DE DUINSTREEK SPORTFLITSEN HEEFT 'T k T Bij Wokke uitsluiten IW@ tl De Tand pa sta van standing^ Leerling-Ver kooDsf V.V.V. Volksconcert „Schoorl's Gemengd Koor' Collecte drankbestrijding OPENING AUTOMATIEK TIP-TOP Pater Henri de Greeve in „Een opzienbarende rechtspraak" FANFARECORPS „De Vriendschap" „DORCAS" Trekkingslijst 1957 in en om de Duinstreek ALS REKLAME: 1. DEN BROEDER Alkmaarse Huishoud- en Industrieschool 99 99 Tweede Blad Vrijdag 7 juni 1957 te geven door Dinsdag 18 juni a.s. hoopt „Schoorl's Gemengd Koor" een Volksconcert te geven in de zaal van de heer Schuijt. Hiermede zal gebroken worden met de jaar lijkse duinpan-concerten. Regen en wind waren zo vaak spelbre kers van deze concerten, waarom besloten werd „Volksconcerten" te geven. Echter beogen deze concerten nog een ander doel, n.l. dit: Voor velen zijn de concerten wel ke 's winters worden gegeven, vaak bezwaarlijk wegens de ta melijk hoge entreé-prijzen. Om nu een ieder in de gele genheid te stellen een zelfde con cert bij te wonen, heeft het be stuur van ,,S. G. K." besloten de ze volksconcerten te geven tegen een zeer lage entree. Wij noemen hier enige werken als „Ave Verum,, van Mozart, „Sancta Maria", „Dir, Seele des Weltalls" en van Schubert „Gott meine Zuversicht" en het prach tige „Mirjams Siegesgesang". Aan dit concert zullen weder om medewerken, Cora Goedhart, sopraan; de heer E. Kleimeer, klarinet en KI. Venneker, piano. Dat „Schoorl's Gemengd Koor" succes moge hebben bij de uit voeringen dezer „Volksconcerten. De collecte voor hulp aan drank- slachtoffers van alle gezindten heeft f 172.— opgebracht. Onze oprechte dank aan allen die hieraan hun medewerking ver leenden. Woensdag 26 mei had de opening plaats van de fonkel nieuwe automatiek. Het pand, gebouwd door de Fa. Kronenburg, onder architec tuur van de heer Steerenberg uit Bergen, is een juweel voor Groet geworden. Toen dan ook wethou der Meedendorp de heer De Rid der zijn gelukwensen overbracht, hield dit tevens een gelukwens voor de gehele gemeente in, in het bijzonder^oor Groet, dat zich gelukkig mag prijzen een derge lijke ondernemende zakenman in zijn midden te hebben. Dat ook anderen er zo over dachten, hier van getuigden de zesendertig bloemstukken die letterlijk het ge hele huis sierden, en afkomstig waren van de V.V.V.leveran ciers, inwoners van Groet e.a. be langstellenden. Het interieur is wel het mo dernste op dit gebied en zowel de automatieken van de Fa. Wij- gand als de diepvries van de Fa. Woudstra is een streling voor het oog. 's Avonds vond de heer Sle- king, die bij de opening wegens drukke werkzaamheden verhin derd was, nog even tijd om de eigenaar namens de V.V.V. zijn gelukwensen aan te bieden, waar aan wij de onze gaarne toevoe gen. Een dezer dagen hield het R.K. Vrouwengilde haar sluitingsavond. De presidente Mevrouw Dapper opende deze avond met een har telijk woord van welkom in het bijzonder aan Pater Henri de Greeve, Burgemeester Bergh en Mevr. Bergh, die voor deze avond waren uitgenodigd. Hierna zong het dameskoor een drietal Maria liederen onder leiding van Mevr. Louter. Vervolgens gaf Pater de Greeve een inleiding op zijn op te voeren stuk „Een opzienbarende recht spraak" een toneelstuk door hem zelf geschreven met de bedoeling dit éénmaal op te voeren. Thans zo zei spr. wordt het heden de 297ste keer. Na de pauze werd het stuk dat als oorspronkelijke titel „Een com missie voor objectief onderzoek" draagt door de priester-acteur op sublieme wijze voorgedragen. Aan het slot van de avond zong het koor nog enkele liederen en werd Mevr. Louter een bloem- stukje aangeboden. De presidente sloot de avond met een woord van dank aan Pater de Greeve en sprak de wens uit dat het ieder lid zou gelukken, bij de opening van het volgende seizoen een nieuw lid mede te brengen. Ons fanfarekorps „De Vriend schap" behaalde op het te Cal- lantsoog gehouden muziekcon cours de 2e prijs in de 3e afd. Fanfare. Gezien de korte tijd dat dit korps bezig is zich weer een waardige plaats in de muziek wereld te veroveren, mogen we dit een prachtige prestatie noe men. Dirigent en leden, proficiat. Jaarvergadering Duinranders De voorzitter opende de ver gadering en heette de aanwezigen hartelijk welkom. Hij bracht dank aan hen, die in het afgelopen sei zoen hun beste krachten aan de vereniging hadden gegeven en schetst in het kort de ups en downs van het afgelopen jaar. Een dringend beroep deed hij op allen om toch vooral de con tributie-afdracht regelmatig te doen plaatsvinden. Een vereni ging als deze, met zijn honderd leden, kost veel, aldus spreker, en het is beslist noodzakelijk, dat de gelden op tijd binnenkomen, temeer, daar hiervoor toch een goede regeling is gemaakt. Over de resultaten van het eerste elftal was spr. minder te vreden en hij meende dat met een goede teamgeest dit jaar het kam pioenschap te behalen was ge weest. Uit het jaarverslag bleek, dat ondanks dat de pool een batig saldo had opgeleverd van 883.18, de kas toch achteruit was gegaan. De rekening in ont vangsten en uitgaven liet thans een batig saldo van 177.27 zien. De heren Bijl en Berkhout wa ren als bestuurslid aan de beurt van aftreden. Beiden werden bij acclamatie herkozen. De kas controle-commissie zal dit jaar bestaan uit de heren N. Kaag en F. Kaandorp. De rondvraag gaf een verwar rend beeld te zien van het beleid der elftalcommissie-. Een deel der leden kon zich met het inzicht van enkele personen uit genoem de commissie niet verenigen en eiste daarom hun aftreden. De voorzitter, overtuigd van het vele goede werk dezer com missie en minder overtuigd van de naar het ons voorkwam zeer zwakke motieven der leden, zag in deze kwestie aanleiding om op korte termijn een ledenvergade ring uit te schrijven, met het punt: „aftreden elftalcommissie" op de agenda. Spr. sprak de wens uit, dat men dan tot betere resultaten zal ko men en dat daarmede de team geest, die „Duinranders" steeds gekenmerkt heeft, zal terugkeren. 2 22 Jongenstrui 30 14 Babylaken - sloopje 47 47 Slabbetje 52 5 Blauw jurkje 57 42 Kleedje 90 23 Babyjurkje 91 29 Sokken 100 41 Handschoenen 110 46 Wanten 152 37 Boekomslag 159 34 Truitje 171 26 Sokken 218 20 Gehaakt kleed 235 31 Babypakje 255 28 Gehaakt kleed 285 6 Vest 308 7 Jumpertje 312 4 Kussen 319 30 Jongenspakje 324 48 Kleedje 388 33 Gebreid kleedje 399 3 Blauw ontbijtlaken 419 32 Gehaakt tasje 438 45 Geborduurd kleedje Gebreid kleedje Overhanddoek Kussen 484 2 Ontbijtlaken 506 21 Kruissteek kleedje 534 36 Tas 556 43 Sportkousjes Schortje 581 17 Geruit jurkje 582 24 Kussen 597 1 Sprei 610 40 Overgooiertje 625 8 Kussenslopen 631 15 Stola 646 9 Babyjasje Blauw vestje 669 13 Wit jumpertje 670 25 Jongenstrui 675 12 Lopertje 676 35 Sokken 685 27 Gebreid kleed 687 19 Sjaaltje 688 38 Kleedje 698 39 Bloemhangertje Prijzen afhalen: Laanweg -10, Schoorl. Het getal was 170, geraden door Mevr. VergaaiWatertor, Warmenhuizen. 3. J. Stam d kwaliteit zoek maar uit 1 TELEFOON 2037 Voor PINKSTEREN OVERHEMDEN ZELFBINDERS SOKKEN ZAKDOEKEN Gevraagd: HUISHOUDSTER B, De Directrice, A. E. PRAKKEN. ER IS een groep vrouwen, die altijd met belangstelling de grote mode volgt, maar die daar eigenlijk niets aan heeft. Deze vrouwen zijn eigenlijk de stiefkinderen, want wanneer men de modeplaten bekijkt, waarop de nieuwste creaties ge toond worden, treft men in de meeste gevallen modellen aan voor de slanke vrouw. Maar er zijn zoveel dame» die niet slank zijn, althans niet wat men hier in het spraakgebruik onder verstaat Ook zij willen wel eens leuke modellen zien, die voor haar geschikt zijn en wij hopen deze keer hieraan te voldoen. Bij de grote maten liggen de eisen dikwijls in een ander vlak, dan bij de kleine. Elke accentuering in de breedte moet vermeden worden en daarom zal men hier altijd een verwerking van de stof vinden, die tracht de draag ster een slanker aanzien te geven. Onze illustratie toont een aardig jersey-pakje met bij behorende blouze in een ge slaagde kleurencombinatie van bleu, zacht rose en wit. Het geheel doet modern aan, terwijl de motieven in de stof in verticale banen lopen, waardoor de draagster slank afgekleed wordt. Deze com binaties in jersey worden in grote maten veel gedragen, mede omdat jersey een stof is die zich zeer goed leent voor dergelijke pakjes. De couturiers schenken te genwoordig meer aandacht aan de grote maten dan vroe ger, zodat er ook voor deze groep dames te kust en te keur is. We kunnen gelukkig consta teren, dat men met aanpassing aan de mogelijkheden zoveel als doenjijk is de grote nieuwe lijn volgt, zodat ook deze groep geheel en al met de mode mee kan doen. rtS?ua/vcuSaTt met hun Ingezonden mededeling Lot Prijs 448 44 452 18 457 16 566 10 658 11 OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOQq o*oooooooooooooeoooooooooooooooooooooooo«ooooooooooooooooO° BERDOS NIEUWS. Programma voor maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag). GROOT JUN.-TOERNOOI. A-Terrein: 12.uur: Berdos AH.S.V. A. 1.15 uur: Bergen AKolp. Boys A. 2.30 uur: Adsp. Berdos ABergen A. Tussenwedstrijd. 3.45 uur: Verliezers. 5.uur: Finale winnaars. B-Terrein: 12.— uur: H.S.V. B 1.15 uur: Berdos BKolp. Boys B. 2.30 uur: Adsp. Berdos BBergen B. 3.45 uur: Verliezers. 5.uur: Finale winnaars. Dit junioren toernooi wordt georgani seerd in verband met ons 25-jarig be staan. Dit kan een heel mooie dag wor den, verschillende jongens nemen met deze wedstrijden afscheid van hun jeugd-voetbal. Er kan werkelijk behoor lijk voetbal gespeeld worden. Jonge man nen, toont jullie waardige sportmannen. Wij weten zeker dat er heel wat oude ren zullen komen kijken. Voor iedere af deling is als eerste prijs een beker be schikbaar gesteld. Het zal mij benieuwen hoe jullie er uit komen. Blijft altijd net jes, gedraagt je als heer. Veel plezier en succes. De Optimist. NIEUWS VAN DE DAMCLUB „BERGEN". Hier volgt de eindstand van de on- derlinge competitie 1956 1957. Groep A. 1. W. v. Hattum 18 13 5 0 31 2. H. de Vries 18 11 6 1 28 3. P. Beukers 18 10 6 2 26 4. J. Bliekendaal 18 9 6 3 24 5. J. v. Loenen 18 7 6 5 20 6. J. Stam 18 7 2 9 16 7. J. de Moor 18 5 3 10 13 8. G. Roosloot 18 4 3 1 1 11 9. Th. Roosloot 18 1 5 12 7 10. Ch. Jansen 18 0 5 13 5 Groep B. 1. P. Mienes 18 15 2 2 31 2. P. Boots 18 14 4 4 28 3. H. Louwe 18 10 5 5 23 4, B. Bloemhof 18 9 6 6 21 5. J. Kuitswaard 18 9 7 7 20 6. L, Tromp 18 6 8 8 16 7. Th. de Moei 18 7 9 9 12 8. G. Huting 18 6 9 9 15 9. C. Duin 18 6 12 12 12 10. P. Fransen 18 0 18 18 0 Groep C is als volgt: 1J. Louwe 8 8 0 0 16 2. Bakker 8 6 0 2 12 8 3 1 4 7 4. J. Duin 8 2 1 5 5 5. N. Veldt 8 1 0 7 2 In groep A is W. v. Hattum kam pioen geworden! En nog wel ongesla gen! Deze kwam in bezit van de „grote prijs", „het zilveren wisseldambord". Dit moet drie keer achtereen of vijf keer in het geheel gewonnen worden, dan komt het definitief in het bezit van de win naar!! H. de Vries kwam in het bezit van de tweede prijs. In groep B behaalde P. Mienes het kampioenschap. P. Boots werd tweede. Beiden legden beslag op de eerste en de tweede prijs. J. Louwe werd kampioen van groep C. „De damprobleemwedstrijd van Bergen en Omstreken". Waar blijven de inzenders? Hebben ze toch de damborden opge borgen?? De secretaris van de Damclub ..Bergen" kan de inzenders rustig stellen! Komaan damliefhebbers!! Er moeten nu van alle kanten oplossingen binnen stro men!! Want het zijn er in totaal nog vier! Van het eerste en het tweede pro bleem zijn goede oplossingen ontvangen van J. de Moor, J. Bliekendaal, P. Boots en J. v. Loenen. Hier volgen no. 5 en 6. No. 5 is: zwart schijven op no. 8. 9, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 29 en 45. Wit schijven op: 21, 30, 34, 38, 40, 48, 49 en 50. No. 6 is als volgt: zwart schijven op: 7. 8, 9, 17, 18, 19, 21, 22, 35 en 36. Wit schijven op 26. 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 48 en 50. Van allen: wit begint en wint! Oplossingen inzenden binnen veertien dagen na publicatie. Secretaris C. Tromp. Westerweg 48. VOORLICHTING VAN „VEILIG VERKEER" De bestuurder van deze bakfiets ziet op het verbodsbord alleen maar een handkar staan en denkt dus, dat hij door mag rijden. Dit is echter niet juist. Men moet weten, dat er geen apart bord voor bakfietsen bestaat. Hiervoor geldt het verbodsbord voor onbespannen voertuigen: de bakfiets berijder is dus fout. jjllliiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMimimimiiniMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiHiHmiii||^ De beste nieuwe Malta's f 0,45 p. kg 10 kg f 4,25 Extra kwal. Friese Redstar 10 kg f 2,60 Nieuwe Langedijker Muizen tegen dagprijs Mooie rijpe bananen f 115 p. kg Jonathans P/2 kg f 1, Jonathans EXTRA f 1,25 p. kg Beste grape fruit 3 st. f 1, Zomer Jaffa 5 st. f 1, Sunkist sinaasapp. v.a. 8 st. f 1, Gr. beste pers sinaasapp. 5 st. f 1 Grote citroenen 7 st. f 1,— Blikjes ananas, cocktail fruit Reine claude, frambozen, peren Kersen (zonder pit) Juice d'Orange, grape fruit sap thans slechts f 0,75 Italiaanse Tomatenpuree 3 blikken f 1, Groot blik prima Doperwten f 0,78 Soepgroenten speciaal 200 gr f 0,25 Verse Champions, Aardbeien, Asperges, Tomaten, Sperciebonen, Peulen, Zeer voordelige Bloemkool "'l 11 n 11 i 1111111 1111111 1111111 m 11111111111111111111111111 1111 111111 u 11 11111111111111111111111111111111 ti 111m 11111M111111111 11111111 n 111111111111111 Stationsstraat 9, Bergen, Telefoon 2414 Emmastraat 24, Telefoon K 2200-3092 Dagelijks aangifte van leerlingen voor de nieuwe opleiding tot Op deze cursus, opgericht in samenwerking met de Kamer van Koophandel, kunnen geplaatst worden meisjes, die minstens zes kl. lager onderwijs en twee kl. Huishoudschool volgden (Primaire opleiding). Tevens aangifte voor: Primaire opleiding, assistente in de huishouding 1 en 2-jarige cursus, naaister, vormingsklas (vooropleiding tot lerares huishoudonder- wijs), kinderverzorgster, huishoudkundige voor inrichtingen. in het bezit van het diploma van Huishoudkundige. Salaris f 252,98f 331,33 Sollicitaties zo spoedig mogelijk aan de secretaris van het bestuur, mr. F. A. Josephus Jitta. Kennemerstraatweg 61 te Heiloo. k£lEEK&£2/(H TEH f WOEDEHD ZWAMT /{O- ou srrev het de av - HOrtOEH'. zr^iZ'J NEHErt rt/Er Z\AUEErt CHS CAHD 1 Hm VEH&EVErt v OOK ONS qt)s Ui HET MAS U(,T EErt LECE Ik/H/SKY- FCES...

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 5