tf 99 Kq«f KONINGINNEDAG ZENUWRUST Tienjarig Bestaan van het Kunstenaars Centrum Bergen adel 1-MEI VIERING GERRITSEN SINT JAN NED. CHRISTEN VROUWENBOND U. V. V. BERGEN w (rvnnrirw VRIJDAG 10 MEI 1957 34c JAARGANG No. 19 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Gedurende het weekend van 18-19 mei 1957 wordt het tien jarig bestaan gevierd van het Kunstenaars Centrum Bergen. Bij deze feestelijkheid ontvangen contribuanten en werkende leden ten geschenke: 1A. Roland Holst: Bezielde dor pen, met twee tekeningen van Edgar Fernhout, typografische verzorging door Mia Pot-van Regteren Altena, druk Krijgs man, Alkmaar. 2. Mr. A. F. Kamp: Hoeveel het was... en hoe weinig, een kleine geschiedenis van tien jaar KCB (los ingelegd het volledig pro gramma voor de matiné op 19 mei). Zaterdag 18 mei om half vijf in de voorzaal van „De Rustende Jager" te Bergen: opening der ju bileum-tentoonstelling van wer ken van werkende leden. Bij deze gelegenheid zal het woord worden gevoerd door Dr. W. Huygens, burgemeester van Bergen, beschermheer van het Centrum; de heer D. L. Beyne- veld, namens de contribuanten; de heer A. Roland Holst, namens de kunstenaars-leden. Vervolgens opent de voorzit ter, mr. A. F. Kamp de expositie, die daarna in de Kunstzaal van „De Rustende Jager" in ogen schouw wordt genomen. Zondag, 19 mei in de danszaal van „De Rustende Jager" om 3 uur. In dit feestelijk spectacle coupé zullen de volgende kunste naars zich doen horen: Diverti mento voor 3 fluiten. Simeon ten Holt, uitgevoerd door Wim Hes- terman, Lucas van Regteren Al tena en Carel Ciere, gecompo neerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Kun stenaars Centrum Bergen. Mr. Evert Straat „Met Lucre tius in Bergen". Albert Vogel „De Leugenaar" (Cocteau), „Ambtelijke siësta" (Doudet) Erna van Ulsen-Spoorenberg, sopraan, Géza Frid aan de vleu gel. Hans Redeker over Beeldende Kunst. Simeon ten Holt. Zeven baga tellen (1954). Het volledige programma wordt aan alle contribuanten en werkende leden tijdig toegezon den. EERLIJKE KLEDING De uitgestoken vlaggen bewo gen zich lichtelijk in de morgen wind. Toen de Bergense Harmo nie zich voor het Raadhuis op stelde voor het brengen ener aubade. Na afloop vond een kleine om megang plaats door het dorp, waarbij de muziek de jeugd naar de Stationsstraat leidde, waar de leerlingen der drie laagste klas sen der lagere scholen werden bezig gehouden met balspel, ring- turven, netbal, busslaan en ton- kruipen. De uitslagen van de kinderspe len zijn als volgt: le klas meisjes: le prijs: Anne- wieke Wittebrood; 2e pr. Cobie Schouten; 3e pr. Anky Tros. 2e klas meisjes: le pr. Pauline Godvliet; 2e pr. Marja Duin- meyer; 3e pr. Ankie Houtenbos; 4e pr. Marja Houtenbos. 3e klas meisjes: le pr. Gulida Jansen; 2e pr. Carien Bruns; 3e pr. Froni Stam; 4e pr. Pauwina Buurs; 5e pr. Helina Min; 6e pr. Tini Verduin. le klas jongens: le pr. Martin v. Schaick; 2e pr. Kees Beentjes; 3e pr. Paul Hof. 2e klas jongens: le pr. Jacob de Wilde; 2e pr. Jan v. Wonde ren; 3e pr. Gerard Ranzijn; 4e pr. Dick v. d. Linden. 3e klas jongens: le pr. Kees de Vriend; 2e pr. Ton Ooievaar; 3e pr. Kees Dekker; 4e pr. Gert Beemsterboer. 's Middags half drie had voor het raadhuis een défilé plaats van 15 brandweerkorpsen uit de kring Alkmaar. In het Van Reenenpark werd daarna een wedstrijd gehouden, waarvoor vier medailles waren uitgeloofd. De uitslag was: Alkmaar Kwiek 503 J/£ PnL 2e prijs Noord-Scharwoude 496 pnt; 3e prijs Zuid-Scharwoude 489 pnt; 4e prijs Alkmaar Paraat 461 Z2 pnt. Om half acht 's avonds werd in het Witte Kerkje een concert gegeven door Bergens Harmonie o.l.v. haar dirigent Luc. Oordijk. Het was een concert dat er we zen mocht. Ter ere van deze dag werd met het Wilhelmus begon nen, dat in vlot tempo gespeeld werd. Daarna klonk breed en machtig de Festpsalm van Ernst Gebhardt. In de heel goed ge speelde Ouverture „Joseph in Egypte" van de Mèhul namen de instrumenten goed het motief van elkaar over. Fascinerend en illustratief klonk „L'ïle des Féesvan Fr. Popy, en vooral de ritmische gedeelten werden zeer meeslepend ge speeld. Na de „Zomeravond", fantaisie van J. C. Beekman, de oude bekende fantaisie uit de opera „Tannhauser" van Rich. Wagner. De solopartij werd door bariton en tuba gespeeld, en klonk in die donkere tonen ook zeer goed. Het pittige tempo van de „Pan Europa" mars van Alf. Dreissen wekte de gedachte: gin gen we ook maar werkelijk in dit tempo naar een Pan Europa! De ..Tyroliënne" van Hugo de Groot werd goed in Tiroler geest weer gegeven en in „Weense Parels" van Paul Merthom was menig oude schlager te herkennen, het was een stuk van sterke contras ten. „Flor de Passion" werd met ware bezetenheid, buitenge woon goed gespeeld, het arran gement is van Luck Oordijk. Dat de finale van volksliederen in de goede geest gespeeld werd, be wees wel het feit dat het publiek meezong! Tot slot werd een mars door het dorp gehouden door het Trompetterskorps met drumband van de Nationale Reserve, dis trict Amsterdam, die allerwege grote belangstelling trok en door talrijke jongeren werd gevolgd. Tijdens deze mars werd er ge collecteerd voor de Gezamenlijke Militaire Fondsen. In de voormiddag van de le mei verenigden zich leden van de P.v.d.A., het N.V.V., de Stem des Volks en de V.A.R.A. bij de Dr. Blokbank om gezamenlijk een gang naar het kerkhof te maken, teneinde op de graven der leden, die in de afgelopen jaren uit hun gelederen zijn heengegaan, door het neerleggen van enige dubbele Bakt beter! Braadt beter! Bruint beter! Zó uit de Natuur. Lichter verteerbaar. Smeuïger. Smakelijker. NATUUR-MARGARINE witte tulpen te tonen dat zij in de harten dergenen, die hen gekend hebben nog in dankbare herinne ring voortleven. Deze sobere plechtigheid die in stilte werd volbracht, hier en daar slechts even door gefluister onderbroken bezat een aangrijpend en treffend karakter. Na terugkeer in het centrum van het dorp verenigden de deelnemers zich weder ten huize van het gemeenteraadslid De Graan. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN 's Middags trad in de zaal Nieuwendijk prof. Kaki op voor de kinderen om hen feestelijk te vermaken en dat is aan deze pro fessor wel toevertrouwd. Zij brachten een aangenaam uurtje door en togen ten laatste opge togen huiswaarts. 's Avonds vond de 1 Mei vie ring plaats in de zaal van Café Nieuwendijk en om deze avond te doen slagen werkten vakbe weging, Vara en Stem des Volks samen. De heer C. Overman opende deze avond met het her denken der overleden vrienden. De mei-leuze van dit jaar luidde: „Met een verenigd Europa naar een welvarender samenleving". De Stem des Volks verleende op deze avond zijn medewerking en als conferencier trad op Profes sor Kaki, professor in de zwarte kunst, die met verbluffende han digheid een hele zaal mensen bij de neus neemt en onderwijl ook nog zorgt, dat de lach niet van de lucht is, en het is prettig lach en als de toon beschaafd blijft. KLOKKEN Dr. van Leusen sprak de Mei rede uit. Op 1 Mei is er vreugde over het feest van de lente en de vernieuwing, en het is goed dit feest samen te vieren evenals het nieuwjaarsfeest. De P.v.d.A. moet meer zijn dan alleen maar een partij, zij is ook meer, want haar leden vormen een beweging en uit de diepste gevoelens en idealen van de beweging komt het partijprogramma voort. Zij moet dan ook vasthouden aan de ideeën, die de partijvoorgangers hebben bewogen. Een waarachtig feest is naast feestvreugde ook afsteken in de diepte en herden ken van bekende voorgangers en talloze naamloze kleine werkers, die de spits hebben afgebeten en grote risico's namen. Heeft het nageslacht, dat de vruchten plukt van hun strijd, ook inderdaad het ideaal onbevlekt bewaard? Zijn zij de strijders en sterke zielen, waarop de hoop der voorgangers gevestigd was? De vroegere mei leuzen bezielden de strijders, waarvan velen de vervulling niet beleefden. De partijgenoten we ten, dat ook zij de verwerkelij king van de tegenwoordige mei leuzen niet zullen beleven, maar als zij een beweging blijven en zich gedragen voelen door hun geloof in de waarde van de mens en de liefde, dan zullen zij moe ten winnen. Het is moeilijk zich in de politiek te verdiepen, het was eenvoudiger toen nog geen medeverantwoordelijkheid werd gedragen. Te veel is men ge neigd de oogst binnen te halen, zonder zich te doordringen van de strijd, die hiervoor gevoerd werd. Men moet oppassen niet af te glijden naar een programma- jlartij. Als een volk niet meer zingt en droomt, maar alleen maar rekent, dreigt er gevaar voor de beweging. Het is de taak van de feesten het bewustworden van het idealisme weer te wek ken, want dit idealisme moet de volksvertegenwoordigers stuwen. Het gaat niet alleen om het aan tal stemmen, maar vooral om de droom van de internationale, die eens komen zal. Nu ons land zelf een betrekkelijke welvaart geniet, moet vastgehouden worden aan het socialistisch ideaal, „één volk de mensheid, één land de aarde". De bezitlozen zijn er nog, evenals de hongerenden, en niet zo heel ver weg. Op de avond van Koninginne dag voerde de toneelvereniging St. Jan voor een stampvolle zaal in „De Rustende Jager" het to neelspel „Drijfzand" van Mare Fontenel en Oskar Fesket op. Dit stuk speelt op het terrein van een Australische kopermijn het eerste bedrijf op het kantoor van de mijn, het tweede en derde in een keet op het terrein van de mijn. In zulk een wereld laaien de menselijke emoties dikwerf snel en hevig op en zijn uitersten soms moeilijk te vermijden, wat voor de spelers echter een goede gelegenheid vormt te laten zien, wat zij kunnen. En daarin zijn zij op deze avond uitstekend ge slaagd. Jan van Stralen vertolkte de rol van mijndirecteur op voor treffelijke wijze. Mevrouw Gré Bijwaard was, als zijn echtgenote, het type van de vrouw uit de beau monde, zonder hart jegens haar stiefdochter en verlangend naar het luxueuze en comforta bele leven. Mevrouw Wijbenga- Tiebie had de zware rol van Barbara voortreffelijk uitgebeeld, terwijl Anette Groenewoud de modern doende dienstbode be hoorlijk in vorm bracht. Ook de heren mochten er wezen. Aat Groot als de ingenieur Meffries, speelde boeiend, terwijl de heer Jo den Das de rol van de opzich ter Arkels goed tot zijn recht deed komen. De heer Ben Tiebie was als de oude Oske een oude van dagen, wie de wijsheid ten deel is gevallen. Wij vernamen dat Sint Jan dit stuk ook in andere plaatsen gaat spelen, waarmede we de vereni ging van harte geluk wensen, want stuk en spelers verdienen dat het vaker wordt opgevoerd. D AMPO GESLAAGD Voor het examen in vakkennis voor jachtopziener slaagde de heer Frans Nieuwenhuizen. ONGELUK De heer H. Pieters, die als duo passagier op een bromfiets mee reed op de weg van Schoorl naar Bergen, kwam in de donkerte met zijn aanhangwagentje in aan raking met een steen op de weg, tengevolge waarvan hij tegen de grond sloeg. Met enkele kneu zingen en een gebroken sleutel been werd hij naar het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar vervoerd. De bestuurder van de bromfiets had geen noemenswaardig letsel bekomen. J. M. SELLEGER-ELOUT f Zondag 5 mei is mevrouw Jo hanna Madeleine Selleger-Elout na een korstondige ziekte over leden in de ouderdom van 82 jaar. Met haar gaat een kunstenares henen, die niet alleen in ons land, maar ook ver daar buiten tot de Ver. Staten toe, bekendheid ge noot door haar boeken, waar mede zij eerst na haar huwelijk is aangevangen ze te schrijven. Verscheidene van haar werken beleefden in een kalm tempo her druk op herdruk, en de schrijf ster heeft het mogen beleven, dat het ene geslacht na het andere van haar pennevruchten genoot. Ter gelegenheid van haar tach tigste verjaardag is zij in Bergen gehuldigd en werd een tentoon stelling van haar werken gehou den, die grote belangstelling trok. Het stoffelijk lichaam is woens dag 8 mei aan de schoot der aar de toevertrouwd. Moge de aarde licht voor haar zijn. FA. W. BURGER BERGER WINKELIERSVERENIGING Dit jaar jubileert de Berger Winkeliers-Vereniging en ter ere van haar dertigjarig bestaan heeft het bestuur gemeend geen receptie te moeten geven, doch dit in besloten kring te herden ken in de vorm van een gezellige middag en avond voor haar le den. En zo zullen dan woensdag 15 mei om 1 uur 's middags twee bussen van Schalkwijk van de Dorpsbrink vertrekken, volgela den met feestgangers. De reis gaat over Haarlem naar Schip hol en vandaar naar Amsterdam, waar gedineerd zal worden, om daarna een avondvoorstelling bij te wonen en in opgewekte stem ming weer huiswaarts te keren De N.C.V.B. (afd. Bergen) hield op 24 april haar maande lijkse ledenvergadering in Reho- both. Na de gebruikelijke ope ning door de presidente, mevr. H. F. Paarlberg-Dun, het lezen der notulen en ingekomen stuk ken, kreeg mr S. D. Sluis het woord, die de aanwezigen iets vertelde over de handelingsbe kwaamheid der -gehuwde vrouw. Mr Sluis maakte duidelijk wat er sinds de inwerking treding der nieuwe wet wél en niet ver anderd is en lichtte dit toe aan de hand van verscheidene voor beelden. Na de pauze kwamen hierover allerlei vragen, welke op genoeglijke wijze werden be sproken. Aan het eind van deze avond werd nog medegedeeld, dat de feestelijke jaarvergadering der N.C.V.B. op 14 mei in Reho- both gehouden zal worden, waar Jo Nobel zal declameren. Hier na werd de avond door mr Sluis gesloten. Ook dit jaar verzorgt de U.V.V. van 13 mei tot 26 juni de verkoop der zomerzegels. Deze zegels staan dit jaar in het teken der scheepvaart en geven een afbeelding van diverse sche pen. De thuishaven van al deze schepen is Nederland en daar om zal iedereen vreugde aan deze serie beleven en vooral ook zijn buitenlandse brieven met deze zegels frankeren. Wij mo gen trots zijn op deze bron van welvaart: de scheepvaart. M. VELDMAN Laat het echter niet alleen trots op dit vaderlandse bedrijf zijn dat ons Zomerzegels doet kopen. Laat onze drijfveer ook zijn ons medeleven met hen, die ondanks welvaart en sociale voorzieningen in onze steeds in gewikkelder wordende maat schappij toch in moeilijkheden zijn geraakt. De toeslag op de Zomerzegels is bestemd om hen te helpen. Scheepvaart bron van wel vaart. Zomerzegels bron van meer levensvreugde. Een goede combinatie. Daar om; Zomerzegels Goede Vaart! Koorvereniging „BERGEN" De Koorvereniging „Bergen" zal donderdag 16 mei in „De Rustende Jager" een concert geven Medewerking verlenen: Elisabeth Leguyt, Sopraan, Maaatje Kliffen, alt, Arjan Blanken, tenor en Arie v. Mever, bas. De begeleiding is in handen van een Orkest, samengesteld uit amateur musici uit Alkmaar, Bergen en Schoorl, o. 1. v. Oeb. Bootsma. Uitgevoerd worden a capella koorwerken, ter wijl de solisten om beurten werk van Handel en Pergolesi laten horen. Het hoofdwerk is het Ora torium „Die Sieben Worte des Erlösers am kreuze" van Haydn, een werk dat om zijn ontroerende klankschoonheid tot Haydn's meesterwerken behoort. De bedoe ling was dat het werk voor Pasen uitgevoerd werd, maar door ver schillende omstandigheden moest dit worden uitgesteld. Met belangstelling kan dit Concert tegemoet worden gezien. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we naar de advertentie in dit blad. ONDERSCHEIDING In het bijzijn van alle Bergen se Postambtenaren is door de Di recteur van het Postkantoor te Alkmaar de bronzen medaille be horende bij de Orde van Oran je Nassau overhandigd aan de Postbode Joost Ivangh. Hierbij ook onze felicitatie. ZONDAGSDIENST ARTSEN Ueekttad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. FORTEX (Ingezonden mededeling) ^PLANTEN-MARG8RINE WORDT LID van het Opgave: Boender- u, makerweg 23, Bergen -j Telefoon 2818 Ingezonden mededeling en pijn weg- wrijven met Voor de grote keuken: Calvé-Producten Conserven-Zuivelproducten Telefoon K 2200-3333 b.g.g. 3014 Ingezonden mededeling Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en angstgevoel worden verdreven door MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rustig. GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Züfa pleet Telefoon 2778 BERGEN 12 mei Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 12 mei Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1