ft ft De Jubileumtentoonstelling van het K.C.B. Tropen adel Handen mei Uamea-Gelei PUROL GESLAAGD Hoeveel het was en hoe weinig Th. Veldman Berger Luchtpost SCHOORL Huidgenezing ^Tropen adel. Klaverjasclub T. en 0. GERRITSEN VRIJDAG 21 JUNI 1957 34e JAARGANG No. 25 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De lustrum-tentoonstelling van werken der leden van het K.C.B., die zaterdag IS mei werd ge opend is mede door de verschei denheid der geëxposeerde wer ken een belangrijk succes gewor den. Bergenaren zowel als bewo ners uit andere gemeenten gaven van hun belangstelling blijk. En dat is voor de talrijke exposanten altijd een verheugend teken. Wij zullen ons hier onthouden van het feit het werk van de een wel te noemen en over dat van de an der te zwijgen, omdat bij een ma nifestatie van feestelijke aard, ge lijk deze expositie zonder twijfel is, iedere deelnemer aan deze ten toonstelling recht heeft op een gelijk aandeel in de vreugde. Wat echter niet wegneemt dat naar aanleiding dezer tentoon stelling wel iets in algemene zin is op te merken. De techniek van het schilderen is aan te leren en rijk gezaaid is het talent, dat nodig is om met behulp dezer techniek tot aange name en kundige resultaten te ge raken. Schaars daarentegen zijn dege nen. die op grond van hun per soonlijkheid nog iets anders daar aan toevoegen, een openbarende, onthullende of existentiële factor, iets dat ons raakt boven het vak kundige en boven het métier uit. Dat was vóór de dagen van Rem brandt niet anders dan het is voor die van onze eigen tijd, met dit grote verschil, dat in tegen stelling tot het op vakkundigheid gerichte der renaissance in onze eeuw een algemeen kunstbesef heerst, dat aan alle kunst een ex pressief, evocatief, openbarend of in elk geval een diepzinnig ele ment wil toekennen, als was er voor het niet-diepzinnige, een voudige métier geen plaats meer. Het gevolg is niet alleen dat elke aankomende kunstenaar de baan wordt opgedreven naar een althans voorspiegelde oorspron kelijkheid of een bezig zijn met de diepste, elementairste, abso- luutste of gruwelijkste dingen des levens, maar ook dat zich om iedere kunstuiting een esoterische woordenbrei van hoogdravende interpretaties vormt, een euvel, waaraan zich niet alleen de beroepsmatige kunstuitleggers schuldig maken. Het resultaat is een grandioze verwarring en ver valsing van de werkelijkheid. Want ook nu gaat het in de overgrote meerderheid der geval len om kunstenaars, in casu om schilders, die niet zonder smaak en kunde met kleurtjes, vormpjes en structuurtjes bezig zijn; die hun métier beheersen, in het mid den gelaten dat de vereisten en verzorgd,worden luxe handen GESLAAGD. Aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam slaagde voor het doctoraal examen sociologie Mej. L. F. Moens. Op het examen van 1 juni j.l., gehouden in „Het Wapen van Heemskerk" te Alkmaar, door de vereniging van leraren voor de Praktijkexamens te 's Gravenhage slaagden o.a. de onderstaande candidaten Machineschrijven. Mej. Hetty Dalloyaux en Raya Philippo beiden te Bergen, Cobi Nijholt te Egmond a. Zee en de Heer Bob Peters te Bergen. Stenografie (Nederlands) Froukje HulshofF, Thea Mink en Henny Schenkel allen te Schoorl, Lida Alderlieste en Nel Kroon beiden te Bergen. Allen opgeleid door Instituut Burdorf te Alkmaar. criteria daarvan radicaal gewij zigd zijn, en die met andere waar den of emoties niet of nauwelijks te maken hebben. Op zichzelf is dit allerminst een schande. Kent men aan de kunst alleen een bestaansrecht toe op grond van de schaarse „genieën", dan doet men het algemeen esthetische schromelijk tekort. Anderzijds betekenen voor ons gestalten als Breughel, Rem brandt, Shakespeare, Goya en andere „visionairen" te veel, dan dat wij de betekenis van kunst louter in métier en vakkundigheid zouden willen laten opgaan. Wij hebben ons opnieuw te ge wennen aan de eenvoud van een algemeen kunstbegrip, daarnaast in de greep van de zeldzamen, wier grootheid wortelt in dimen sies, die buiten het strikt artistie ke liggen, al zijn zij er in de een heid. der kunstenaarspersoonlijk heid niet van te scheiden. Maar dat brengt mede schoon schip te maken met zeer veel kwasi-diepzinnig en duister proza rondom de moderne en vooral de modernste, experimentele en an dere stromingen. Ter gelegenheid van het tien jarig bestaan van het Kunste naars Centrum Bergen heeft Mr. A. F. Kamp, de voorzitter van het K.C.B., een „Kleine geschiedenis van tien jaar KC.B.geschre ven, waarvan de lectuur tot een onvermengd genot wordt. De auteur van deze kleine ge schiedenis beschikt over een eigen stijl, die zijn proza uit dat van honderd andere schrijvers doet herkennen. Naast de stijl is ook de woordkeuze van dien aard, dat men zijn'aandacht gaar ne gevangen geeft, terwijl de van wijsgerig levensinzicht getuigen de opvattingen van de auteur een waarborg vormen tegen scherpe of kwetsende oordelen. Het schrijven van een histo risch werk, hetzij dit nu schets of boekdeel moge heten, is een uiterst moeilijke bezigheid, wijl iedere historische verhandeling het karakter gaat aannemen van een geloofsbelijdenis, in casu die van de auteur. Het K.C.B. vormt een hetero geen gezelschap.Zo heeft bijv. het ezelschilderij in de loop der laat ste halve eeuw een deel van zijn betekenis moeten afstaan aan de wand- of muurschildering, het decor, het glas-in-lood-raam, het wandtapijt enz. welker scheppers zich ook onder de leden bevin den. De leden zelve zijn allen hyper- individualistisch. Zij leven bij de leus: Ieder voor zich en mr. Kamp voor ons allemaal! en totnogtoe heeft dit ook nog succes geboekt. In zijn kwaliteit van voorzitter heeft hij jarenlang de regering bewerkt om subsidie voor het K.C.B., om er tenslotte in te sla gen dat zijn pleidooien zijn ver hoord. Van de burgerij in Bergen kan men met gerustheid zeggen dat zij art-minded is. Bakkers, sla gers, kruideniers, winkeliers en herbergiers zullen u, zo ge er be langstelling voor hebt, werken kunnen tonen van leden van het K.C.B. „Bergense meesters" noemen zij dezen. In het onlangs van binnen ver bouwde Berger Veerhuis brach ten Henk van den Idsert en Jaap de Carpentier enige wand- en balkschilderingen aan, die duide lijk laten zien wat zij in hun mars hebben. Het boekje zelf is verlucht mét vignetten van Anna van Loo, die ook de omslag ontwierp. Tevens ontwierp zij het menu voor de kunstenaarsmaaltijd, waarop een handgekleurd vignet van haar hand een waardevol stukje ge- EIST NU NATUUR-MARGARINE Zó uit de Natuur. Lichter verteerbaar. Smeuïger. Smakelijker. v Neemt niet met minder genoegen. 'mtf; bruiksgrafiek, die tegenwoordig al met evenveel vuur wordt ver zameld als met de exlibris het ge val is. Het werk van mr. Kamp is niet in de handel en het zal gauw zeldzaam en waardevol worden voor de liefhebber van goed pro za. Er zijn echter nog een paar exemplaren van over. Belang stellenden kunnen aan de kunst zaal nog een exemplaar bemachti gen tegen 0.50 per exemplaar. Horloger, goud- en zilversmid. Woensdagmiddag 12 juni open de de heer Th. Veldman onder grote belangstelling zijn nieuwe zaak in de Jan Oldenburglaan 3. De heer Veldman, die zich in de loop der jaren een zeer goede naam verworven heeft als kundig horloger, goud- en zilversmid, had in zijn oude zaak in de Kleine Dorpsstraat reeds een trouwe klantenkring. Wie eenmaal de weg daarheen gevonden had, kwam terug, maar vooral voor niet Bergena ren bleef hij zo achteraf een on bekende. Die tijd is nu voorbij. De mooie nieuwe zaak op zo n gunstig punt gelegen trekt on middellijk de aandacht van inwo ner en vreemdeling en de erva ring heeft bewezen: wie eenmaal bij deze vakman koopt of iets laat repareren wordt in de loop van"* de tijd vaste klant. De inwendige verbouwing en betimmering, evenals de toonkas- ten zijn het werk van de firma J. Houtenbos en doen deze firma eer aan. Het interieur is buiten gewoon mooi. Tegen de licht grijze wanden komen de fraaie toonkasten goed uit en de schoor steenmantel in een hoek geeft iets gezelligs aan het geheel. Het bo venste gedeelte der wanden is van gaatjesboard, waardoor met speciale haken gemakkelijk vele klokken en klokjes opgehangen kunnen worden zonder de wan den te beschadigen. Deuren en etalage-afscheiding van gezand straald glas zorgen voor het door laten van licht zonder veel inkijk. Een prima alarminstallatie waakt over de vele mooie en kostbare voorwerpen, die een rondkijken in de zaak tot een genoegen ma ken. Er is een grote keus van ar tikelen. Aangezien echter een goud- en zilversmid nu eenmaal niet alles in voorraad kan heb ben is het bestellen en kopen uit catalogus bij dit vertrouwde adres natuurlijk ook mogelijk. We wensen de heer Veldman en zijn echtgenote goede zaken toe. Mogen velen de weg vinden naar de Jan Oldenburglaan 3 en de telefoonlijn 2778 druk bezet zijn. Terwijl de gemeenteraad van Bergen op 29 mei ten raadhuize vergaderde, kwam de grootste klaverjasclub van Bergen, Tuin en Oostdorp bijeen voor een slot- avond van het speelseizoen te be sluiten. Nadat de voorzitter de aanwe zigen had verwelkomd deelde hij mede dat op deze slotavond be halve het spel ook de gezelligheid zijn deel zou hebben, wat door de aanwezigen met applaus werd be groet, waarna werd aangevangen met het serveren van koffie en gebak. Vervolgens werden drie ron den van vijf spelen gespeeld, waarvoor bijzonder leuke prijzen waren beschikbaar gesteld. Bij het uitreiken daarvan, hetwelk met enkele humorvolle opmerkin gen van de voorzitter gepaard ging, waren de lachsalvo's niet van de lucht, terwijl het zich laat aanzien dat de winnaars er in hun huis nog menigmaal genoe gen aan zullen beleven. Voorts had het bestuur zich in gespannen om aan de leden elk wat wils te geven, waartoe de ac cordeonist de heer Sombroek was uitgenodigd om het plezier en jo lijt te verhogen, terwijl de dans- lustigen gelegenheid kregen om een dansje te doen, wat bij allen in goede aarde viel. Door de heer Ringelberg werd namens leden aan elk der be stuursleden een doos sigaren en een doos sigaretten aangeboden, als blijk van erkentelijkheid voor het vele werk dat het bestuur voor de club in het afgelopen speelseizoen heeft verricht. Beide blijken van waardering werden door de bestuursleden onder dankbetuiging aanvaard. Leden en bestuur konden op een geslaagde avond terugzien. De voorzitter sloot vervolgens de bijeenkomst met een passend woord, waarin hij de hoop uit drukte allen bij de aanvang van het nieuwe speelseizoen in het na jaar weder te mogen begroeten. KLOKKEN Wedvlucht vanaf St. Quentin afstand 330 km. Wind N.O. Aankomst eerste duif om 11-40. 1. A. Staadegaard; 2. K. Postma; 3. O. Pijper; 4. C. Timmer; 5. J. Duinmijer; 6. P. Brakenhoff; 7. A. Visser. Opbrengst Collecte SAK0R Met grote dank aan de gevers en collectanten kunnen wij namens de Samenwerkende Kinderbescher- mings-Organisaties mededelen, dat de collecte die in de week na Pinksteren in Bergen werd ge houden f 1112,66 heeft opge bracht. AVONDVIERDAAGSE GESTART. Ruim zeventig deelnemers zijn maandagavond van start gegaan om de voor onze plaats eerste of ficiële avondvierdaagse uit te lo pen. Vol lof over het mooie par cours en de prachtige verzorging door onze plaatselijke E.H.B.O., kwamen de lopers zonder uitval lers terug. Men moet toch wel be wondering hebben voor deze lie den om dit vier avonden vol te houden. Felle brand in Groei Maandagavond omstreeks kwart voor zes brak, door tot op heden voor ons onbekende oorzaak, brand uit in een hooibergplaats van de heer Van Assem. Aangewakkerd door de Ooste lijke wind en de droogte der laat ste weken vonden de vlammen gretig voedsel in het hooi en stroo, terwijl het gevaar niet denkbeeldig was dat de boerderij, die in de onmiddellijke nabijheid van de vuurhaard stond, een prooi der vlammen zou worden. Omwonenden waren dan ook in allerijl bezig het huis te ontrui men. De inmiddels zeer snel te hulp gesnelde brandweer moest met alle mogelijke factoren rekening houden en kon niet verhinderen dat ook de kapberg in vlammen opging. Een verdere uitbreiding van de brand wisten commandant Kwin- kelenberg en zijn goed geoefende mannen te voorkomen, zodat de schade beperkt bleef tot genoem de projecten. Een twintigtal kip pen kwam in de vlammen om. De brandweerauto, die te Groet ge- stationneerd is, en een oud maar overigens kras beestje is, moest, naar men ons vertelde in verband met een chronische accu-aandoe ning met mankracht naar de plek des onheils gesleept worden. Ook de brandweer van Bergen was aanwezig. SPORTNIEUWS SCHOORL Loop der bevolking HOOFDPIJN? Wal moet mijn dochier worden? Waar vele ouders thans weer voor de uitermate belangrijke vraag staan: welke opleiding kan mijn dochter volgen als zij de la gere school verlaat, kan het vol gende hun wellicht van dienst zijn. Met ingang van het nieuwe schooljaar, dat omstreeks septem ber a.s. begint, wordt aan de Alk- maarse Huishoud- en Industrie school, Emmastraat 24, een nieu we opleiding verbonden, namelijk een éénjarige cursus voor leer ling-verkoopster. Het bedrijfsleven gevoelt reeds geruime tijd grote behoefte aan meisjes, die een cursus voor leer ling-verkoopster gevolgd hebben, reden waarom in samenwerking met de Kamer van Koophandel op de Huishoud- en Industrie school met deze opleiding zal worden begonnen. Het is gebleken, dat vele meis jes zich tegenwoordig tot het be roep van leerling-verkoopster voelen aangetrokken. De drukke situatie in de meeste winkelbe drijven is minder geschikt om de opleiding in de zaak zelf voldoen de ter hand te nemen. Hieruit kunnen zowel voor de werkgevers als voor de betrokken meisjes veel moeilijkheden voortkomen, die dringend om een oplossing vragen. Door dit initiatief ver wacht men vele van deze proble men te voorkomen. Meisjes, die minstens 6 klassen lagere school en daarna 2 jaar een of andere huishoudschool volgden, kunnen tot de 1-jarige cursus van leerling-verkoopster worden toegelaten. Als vakken zullen o.a. worden onderwezen: verkoopkunde, omgangsvormen, Nederlandse taal en gespreks techniek, tekenen en reclame- schrift, kennis van stof en pa troon, warenkennis, Engels, kin derverzorging en handenarbeid, lichamelijke oefeningen, gezond heidsleer en uiterlijke verzorging. Om de opleiding verder zoveel mogelijk aan het winkelbedrijf te doen aansluiten, zullen de meisjes 1 middag per week in zaken wer ken. Door deze cursus zullen zij in staat gesteld worden zich van tevoren op hun toekomstige taak van leerling-verkoopster voor te bereiden. Dat ook oud-leerlingen van huishoudscholen kunnen wor den toegelaten, spreekt vanzelf. Deze nieuwe opleiding, die nog maar aan weinig huishoudscholen in ons land is verbonden, zal voor vele meisjes uit Alkmaar en om geving een kans bieden. Ook voor andere beroepen kun nen de meisjes aan de Alkmaarse Huishoud- en Industrieschool worden opgeleid. ZONDAGSDIENST ARTSEN Weektlad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan s Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. Ingezonden mededeling Ingezonden mededelingen. rpt>NTEN-MARGARlNE Ingezonden^mededeling Huidzuiverheid - Huidgezondheid Voeten en oksels fris door Purol-poeder NIEUWS VAN DE DAMCLUB „BERGEN". De ilam pro bloem wedstrijd van „Bergen en Omstreken". Hier volgt de stand van de eerste vier damproblemen: 1J. de Moor, 11 punten; 2. P. Boots, 10 punten; 3. J. Bliekendaal, 8 punten; 4. J. v. Loenen, 6 punten. De eindstand volgt na probleem 7 en 8. Probleem 7: zwart 10 schijven op no. 4, 5, 8, 9, 14, 16, 23. 30, 34 en 36. Wit 10 schijven op no. 15, 21, 22, 25, 33, 37, 38, 42, 44 en 47. Probleem 8: schijven van zwart op no. 5. 12, 13, 14, 21, 22, 28 en 29. Wit op no. 25, 30, 31, 37, 39, 41, 42 en 48. Dit zijn de laatste twee problemen, inzenden s.v.p. binnen 14 dagen na publi catie. Allen veel succes!! Secretaris: C. TROMP, Westerweg 48. BERDOS-NIEUWS. Het is nu toch veel te mooi weer om te voetballen, ja wij gaan nu ook liever naar bos en heide en dat is ook weer een goede afwisseling om straks weer met goede moed het nieuwe seizoen in te gaan, maar wij moeten toch zorgen dat onze conditie niet achteruit gaat. En hoe doen wij dat? Wel, door minstens éénmaal per week te trainen. Maandag j.l. hebben wij de jaarvergadering ge houden. Nu, het bestuur kan tevreden zijn, 1/8 gedeelte van de leden had aan •de oproep gehoor gegeven. Leuk voor zo'n bestuur, hè, om zonder bericht van verhindering weg te blijven, maar denk er goed om, als er iets niet naar uw zin is, dat je goed op je achterste benen gaat staan. Want deze leden hebben alleen maar rechten en geen plichten. De trainingstijden zijn als volgt vast gesteld, let goed op: Adsp. A en Jun.: dinsdagavond 6 uur; Senioren: woens dagavond 7 uur; Adsp. en Welpen: don derdagavond 6.30 uur. Het voetbalseizoen is nu afgelopen, maar tegen de jeugdleden kunnen wij zeggen: jongens, ga zo door. De Junioren wonnen de speldjes op de Juniorendag. Adsp. A-B wonnen de speldjes op Adspirantendag en de Wel pen wonnen de 2e prijs op de Welpen dag. Alle jongens proficiat. Train goed, om de naam van Berdos weer hogerop te brengen. DE OPTIMIST. Ingekomen: Dirk Hauwert met gezin van Djakarta, Indonesië; Andries Hoogerwerf met gezin van Bussum; Yvonne M. en Madeion J. Nuyts van Hilversum; Adrianus van de Kamer van Kampen; Hendrika Verkoren van Zijpe; Cornelis G. Bakhuizen van 's-Graven- hage; Willem Lagendijk met vrouw van Velsen; Johanna Molenaar-Kuipers van Zaan dam; Apolonia C. Veenstra van Schermer- horn; Alexander F. Dammen met vrouw van Amsterdam; Jacob Prins met vrouw van Schagen. Vertrokken: Josephus H. Remeijsen naar 's-Graven- hage; Anselma Vellinga-Dorsman naar 's-Gravenhage; Maria J. Bambach-Lemkes naar Har- lingen; Arie Giezen naar Velsen; Cornelis Jonker met vrouw naar Eg mond aan Zee; Cornelis Caffin met vrouw naar Alk maar; Jan C. Koenders met gezin naar Am sterdam; Hendrik Henneke naar Bergen N.H.; Antje W. A. van 't Hof naar Bergen N.H.; Susanna C. van der Laan naar Baarn; Cornelia van Hogezand-Smit met zoon naar Curacao; Pieter A. Dubbelman naar Leeuwar den; Jacobus Kalis met vrouw naar Am sterdam; Adriana M. Moerenhout naar 's-Gra- venhage; Petrus J. M. van der Helm naar Ursem; Johannes Jonker naar Zijpe; William Watson met gezin naar Pa ramaribo, Suriname; Petronella E. Demmendal-Knapen naar Zaandam. Ingezonden mededeling Mijnhardc's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent BERGEN 23 juni Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 23 juni Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1