t 99 Onderwijsdag 1957 PAkkstetet B. E. F. GERRITSEN VRIJDAG 7 JUNI 1957 34c JAARGANG No. 23 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Vrijdag 31 mei opende de heer W. Bant uit Groet om negen uur 's morgens de Onderwijsdag van de Inspectie Alkmaar in de schouwburgzaal van De Rusten de Jager. Hij heette daarbij dok ter J. L. Sikkema op deze bijeen komst welkom. Inspecteur G. G. C. Vernooy was met vakantie en dus niet aanwezig. Twee jaar ge leden ontbrak hij ook op de On derwijsdag te Bergen. Het meisjeskoor van de KJVO zong onder leiding van de diri- gente mevr. C. Morée-Dol een tiental liederen, en het was een genoegen naar de jonge frisse stemmen te luisteren. Prof. Dr. W Banning te Drie bergen hield een inleiding over: Het verband tussen school en maatschappij. Onze maatschappij is in de laatste halve eeuw in een fantastisch snel tempo aan het veranderen. Deze verandering heeft voornamelijk betrekking op onze levensgewoonten. Wij heb ben andere transportmiddelen ge kregen, vermaken ons op een an dere manier, onze maatschappe lijke instelling is anders gewor den. De mens verandert en ook het kind verandert. Het kind van nu is anders dan het kind uit de tijd van Betje Wolff en Aagje Deken. Het feit, dat de maatschappij zo sterk verandert, is van vér strekkende invloed. Het blijkt dat ,,de mens" geen vast gegeven is. Het wordt dan ook door psycho logen en sociologen ontkend, dat de mens een onveranderlijk ge geven zou zijn. We nemen in de maatschappij een steeds groeiende gecompli ceerdheid waar. Daardoor wcrdt ook de beroepskeuze gecompli ceerder. Het aantal beroepen wordt steeds groter en het is niet meer te overzien, wat voor elk be roep nodig is. Toch wordt door ouders vaak verwacht, dat de on derwijzer hen bij de beroepskeuze van hun kind zal helpen. We nemen bij de mensen een sterke polivalentie waar. Er zijn diepgaande verschillen in het waardebesef, en het kind komt reeds jong daarmede in contact. In onze hedendaagse maatschap pij vol onrust, spanningen en con flicten, moeten de mens en het opgroeiende kind hun weg zoe ken. Dit leidt vaak tot innerlijke conflicten. Dit aspect trekt zelfs zozeer de aandacht, dat op de Universiteit de conflict-psycholo- gie gedoceerd wordt. Al deze ver schijnselen duiden op een maat schappij in verandering. Wat be tekent dit nu voor de school? De school is naast de kerk de meest conservatieve instelling in de maatschappij. Zij volgt het t- mpo van de snel veranderde maatschappij slechts uit de verte. De school, gerekend van de kleu terschool t.m. de universiteit, heeft een eigen functie en doel stelling in de maatschappij. Zij heeft tot taak de opgroeiende mens in te leiden en bewust te maken van het cultuurmilieu, waarin hij werken moet en hem daarvan de historische achter gronden te leren kennen. Zij moet hem de rechten en plichten van een staatsburger bijbrengen. Zij moet hem helpen mens te wor den door de vorming van zijn persoonlijkheid, hem helpen een stukje innerlijke vrijheid en vrede te vinden, te leven zonder angst. In het kort gezegd: zij moet de opgroeiende mens trainen, op leiden en vormen. Wat zien we nu in de maat schappij gebeuren? Er is een steeds voortschrijdende industria lisatie met massaproduktie, ook in de agrarische sector, met een groeiende afhankelijkheid van de hele wereld. De industrialisatie brengt het verschijnsel van de automatisering met zich mee. De machine werkt niet alleen, maar gaat ook controleren. Een techni sche vervolmaking voltrekt zich. De gevolgen laten zich vermoe den: er zal meer geschoold per soneel nodig zijn en aan de top der bedrijven meer gespecialiseer de ingenieurs. Voor 1940 telde men in Amerika honderd arbei ders tegen één ingenieur, thans echter twintig arbeiders tegen één ingenieur. Voor 1940 bezochten 20 der kinderen de middelbare scholen, thans 90 In Rusland, met zijn sterke industrialisatie, is het ook zo. Per jaar leveren de universiteiten daar vijftigduizend ingenieurs en de M.T.S. ander half miljoen middelbare technici. De industrialisatie schept de be hoefte aan meer scholen, meer on derwijskrachten en meer algemene vorming. Door de industrialisatie zijn andere verhoudingen in de fabriek gegroeid. Er is ook een nieuwe klasse mensen ontstaan: de prak- tische-produktie-technici, die tus sen de leiding en de arbeiders hun plaats hebben. Hoe langer hoe meer komt in de fabriek de na druk te liggen op de gemeen schappelijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers en het le ren werken in team-verband. Dit laatste komt ook sterk tot uiting bij uitvindingen. Het tijdvak van het individuele uitvinden is voor bij. Elke werker moet leren in groepsverband te werken. In de maatschappij kan de ar beid in drie hoofdsectoren worden verdeeld: I landbouw en veeteelt, II industrie. III diensten waaron der vallen transport, administra tie enz. Nu blijkt uit statistieken, dat bij toenemende industrialisatie de sector van diensten in zeer sterke mate toeneemt. In 1950 golden hiervoor in Amerika de volgende cijfers: landbouw- en veeteelt 16 industrie 24 sectordienst 57 Naast deze drie sectoren is een vierde sector in opkomst n.l. die van cultuur distributie, waaronder te ver staan zijn: kranten, tijdschriften, radio, televisie, vorming centra's, volkshogescholen, openbare lees zalen enz. GOUD De vrije tijd gaat toenemen en deze vrije tijd is van grote bete kenis voor de vorming van de mens. In de moderne maatschap pij treedt in verscherpte mate de vraag naar voren: hoe leiding te geven aan de mensen, zodat de inhoud van hun mens-zijn ver diept wordt. Fundamenteel is in de opvoeding de vorming van het zedelijk oordeel, van het gewe ten. Na deze inleiding was er ge legenheid tot vragenstellen, waar dankbaar gebruik van werd ge maakt. Voor en na de gezellige en keu rig verzorgde koffiemaaltijd, waarvoor de eer aan de dames leden en echtgenoten van leden toekomt, was er gelegenheid de belangwekkende expositie der uit gevers te bezichtigen. 's Middags hield Dr J. M Lo- dewijks uit Den Haag een lezing met kleurenfilms over Australië. Australië is zo groot als Europa en heeft een bevolking gelijk in aantal als Nederland alleen. Het land heeft een woestijnklimaat, wat zeggen wil zomers overdag temperaturen tussen de 41° en 51° Celsius, terwijl de nachten zo koel zijn, dat men graag onder de wol ligt. De winter is er koud en het totaal aan wintersportgebie den is er 2 maal zo groot als in Europa. Aan de kust kan het ver schil tussen eb en vloed tot 15 meter bedragen. Van de typische Australische dierenwereld wist deze docent in de biologie boeiena te vertellen, evenals over het leven van de Austraalnegers in hun reservaten en het leven der zee dieren bij de koraalriffen voor de kust. Het gesproken woord werd later door mooie films geïllu streerd, waarbij nog de nodige bij zonderheden werden toegelicht. Het aandachtige gehoor was zeer voldaan over deze lezing, en men was algemeen van oordeel, dat degenen die de middagbijeen komst niet hadden bijgewoond, heel wat gemist hadden. De heer W. Bant sloot deze onderwijsdag met een woord van dank aan allen die door hun me dewerking er toe hadden bijge dragen deze dag te doen slagen. RECHTZETTING. Van katholieke zijde wordt ons de volgende opmerking gemaakt, naar aanleiding van het verslag der spreekbeurt van Gabriel Smit voor het Katholiek Vrouwen gilde. Daarin komt voor: ,,De Maria-aanbidding begon pas na de vijfde eeuw na Christus" enz. Dit moet zijn: De Maria verering enz. Dit is een geloofspunt, dat aan iedere katholiek bekend is. De terminologie als in ons verslag gebruikt, zou allicht op de niet- katholieke lezer een verkeerde indruk maken. Wij danken onze informateur voor zijn mededeling, en vertrou wen, dat door bovenstaande re gelen de onjuiste indruk wordt uitgewist. Woensdagavond 22 mei open de burgemeester Dr. W. Huy- gens de laatste avond van dit sei zoen van de Bond van Europese Federalisten en heette als spreker Dr. M. Straub uit Rotterdam wel kom. De heer Straub hield een inleiding over ,,De Europese sa menwerking en Scandinavië". De Europese gemeenschap bestaat sinds 1945 toen Amerika en Rus land tegenover elkaar kwamen te staan, en in West-Europa uit lijfsbehoud de gedachte aan een verenigd Europa groeide. In de eerste jaren van de B.E.F. achtte men een verenigd Europa zonder Engeland niet mogelijk. In de loop der jaren is de ontwikkeling ge groeid tot een Klein-Europa be staande uit Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Luxemburg en Ne derland met Engeland als associé Op de wereldbol kijkend blijkt het dwaasheid te zijn, te denken dat West-Europa een grensge bied is tussen Amerika en Rus land. Het is slechts een gebied dat op de flank van Rusland ligt. West- Europa is geen macht tus sen twee grote machten, doch kan slechts de rol vervullen van een vriend van wiens ervaring men leren kan. Het kleine Europa is een realiteit geworden in de Ko len en Staal Gemeenschap, het Euratoom en de Euromarkt. De Euromarkt heeft economische en politieke kanten. Rusland reageer de hierop met dreigementen. Voor Engeland was het verdrag der Euromarkt reëel genoeg om zich te bezinnen op contact zoeken. In de Scandinavische landen heeft men direct stelling genomen en zoekt men het probleem onder ogen te zien. Wat gaat er econo misch gebeuren? Behalve dat de Euromarkt een tolunie is, zal zij aanpassing eisen op economisch en maatschappelijk gebied in de aangesloten landen en dat zal met grote moeilijkheden gepaard gaan. De Euromarkt brengt het vrije verkeer van goederen binnen de tolunie. Het Klein-Europa is een heterogeen gezelschap en heeft daardoor een speciaal niveau no dig om samen te kunnen werken. Daarvoor is een systeem van su- pra-nationale organen nodig, waarin gestreefd wordt naar Eu ropese partijvorming, zoals in het Europese parlement het geval is. Hoe is het nu met de Scandina vische landen gesteld? Noorwe gen, Zweden, Denemarken, Fin land en IJsland hebben zich ver enigd in de Noorse Raad. Deze landen zijn geen heterogeengezel schap. Zij zijn stamverwant, kun nen eikaars taal verstaan en le zen. In de Noorse Raad spreken dan ook de afgevaardigden voor de belangen van hun land. Men is daar niet gekomen tot een vrij verkeer van goederen maar van mensen, door een gemeenschap pelijke arbeidsmarkt en de vrije vestiging der arbeiders in eikaars land. De arbeider valt dan in de sociale wetten van het land waar hij werkt. Men heeft er al het economisch-, handels-, wissel recht enz. gelijkgeschakeld. Ook hebben deze landen besloten tot: samenwerking op het gebied van atoom-onderzoek en een gemeen schappelijke journalisten-oplei ding. Uit deze inleiding is te distille ren, dat Klein Europa onderling toenadering heeft gezocht en ge vonden en daarbij de goederen primair heeft veilig gesteld. In de Noorse Raad hebben de Scandi navische landen zich onderling verbonden en daarbij de werken de mens primair veilig gesteld. Na deze inleiding werden een viertal filmpjes vertoond over Noorwegen. Mei de Vriendenkring uit Op Moederdag 12 mei met prachtige zonneschijn, vertrok de reisclub „De Vriendenkring", des morgens na de vroegkerk, per autobus uit Bergen om een uit stapje te maken, dat reeds lang tevoren beraamd en gepland was. Van Bergen ging de reis naar Alkmaar over de Bergerweg, die met zijn prachtige begroeiing aan weerszijden, juist vóór de eigen lijke zomer begint, door zijn met jong groen begroeide takken een onvergelijkelijk schoon schouw spel oplevert. In Alkmaar werden nog een viertal leden opgepikt. En voort ging het, via Heiloo met zijn mooie weg naar Castri- cum, waar al heel wat bijge bouwd is, en door Heemskerk, om vervolgens via Beverwijk naar Velsen te gaan. Terwijl men daar op de Velserpont stond te wach ten, kreeg men de ingang van de Velsertunnel te zien, op welks gereedkomen de kop van Noord- Holland feitelijk zit te wachten. Overgezet door de pont, ging het naar IJmuiden, om een rit langs de haven te maken, waar door tevens een indruk werd ver kregen van het grote visserijbe drijf, dat in IJmuiden is geves tigd. De plaats is in de jaren na de oorlog sterk uitgebreid met nieuwbouw, die een frisse en aan gename indruk wekt. Van IJmuiden ging de reis naar het fraaie Bloemendaal, om daar na naar het Kopje op te stijgen. Hier werd uitgestapt om op de toren van het verre uitzicht te ge nieten. In het nabijgelegen restaurant werd van de koffie genoten, ter wijl de conversatie niet van de lucht was. Van het Kopje ging de reis naar het strand en werd langs de kustweg naar Zand- voort gereden. Onafgebroken dubbele rijen van huisjes aan het strand, vanaf Bloemendaal tot Zandvoort leverden het bewijs, dat de Hollandse Zeekust voor talloze mensen een plaats van aantrekking vormt. Zandvoort zelf toont aan de zeezijde een sterke nieuwbouw, waaronder het grote hotel Bouwes wel het voornaamste is. Van Zandvoort ging de tocht via Aerdenhout en Vogelenzang naar Bennebroek, waar de Lin- naeushof werd bezocht. Het land schap beneden het kanaal Am- sterIJmuiden vertoont in dit deel van Kennemerland een groot verschil met dat boven het ka naal. De grote rijkdom aan bomen en de huizen die in een andere tijd gebouwd, een andere bouw stijl vertonen, stempelen deze streek tot een apart landsdeel met een bijna feodale aard. In de Linnaeushof werden de diverse perken met bloeiende bloemen, w.o. vele tulpen, de beelden en het beeld van Lin naeus bezocht, ook werd de echoput beproefd, maar de echo Pinkstervuur, doe in het harte, Door uw louterende gloed, 't Smeulend vonkje in ons ontbranden, Pinkstergeest, daal in 't gemoed, Opdat onz' gedachten, daden, Warmer, liefdevoller zijn, Doe versmelten al het kwade, Maak ons open, maak ons klein Maak oprecht ons en eenvoudig, Trouw aan Christus' Woord, Voer ons op de Lichte wegen, Maak dat 't kwade niet bekoort. Laat ons steeds de tale spreken, Die vertroostend and'ren sterkt, Laat ons aan de wereld tonen, Dat, wat Christus in ons werkt. Pinkstervuur, o macht van boven, Brandt ons harte rein, Pinkstergeest, laat ons getuigen, Dat wij Godes kinderen zijn. had blijkbaar vakantie, want werken deed hij niet. Na het terrein doorwandeld te hebben, werd in het houten café dat daar is opgericht, een verfris sing gebruikt. Weder ingestegen, voerde de weg door de Haarlemmermeer langs Schiphol, waai men druk bezig was met de inrichting van de tentoonstelling „Het Atoom", die op 25 juni zal worden ge opend. Verder ging het naar Bus- sum om in Valkeveen, bij de uit spanning „Oud Valkeveen" uit te stappen. Hier verenigde men zich aan tafel voor het gebruiken van een lunch, die onder vrolijk ge kout en gelach werd genoten. Een der leden van de reisclub liet zich door de eigenaar der zaak door het gebouw rondleiden, om een indruk van het bedrijf op te doen. Terzijde en achter deze zaak bevindt zich een grote speeltuin, waar jong en oud zich met tal rijke soorten van schommels kan vermaken, terwijl voor hem, wie de grond onder de voeten te warm wordt, een vijver met elek trisch voortbewogen bootjes aan wezig is om hun vermaak te zoe ken. Vervolgens werd via Naarden op Amsterdam afgegaan, alwaar het gezelschap zich in een restau rant aan tafel zette om van een, tevoren besteld, prima diner te genieten. Dit uurtje aan tafel zal wel voorgoed in de herinnering blijven hangen. De smakelijke ge rechten wekten een prettige stem ming, zodat ook thans de lach en de humorvolle kout niet van de lucht waren. Doch hoe genoeglijk ook alles was, op tijd moest worden opge broken, wijl men in „De Kleine Komedie" het stuk „Als 't kindje binnenkomt", door het Nieuw Nederlands Toneelgezelschap wilde zien opvoeren. Dit blijspel in vier bedrijven van André Roussin is een echt Frans stuk, dat door zijn humor volle inhoud de toeschouwer tot lachen weet te brengen. Nog even na de afloop werd van een kleine verfrissing geno ten, en daarna werd de reis huis waarts aangevangen. Onderweg werd nog korte tijd gepleisterd om een verfrissing te gebruiken. In Alkmaar stapten er een vier tal leden uit. Hier en daar in Bergen ook enkelen, om ten laat ste met de rest bij het punt van vertrek weder aan te komen. Het was een onvergetelijk uit stapje geweest, dat met vreugde herdacht zal worden. HET SEIZOEN IS AANGEVANGEN. Om de aankomst van de Hol landse Nieuwe haring een feeste lijk tintje te geven,heeft de heer Cor Hoeben zijn stand op de Breelaan versierd met enkele attributen uit de visserij. Aan de onderste helft van de voorkant van zijn stand is een visnet slin- gersgewijze opgehangen, met in 't midden een Hollandse vlag, ter wijl aan weerszijden bij het einde telkens een vijftal witte ballen (drijvers) zijn opgehangen, met een vlaggetje in één daarvan ge stoken, terwijl op de bodem, aan de beide hoeken van de stand, een puntbqpi, een z.g. pintbril, staat opgesteld. Het geheel maakt een aardige indruk. Het totaal van de eerste vangst der haringvissers viel niet mede, maar de smaak van de Hollandse Nieuwe is dit jaar voortreffelijk! Daarover bestaat maar één me ning en het aantal liefhebbers voor dit fijne zeebanket is dan ook nogal groot, zodat dagelijks verse aanvoer nodig is. RUSTWAT. Halfweg tussen Alkmaar en Bergen ligt in een mooie, lande lijke omgeving het café-restau rant „Rustwat", dat thans door de heer Saarloos gedreven wordt. Op het terras is het heerlijk zit ten bij mooi weer, en bij avond of koelere temperaturen is het gezellig zitten in het café, dat de gasten als in een grote huiskamer ontvangt. De koffie is er geurig en de volledige vergunning biedt elk wat wils. Geheel nieuw is het restaurant aan de straatzijde, dat tevens de ingang vormt van de dancing, die door een ander wordt geëxploi teerd. De wanden van dit gezel lig ingericht restaurant dienen als expositieruimte voor het werk van diverse Haarlemse kunst schilders, zodat hier tafelgenot en kunst kunnen samengaan. Moge het seizoen, dat vorige week voor deze hernieuwde zaak met zulk mooi weer inzette, voor de heer Saarloos voorspoedig zijn! ZONDAGSDIENST ARTSEN IVeekltad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro H7071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. MAARTJE N. ZWAAN BERGEN 9 en 10 juni Dr. BULSTRA, Telefoon 3130 SCHOORL-KOEDIJK 9 en 10 juni Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1