ÜeMlad ft ft Raadsvergadering Bergen Bergens Harmonie beleeft haar kroonjaar I-klas Baby-verzorging ad. f 1,45 GERRITSEN AGENDA: GIROBETALINGEN w IrVnnrfrif VRIJDAG 28 JUNI 1957 34c JAARGANG No. 26 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De raadsvergadering die op donderdag 20 juni om half negen aanving, werd door burgemeester Dr. W. Huygens met een woord van welkom aan de leden die op dit vroege uur bijeen waren ge opend, waarna hij direct punt 1 der agenda: bespreking en vast stelling van het partieel uitbrei dingsplan, regelende de bebou wing van Bergen aan Zee-zuid aan de orde stelde. Het ontwerp van 't gewijzigde plan heeft van 26 november t.m. 22 december 1956 ter inzage gelegen. Hierop zijn 9 bezwaarschriften inge diend, welke B. en W. aanlei ding gaven enkele wijzigingen aan te brengen, voornamelijk be staande uit het alsnog opnemen van achtergevelrooilijnen, als mede het aanbrengen van enige wegomleggingen. De bouwmaat schappij is voornemens in de komende tien a vijftien jaren hier een park voor ongeveer honderd woningen te doen aan leggen. De bezitter van het Ju- lianaduin is van plan op deze duin ter gelegenertijd een flatge bouw op te richten. Daar dit duin grenst aan de grond van de bouwmaatschappij, had dit lichaam bezwaar tegen de bouw van een flatgebouw, wijl op deze wijze voor de villabewoners het uitzicht op zee zou worden be lemmerd. De heer v. Rees Vellinga was bang dat dit flatgebouw in het zeer mooie terrein zal detoneren; het zou afschuwelijk zijn als er zo'n hoog gebouw zou komen. De Bouw- en Exploitatie Mij zouden dit dus w,illen laten ver vallen. De heer Ellis betreurde het dat dit niet eerder in de com missie voor Gem. Werken is ge passeerd. Dergelijke besluiten dienen tijdelijk overwogen te worden en niet bij 't scheiden van de markt. De flatbouw, waarop de heer v. Rees Vellinga doelt, vindt in hem geen tegen stander. Wij zijn in afwachting van een satellietplan, hoewel niet geporteerd voor een gebouw met 'n hoogte van 100 m, doch hij had geen bezwaren tegen de an dere plannen. De heer Broersma zegt dat goed begrepen woningbouw geen verhindering vormt om een gro tere gelegenheid te krijgen tot verhuizen. Wat thans te Bergen aan Zee gebeurt wekt niet de in druk dat het vreemdelingenver keer er door gestimuleerd wordt, WEKKERS Mr. Sluis noemde het plan aantrekkelijk. Dit terrein is geen natuurreservaat en er bestaan geen redenen om het ongebruikt te laten liggen. Dat in Bergen aan Zee een mooi park komt voegt aan de (badplaats een attractie toe. Dat het uitzicht voor de villabewoners door de flatbouw zou worden belemmerd achtte hij geen bezwaar. De burgemeester beantwoord de de sprekers en zegt dat 't ho tel zeer dominerend ligt. Wij zullen een maquette laten maken. De afwisseling in hoogte der ge bouwen geeft een goede diffe rentiatie, want in de zee van huizen moeten ook hoge huizen voorkomen. In de hoogte kan men op een gering oppervlak veel mensen huisvesten, die op andere wijze veel ruimte nodig hebben. De mogelijkheid om daar een flink gebouw te krij gen met annexen is wel aanlok kelijk. Volgens de heer v. Rees Vel linga zouden de huizen perma nent bewoond moeten worden met de mogelijkheid van verhuur aan gasten. Zij zullen 's zomers drie maanden bevolkt zijn en zo wordt door deze bouw niet me degewerkt aan de leniging van de woningnood in ons land. In Bergen aan Zee zijn ruim honderd huizen gebouwd louter voor geldbelegging, riep de heer Broersma uit. Praktisch staan ze het gehele jaar leeg. Dat gaat ten koste van de woningwet- bouw en dit gaat mij te ver. Hij zou tegen het plan stemmen. Als we die honderd huizen in Ber- gen-Binnen hadden, waren we van de woningnood af. Maar dan hadden we te Ber gen aan Zee na de oorlog nooit moeten laten bouwen. Dan was de badplaats nooit herrezen, al dus Mr. Sluis. Wij moeten er mee rekenen dat Bergen aan Zee voor de recreatie van binnen- en buitenland van grote betekenis is. 't Is niet juist er de woning nood bij te halen. De raad heeft niets te maken met de bedoe lingen van toekomstige bouwers betreffende verhuur. Wethouder Dr. Hemelrijk merkte op, dat bebouwing en bewoning twee verschillende za ken zijn, die buiten het uitbrei dingsplan vallen. De heer De Beurs meende dat de raad geen tijd had gekregen dit plan in extenso te bestuderen. Zelfs over de belangrijkste za ken zijn we onvoldoende inge licht. Hij zou derhalve tegen stemmen. De burgemeester gaf nog en kele toelichtingen en verklaarde daarop dat hij het plan als zo danig in stemming zou brengen. De heren De Beurs, De Graan en Broersma stemden tegen! Mw mr. Broekman en de heer van Rees Vellinga stemden voor met aantekening, dat zij tegen flat bouw waren, terwijl de ove rige zeven leden onverdeeld voor stemden. De huur-overeenkomst van de midget golfbaan door mevr. H. C. v. d. Weerdt van de heer Van Morkhoven overgenomen en thans weder overgenomen door W. Kuin te Bovenkarspel werd goedgekeurd. De heer Broersma bepleitte aanhouding dezer zaak, omdat de V.V.V. nog geld zou krijgen van de heer Van Morkhoven. Dat kon dan meteen geregeld worden, maar de burgemeester verklaarde dat de gemeente bezwaarlijk als in casseerder van gelden voor de V.V.V. kon optreden. De 2e wijziging der begroting van het G.E.B. dienstjaar 1957 ontmoette weder bezwaar bij de heer De Beurs. Hij had deze niet grondig kunnen bestuderen, Mr. Sluis maakte daarop de opmer king: Kom, kom, bij Binnenwij- zend is toch altijd alles in orde, waarna zij werd aangenomen zonder hoofdelijke stemming. Bij de rondvraag wees de heer v. Rees Vellinga er op dat het Oude Hof thans aan vandalis tische aanvallen bloot staat, wat wethouder Borst beaamde. Er kan een parkeerverbod in dit bos worden afgekondigd. Naar aanleiding van het in de vorige raadsvergadering ge houden debat over de huisves ting legde wethouder Borst een verklaring af dat de huisves tingscommissie slechts zal wor den bijeengeroepen als dit nood zakelijk en wettelijk is voorge schreven. Daarna ging de raad in co mité om te beraden over de aan vraag van de ambtenaar W. Boon om hem 20.000.— te le nen voor de bouw van een huis aan het Meezenlaantje, wat hem natuurlijk werd toegestaan, doch met de stemmen der leden van de V.V.V.-fractie tegen. En nu maar bouwen op de reeds eerder verkregen goedkope gemeente grond! Hierna werd tot de Bonna- faasschouw overgegaan, die in de beste harmonie werd gehou den. Van de rijksarchivaris in Noord-Holland hebben B. en W. een afschrift ontvangen van de op de „Bonnefaasschouw" be trekking hebbende keur uit het jaar 1583. De rijksarchivaris verklaart, dat in het oude archief der ge meente Bergen inv. no. 3, keu ren, ordonnantiën en reglemen ten der gemeente Bergen 1583 1804, de volgende keur voor komt: Uit de keur van 1583 Noch kueren zij dat eenen ygelicken sijnen eygen onver- huyerde weeghen zajll maken neffens zijn eygen lant, daer die hoey ofte notwagens overvaeren, die den schout mit zijn schepens zall beschouwen op St. Bonifaes- dach opte boete van twee schel lingen. Noch dat eenen ygelicken zijnen boomen zall affhouden en- de snoeyen die over den weghen hangen, daer die hoey ofte not wagens voer bij vaeren, oeck mede bij den schout ende sche pens op St. Bonifaesdach ge- schout te worden, opte boete van een schelling, vuytgesondert den Lindeboom. Welke boom met ,,den Linde boom" wordt bedoeld zal wel niet meer vast te stellen zijn. Een boom die in 1587 bestaat is in onze tijd niet meer in leven. B. en W. werden verleden jaar ter gelegenheid van de vergadering voorafgaande aan de Bonnefaas schouw van het bestaan der keur op de hoogte gebracht door de enige maanden daarna overleden i annalist Arie Eriks 60 jaren cultuurgeschiedenis in vogelvlucht Op 15 oktober 1897 had de eerste repetitie plaats van het pas opgerichte fanfare-gezel schap dat enkele jaren later tot een Harmonie zou uitgroeien. Zoals met zovele organisaties in een dorp het geval is, was het begin maar klein, en was de vrees gewettigd of zij het op den duur wel houden zou. Doch de liefde voor de muziek bleek sterk genoeg om vele moeilijk heden te boven te komen en thans behoort Bergens Harmonie tot de oudste organisaties van Bergen bij en geliefd door allen. Toen aan het feit van het 60- jarig bestaan ietwat ruchtbaar heid werd gegeven ontstond er op spontane wijze onder de bur gerij een commissie die dit feit op ietwat feestelijke wijze wilde herdenken. Ook andere inwo ners hadden zich daartoe reeds verenigd en zij besloten om alle krachten op de geschiktste wijze te bundelen door beide comité s tot één comité saam te smelten. In een bijeenkomst bij Nieu- wendijk heeft men een plan de campagne vastgesteld en daarbij ook de voorzitter der Bergense Harmonie, de populaire Ome Piet Blankendaal verzocht ons iets over de historie van Ber gens Harmonie te vertellen, waaraan door hem met genoe gen werd voldaan. Ik was een jongen van een jaar of twaalf toen op een mid dag wijlen Mevrouw Maschmey- er bij mijn ouders kwam, verge zeld van haar neef, de heer Pieter Reidel om een kamertje te huren. Toen hij een week bij ons vertoefde had ik al heel wat ontdekt. ,,Hij heeft een toeter" merkte ik op. Deze jonkman be speelde een trompet en was mu zikaal aangelegd, terwijl hij voor zijn onderhoud als boekhouder werkzaam was op de zeilenma- kerij van Plasstijn te Alkmaar. Tegen mijn vader zei hij: het is hoog tijd hier een muziek corps te stichten. De toenmalige wethouder Bart Veenhuizen, de exploitant van ,,De Rustende Ja ger", gaf toestemming om met lijsten te collecteren en enkele burgers, w.o. meester P. van Hoorn staken de koppen Ibij el kaar. Op die lijsten kreeg men 245.bijeen, waarvoor instru menten werden besteld bij Kes- sels in Tilburg en zo begon op 15 oktober 1897 de eerste repe titie met tien mensen. Nog le vendig herinner ik mij hoe ik met vader op de hondenkar mee mocht naar Alkmaar om daar de kist met instrumenten in ont vangst te nemen en hem naar Bergen te brengen, 't Uitpakken alleen al was een feest. Om lid te kunnen worden moest men 18 jaren zijn. Dan verdiende je wat en werd je ge acht groot" te zijn; ook groot genoeg om je contributie te be talen. Van de leden was alleen meester De Boer in staat om een toonladder te kunnen blazen. Ik zelf mocht zelfs geen instrument aanraken. Mijn vader kreeg ook een instrument en daar hij niet altijd thuis was, was het te moei lijk om er af te blijven. In zijn afwezigheid blies en toeterde ik dat het een lust was. In 't mu ziekcorps boterde het echter niet. In 1898 ontstond er een soort revolutie: de leden dwongen het bestuur tot aftreden. We repe teerden gewoonlijk in de kolf baan van ,,De Rus", maar dat was toen ook gedaan. Er werd een nieuw bestuur gekozen, be staande uit Coen Bogtman Al- bertzoon, Coen Bogtman Jacob- zoon, Kleinmeyer Janszoon, Kees Weyers en Jacob Min Kzn, ter wijl er in die tijd werd gerepe teerd op de dors. Coen Bogtman, die ook tot de leden behoorde, zei na de revolutie: „We gaan deur"! We repeteerden toen in t lokaal van W. Tegel, waar nu de benzinepomp van Zwakman staat. De dirigent P. Reidel bleef voor ons behouden en we werk ten met elf leden. Door toedoen van Maschmeypr werd toen A. G. Beekman op 16-jarige leeftijd als jongste lid aangenomen, die als geschenk een kleine fluit kreeg. Het repertoire van ons corps bestond in die dagen uit het Wilhelmus en een mars, die we afwisselend speelden, 't Kro ningsfeest van Koningin Wil- helmina werd gevierd en toen stond er in de Dorpsstraat tus sen de zaak van Roos en de ga rage van Smit aan de overkant een tent, die de gehele breedte van de straat in beslag nam zon der dat iemand er hinder van had. Vier weken stond dat ge bouwtje daar en het stond nie mand in de weg ook het ver keer niet. Daar heeft de muziek vereniging haar eerste concert gegeven en men vond het ver schrikkelijk mooi. 't Corps werd zelfs uitgenodigd naar Burger- Brug, waar men hetzelfde re pertoire afdraaide. Een der Bur- gerbrugse notabelen merkte ech ter op: Hoe is dat nou met die muziek, is dat allemaal hetzelf de?, waarop het antwoord luid de: ja, dat moet men goed kun nen horen, dat het steeds het zelfde is. De heer Blankendaal zelf kreeg op zijn 15e jaar van zijn vader verlof om tot het muziek corps toe te treden, waar men hem hartelijk welkom heette. Hij was zich op vaders instrument braaf blijven oefenen, en wist er zodoende 't een en ander van. In 1903 bestond het corps in Bergen vijf jaren en dat werd met het houden van een fan fare gevierd. Daarvoor moest 500.aan de bond worden be taald en het werd gehouden op het terrein wat tegenwoordig het Van Reenenpark heet. Er kwa men danig veel mensen. Hille- brand, die het buffet van de mu ziekvereniging had gepacht, ver diende geld als water met zijn slokjes, doch het corps ontving niets, t Einde was, dat men met een tekort van 1.200,— bleef zitten, waarvoor geen cent aan- wezig was. 't Hindert niet, sprak Coen Bogtman, we gaan gewoon deur. Het corps heeft er verder nooit meer van gehoord, maar betaald was het. Deze Coen Bogtman heeft voor het corps ontzettend veel gedaan. De me daille van Oranje-Nassau, hem door de Koningin geschonken, heeft hij meer dan dubbel en dwars verdiend. Zonder hem zou de Bergense Harmonie reeds lang ter ziele zijn geweest, want voor zulk een vereniging is in de eerste plaats nodig: contan ten. Nooit heeft hij de muziek vereniging in de steek gelaten en steeds vond men bij hem een warm hart en. een geopende beurs. Dat mag hier wel eens met grote dankbaarheid worden vermeld. De heer Reidel bedankte na vijf jaren in 1902. Zijn schoon vader, de heer J. M. Otto te Alkmaar volgde hem op. Dat was echter geen gunstige perio de. Otto sprak tot de musici: vrienden brandt los en als er dan maar goed wat lawaai werd gemaakt, was 't goed. Op con coursen kwamen we nooit ver der dan de derde prijs. De mees ten maakten er een lolavond van met in de pauze biljartspel. Na Otto werd Joh. Beekman in 1912 directeur. Dat was een zeer muzikaal mens, een man van formaat. Onder Otto was men van fanfarecorps tot harmonie overgegaan. Maar in de oorlog kwam er een stilstand. Daarna was Beekman niet meer in staat de Harmonie te dirigeren. Men heeft toen nog beraadslaagd om weder op fanfare over te scha kelen, maar dat wilden de leden niet. Beekman is toen als muzi kant blijven meewerken en kwam als nieuwe dirigent de heer Pran ger. Hij is 29 jaar werkzaam geweest Die tijd was een mooie tijd een tijd van opbouw. Dag en nacht zat deze man te wer ken aan de muziek. Hij heeft ons laten voelen hoe het gebeu ren moest. gordijnen interieur De repetities werden zoals we reeds schreven in de kolfbaan van ,,De Rus" gehouden; daar na op de dors van W. Tegel. Tenslotte kwamen we terecht in Café Hillebrand. Toen woonde daar een zekere meneer Boon en eens op een avond na de repe titie terwijl er nog een paar blij vers waren zei hij: Die rotzooi gaat er morgen uit en daarmede stond de Harmonie zonder lo kaal. Een bezoek aan de loco-bur gemeester Apeldoorn, had tot gevolg dat men een plekje grond van 4 a 500 m- kon kopen waar op het eigen gebouwtje dat men thans nog heeft, werd opgetrok ken. Wij zijn dankbaar voor de hulp die ons werd geboden en beschikken thans over een eigen onderdak. In 1949 ging Pranger weg en werd hij opgevolgd door de heer Visser, die 6 jaar de leiding had, om in 1955 naar Canada te ver trekken. Hij werd opgevolgd door Luc. Oordijk en daarmede heeft de Harmonie weder een prima diri gent, die het corps ook nieuw leven weet in te blazen. De Har monie heeft thans haar vaste manifestaties 3 zomerconcerten, 3 tuinconcerten en rondgangen en voorts staat ze steeds klaar om bij iedere gelegenheid van feestelijke aard haar medewer king te verlenen. Bergens Harmonie is in Ber gen een onmisbare instelling ge worden zij is met het leven verweven. Zaterdag zal de Har monie een rondgang dooj Bergen houden. Van 8 tot 15 juli zal met intekenlijsten worden gecol lecteerd om geld bijeen te bren gen voor het corps, dat in een lange reeks van jaren de kunst der muziek heeft beoefend op onnavolgbare wijze. □□□□□□□□□□□□□□□aaooaanno V.V.V. Schoorl Elke dinsdagmorgen duinwande ling vertrek 9.30 u. vanaf Klimweg. woensdag 10 juli: Kinderspelen, donderdag 11 juliPuzzlewandel- tocht ('s avonds 7.30 uur). V.V.V. Groet/Camperduin Elke woensdagmiddag duinwan deling, vertrek 14 uur Kerkbrink, zondag 30 juniSchatgraven te Camperduin aan Zee. dinsdag 9 juli: Puzzlewandeltocht ('s avonds 7.30 uur). □aaaao De kwartaalabonné's die in ver band met de zeer hoge incasso kosten van de Posterijen, het abon nementsgeld voor het 3e kwar taal 1957, wensen te gireren, verzoeken wij, dit te willen overschrijven op onze girorekening 147071, vóór 15 juli a.s. Na die datum worden de kwi- tantie's afgegeven. DE UITGEVER ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg. Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantleruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. De „Tarantella Bar" Egmond aan Zee, Tel. 0 2206-446 brengt U een enorm Programma met de Internationale radio en Televisie sterren voor de zo bekende wijnavonden welke alle donderdagavonden gehouden worden bij kaarslicht. De volgende radio- en televisie sterren zullen zijnMieke Telkamp - Corry Brokken - Johny Meyer - Hans Griinhutt Maria Zamora en vele anderen. Eerste WIJNAVOND 4 juli. Iedere avond reeds optreden van het Internationale Dans Orkest „Les Clochards" (Musigue pour vous). Ingezonden mededeling Woninginrichting, Langestraat 7 Ingezonden mededeling met Babyderm-preparaten Huidje van alle smetten vrij, hoofdje rein met gezonde haargroei Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg de V.V.V. borden. BERGEN 30 juni Dr. BULSTRA, Telefoon 3130 SCHOORL-KOEDIJK 30 juni Dr. H..J. PIERS, Telefoon K 2201-202 •••••••••••••••••••••••a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1