Toneelclub T. en O. boekte nieuw succes J 85 Handen met Uamea-Gelei j|£ Fa. J. SMIT Jr. Correspondent voor „De Duinstreek" Voor langdurig zieken FILMNIEUWS KERKDIENSTEN BIOSCOOP .DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nk. FAMILIEBERICHTEN AFWEZIG VRAAG EN AANBOD GEMEENTE SCHOP RL Gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken wordt'geboden op woensdag 8 mei a.s., des namiddags om 14 uur, zowel ten huize van Dr. F. H. Risselada, Dr. Heringalaan 18, als van'Dr. B. R. Brust, Hereweg 331. Het trouwboekje en de inentingskaart dienen te worden medegebracht. De Toneelclub van Tuin- en Oostdorp besloot donderdag avond het speelseizoen met de opvoering van het toneelspel ,,Mieke lacht" van Ys Dissel. Oorspronkelijk in het Gronings dialect geschreven, beleefde het reeds zestig opvoeringen, terwijl van de Nederlandse versie thans de première ging in ,,De Rus tende Jager" te Bergen. Alvorens het gordijn opging trad de voorzitter van T. en O., de heer J. Winkel, naar voren en heette in 't bijzonder de auteur Ys Dissel en echtgenote welkom, alsmede het bestuur der V.V.V. Bergen, welke laatste vermelding enige hilariteit uitlokte. Verder herinnerde hij aan het vele culturele werk in de ver streken winter verricht, en bracht hij zijn hartelijke dank aan de or ganisatoren van lezingen, cur sussen, filmavonden, demonstra ties, enz., die in het T. en O.-ge bouw plaats vonden. Voor ditmaal had men een stuk in studie genomen dat aan de spelers nogal zware eisen stelde, doch wat het resultaat betreft kan men zeggen, dat het een ge slaagde avond is geworden. „Mieke lacht", een stuk waar in wordt geschilderd hoe ook de jeugd in het land van de be klemde meiers zich ontworstelt aan de oude zeden, waar geld met geld trouwt, en die zich nes telt als men hetzelfde van haar gaat verlangen. Ook hier zien we de ontwaking van het individu, dat zich ontworstelt aan de greep van eeuwenoude zeden en ge woonten. Het applaus dat de spelers na afloop ten deel viel, bracht ook de auteur op het toneel, die in een uitstekende speech zijn dank be tuigde voor de opvoering, die naar zijn oordeel uitstekend was geweest. Het stuk is een dialogen- stuk, waarbij de actie voor reke ning van de spelers komt. Maar daarin zijn zij uitstekend ge slaagd, wat het beste te merken was aan het applaus toen het einde van het stuk was gekomen. Van de spelers noemen wij in de eerste plaats Mevrouw Mays als conservatieve en bekrompen weduwe van de hereboer. Jan Timmerman als haar zoon, in wie de inzichten van de nieuwe tijd aanbreken en die zijn wil, tegen die van zijn moeder stelt, zonder toch vijandschap op te roepen. Willy Winkel, als de toneel speelster, wel ter tale en rap van antwoord en Annie Scholten de boerendochter, die zichzelf op leidt tot paardendresseuse in het circus, en die tenslotte kalmweg, met paarden en al naar de stad vertrekt, naar het circus... De heer Beeldman was een schat van een dokter, dit was geen acteren meer, dit was de dorpsdokter in persoon. Mevrouw de Rhoter speelde haar rol als huishoudster voortreffelijk. Ook de heer W. Everts die als dorps dominee optrad, en de heer A. de Vet als de boer die de vader is van het toekomstige circusko ninginnetje, waren uitstekend; zo ook de dorpsnotaris Ferwerda, die de belangen van de familie goed wist te vertegenwoordigen. Stuk en spelers zullen in de ge schiedenis van T. en O. wel een aparte vermelding vinden, zowel om de inhoud als om de wijze waarop het vertolkt werd. Ter afwisseling trad na het tweede bedrijf de heer Broersma, voorzitter der V.V.V. Bergen voor het gordijn, die begon met mede te delen dat hij bij het tien jarig bestaan van T. en O. op het feest was geweest, doch daar was verschenen met lege handen en met lege portemonnaie. Achteraf speet hem dat, gezien wat anderen aanboden en nu had hij met het Bestuur van de V.V.V. besloten een tableau aan te bieden, vervaardigd door de kunstenares Rie Kooyman, die op dat gebied een beroemde naam bezit. Ook thans doet haar werk dat weer uitkomen, Men ziet er het gebouw van T. en O. op, en ook een vergadering van de V.V.V.. want beide verenigingen hebben nog wel iets met elkander gemeen. Hij hoopte dan ook dat dit geschenk, dat hij hierbij aan de heer Winkel aanbood, een plaats mocht vinden in het T. en O.-gebouw. De heer Winkel, die ook in het bestuur van V.V.V. zit. aan vaardde het geschenk met enkele minzame woorden van dank en waardering. fiBïj Hel' 35-jatiij Can SB.., üiU on ««meuk ooi Mannen van Bergen, verenigd in 't koor, Dat straks zo spontaan jubileert, Weet ge wel, dat men in Bergen alomme, Uw goede prestaties vereert? Gestreden hebt gij tegen d'ongunst van het lot, In tijden van neergang, zo moedig, ja, tot Tot 't ledental groeide weer, 't koor werd weer sterk, Tot heil van de Kunst en Uw cultureel werk. Dan bloeit onderling ook de vriendschapband, Door 't beoefenen der edele zang. Ga voort mannen-zangers, nog zeer vele jaar, Bergens' Mannenkoor leve nog lang De collecte, die de volgende week/aanstaande zaterdag wordt gehouden, komt ten bate van het werk van de Vereniging ,,Het Zonnehuis Deze vereni ging beoogt christelijke verple ging van lijders aan een chroni sche of langdurige ziekte. Het aantal langdurig zieken in ons land bedraagt volgens ge gevens waarover de Volksge zondheid beschikt minstens 20.000. Duizenden van hen ver keren in zeer ongunstige om standigheden of worden ver pleegd op ontoelaatbare wijze. De vereniging ,,Het Zonne huis" wil deze mensen niet al leen een goede verpleging ver schaffen, maar wil hen daaren boven plaatsen in een omgeving, die hen opheft uit een sfeer, die zo gemakkelijk leidt tot een al gehele depressie. Zij wil christe lijke verpleging ongeacht de kerkelijke gezindte der patiënten in ziekenhuizen van een spe ciaal type: „Zonnehuizen". Er zijn reeds drie van zulke tehuizen, namelijk „Het Zonne huis-Beekbergen het oudste en grootste tehuis der vereniging, ,,Het Zonnehuis-Zuid-Holland" te Schiedam en „Het Zonnehuis- Doorn". In totaal kunnen hierin ruim 220 patiënten worden ver pleegd. Het is duidelijk dat dit verzorgd,worden luxe handen aantal bij lange na niet voldoen de is om in de grote behoefte te voorzien. Het ideaal der ver eniging: in elke provincie min stens één „Zonnehuis is stellig niet te hoog gegrepen. Maar voor de verwerkelijking daarvan is heel veel geld nodig. Boven dien is er een enorme achter stand in te halen, vanwege het feit, dat deze zieken al te lang vergeten worden. Niet ten on rechte wordt over hen gespro ken als van „de vergeten groep". Het toenemend aantal „Zonne- huis'-collecten overal in het land is een bewijs van de groei ende belangstelling voor de lang durig zieken en het werk dat de vereniging „Het Zonnehuis in hun belang verricht. Als ieder, aan wie straks de gelegenheid tot het geven van een gave wordt geboden, zich dit bewust is, en bovendien met dankbaarheid het feit der eigen gezondheid waardeert, behoeft aan een goede opbrengst van deze collecte niet te worden ge twijfeld. :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx „BONJOUR KATHRIN". Het is een in verrassende kleuren gevangen atmosfeer van klate rende levenslust, van spranke lende melodieën en van groteske dansfantasiën in een gedurfde choreografie, die in de jongste Duitse muziek show-film „Bon jour Kathrin" luister bijzet aan de charme van de stralende ster der jongste jaren: Caterina Va- lente, van wie zo juist de vier- miljoenste grammofoonplaat ver kocht werd. Ttwee namen staan boven el kaar gedrukt op het etiket van miljoenen grammofoonplaten in Amerika: „Malaguena" en „Ca terina Valentede titel van de grootste schlager-melodie der jongste jaren en de naam van de jeugdige zangeres die in deze film de hoofdrol vertolkt. Een film voor jong en oud met groot se shows, humor en dans. Een film die U echt „uit" doet zijn. „ALIBI" In monotoon ritme draaien overal op aarde de ro tatiepersen der dagbladen om de wereld te voorzien van nieuws. En achter dat nieuws staat de journalist. De journalist, die met een koud hart het leed van de wereld noteert en die één enkele maal de kans krijgt door zijn krant een mens in nood te hel pen of zelfs te redden. Ziehier het thema wat voor deze film werd aangegrepen. Een film meesterlijk gemaakt door de bekende Alfred Wei- denmann die ook „Canaris" maakte. Zelfs de twee bekende hoofdrolvertolkers daarvan, heb- de hoofdrol te weten O. E. Has- êe (Canaris) die hier de rol van de journalist vertolkt en Martin Held (Heydrich) die de rol ver tolkt van een dokter wiens vrouw is vermoord geworden. Een film die als thriller onder de beste van dit soort kan gerekend worden. De film „ALIBI" werd ook met groot succes als feuille ton gebracht door De Telegraaf. Opgemerkt dient te worden dat op zaterdagavond de voor stelling in verband met de Hel denherdenking begint te 21.00 BERGEN SCHAAKPRIJS Onze dorpsgenoot de 16-jarige Menno Boorsma, leerling van de Chr. U.L.O. Julianaschool te Alkmaar, behaalde in de school- schaakwedstrijden te Nijmegen de eerste prijs. BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE ALKMAAR PONY GEBOREN Donderdag 25 april is in de stal van de heer J. Hoekstra, amateur-fokker aan de Jan Apel- doornweg een pony geboren, die thans nog grijs zwart van kleur, volgens zijn baas geheel zwart zal worden. Moeder en kind wa ren de volgende dag in de wei de over de voormalige trambaan te zien. 't Kleine diertje maakt het heel goed. De belangstelling voor de vo rige pony was heel groot. Zelfs uit Hoorn en uit Amsterdam kwamen kijkers. In 't belang van de fokkerij dezer pony houden we ons voor opgave van geboorte van deze dieren aanbevolen. SCHOORL ONDERSCHEIDING De kunstschilder P. C. C. Wiegman is door H. M. de Ko ningin benoemd tot ridder in de Qranje-Nassau-Orde. V.H.M.0. Gemeente Alkmaar Wij verwijzen belanghebbenden naar een in dit nummer voor komende advertentie met betrek king tot de aangifte van leerlingen voor de scholen voor voorberei dend hoger- en middelbaar on derwijs. D E R 0 D E S T 1 E R Een verhaal uit de tijd van de voortrekkers en pioniers Her nooe 4 r/f». p/f me- v smilt f'oe b la ft if eh von/pew oaneens V «/wiw S'J een *t££prj£ en 7'j eeoof/o, Jö D£ óion/ee tv/- I?*L Vakmanschap JARENLANGE ERVARING Centrale Verwarming De Oliestookspecialist Ongeluk op de Nieuwe Bergerweg Vrijdagavond 26 april, om streeks tien uur is de heer C. Kluft, die werkzaam is in de Rode Leeuw te Schoorl met zijn nieuwe bromfiets op de Bergerweg over de kop geslagen, omdat hij van het fietspad afraakte en daarbij in botsing kwam met een paal. Met een gebroken neus. enige ontvellingen benevens een her senschudding werd hij naar het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar overgebracht, waarna hij, na al daar te zijn behandeld, naar zijn woning te Bergen werd vervoerd. De bromfiets was echter geheel vernield. Of er ook met vaart ge reden was! Uw familieberichten plaatsen wij gaarne in dit blad BROERSMA-SELLING :xxxxxxxx van zaterdag 4 tot zondag 12 mei Mr. Opticien PASTOOR Gevraagd voor tijdelijk eu 111 MAARTJE N. ZWAAN Ingezonden mededeling >C3ö 5 mei LEGER DES HEILS zondag 12 uur: Zondagschool maandag 20 uur: Openbare Samenkomst donderdag 2 uur: Gezindsbond voor Vrouwen NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te Schoorl: Ds. C. M. de Jong Zondagsschool te Schoorl 11.30 uur GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur Ds. C. von Meijenfeldt n.m. 5 uurDs. A. Reen OUD-KATHOLIEKE KERK 's zondagsv.m. 8 uur vroegdienst v.m. 10 uur: hoogdienst n.m. 7 uurvespers 's woensdags v.m. 9 uurstille dienst 's vrijdags v.m. 9 uurstille dienst REMONSTRANTSE KERK Fnidsen 37 Ds. N. v. Gelder, Utrecht Vrijdag-, zondag- en woensdagavond te 8 u. Zondagmiddag te 2.30 u. Een meeslepende show vol melodie en ritme. Een film die jong en vrolijk maakt. CATERINE VALENTE, de inter nationale „Schlagerkoningin" in haar grote kleurenfilm „BONJOUR KATHRIN" Bile leefden met Peter Alexander, Silvio Francesco, Rudolf Vogel, Ditemar Schönherr. Catharina Valente zingt en Kurt Edel- hagen met zijn orkest spelen de modernste melodieën. Zaterdagavond te 9u. (i.v.m. Heldenherdenking), maandagavond te 8u. Het „Canaris team" nu in een film die U anderhalf uur in de ban houdt. O. E. Hasse, Martin Held, Hardy Krüger en' Eva Ingeborg Scholz in AI O 18 jaar Hul Regie: Alfred Weidenmann Een actueel thema, dat ons allen aangaat, omdat het een ieder van"ons kan overkomen. „Alibi" werd met groot succes als'feuilleton gebracht door de „Telegraaf" In het journaal i Voetbalwedstrijd HollandBelgië 1 1 Z Bi &oiJ> r rujaae J Moatu veqeeLPfv HOU/C. f v- y V &£wo/vr> r* t."rce Her opeet)- lOOf V/<T "Mr i'j,y JOnCe ££i£ng Pur na 2-jn ooei Wop or Oaop 2 'JM iMP/H/MSl up/fnpen o PC. eno- Hen Hopes riep r^zeie ppnpo ALKMAAR, Spanjaardstr. 8-10, Tel. 4727-5669 b.g.g. K 2208-2466 en 2638 De heer en mevrouw geven kennis van de geboorte van hun dochter IRIS BERGEN, 29 april 1957 Russenweg 6 Tijdelijk: Centraal Ziekenhuis, Alkmaar Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje GERARD ANTON G. Drieënhuizen A. Drieënhuizen - Kragt Hans BERGEN, 25 april 1957 Stationsstraat 13 HENK ROOS en TINEKE VAN DEN BERG kunnen U met veel genoegen, ook namens wederzijdse ouders, kennis geven van hun voorge nomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats vinden op maandag 20 mei a.s. des nam. 2.30 uur ten stadhuize te Hoorn BERGEN Nh., Dorpsstraat 1 1 mei 1957 HOORN, Nieuwstraat 6 Receptie: zondag 5 mei van 3.30-5. uur in het „Huis met de Pilaren", Kerkstraat 2 te Bergen; op de trouwdag van 3.30- 5.30 uur in Hotel „De Doelen", Achter straat te Hoorn. Toekomstig adres: Dorpsstraat 1, Bergen Getrouwd: Dr. J. C. Kluyver en Cornelia J. Hoeneveld BERGEN Nh., 27 april 1957 :XXXXXXXXXX3H Op 16 mei hopen onze buren y J. GLAS T. GLAS-SMIT hun 50-jarige echtvereniging te herdenken. Uit naam van de familie P. DUIN Schoorl Duinvoetweg 7 Receptie in cafe-rest. HonkyTonk 's avonds 8 uur Heden overleed na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, onze lieve man, vader, behuwd-, groot vader en broer, de heer HENDRIK DOLSTRA in de ouderdom van 58 jaar Uit aller -naam N. J. Dolstra-Klapmuts Bergen, 28 april 1957 Ruinelaan 2 De begrafenis heeft plaats gehad donderdag 2 mei op de algem, be graafplaats te Bergen. Liever geen bezoek Op 28 april j.l. is overleden na een moeizaam leven en een held haftig gedragen lijden, mijn innig geliefde broer HENDRIK DOLSTRA in de leeftijd van 58 jaar Hij ruste in vrede Mevr. T. Brouwer-Dolstra Amsterdam C. Zaanstraat 63 huis DANKBETUIGING Voor de vele bewijzen van deelneming in het verlies van onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder C. B. HOVEN-AKKERMAN betuigen wij onze hartelijke dank. Namens de familie H. S. HOVEN SCHOORL. mei 1957. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van belang stelling, die wij hebben ontvangen bij ons 50-jarig huwelijk. J. VOLKERS M. VOLKERS BAKKER BERGEN, Doorntjes 13 HOFLAAN 2 - BERGEN B.z.a. chauffeur voor luxe en vrachtw. met alle bijkomende werkzaamheden, geen monteur. Liefst omgeving Schoorl, Bergen Aanbiedingen: Damweg 15, Schoorldam. (tot a.s. september) voor Schoorl en Omgeving Aanmelden aan het bureau van dit blad Laanweg 35 te Schoorl. Biedt zich aan: Café - Terras Kellner, voor de zat. en zondag. Eventueel ber. 's avonds keukenwerk te verr. Goede ge tuigen. Br. no. 72, adv. bur. Avis Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 2