Meekllad 99 99 Td^l Raadsvergadering Bergen De bevrijdingsfeesten IVOROL EERLIJKE KLEDING Inwendigi vernieuwing „Con Amore" Kathleen Ferrier GERRITSEN Grote deelname bloedtransfusie Berger Mannenkoor 35 jaar w~ Irlr^WlrlPW VRIJDAG 17 MEI 1957 34e JAARGANG No. 20 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Vrijdag 26 april kwam de raad der gemeente bijeen onder leiding van burgemeester Dr. W. Huy- gens. Wethouder Den Das was nog steeds niet aanwezig, of schoon er geen vergadering wordt gehouden zonder dat naar hem wordt gevraagd. De toe stand van de heer Den Das gaat gelukkig vooruit, al geschiedt zulks in een langzaam tempo. Had de agenda van deze bij eenkomst door zijn zevental pun ten de verwachting gewekt, dat dit alles gauw bekeken zou zijn, de werkelijkheid bleek anders. Nauwelijks was de vaststelling der notulen aan de orde gesteld of de heer v. Rees Vellinga maakte een opmerking. In de vorige vergadering was een krediet gevraagd om een tweetal stedebouwkundigen een opdracht te geven tot het maken van een studie in verband met de door het Planbureau verwachte aanwas der bevolking. De V.V.D.-woordvoerder had zich daartegen verklaard. Eén zijner argumenten was, dat de aanwas der bevolking wel door emigratie weggewerkt kon wor den, (en dat in een tijd waarin de industrie zit te springen om werkkrachten, corresp.). Thans beweerde hij, behalve emigratie nog een tweetal andere factoren te hebben genoemd, die in de notulen ontbraken. Hij vatte deze gelegenheid aan om thans over deze opdracht uit te weiden op de van deze spreker bekende langademige manier, doch de burgemeester zette hem de voet dwars door op te merken: Wij zijn op 't ogenblik aan de behan deling der notulen bezig. Ik wil u straks bij de rondvraag gaarne gelegenheid geven uw opvatting uiteen te zetten. Tengevolge hiervan werden de notulen met énkele verbeteringen goedgekeurd. Punt 2, ingekomen stukken, had de aandacht bezig gehouden van de heer De Beurs. Hij trof daar een drietal verzoeken om subsidie, resp. van de Oranje- Vereniging Bergen, van Bergens Mannenkoor en van de Koor- vereniging Bergen aan, en wees er op, dat de aanvragers zich uit vrees voor een eventueel tekort maar tot het gemeentebestuur richtten met een aanvrage om subsidie. De Oranje-Vereniging heeft festiviteiten op haar pro gram; Bergens Mannenkoor geeft een concert op 9 mei en de Koorvereniging Bergen een dito op 16 mei. Voor het te verwach ten tekort wordt nu subsidie aan gevraagd op korte termijn, 150 voor het houden van een film avond door de Oranje-Ver. vond bij hem bezwaar. Welke activiteit M. VELDMAN is door de leden dezer vereniging ontwikkeld om het ledental te doen stijgen, zo vroeg hij. Dat de Koorvereniging Bergen vier so listen behoeft, oordeelde hij wel wat ruim. Met deze wijze van subsidie-verlening scheppen we onherroepelijk precedenten. De heer Broersma wees er op dat in federatief verband iets meer zou zijn te bereiken, doch de burgemeester betwijfelde dit. De Oranje-Ver. moet elk jaar de donateurs iets aanbieden, anders wordt zij bedreigd met opheffing. Wat betreft Bergens Mannen koor, dat dit jaar 35 jaar bestaat, kan de gemeente niet anders dan een welwillende houding aanne men. De heer De Beurs kon met de aanvragen der beide concerte rende verenigingen nog wel vre de hebben, doch kantte zich tegen subsidie aan de Oranje-Vereni ging. De leden dienen aanspra kelijk te zijn voor hetgeen zij or ganiseren. Het verlossende woord in deze kwestie kwam van Mr. Sluis. Ook hij betreurde het, dat ver enigingen op het laatste ogenblik bij het gemeentebestuur aankwa men met een verzoek om subsi die. De Oranje-ver. heeft een programma laten drukken en dit huis aan huis laten bezorgen. Hiermede is de gehele burgerij gediend, maar de kosten die dit voor de Oranje-ver. meebrengt belopen 175.Hij zou der halve vóór subsidieverlening stemmen. Daar de andere leden na deze uiteenzetting zijn voor beeld volgden, werden de drie voorstellen met algemene stem men aangenomen. gelen. Het is nu zaak, dat wij het onze doen om, voor wat Ber gen betreft, deze groei in studie te nemeri opdat wanneer de raad te zijner tijd beslissingen moet nemen, gezorgd is dat de raads leden beslagen ten ijs komen. De Opdracht aan de beide professo ren is van zuiver informatieve aard. Wij zijn op verschillende punten nog onwetend, zij niet, want zij beschikken over erva ring. De raad zal met hun rap port in kennis worden gebracht. Dé heer v. Rees Vellinga vroeg: Waarom bestaat er angst, dat hier 150.000 mensen bij zullen komen. Ik heb die angst nooit gehad. Verschaf mij de gegevens, opdat ik ook eens een beetje angst kan krijgen. De burgemeester antwoordde hierop: het satelietplan is opge maakt op de basis der ontwikke lingsgang, die wijzelf hebben Na de rondvraag kwam de heer v. Rees Vellinga, over het geen hij tevoren had opgemerkt, weder te spreken. Hij vroeg op grond van welke gegevens men de stedebouwkundigen een op dracht kan geven een studie te maken. Hemzelf ontbrak het aan gegevens daarover. De burgemeester antwoordde dat hij nog geen gegevens kon verstrekken. Wel is er een ver gadering geweest te Alkmaar; over het daar besprokene zijn en kele brochures verschenen, doch daaruit wordt men niet veel wij zer. Het Planbureau heeft de zaak in studie en heeft zowel voor Alkmaar als voor Bergen en andere gemeenten. de aanwas van de bevolking getaxeerd met het oog op de te nemen maatre- meegemaakt. Voorts heeft de provincie dat voor ons uitge zocht. Verder werden aangenomen met algemene stemmen: het voor stel tot een verordening betref fende het toekennen van een pen sioen aan gewezen wethouders, hun weduwen en wezen; even eens met algemene stemmen wer den de voorwaarden aangeno men betreffende de Sluismolen, die als seinmolen dienst zal gaan doen. Het voorstel om voor aanslui ting op het gemeentelijk riool thans 75.te vragen in plaats van 50.zoals totnutoe ge schiedde, werd met de stem van de heer Ellis tegen aangenomen. Daarna ging de Raad in comité. Dank zij de activiteit van de Oranjevereniging zijn de bevrij dingsfeesten op maandag 6 mei, ondanks het niet altijd aangena me weer, een succes geworden. De dag ving aan met kinder spelen voor de leerlingen der drie hoogste klassen van de lagere scholen. De meisjes moesten kle ren ophangen, straatvegen of ton rollen, terwijl de jongens hun krachten moesten beproeven bij het straatskiën, het ballonblazen en het indiaanse duel. Vooral dit opblazen der ballonnen, die ge woonlijk toch nog onverwacht stuk barstten, hetwelk met een hevige klap geschiedde, verwekte bij deelnemers en toeschouwers nogal wat hilariteit. Elk der deel nemers kreeg van de jury een dikke lolly gepresenteerd. De middag was gewijd aan voetbalwedstrijden tussen ver schillende plaatselijke groepen, op het gemeentelijk sportveld aan de Kerkedijk. Het ging hierbij om de zilveren wisselbeker, die reeds twee keren achtereen was ge wonnen door de werknemers van het bouwbedrijf Van Exter. Deze ploeg bleek dit jaar niet zo sterk als voorheen, zodat zij zich de kans om de beker definitief in bezit te krijgen, zag ontgaan. In de strijd om het bezit bleven ten slotte over: de werknemers van het bedrijf J. Smit Jr. en die van het bouwbedrijf Kroon bleken even sterk, zelfs nadat de speel tijd tweemaal was verlengd. Om een beslissing te verkrijgen werd overgegaan tot het nemen van strafschoppen, waarvan de eer ste serie eindigde met de stand 33, doch de tweede serie ein digde met een overwinning voor de werknemers van Kroon met 31, zodat de wisselbeker thans voor een jaar in hun bezit over gaat. De drumband van de R.K. Verkenners hield om zes uur een rondgang door het dorp, die zeer de aandacht trok van oud en jong. Ook de Bergense Harmonie hield een rondgang, gevolgd door een taptoe op de Dorpsbrink. Om 9 uur werd een fakkelestafette gehouden met als slot de ontste king van een vreugdevuur achter Elkshove. De estafette liep over vijf wisselpunten. B.S.V. won de sprinten en wierp als eerste de brandende fakkel in het droge hout. Talloze toeschouwers wa ren bij de brand van dit vreugde vuur aanwezig. Het slot van de feesten vond plaats in ,,De Oude Prins". Bur gemeester Dr. Huygens dankte de aanwezigen voor hun belang stelling voor deze dag en bracht in 't bijzonder een woord van dank aan het Oranje-comité voor zijn activiteit in deze. De Voor zitter van het Oranje-comité, de heer J. Haakman, bracht dank aan de gemeente voor de verleen de subsidie, waarmede het groot ste deel van het welslagen van deze dag werd gedekt. Vervol gens reikte de heer A. A. Tros de prijzen aan de winnaars en de troostprijzen aan de verjiezers uit, waarbij hij tevens zijn dank be tuigde aan de scheidsrechters. 75 MAAL DONOR. Voor de eerste maal in ons land is te Delft de Landsteiner- penning van de bloedtransfusie dienst van het Roode Kruis in goud uitgereikt en wel aan zuster A. M. Maquelin te Delft. Zuster Maquelin is operatie- zuster in het ziekenhuis Bethel te Delft. Zij heeft reeds 75 maal bloed voor de bloedtransfusiedienst af gestaan. Door de goede zorgen van de heer A. D. Beeldman heeft het pand aan de Karei de Grootelaan 2, waarin de *Wer G. Th. de Goede sedert geruime tijd zijn zaak drijft, een grondige interne vernieuwing ondergaan, waar voor de ontwerper een apart woord van lof toekomt. Dit gebouw, da.t meer dan een eeuw oud is, heeft in de loop des tijds verschillende bewoners ge kend, die er hun bedrijf in uit oefenden, totdat het in 1^17 in handen kwam van de heer K. de Goede, die er zijn zaak vestig de. In 1939 trok deze eigenaar zich uit zaken terug, om zijn zaak over te doen aan zijn zoon, de heer G. Th. de Goede, die er thans nog woont en als hande laar in rijwielen, kachels en haar den, anex smederij zijn bedrijf in uitoefent. Deze heer en zijn gezin hadden echter van de ouderwetse indeling van het huis op den duur schoon genoeg ge kregen, en zo besloten zij om de inwendige vernieuwing aan de bouwkundige A. D. Beeldman op te dragen. Dat bleek echter niet zo gemakkelijk te wezen. Vroeger bouwde men blijkbaar ietwat anders dan thans, en het uitbreken va,n het interieur ver eiste een bijzondere zorg. Ook bleek het nodig een raam aan de straat uit te breken en te ver groten. Behalve dat, werd ook de winkel onder handen geno men, en zo ontstond er in dit oude pand een vernieuwing, die aan moderne eisen van behui zing en bewoning voldoet. Wie de winkel betreedt, waar en groot aantal fietsen te kijk staat, benevens een aantal haar den en kachels, bemerkt dat men hier duchtig aan het moderni seren is geslagen. De rijwielen staan op een ver hoogd plankier en komen zo doende beter uit. De wanden zijn bekleed met geperforeerd hard board in een lichte kleur, die een rustige indruk maakt. Naast de winkel ligt een kamer, die gro ter is geworden dan de vroegere, omdat men de gang erbij heeft getrokken, waardoor betere in richting mogelijk werd. Be hangen plafonds zijn in stijl ge houden en in overeenstemming met het meubilair op kleur ge bracht. Men zou zich in een mo dern huis kunnen wanen. Achter gordijnen interieur de kamer is een modern inge richte woonkeuken ontstaan, die de trots en de vreugde van iedere huisvrouw zou kunnen wezen, niet het minst om de moderne inrichting, en de talrijke gemak ken waarvan zij is voorzien. Dit werkstuk van de heer Beeldman vormt de beste recla me die er voor zijn werk moge lijk is. Een tevreden gezin in een modern ingerichte woning is het ideaal van onze tijd. NAASTENLIEFDE. Het gehele jaar door staan er een aantal vaste donors ter be schikking om hun bloed te geven, zodra men wordt opgeroepen voor operatie, ongevallen etc. Uit Bergen en Schoorl hebben over het jaar 1956 in beide zie kenhuizen 169 personen hun bloed voor onmiddellijk gebruik afgestaan. VOOR AL UW PARTIES Wederom heeft het Berger Ac cordeon Orkest ,,Con Amore" een prachtig succes weten te be halen. Op 10 mei vertrokken zij met nog drie andere orkesten alle onder leiding van haar Dirigent Alb. v. d. Wolff voor vier dagen naar Duitsland, waar zij deelna men aan een internationaal Con cours te Weiper aan Ruhr. Hier behaalden zij een prachtige eerste prijs met het hoogst aantal pun ten. Van af deze plaats dan ook onze hartelijke felicitatie aan de spelers en Dirigent, die, zoals telkens weer blijkt, zijn leerlingen tot steeds betere prestaties wéét op te voeren. Woensdagavond 8 sprak de heer Leo Riemens in de dan cing van De Rustende Jager over de bekende Engelse zangeres Kathleen Ferrier. Al sedert oudsher ontstonden om beroemde zangers legenden, die echter niet door het nage slacht gecontroleerd konden wor den wat de stem der zangers be trof. Doch de laatste 60 jaar hoeft de stem niet mét de zanger te verdwijnen, dank zij de gramo- foonplaten. De legende, die ook om Kathleen Ferrier geweven werd, blijkt dan ook niet over eenkomstig de werkelijkheid. Uit de chronologische volgorde der gramofoonplaten kan men de ontwikkeling van haar stem vol gen en horen, waarin zij uitblonk en waarin niet. Haar carrière was paradoxaal en heeft pl.m. 10 jaar geduurd, waarvan zij 5 jaar een internationale roem genoot. Terecht kan zij tot de onsterfe- iijken gerekend worden. Merk waardig is, dat zij pas op 25-ja- rige leeftijd begon te zingen, al had zij technisch toen al veel op gestoken, doordat zij een tijdlang begeleidster was van een zang leraar. Als pianiste had zij reeds vele prijzen op concours gewonnen. Toen zij eens onvoorbereid deel nam aan een zangconcours, won zij de eerste prijs. Daarna ging zij serieus zangles nemen bij Roy Henderson. Haar eerste optreden viel in 1943 en in 1944 werden de eerste gramo foonplaten gemaakt. Deze zijn vrij zeldzaam geworden. In 1945 was zij reeds een der veelbelo vende oratoriumzangeressen. In 1946, de periode vlak na de oorlog. ontbrak het Engeland aan een opera. Benjamin Britten componeerde toen opera's voor kleine gezelschappen, waarmee hij kon rondreizen en Kathleen Ferrier fungeerde als tweede be zetting. In Nederland zong zij voor het eerst in Amsterdam in 1947 in de Orpheus van Glück, evenals in 19491950 bij het Holland Festival en haar laatste optreden in het openbaar in 1953 was toevallig ook in deze opera. Het is een raadsel, waarom zij in de laatste zeven jaren maar twee opera-rollen heeft gezongen. Een grote metamorphose on derging haar kunst, doordat zij maanden lang onder leiding van Bruno Walter werkte. Door hem werd zij toen de grote liederen- zangeres, waar ze zo n naam mee maakte en de grootste Mahler- zangeres van deze tijd. In het voorjaar van 1951 open baarde zich voor het eerst haar ziekte. Na haar operatie bleek, dat haar stem niet geleden had en van het najaar 19511953 kwam zij eigenlijk pas tot volle ontplooiing. In oktober 1952 werd de laatste gramofoonplaat van haar gemaakt. Uit de bestudering van de gra mofoonplaten blijkt, dat zij één van de meest volmaakte stemmen van deze tijd had; een beperkte operazangeres was en daarin geen wereldfiguur; de Duitse lie deren met moeite veroverd had en als Mahler-zangeres zeer goed was, maar niet uniek. Uniek was zij echter op het gebied Van de Engelse volksliederen. Deze belangwekkende voor dracht vormde het slot van een lange reeks culturele avonden, gegeven in het kader van de K.J.V.O. WEKKERS Aan de oproep van het Roode Kruis, afdeling Bergen, om een halve liter bloed af te staan, is een ruim gehoor gegeven. In to taal 226 personen, in de leeftijd tussen 18 en 65 jaar, hebben een halve liter bloed afgestaan. De organisatie van de afdeling Bergen werkte voortreffelijk, on danks het feit dat de auto met het medisch personeel uit Amsterdam door de pont etc. een half uur vertraging had en men dus pas enige tijd later kon beginnen. De patiënten waren zeer vol daan over de snelle en prettige behandeling en voor de koffie, die als opwekkend middel hierbij gebruikelijk is. Het personeel van de centrale bloedtransfusiedienst uitte zijn voldoening en dank baarheid voor de organisatie van de Bergense kolonne. 11 als briljanten Donderdagavond 9 mei was het groot feest voor Bergens Mannenkoor. Vele belangstellen den vulden de grote zaal van De Rustende Jager, om met het Man nenkoor dit gedenkwaardig 35- jarig bestaan te vieren. Onder de aanwezigen bevond zich ook de beschermheer van het koor, bur gemeester Dr. W. Huygens, die er op wees, dat het koor een ge meenschapstaak vervult en mede een pijler is, waarop de dorps gemeenschap rust. Het concert stond onder lei ding van de directeur van Ber gens Mannenkoor, de heer Bram Keereweer, terwijl medewerking werd verleend door Nel Duval, opera-zangeres, het dameskoor „Nieuw Leven" en het mannen koor Orpheus", beide uit Alk maar. Er werd met opgewektheid gezongen en het publiek was niet karig met applaus. Ongetwijfeld zal deze avond in Bergens Man nenkoor nog lang het onderwerp van gesprek vormen. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. GOUD, ZILVER, UURWERKEN KI. Dorpsstraat 9 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Zi/fa Pleet Telefoon 2778 F0RTEX Ingezonden mededeling Woninginrichting, Langestraat 7 Ingezonden mededeling 95-70 ct I BERGEN 19 mei Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 19 mei Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202 ••••••••••••••••••••••a»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1