ÜleMlad •t 99 K®a Katholieke Vrouwengilde Blijf meester Bewogenheid GERRITSEN Voor B.S.V. ging de zon op Berger Luchtpost R.K. Vrouwengilde op reis Ponny geboren Vrouwenbond N.V.V. HOOFDPIJN! VRIJDAG 31 MEI 1957 34e JAARGANG No. 22 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond ad. Hoef Maandagavond had in De Rustende Jager een bijeenkomst van het Katholieke Vrouwengil de plaats, waar de dichter Ga briel Smit een lezing over de Maria-poëzie hield, waarmede hij zijn hoorders een onvergete lijke avond heeft bezorgd. Gedichten uit verschillende landen en tijdperken waren door hem in het moderne Nederlands herdicht, en werden door de spr. eenvoudig en bewogen voorge dragen. De oudste christelijke gedich ten in het Westen zijn in het la- tijn geschreven en zijn afkom stig uit de kloosters. In de vierde en de vijfde eeuw na Christus had men een heel andere voor stelling van Maria dan tegen woordig. Zij was Je statig tro nende madonna met een jeugdig klein kind op haar schoot. Het menselijke, het tedere en gra cieuze der Mariafiguur is eerst veel later ontstaan. In het oosten, n.l. in Abbesynië, waar het Kop- tische Christendom leefde, met zijn koptische evangeliën, waarin vele bijzonderheden uit het leven van Maria en Jezus in verhaal vorm te vinden zijn, vindt men de oudste oosterse gedichten, die Maria uitsluitend zien in verband met haar zoon. Deze gedichten zijn rijk aan verbeelding en mach tige uitdrukkingskracht. Het Oos ten kende reeds lang het feest van Maria s hemelvaart, toen dit in het Westen nog onbekend was. De Maria-aanbidding be gon pas na de vijfde eeuw na Christus, via de kloosters, in het Westen door te dringen. Het oudste Maria-gedicht dat in de volkstaal is gedicht en dus niet in het Latijn, is van de hand van dè heilige Hildegard van Bingen, die ongeveer van 1100 tot 1180 in West-Duitsland leefde. Deze merkwaardige vrouw was zeer knap in het bereiden van kruidengeneesdranken; zij was tevens een dichteres en een van de „uitvindsters van de Heilige Hart devoties. Van haar hand is het mooie, gedragen ge dicht ..Ave Maria." De dertiericie en veertiende eeuw waren de tijd ener gran dioze christelijke cultuur. Uit die tijd kennen we de mooie kathe- over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten dralen, schilderijen en mozaïe ken. Uit alles sprak een grote christelijke beschaving, maar de mensen konden lezen noch schrij ven. Zij wisten van hun geloof heel weinig, en kenden noch zielszorg, noch huisbezoek. Hun houding bij de erediensten was heel anders dan tegenwoordig. Men stond en liep en dreef han del in de kerk, terwijl achter het koorhek de mis werd opgedra gen. Uit de verordeningen, welke in die tijden werden afgekondigd, kunnen we ons enigszins een beeld scheppen van de geest welke de mensen bezielde. Zo werd in 1347 te Gouda afgekon digd, dat men de honden niet meer mede in de kerk mocht n,e- men. Dus dat gebeurde voor die tijd wel! Enkele gewoonten, in die tijden ontstaan, vindt men ook nu nog terug, bijv. het luiden van de bel om aandacht te vragen voor de mis. De kathedralen waren rijk ver sierd met beelden; deze vormden een catechismus in steen voor deze mensen, die niet konden le zen, evenals thans een prenten boek voor een kind iets duidelijk maakt. Ongeveer in de veertiende en vijftiende eeuw ontstaat een ze kere zorg voor een aarzelende ontwikkeling van geloofsonder richt in de vorm van een klein spel in de zijbeuk van de kerk, De spelers zongen eenvoudige gedichtjes op een gregoriaans- achtige melodie. Langzamer hand ontwikkelden deze spelen zich. die aanvankelijk zo primitief waren, dat bijv. in de kathedraal van Reims de hemelvaart werd gespeeld door iemand op n plank je op te trekken tot boven in de kerk. De uitverkorene moest, om deze rol te vervullen, zich het ge hele jaar voorbeeldig gedragen hebben. De spelen werden steeds mooier, van alles kwam er bij te pas, totdat zodoende de spelen de kerk uit groeiden en naar het kerkplein verhuisden. Tegen woordig hebben zij nog slechts in Barcelona plaats, in de vorm van een zeer mooie en plechtige dans, en ook in de buurt van Lyon. Uit de tijd der nog zeer een voudige spelen werden twee een voudige gedichtjes voorgedra gen, n.l. „Hemelvaart van den Heer uit het Duits en „Maria zingt in de Kerstnacht" uit het Engels. UURWERKEN In de gedichten uit een iets la tere periode werden, in de ge dichten, de sprekende personen afgewisseld met enkele versre gels, die de omgeving beschre ven, zoals in het Spaanse ge dicht van de aankondiging van de geboorte „De boodschap van een engel en een vijftig jaar la ter in Zuid-Frankrijk in „Laat ons Maria's minne zingen." In de Maria-kunst plaatste de middeleeuwse mens' Maria in zijn eigen plaats en land. In Spanje was Maria een Spaans meisje, in Duitsland waren de Maria-gestal- ten dik en stevig; in Frankrijk waren zij gracieus en hadden zij iets van balletdanseressen. Stel u voor: Maria in Bergen, nu in deze tijd! Ergens aan de buiten kant van Bergen, een weiland omgeven met prikkeldraad, een bordje met „Verboden toegang' er op, en tegen het hek een oude scooter! In de schuur een kistje met wat houtwol. Jozef in pilo broek en 'n blauwe kiel erbij. „Neen, dat gaat niet," zeggen wij. De Middeleeuwers vonden zoiets echter heel gewoon, zij leefden met God in hun eigen tijd en niet zoals wij, alleen op een symbolische manier. Als slot voor de pauze' werd het ontroerend schone gedicht .Klacht van de Moeder Maagd" gelezen, dat een stuk vormt uit een oud. Engels passiespel en duidelijk in de eigen tijd speelt. De Maria-legenden ontstonden in het Westen van pl.m. 1200 tot 1500 jaar na Chr. De volkspre dikers uit die tijd preekten niet over bijbel en kerkvaders, waar hun gehoor absoluut onkundig van was, maar vertelden het ver haaltje over Maria, Jezus en de heiligen. Deze verhalen zijn in verkorte vorm in blokboeken en handschriften bewaard gebleven. De legenden uit het Oosten handelden meest over planten en dieren. De legende van „De duif, de kwartel en de leeuwerik", wel ke tijdens de vlucht naar Egypte speelt, werd in het Nederlands nagedicht en door de spreker heel goed en beeldend voorge dragen. Tot slot van deze avond werd „De tuimelaar van onze Lieve Vrouwede provengaalse legen de van de koorddanser, die in het klooster treedt, daar al het hem opgedragen werk voorbeeldig verricht, maar die de Latijnse ge beden niet kan onthouden, en zo in de dienst verwarring teweeg brengt, voorgedragen. Tot straf mag de koorddanser niet meer aan de diensten in de kapel deel nemen. Weken lang treurt hij hierover, tot hij op een nacht een lichtend idee krijgt. Zacht sluipt hij naar de kapel en in het duister van de nacht danst hij daar in het kaarslicht voor de Heilige Maagd in zijn narrenpak. Deze hulde brengt hij voortaan elke nacht, terwijl hij overdag trouw zijn werkzaamheden verricht. Zijn li chaam raakt uitgeput en bij één van zijn danssprongen faalt hij, en stort hij dood terneder, juist in die nacht, waarop de wantrou wig geworden abt zijn gangen bespiedt. Maria en de engelen verzorgen zijn ontzield lichaam en de ver schrikte en diep beschaamde abt gaat de broeders roepen voor de dienst. Intens hebben de aanwezigen in De Rustende Jager naar de voordracht van deze kunstenaar geluisterd, en veel van het ge hoorde werd in hun hart mede naar huis genomen. Vrijdagavond werd in De Oude Prins de algemene leden vergadering gehouden der Ber ger Sportvereniging „Bergen", doorgaans bekend met de initia- talen B.S.V. Voor de opening der bijeen komst deponeerde de secretaris, de heer F. K. Urbanus, niet zon der een gevoel van voldoening op iedere tafel een getypte verant woording van de ontvangsten, de uitgaven benevens een opgave der liquiditeitspositie per 30 apr. 1957 opdat een ieder belangstel lende zich van de staat van za ken kon overtuigen. En deze staat leverde verrassend gun stige resultaten op wat betreft de financiële toestand. In zijn openingswoord deelde de voorzitter, de heer H. van Schaik mede dat het verstreken jaar voor het bestuur vele ver wikkelingen en enkele onaange naamheden had medegebracht, die gelukkig thans tot het verle den behoren. De grote zorg was de oude schulden te betalen wat niet gemakkelijk tot stand is ge komen wijl het nieuwe bestuur begon met een lege kas. Dank zij het werken van alle bestuursle den is dat thans anders. Uit het Uittreksel onzer boekhouding dat voor u ligt, blijkt, dat alle schul den thans zijn betaald en dat, wanneer deze vergadering heden- denavond zou besluiten B.S.V. te liquideren, er nog een bedrag van ƒ282,13 in kas is om onder de leden te verdelen. (Applaus). gordijnen interieur Verder zijn de boekhouding en de administratie ingericht, zoals dit bij een zaak gebruikelijk is. Ook in de contributie-inning is een verandering aangebracht, die tot nog toe een verbetering is ge bleken. Voorts zal het veld wor den verbeterd terwijl met de restauratie van het clubgebouw zal worden aangevangen. Dit heeft er tevens toe geleid een aanvrage om subsidie te richten tot de gemeente. Zoals uit de verdere bespre kingen bleek heeft het bestuur alles op alles gezet om uit de schuld te geraken en is er in een jaar tijds ruim 1800.betaald om oude schulden waarvan er bij waren die dateerden uit 1953, te betalen bijna zonder uitzondering aan Bergense middenstanders. Men zal wel begrijpen dat de Stemming in de vergadering na deze mededeling uitstekend was. Toch meende de voorzitter ook de schaduwzijde naar voren te moeten brengen. Het eerste elf tal gaat degraderen naar de tweede klasse. Wellicht ligt hier in voor de spelers een aansporing om eens wat meer enthousiasme te tonen en beter hun best te gaan doen. Daartoe achtte men het ge wenst een trainer te engageren, wat gezien het aantal jongeren, dat ongeveer 80 bedraagt, aan de oefening dezer jongeren ten goe de kan komen. Nadat de diverse verslagen van de secretaris, de penningmeester en van de jeugd commissie, waren ingebracht, werd aan de begroting enige aandacht gewijd. Bij de verkie zing voor afgetreden bestuurs leden werden de heren Urbanus en Schekkerman Sr. bij acclama tie herkozen in functie, terwijl in de plaats van de heer P. Vonk, die niet herkiesbaar was, even eens bij acclamatie werd gekozen de heer D. Zwakman. Bij het punt „training" werd verzocht een post daarvoor op dé begroting te willen aanbren gen, wat werd aangenomen. Het e nde van deze vergadering, waar punt voor punt werd besproken en door de voorzitter werd toe gelicht, kwam tegen midder nacht. In zijn slotwoord sprak de heer Van Schaik zijn dank aan de aanwezigen uit voor de aan gename geest, waarin de discus- s es waren gehouden, waarbij jein enkele wanklank werd ver nomen. B.S.V. dat door een nieuwe geest blijkt bezield te zijn, heeft een bladzijde in zijn geschiedenis omgeslagen en gaat thans een betere toekomst tegemoet. Met het lot van de vele dui zenden - ook in ons land - die onder de gevolgen van het alco holisme lijden, blijkt uit de gul heid, waarmee op de lijsten van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme is getekend. Het bedrag van f 1009,is een bewijs, dat velen beseffen, dat we hier te maken hebben met een gevaar voor de volksgezond heid en we zijn dankbaar, dat dit sociaal bewustzijn aanwezig is in de harten van de overgrote meer derheid van Bergens burgers. Dat niet-tekenen een uitzondering is geweest, stemt ons tot voldoening en geeft ons de overtuiging, dat deze actie de steun geniet van ons volk. Aan de dank voor deze steun voegen we die voor de ruim 30 co'Iectanten, die hun tijd en moeite hebben gegeven aan dit werk, en voor de leden van het comité van aanbeveling, die op hun wijze hebben bijgedragen tot 't slagen van de collecte. Namens het comité B. Schuil, voorzitter J. Ivangh, secretaris Uitslag van de wedvlucht van af St. Quentin, afstand 235 km, harde N.O. wind, los om 6 uur, aankomst eerste duif om 12-10-30 1 K. Postma; 2 C. Pijper; 3 J. Duinmijer; 4 A. Staadegaard; 5 C. Timmer; 6 P. Brakenhoff; 7 A. Visser; 8 J. Heukels; 9 A. de Klerk. TOT ALLER PROFIJT Betaal uw huishuur en betaal uw kruidenier. Betaal uw Bakker en uw melkboer, ook uw slager. Voldoe de rekening bij uw herbergier, En maak de schuldenlast bij uw schoenmaker lager. Dan ziet men u steeds komen met plezier. Autotocht Ouden van Dagen Bergen Nh Van het Comité Ouden van Dagen vernamen wij dat er weer hard gewerkt wordt, om de ouden van dagen op Donderdag 20 juni een aangename uitgaansdag te bezorgen, hetwelk voor hen een evenement is, en waar weken van te voren op gerekend en over ge sproken is. Het comité heeft een zeer in teressante tocht op het oog. Wel ke dit zal worden, zal afhangen van de bijdragen, welke op de lijsten getekend zullen worden, die in de week van 3-8 juni ter tekening zullen worden aange boden. Wij vertrouwen weer op de medewerking van alle Bergena- ren, om deze mooie plannen te kunnen uitvoeren. Mocht U bij aanbieding der lijsten niet thuis zijn, dan kunt U uw bijdragen storten op giro 112955, ten name van ons Comité. DAMPO Om half acht in de morgen was het dinsdag 21 mei al een drukte van belang bij het brand weergebouw, waar alle dames van de reisclub van het R.K. Vrouwengilde in de gerieflijke autobus van Schalkwijk stapten voor hun dagje uit. Nog even werd in de Dorpsstraat „opoe" in haar hoerendracht opgehaald en de stemming was er meteen in. In een ruk werd doorgereden naar Utrecht waar in Hotel Bra bant om 10 uur de koffie met ge bak al klaar stond. Daarna ging de reis verder naar de Wester- bouwing, waar de jool in de speeltuin niet van de lucht was, en men tevens een smakelijke lunch gebruikte. Per boot trok men naar Arnhem, waar het Openluchtmuseum bezichtigd werd. Hier bleek echter, dat er een verstekeling mee was geko men en nog wel een „rock en roll" meisje, maar in korte tijd was dat wurm ontmaskerd en met een ge rust hart kon men verder trek ken langs het vele dat hier te zien valt. Eén van de dames her kende een oude boerderij uit Noord-Scharwoude. Toen deze daar nog stond, had ze er in ge logeerd en kon nu constateren dat hij geheel in de oude staat hier in het Openluchtmuseum weer opgebouwd was! Na dat slenteren van de ene kant naar de ander was het weer heerlijk zitten in de bus en de terugtocht werd aanvaard. In Amersfoort werd gedineerd in Hotel Riche. Het smaakte heer lijk en wat voor huisvrouwen zo prettig is, als ze uit zijn, je wordt bediend en hebt zelf niets hoe ven klaarmaken. Daar de reis van Amersfoort naar Bergen nogal een hele rit is, werd deze in de avond in Amsterdam nog even onderbro ken om er bij Heek een kop kof fie te drinken. Om half twaalf werd in Bergen afscheid van el kaar genomen. Het was een heer lijke dag geweest. Op 16 mei is op de boerderij Veelust van de heer G. Franzen aan de Kogendijk een stamboek- ponny geboren, die als Jeanette zal worden ingeschreven. De va der is Connie van de Vlotbrug en de moeder Jeanette van de Steenen Camer. De heer Franzen was de eerste die naast de paar denfokkerij met het fokken van stamboekponny's is begonnen. Hij heeft er op 't ogenblik zes, zodat er nog meer geboorten te wachten zijn. Donderdag 23 mei was de Ber gense afdeling van de Vrouwen bond van het N.V.V. gastvrouwe voor haar zusterafdelingen uit Hoorn en Berkhout. De gasten kwamen om kwart over tien des morgens in het Dorpshuis aan en werden met koffie en heerlijke cake ontvangen en werd weder zijds kennis gemaakt. Daarna werd een bezoek gebracht aan de Berger Aardewerk Fabriek in de Molenstraat. Deze pottenbak kerij vormt voor niet-Bergenaren altijd een grote attractie en de be zoekers vinden het altijd aardig dingen, die zij daar zien maken, ook te kunnen kopen als souve nir aan hun excursie naar Bergen. Het middagbrood werd weer gezamenlijk in het Dorpshuis ge bruikt, en vervolgens werd door de Merelhof en langs de Herten kamp gewandeld. Bergen is in het voorjaar oneindig veel mooier dan in de zomer en lieden uit het vlakke polderland kunnen het ge boomte in ons dorp altijd zeer waarderen. Al wandelend was men om drie uur bij Elkshove aangeland, en werd dit mooie moderne en gerieflijke bejaardentehuis be zichtigd en bewonderd. Na een rondgang in groepen volgde een gezellige thee in de serre, waar de administrateur van Elkshove heel wat vragen te beantwoor- 'den kreeg. Tegen vijf uur werd afscheid genomen van Elkshove en wer den de gasten tussen de diverse gastvrouwen verdeeld, voor het ^avondeten en toog ieder huis waarts. Om half acht kwamen allen weer tezamen op de Dorps- ibrink en vertrokken de gasten Sper autobus naar huis. SCHOORL Schoorlse Kermis 1957 Op het moment dat wij dit stukje schrijven behoort de kermis practisch tot het verleden. In tegenstelling tot de voor gaande jaren dachten de weer goden er iets gunstiger over en lieten derhalve de regen weg, om ons voor de verandering ditmaal te verrassen met een ietwat gure Noordoostelijke wind. De meningen van de kermis exploitanten die wij zo terloops even peilden waren over het al gemeen minder goed, hetgeen zijn oorzaak vond in de gure wind en in de tweede plaats in het feit dat er zich om deze tijd van het jaar minder vreemdelingen in Schoorl plegen op te houden dan in juni. Weer anderen gaven de schuld aan wat men noemt „be stedingsbeperking". Traditie getrouw zagen wij maandag de oudere ingezetenen weer aan de ronde en vierkante tafels plaats nemen en ongetwij- veld zullen er zware discussies plaats gevonden hebben over de polka-mazurka dansers van toen en de Rock en roller's van nu. Maar wij hebben de jeugd ge sproken. Eensgezind vonden ze het een fijne kermis en dat is hoofdzaak. Ook van de zijde der Rijks politie kon men ons mededelen dat deze kermis een rustig karakter had waarbij zich tot heden toe geen schokkende gebeurtenissen badden voorgedaan. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Statlonsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15ct.m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ingezonden mededeling WAT.MijnhaBPT MAAKT ISGOED Ingezonden mededeling Woninginrichting, Langestraat 7 Ingezonden mededeling en pijn weg- wrijven met Ingezonden mededeling Mijnhardt'«s Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent BERGEN 2 juni Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 2 juni Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1