejammeren. Het Rode Kruis, dat ziekte, leed, ongemak en lichamelijke gebre ken bestrijdt in talrijke activi teiten, verdient de geldelijke steun en de welwillende gene genheid van een elk, die het goede voor heeft met zijn mede mensen. Bij het werk van het Rode Kruis is ieders hulp nodig, het liefst dat van een geldelijk offer, om wat zon en wat vreug de te brengen in door ziekte en leed geteisterde levens. Laat niemand die dit leest, in gebreke blijven een bijdrage te geven aan Het Nederl. Rode Kruis. Over dit onderwerp hield me vrouw W. J. E. Kamp-Neubec- ker 'n interessante causerie in de serre van De Rustende Jager op maandag 29 april. ,,De" Fran- gaise bestaat in werkelijkheid niet, doch is een begrip, samen gesteld uit een combinatie van eigenschappen. Hoe ontstaat eigenlijk een volkskarakter? Het wordt gevormd door klimaat, landschap, voeding, milieu en overerving van eigenschappen. We zien echter, dat deze eeuwenoude invloeden sterk veranderen door de invloed van de techniek, internationale hu welijken, verandering in voeding enz. In het Franse volk zijn echter krachten aanwezig, die deze nieuwe invloeden afdam men door een sterke verankering in het verleden. De Franse cul tuur beleefde haar hoogste top in de 17e eeuw, in het tijdperk van Lodewijk de veertiende en in dit tijdsbeeld zijn de vrouwen niet weg te denken. Er was toen een sterke wisselwerking tussen de mannelijke en vrouwelijke pool. De vrouwen hebben toen niet alleen een grote rol ge speeld, doch ook zelf scheppend werk gedaan. Het was een tijd van cultuur in paleisstijl, en deze zou onmogelijk kunnen hebben gedijen zonder macht en rijkdom. Reeds ten tijde van Hendrik de vierde (einde 16e eeuw) toen het hofleven nog ruw van zeden was, had de Marquise de Ram- bouillet, wier echtgenoot de hoge post van ,,maïtre de garderobe' aan het hof bekleedde, de moed niét deel te nemen aan het hof leven, maar in eigen paleis een milieu te scheppen, gebaseerd op de waardering van de gaven van geest en hart en niet uitslui tend op afkomst. Zij was een zeer ontwikkelde vrouw, die vloeiend Latijn en Italiaans sprak, en Spaans kon lezen en de onderwerpen van lectuur in die dagen waren veelal van fi losofische en religieuze aard en schiepen ook de behoefte aan uitwisseling van gedachten daar over. In deze cultuurperiode ont stond ook de voorloper van onze psychologische roman. Madelei ne de Scudéry schreef romans in tien delen, waarvan elk deel duizend bladzijden besloeg. In deze romans legde men zich uit sluitend toe op het ontleden van „lamour" met het gevolg dat deze kunst in gezwijmel vast liep. Maar hoe is nu de Franse vrouw van thans? Voor de bui tenlander, die in het Franse bur germilieu wordt opgenomen, is het een teleurstelling te bemer ken, dat de Fransen binnens huis niet zo stijlvol zijn als daar buiten. De Franse vrouw heeft iets ondefinieerbaar charmants als er een weerklank is, maar niet in huis. De peignoir, die mevrouw in huis draagt, staat in geen verhouding tot de japon waarmee zij uitgaat! In 1934 was 42% der Franse vrouwen buitenshuis werkzaam, en dit percentage is door de duurte zeker gestegen. Dit bui tenshuis werken is voor haar een economische noodzaak, doch geen innerlijke behoefte. Zij is sterk verankerd in het verleden. De duurte maakt het aanschaf fen van technische hulpmiddelen moeilijk. Zelfs een stofzuiger is er niet zo vanzelfsprekend als bij ons. Daarbij wordt een veel groter deel van de inkomsten besteed aan eten en drinken. De Franse vrouw is een prima huis vrouw, wat de organisatie der werkzaamheden betreft. Zij kan uitstekend koken en de naald hanteren, is zakelijk en heeft wa renkennis en kijk op kwaliteit. Het ritme van de dag is voor een groot deel afhankelijk van het aantal en de omvang der maaltijden. Het ontbijt bestaat in Frankrijk uit een kom koffie met melk en een droog stuk stokbrood. Na het ontbijt wordt het huishouden gedaan, waarna madame zich kleedt om de bood schappen te gaan doen. Niets wordt aan huis bezorgd. Daarna wordt de hoofdmaaltijd van de dag bereid, die uit vlees, groen ten en aardappelen bestaat, wel ke na elkaar gegeten worden met lekker stokbrood daarbij. Het toetje bestaat meest uit brood en kaas en een kop koffie besluit de maaltijd. Men zit lang aan tafel, dit is niet vervelend, doordat de Fransen de gave van conversatie bewust cultiveren. Men heeft er de eigen taal leren hanteren. Het is verbazend hoe goed de Fransen hun taal spre ken. Dit wordt reeds op de school beoefend. De middag besteedt de huis vrouw aan het naaiwerk en na tuurlijk neemt de opvoeding der kinderen de nodige tijd in beslag. Kinderen worden echter meer gedresseerd dan opgevoed. Voor al op manieren wordt sterk de nadruk gelegd. Ondanks alle; nationale ken merken is in onze tijd de onder stroom van gelijkheid zo groot, dat wij hoe langer hoe meer naar een volkerengemeenschap groeien. Van verversingsstation tot moderne staat De heer J. H. Broekman hield woensdagavond 24 april in zaal Nieuwendijk een lezing over Zuid-Afrika. Dit grote land met zijn lange kustlijn heeft maar drie natuurlijke havens n.l. Kaapstad, Durban en Delagoabaai. Al de andere havens zijn kunstmatig aangelegd. Daar de bodem vanaf de zee kust naar het binnenland pla- teausgewijze stijgt, zijn de ri vieren onbevaarbaar door de vele watervallen. Het vliegtuig heeft eigenlijk pas Zuid-Afrika toegan kelijk gemaakt. BERGEN 's Zaterdagsavonds en 's Zondags de gevierde Pianist-Entertainer Peet Petersen in zijn internationaal repertoire Diner a la carte Dir. H. Woudstra De mensen zijn er lang zee- schuw geweest en hebben zich voornamelijk op het land gecon centreerd. Doch de landbouw on dervindt veel moeilijkheden door de regenval en de slib wegvoe ring. 185 miljard kg slib wordt per jaar door de rivieren naar zee afgevoerd; dat betekent dat in 8 jaar tijd de provincie LItrecht 30 cm diep weggespoeld zou zijn. De laatste jaren tracht men door re geling van de waterafvoer en be bossing deze enorme erosie tegen te gaan. Toen ten tijd van Jan van Rie- beek, in de 17e eeuw, de blanken zich in de streek van Kaapstad vestigden, waren daar reeds geen Bosjesmannen meer. (Deze leven, thans nog in het westen van het woestijngebied eno staan op een zeer laag peil van ontwikkeling. Men schat hun aantal op 20.000). Wel leefden daar Hot- tentotten, die veehoeders waren en het vlees verhandelden. Om streeks 1680 vestigden een hon derdvijftigtal families van Franse Hugenoten zich hier en nog steeds vindt men in Zuid-Afrika veel Franse familienamen. Daar na kwamen er Duitsers en En gelsen. 1830 kwam het tot een treffen tussen de Bantoe's en de Blanken. Later werden in de streek rond Durban Indiërs ge- importeerd, om er op de suiker rietplantages te werken. Even eens een grote groep Chinezen, die echter geleidelijk aan weer wegtrokken. 1920 immigreer den Joodse elementen uit Letland en Litauen. In de 17e eeuw was Zuid Afrika een verversingsstation voor de zeevaarders, die op hun lange tochten hier drinkwater, vers vlees, groenten, vruchten en later zelfs graan insloegen. De Fransen hadden de wijnstok in gevoerd, waar de Kaapse wijn van komt. Men legde zich op landbouw en veeteelt toe. In Oranje Vrijstaat en Transvaal waren en zijn nog grote veesta pels. IDe Zuid Afrikaanse wol wordt in Port Elizabeth ver scheept. In Zuid West Afrika leeft het zwarte schaap, dat het persianer bont levert. In Natal verbouwt men suikerriet, en ten noorden van het Drakengeberg te tabak. De tegenwoordige wal visvaart wordt vanuit Durban bedreven. Omstreeks 1855 wordt Zuid Afrika pas een mijnbouwland als men bij Kimberley diamant vindt en goud bij Johannesburg. De rijkdom aan steenkolenen ijzererts heeft geleid tot de in dustrie-periode, die Zuid Afrika nu beleeft en het land bezit nog vele andere grondstoffen. Tot Vier mei, gedenkt de doden, Brengt hen een bloemengroet, Die streden en die vielen, Voor 't allerhoogste goed. De vrijheid, ons geschonken, Zij ons een kostb're schat, Wee hem die hunne offers Daarvoor vergat. Daarom gaan wij de 4e mei In lange, stille stoet, Eerbiedig naar hun graven, Met dankbaar, vol gemoed. De vijfde mei, steek uit de vlag, Gedenken wij ook deze dag, Toen men ons kwam bevrijden, Getooid met bloemen, met gejuich Reed men langs groene weiden. Het klokgelui, de jubelzang, Klonk de bevrijders tegen, ,,Wij zijn weer vrijjuicht men spontaan, Wij danken voor die zegen. Daarom, steek nu de vlaggen uit, En laat ons saam gedenken, De vijfde mei, de grote dag. Die „vrijheid" ons kwam schenken. Maart je N. Zwaan 1918 kende men hier alleen een schoenen- en een conservenin- dustrie. Thans wordt ook de eigen wol voor een deel ver werkt in het land zelve. In 1936 ontstond de grote ijzer- en staal industrie te Pretoria. Het land heeft ook grote kunstmestfabrie- ken. Tegenwoordig is voor de export de industrie no. 1de landbouw no. 2 en diamant en goud no. 3. Door de diverse volkeren, die in Zuid Afrika leven, kent dit land diverse rassenproblemen. Daar zijn de 400.000 Indiërs, die voornamelijk in Natal wonen. M. VELDMAN Deze zijn oorspronkelijk als ar beiders geïmporteerd. Thans zijn echter 30% van de suikerplan tages in handen van Indiërs. De Indiërs houden zich apart als groep en spreken thuis een In dische taal. Zij bekeren zich niet tot Zuid-Afrika, doch blijven naar India kijken als hun moe derland, waar in de politiek door India dankbaar gebruik van ge maakt wordt om te trachten in deze streken invloed uit te oefe nen. De Kaapse kleurlingen zijn een mengeling van rassen en volkeren. Hun aantal bedraagt ongeveer 1 miljoen. Zij vormen een sociale tussengroep, de dienstverrichtende groep en heb ben op politiek- terrein geen leiders. Jammer genoeg heeft de regering deze groep van zich afgestoten en hun het kiesrecht ontnomen. De Bantoe's vormen ogen schijnlijk het grootste probleem. Toen het land nog in de agra rische fase leefde, heerste tus sen blanken en negers een pa- triachale verhouding. In de mijn- bouwfase werden arbeiders van heinde en verre geworven. 400.000 negers uit het oerwoud werden zo in mijnkampen on dergebracht en van de buiten wereld afgesloten. De sociale verzorging was slecht. Tot voor 15 jaar hadden deze arbeiders een contract voor 6 maanden en moesten dan voor minstens 6 maanden weer naar hun eigen land terug. Later zijn vele van deze arbeiders in de steden blij ven hangen met het gevolg dat van de steden in Zuid Afrika al leen Pretoria en Potchefstroom een blanke meerderheid hebben. Reeds lang leefde het plan bij de regering om gescheiden woon gebieden aan te wijzen voor blanken en negers, maar is het nu nog de tijd om dit uit te voe ren? Wat het rassenprobleem aangaat is Zuid-Afrika nog niet aan het einde van de moeilijk heden. Enkele films toonden de enor me snelle technische ontwikke ling welke Zuid Afrika door maakt en voerden de toeschou wers door het mooie Kruger- park. Mr F. G. G. Boerrigter, kan tonrechter en oud-voorzitter van de Raad van Beroep der dir. belastingen, is door H. M. de Koningin onderscheiden met de ridderorde van de Nederlandse Leeuw. ZONDAGSDIENST ARTSEN Ueektlad IfVVViFfr DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl. Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan'i Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. van het Opgave: Boender- makerweg 23, Bergen -> Telefoon 2818 Voor de grote keuken: Calvé-Producten Conserven-Zuivelproducten Telefoon K 2200-3333 b.g.g. 3014 Ingezonden,"]mededeling Mijrihardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent Ingezonden mededeling F0RTEX GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie- inrichting ZUfa plee( Telefoon 2778 Ingezondenjmededeling Zo heet het Doktersboek met èlle raad voor Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm Super-Babyset, waarin poe der - zalf - olie - zeep - shampoo, f 5.90. Weten is gerust zijn WAT HunhaBQT Maakt 15 GOED BERGEN 5 mei Dr. v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 5 mei Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266 •••••••••••«•••••••••••a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1