Weekllad ft 99 Raadsvergadering Bergen Tropen adel De heer van de Klundert gehuldigd CONCERT ad. f 1,45 T. en O. GERRITSEN Tropen adel. In blijde Verwachting ENTREE f 1,- GIROBETALINGEN AGENDA: Tentoonstelling Karei Colnot Uitslag bevolkingsonderzoek te Bergen w IrlfFiririrw VRIJDAG 14 JUNI 1957 34c JAARGANG No. 24 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Ëgmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a, d. Hoef De agenda der raadsvergade ring op woensdag 29 mei, waar bij de heren Den Das wegens ziekte en Mr. Sluis met kennisge ving afwezig waren, wees bij aandachtige beschouwing erop, dat zij niet veel tijd in beslag zou nemen, temeer omdat het bekend was dat het in het voornemen lag van de burgemeester om na af loop der bijeenkomst nog die zelfde avond naar Frankrijk te vertrekken. Doch een ogenblik leek het er op of de oude strijd vaardigheid tot nieuw leven ge wekt zou worden, en de gehele bijeenkomst zou gaan gelijken op een „voyage au bout de la nuit". Bij de vaststelling der zevende suppletoire begroting voor 1956 wees de heer Woldendorp op de steeds toenemende bedragen aan presentiegelden ten behoeve van de leden der huisvestingscom missie. In 't vorige jaar waren achtendertig vergaderingen be legd voor het toewijzen van woonruimte. Hij merkte echter op, dat volgens de woonruimte- wet slechts dan vergaderd dient te worden, als tot woonruimte vordering moet worden besloten. In 't vorige jaar waren er slechts drie gevallen van „vordering!" voor de andere gevallen kunnen B. en W. zelfstandig beslissen (zoals indertijd met toekenning van woonruimte aan candidaten voor Elkshove.) De rest van de achtendertig vergaderingen had achterwege kunnen blijven, wat een grote besparing aan presen tiegelden zou opleveren! De heer Ellis verklaarde, dat de gang van zaken rondom de huisvesting hem slechts matig aanstond. Als in Bergen iets kan worden toegewezen, komt on middellijk de commissie bijeen en zulks achtte spr. in strijd met de eigenlijke taak der commissie, die oorspronkelijk werd ingesteld om B. en W. te adviseren bij vorderingen. Dat wordt al te dwaas. Daar er in het komende jaar een groter aantal huizen zal worden toegewezen, vreesde hij voor een nog grotere vergader woede der commissie met als ge volg een abnormale stijging der presentiegelden. Men gaat op deze wijze op de stoel van de wethouder zitten, en mengt zich in dingen, waarmee men niets te maken heeft. Als de zake» zo doorgaan, als thans het geval is, zie ik er van komen dat de huis vesting aanleiding geeft tot moord en doodslag. ZILVER Hierop reageerde de heer De Beurs, die één der leden is van de commissie voor huisvesting buitengewoon fel. Hij bonkte met de gebalde vuist op de raadsta fel en sprak op opgewonden toon: Dit is te grof. Ik zal op deze insinuatie niet nader in gaan, maar ik tart de heer Ellis zijn woorden betreffende de commissie waar te maken. Hij wilde veeleer de schuld werpen op B. en W. en nam geen ge noegen met hetgeen de heer E. gezegd had, dat een Bergens bur ger in een zenuw-inrichting is opgesloten, tengevolge van huis- vestingsmoeilijkheden. De heer Broersma ondersteun de de heer Ellis. De Commissie houdt zich met futiliteiten bezig, terwijl zij die om een woning zitten te springen maar moeten wachten. Burgemeester Dr. Huygens verklaarde dat deze aangelegen heid nader onderzocht zal wor den. Het is inderdaad niet nodig in ieder geval de commissie te raadplegen. De wethouder is vol komen competent zelf een beslis sing te nemen. Nadat aldus de opwinding be zworen was, meende de heer Van Rees Vellinga ook iets in 't midden te moeten brengen. Hij sperde de mond open en sprak: „Ik ben met stomheid geslagen Daar merk ik anders niet veel van! interrumpeerde de heer Broersma, (gelach hier, gegrijns daar.) V.R.V.: Het verwondert me, dat U, mijnheer de burgemeester, de heer Ellis niet tot de orde hebt geroepen. Ik ben geen lid der commissie van huisvesting. Gelukkig maar; hij zou ieder een die een woning zocht laten emigreren, interrumpeert er een der leden. V.R.V.: Maar als ik lid was dan zou ik direct als lid be danken! Hij zou tevens tegen de post presentiegelden stemmen. Zulks deden ook nog mr. Broek man en de heer De Beurs. Zij werd echter aangenomen met 8 tegen 3 stemmen. Burgemeester Huygens ant woordde de heer Van Rees Vel linga dat hij de heer Ellis had horen spreken over het beperken der vergaderingen, tenzij de heer Ellis iets anders bedoelde. De heer De Beurs vroeg daar na of B. en W. de beschuldiging nog accepteerden, maar de raad zweeg maar liever. Er was al opwinding genoeg geweest. Aangenomen werd het voor stel om de kleuterscholen van de Stichting Volksonderwijs aan de Maesdammerlaan en de Ko- gendijk over te nemen met in gang van 1 sept. a.s. Aan de voetbalverenigingen B.S.V. en Berdos werd een sub sidie van 350.per jaar toe gekend. Practisch is dit het bedrag dat zij ongeveer als terreinhuur hebben te betalen aan de ge meente. Het verzoek van de Bernardus Doneeman Stichting de uitbrei ding van het leerplan der land- bouwhuishoudschool goed te keuren, werd ingewilligd. 't Voorstel van B. en W. om mevr. W. J. Benz een terras in de buitenduinregel toe te kennen, werd aangenomen terwijl het bezwaarschrift van een concur rent werd afgewezen. Besloten werd de sloot aan de Zuidlaan te laten schoonmaken door de gemeente. Verder werd aangenomen het garanderen ener geldlening ad. 15.000.wegens vergroting van het bedrijfskapitaal der N.V. Bouwkas Ned. Gemeenten. Tot bestuursleden voor de ge meentelijke sociale zaken werden benoemd verklaard: de heren P. Boorsma, J. N. de Koning, J. B. Verink, en de dames mevr. H. Arkenbout - Le Clerq, mej. M. C. Schaap en mevr. T. C. C. Ter- berg - Kuhne. Als datum voor de Bonnefaas- schouw werd vastgesteld 20 juni a.s., terwijl bij de rondvraag door de burgemeester werd mee gedeeld, dat de Ronde Kom zal worden uitgediept en opnieuw van hekken en bankjes zal wor den voorzien. EIST NU NATUUR-MARGARINE Zó uit de Natuur. Lichter verteerbaar. Smeuïger. Smakelijker. Bakt beter! Braadt beter! Bruint beter! Ter gelegenheid van het feit dat de heer M. C. van de Klundert, hoofd van de St. Adelbertus- school vijfentwintig jaren aan het Katholieke onderwijs hier ter plaatse was verbonden, is deze jubilaris zowel door zijn leerlin gen en oud-leerlingen, als door hun ouders en door diverse an deren op een onvergetelijke wijze gehuldigd. Op dinsdag 4 juni, des mor gens 9 u. werd in de kerk een gezon gen H. Mis gecelebreerd door Pastoor van Beers, geassisteerd door de Kapelaans Appelman en De Haas. Een zevental leerlin gen van de Adelbertusschool fungeerden als misdienaar, en zongen afgewisseld door het koor de diverse zangen, wat in de kerk een plechtige indruk maakte. Des middags twee uur ving het feest voor de leerlingen aan in de aula der St. Jozefstichting, waar de heer J. de Groot, na mens collega's en leerlingen de gelukwensen tot de jubilaris richtte, waarna een welkomslied werd gezongen door de leerlin gen der zesde klas. Verder werd, door fluitspel begeleid, gezongen „Die Zauberflöte" van Mozart, gevolgd door een nummer voor fluit en piano. Nadat door enkele leerlingen een heilwens was uitgesproken, boden de leerlingen van de zesde en van de eerste klasse aan de jubilaris een geschenk aan. be staande uit een fietstas, die met bloemen gevuld was, terwijl de meisjes van de Sint Ursulaschool na het uitbrengen van hun heil wens de heer Van de Klundert een kist sigaren aanboden. De jubilaris bedankte de gevers in een geestige speech, waarop aan de leerlingen versnaperingen werden aangeboden. Des avonds tegen acht uur vond de huldiging door de ouders plaats. Voor de woning van de jubilaris werd door het Katholieke Verkennerscorps een aubade gebracht, waarna men onder tromgeroffel naar de aula trok om de jubilaris aan de in gang opnieuw te ontvangen met muziek van de trommen en trom petten. De voorzitter der oudercom missie, de heer Binnenwijzend, heette de aanwezigen welkom, in het bizonder de jubilaris, zijn echtgenote en kinderen. Hij bracht dank aan Mère Reinalda voor haar bereidwilligheid de aula gratis beschikbaar te stellen, en aan het bestuur der kerk voor de verversingen, die zouden wor den aangeboden, zodat de bij eengebrachte gelden geheel voor de aankoop van het cadeau kon den worden aangewend. Daarna werd door een aantal jongens een lied gezongen onder begeleiding van muziek der blok fluit en xylophoon. Dit fraaie gezang vormde een prachtige in leiding tot het verdere van deze avond. Toen wij deze jeugdige artis- ten na afloop van hun zang ach ter het toneelgordijn zagen ver dwijnen, kwam in ons het ver langen op hen eens op het to neel te mogen horen, en deze wens is diezelfde avond nog ver vuld. Het oud-raadslid de heer N. Bos sprak namens het school- en kerkbestuur. Hij wees er op, dat de heer Van de Klundert zijn taak als jong onderwijzer met enthousiasme heeft aangevangen, en steeds is gebleken een onder wijzer in hart en nieren te zijn. Het onderwijs voldoet dan ook aan alle eisen, wat wel het beste bewezen wordt door de plaatsen welke de oud-leerlingen inne men in staat en maatschappij. De heer Bos bood aan de jubilaris een enveloppe met inhoud aan, terwijl hij aan Mevrouw Van de Klundert bloemen offreerde als een kleine hulde voor de manier waarop zij als moeder van een groot gezin, haar man met steun terzijde stond bij zijn zware taak. De voorzitter van de onder wijzersver. St. Augustinus was een studiegenoot van de jubilaris. Samen hadden zij de wetenschap leren kennen en samen waren zij ook afgestudeerd. Daaruit was een vriendschap ontstaan, die voor meer dan dertig jaren was aangevangen. Namens de ruim 300 leden der vereniging bracht hij de jubilaris dank voor wat hij in de organisatie betekende. Hij bood hem een zilveren siga rettenkoker aan, terwij! hij aan diens echtgenote een bouquet rode en witte theerozen aan bood. De volgende spreker was Dr. Poot. Hij meende dat de jubila ris de titel van „meester-magis- ter" ten volle verdiende, als de eretitel van de leermeester en de opvoeder. Hoewel het de eer ste plicht der ouders is de kin deren op te voeden, vormt de r.k. school daarbij een groot en be tekenisvol hulpmiddel Het resul taat van het Katholiek on derwijs is goed, wat wordt aan getoond door de overgang der leerlingen naar de hogere scho len. Tevens betuigde hij dank aan Mevr. van de Klundert, die haar echtgenoot vaak moet mis sen. De schoolarts Dr. Sikkema sprak met genoegen over de prettige samenwerking met de jubilaris, met het personeel en het bestuur van zijn school. Wat hem trof, was de manier waarop de jubilaris met de leerlingen weet om te gaan. De leerlingen zullen steeds een prettige her innering aan U blijven behou den. Vervolgens nodigde de heer Binnenwijzend de jubilaris uit met hem het toneel te betreden. Hij verzocht hem daarop het kleed, dat een voorwerp bedekte, te willen wegnemen, en aan de blik van allen onthulde zich een prachtig radio-toestel, met ge lijk de heer Binnenwijzend even demonstreerde een ingebouw de pick-up! Verrast en ontroerd, omdat hij een stille wens op onverwachte wijze zag vervuld, dankte de ju bilaris allen met een enkel woord. Straks, wanneer het zijn beurt was om te spreken, wilde hij dit uitvoeriger doen. Namens de oud-leerlingen sprak de heer Ide Mein van de Loudelsweg. Hij haalde herinne ringen op uit zijn schooljaren, en die waren aardiger om te horen, dan om er bij betrokken te we zen. Zodat af en toe een harte lijk gelach ontstond. En toen werd er nog een jon gensspel opgevoerd in drie be drijven door een veertiental kna pen die aan 't begin van de avond zo fraai hadden gezongen „Bolleken" heette dat stuk, en het werd met behulp van de zangmeester J. Boots onder regie van A. J. H. M. v. d. Hulst ge speeld door Jan Wittebrood, Haai v. d. Werf, Jos. Kaandorp, Jos. Min, Piet Bakker, Jos v. d. Klundert, Bert Wijbenga, Floris Appelman, Jaap Houtenbos en Kees Slikker. Bolleken was wel de held van de avond, maar toch hebben deze spelers stuk voor stuk een pluim verdiend. Zij kenden hun rol uit stekend, haperden nooit en speel den gans natuurlijk, zodat zij de toeschouwers van het begin tot het einde wisten te boeien. Het applaus dat na elk bedrijf op- „SCHOORLS GEMENGD KOOR" klonk, vertolkte wel het best dat de aanwezige ouders en be langstellenden het hiermee eens waren. Daarna betrad de heer v. d. Klundert het toneel om een slot woord te spreken. Hij had er in de voorafgaande maanden vaak over gedacht, wat hij wel zou moeten zeggen op zulk een avond. Hij was wel overal bui ten gehouden, maar had zijde lings wel eens wat vernomen, dat er op wees, dat er wat gebeuren zou, doch na deze avond was zijn mooi bedachte speech weg, die deugde niet meer. Hij wilde er alleen maar mee volstaan met allen die tot het slagen van dit feest hadden meegewerkt zijn hartelijke dank te betuigen, om dat wat hij verwachtte meer dan overtroffen was. De jubilaris bedankte de spre kers voor hun woorden en de gevers voor hun geschenken. In de kwarteeuw die voorbijging, zijn heel wat leerlingen op school gekomen en er later weder van vertrokken en dan vraag ik mij wel eens af. hoe zou het hun gaan, en wat is er van hen te recht gekomen. Kinderen leren veel op school, soms ook tijdens de schooljaren buiten de school: woorden, die men in geen woor denboek vindt, maar die blijken ze soms nog onthouden te heb ben, zoals U van een van de leerlingen hebt kunnen verne men. Ide, zo besloot hij, je was op school geen lieverdje, maar je hart was goed, en dat gaf steeds hoop op de toekomst! Het daverend applaus dat cp deze woorden volgde overtrof al les. Het was het slot van een pleizierige avond. Half twaalf wees de klok. Grote hemel, wat was die tijd vlug voorbijgegaan. De kwartaalabonné's die in ver band met de zeer hoge incasso kostenvan de Posterijen, het abon nementsgeld voor het 3e kwar taal 1957, wensen te gireren, verzoeken wij, dit te willen overschrijven op onze girorekening 147071, vóór 15 juli a.s. Na die datum worden de kwi- tantie's afgegeven. DE UITGEVER LUILAK. Zaterdagmorgen vier uur toen de zon nauwelijks boven de kim was verschenen, ving de luilak serenade aan. Hier en daar zag men kinderen op de fiets, die een met een touw aan dit voertuig verbonden blikken bus, of trom mel, een oud stofblik met een ver sleten geëmailleerde teil er op, een stuk blik met een omgekeerde bus eraan verbonden, voortsleepten over de weg, wat soms een lugu ber geluid deed ontstaan. Onder wijl zochten andere kinderen de bewoners der huizen te doen ont waken door op de bel te drukken, wat in vele gevallen slechts een matig resultaat opleverde, daar vele bewoners 's avonds tevoren reeds hun bel hadden afgezet. Klokke negen, na vijf uren rondrijden en geluidmaken ver dwenen de jeugdige sportluitjes van de straat. V.V.V. Schoorl Elke dinsdagmorgen duinwande ling vertrek 9.30 u. vanaf Klimweg. dinsdag 18 juni: Zanguitvoering in de Rustende Jager, woensdag 26 juniRondgang fan farecorps door het dorp. donderdag 27 juniPuzzlewandel- tocht ('s avonds 7.30 uur). V.V.V. Groet/Camperduin Elke woensdagmiddag duinwan deling, vertrek 14 uur Kerkbrink, dinsdag 18 juni: Puzzlewandel- tocht ('s avonds 7.30 uur). Het T. en O. verenigings- nieuws voor juni bevat een le zenswaardig artikeltje van Frans Nieuwenhuizen Jr. over spinnen. In het Ver. gebouw is het kunst werk van Rie Kooijman opge hangen, dat de Ver. onlangs van de V.V.V. heeft ontvangen. Men is erg blijde met, maar ook trots op dit mooie geschenk. Een verslag van het cultureel werk in het winterseizoen 1956- 1957, Nieuws van de Damclub Bergen en het laatste nieuws van de Reisvereniging naast de Ru briek voor de Jeugd, besluiten dit lezenswaardige nummer. Wij herinneren onze lezers er aan, dat op zaterdag 15 juni a.s. n.m. 4 u. de expositie zal worden geopend van werk van onze plaats genoot Karei Colnot in de kunst zaal van het K.C.B. (Rustende Jager). De inleiding zal geschieden door de heer Anthony van Kampen De tentoonstelling is dagelijks ge opend tot en met 28 juni en omvat schilderijen en tekeningen. De uitslag van het van 3-14 dec. 1956 gehouden bevolkings onderzoek is, dat 2 gevallen van open actieve tuberculose zijn op gespoord en dat 14 onderzochten voor tuberculose in observatie zijn genomen. Voorts werden 18 andere, niet-tuberculeuze, long afwijkingen geconstateerd, 23 hart en vaatafwijkingen en 78 varia- afwijkingen. Deze personen zijn voor zover nodig onder controle en-of behandeling van hun huis artsen, c.q. van specialisten ge steld. Uit het bovenvermelde is weder om het grote nut van het bevol kingsonderzoek gebleken. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan j Boekhandel, Statlonsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct per m m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ingezonden mededelingen. PLANTEN-MARGARINE li Ingezonden mededeling Zo heet het Doktersboek met èlle raad voor Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm Super-Babyset, waarin poe der - zalf - olie - zeep - shampoo, f 5.90 Weten is gerust zijn WAT Hun HARDT Haakt ISGOEO Dir. Corn. Jonker onder auspiciën der V.V.V. op dinsdag 18 juni 1957 's avonds 8 uur in zaal Schuyt Medewerkenden: CORA GOEDHART, sopraan De Hr. KLEIMEER, klarinet KLAAS VENNEKER, piano Belasting inbegrepen Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg de V.V.V. borden. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a BERGEN 16 juni Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 16 juni Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1