DE DUINSTREEK Sissi, ik jonge Keizerin' Scliatgraverij r i r li t ALM J. W. V. d, STEEN Fa. J. Chatillon NIEUWLAND HeGoede's Rijwielh. Jo of René? C. FAAS AUTO's ZONDER CHAUFFEUR Grote sortering Badpakken v.a. I 9,95 L. C. BISKAHTER Het Bestuur van het Algemeen Ziekenfonds „Alkmaar-Den Helder en Omstreken" Bioscoop „De Rustende Jager" Bergen „AMERIKAANSE COLD WAVE' KLEINE en GROTERE DIEPVRIESCONTAINERS K.C.B. EXPOSITIE BRILLEN "bergen<aan Te De Wiener llrinzing Bar-Dancing Garage Is uw zoon of dochter geslaagd? ,/T VERGULDE PAARD" ADVERTEERT IN DIT BLAD 99 99 Tweede Blad Vrijdag 28 juni 1957 V V.V.V. Groet- Camperduin Heren- en jongensshorfs vanaf f 4.75 Geruite sporthemden vanaf f 5,35 2266 2266 2266 2266 AMERIKAANSE B E D R IJ F S K 0 E L K A S T E N PENSIONS en HOTELS Meester-Opticiën HENK DEN BREMER Levering voor alle Ziekenfondsen 4} Annex Fotohandel HOTEL „MARCONI" - BERGEN AAN ZEE Bouwterrein te koop (plusm. 900 m 2-delig Badpak, aparte dessins f 7,95 Snoezige Zonnepakjes, met rokjes f 12,95 Fongers, Union of Triumph-rij wielen KOEDIJK - VISSEN D. C. BUTTER Telef. K 2201 236 SLAGERIJ 0n ze woensdag reklame deelt aan de vrijwillig verzekerden mede, dat door de Alge mene Vergadering van het ziekenfonds, gehouden 13 juni j.L, is besloten: Om als voorlopige regeling aan de VRIJWILLIG VER ZEKERDEN, aangesloten bij het ziekenfonds, van 1 april j.L af te restitueren de bedragen welke vóór dien datum voor aan hen verleende tandheelkundige hulp aan de tandartsen werden betaald. Deze interim-regeling geeft als vergoeding: voor een extractie f 1,75 voor een vulling bij een gesaneerde patiënt f 4,20 voor een vulling bij een niet-gesaneerde patiënt f 2,45 voor een volle Prothese f 46,60, enz. Voor het effectueren van deze terugbetalingen worden aan het ziekenfondskantoor of aan de ziekenfondsbode overgelegd de van de tandartsen ontvangen betalingsbewijzen, eventueel ver gezeld van de saneringskaart. Om deze regeling ook van toepassing te maken voor de ver plicht verzekerden wordt bij de betreffende instanties aange drongen op een daarvoor nodig Uitvoeringsbesluit. Tot nadere datum geldt bovenstaande regeling dus alleen voor de vrijwillig verzekerden. vanaf 9 augustus INLEGGELD 25 CENT op zondag 30 juni n.m. 2 uur op het strand te Camperduin voor meisjes en jongens van 6 tot 12 jr. Dorpsstraat 54 Bergen Telefoon 2353 ujlllHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIilllllllllMllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllLh. Heeft U onze enige al eens geprobeerd. U zult versteld staan, van zo n mooie grote soepele krul Spreek met ons, het komt in orde, want „Mooi haar valt op" Speciale Dameskapsalon DOBBEN Dorpsstraat 21 - Bergen ^lliiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF Speciale KLEINE en GROTERE voor consumptieijs (al vanaf 50 liter) In het bijzonder geschikt voor Erkend beste Amerikaanse koelmachine, Detroit, degelijke en sierlijke koel- resp. vriesmeubelen. Bijzonder LAGE prijzen Vraagt vrijblijvend inlich tingen bij agent Studler van Surcklaan 7, Bergen. van SCHILDERIJEN van C. Groenewoud Kramer in de kunstzaal van „De Rustende jager" Opening zaterdag 29 juni 4 uur n.m. door de heer Har Scheepens. Tentoonstelling geopend: dagelijks van 29/6 t/m 13/7 van 10.30-12.30, 14.30-17.30 en 20.00-22.00 uur. GROTE SORTERING IN MODELLEN EN PRIJZEN (v.h. Fa. Kater) ALKMAAR. MIENT 24, TEL. 2454 - ZAANDAM, WORMERVEER vanaf 29 juni tot 31 augustus, iedere avond van 8-2 uur geopend, zaterdags van 8-3 uur geopend. VRIJ ENTRÉE BERGEN N.-H. geschikt voor de bouw van een dubbel woonhuis. Mooi gelegen aan bestaande weg nabij natuurreservaat. Te bevragen Makelaars kantoor Ra Munt Ai Piorcmn Ber9en' Komlaan 10, Telefoon 2787 F (1. tl li II k Oi I 1 L I Mil a Alkmaar, Kennemerstr.weg 93, Tel. 3348 Schoutenstraat 6 - Alkmaar - Tel. 3987 BREELAAN 52 BERGEN TEL. 2200 Indien zij een rijwiel op hun verlanglijstje hebben staan neem dan geen risico maar doe dan een keus uit De rijwielen voor elke beurs Telefoon 2379 Tegenover de Bioscoop door H. Westenberger Nadruk verboden Zou het René zijn, gaat het door zijn hoofd, achter vastge- sloten oogleden. Renéik moet naar hem kijken! Maar dan is het weer stil en hij denkt niet meer aan René. In de plaats daarvan spelen andere dingen door zijn hoofd. Wat is er gisteren ook weer gebeurd? O, het lijkt allemaal eeuwen geleden. Eeuwen! En intussenO ja, vannacht Die mandat rare café in die kelder Charlotte" die neger achter die bar die vijf Arabische vrouwen en die rode murenja, alles was rooden dat briefje, dat hij ondertekend heeftHeeft hij het ondertekend? Heeft hij het ondertekend? Jo ligt op zijn rug, de benen languit gestrekt, de armen zwaar naast het lichaam. Nu haalt hij ze langzaam naar boven, vouwt ze over zijn borst en een schaduw van een glimlach speelt in zijn mondhoeken. Nee, hij heeft het niet werkelijk on dertekend, hij heeft een valse naam en een verkeerd adres opgegevenZo dom is hij niet, dat hijMaar die eigen aardige geur in dat caféWaar rook het toch naar? Zou hij daar misschien zo moe van zijn. Maar hij was, alles bij elkaar op zijn hoogst toch maar een kwartiertje daar binnen. Toen is die man met hem terug gegaan, tot aan het ruiter standbeeldWie is dat ook weer, die ruiter op dat grote plein. Hoe heette hij ook alweer? Ja zó is hij mee terug gegaan. En toen jo drukt zijn ogen nog stijver dicht. Hoe lang zo n nacht duren kan! Hoe moeilijk is het om een mens om te praten en hem zo'n briefje in zijn hand te geven1 Wat lopen er 's nachts veel mensen op straat en wat wordt er dan nog ge werkt. En wat voor mensen! Die oude vrouw, dat kind, dat die kreupele bedelaar moest helpen die twee Arabische jon gens die vriendelijke krantenman, ja, die was aardig, al was het ook honderd maal een Griek. Twee mensen zijn door Jo's briefje naar het café „Charlotte" gegaan. Tenminste twee, die hij zeker weet. En hoe zal hij nu ooit te weten komen wat ze daar verteerd hebben? Op goed geloof aannemen, wat ze hem zullen geven? O nee, maar Nu opent Jo de ogen: Voor de gek zal hij zich niet laten houden! Hij wil het geld hebben, dat hem toekomt. Hij had moeten zeggen: „Ik ga niet naar huis, voor ik mijn geld heb." Naar huis! Jo sluit de ogen en ademt diep. Brrrde weg naar huis. De eerste vroegtram naar Ramleh. Nevel. Kou. Een miezerige regen. Honger. En moe moe Moet hij dan juist op zo'n afschuwelijke manier geld ver dienen? Zou het niet anders kunnen? Maar acht dagen zal ik het toch volhouden, denkt Jo, en voelt met welbehagen, hoe hij al weer zachtjes begint te dommelen „Zeg Jo!" Dat is de stem van RenéMet een ruk zit Jo overeind. René zit rechtop in bed: wild kijkt hij uit zijn ogen. „Zeg, ik heb veel te lage temperatuur. Vijfendertig vijfzou ik er nou tussenuit knijpen?" Jo is al uit bed. „Och onzin! Laat eens kijken! Laat eens kijken! Kom, we zullen nog eens opnemen!" Gehoorzaam legt René de thermometer onder zijn arm. „Hoe was het vannacht?" vraagt hij. Jo geeuwt: „Och, niets bijzonders. Twee Engelsen heb ik er heen geloodst, verder niets". „En het café? En de eigenaar?" „Alles all right 'n solide zaak!" zegt Jo branieachtig. (Waarom zou hij de zieke nog meer opwinden? En per slot van rekening zal dit café zeker niet minder solide zijn dan alle andere cafés!) „En het geld. Hoeveel heb je meegebracht?" examineert René verder. Jo keert zich om: hij vouwt zijn slaapzak op. „De afrekening gebeurt eens in de drie dagen". „Hm, en als ze je eenvoudig niet betalen?" „Idioot!" zegt Jo, maar zonder de minste overtuiging. Dan zwijgen ze, totdat René de thermometer tevoorschijn haalt. „Ja, te lage temperatuurWat nu?" René heeft wel eens gehoord dat je kinine kon nemen Kinine, kun je dat zomaar kopen? Wanneer moet je dat in nemen? En hoeveel? Jo zet thee en snijdt brood en René krijgt weer een vreselijke hoestbui en klaagt over steken in de borst en in de rug. „Hol toch eens naar een apotheek en vraag iets, dat die pijn over maakt!" vraagt hij tussen twee hoestbuien door. Maar Jo, die hem ondersteunt en een glas water gereed houdt, schudt het hoofd: „Nee, dan moet er maar meteen een dokter komen!" „Die ons verraden zal!" brengt René er met moeite uit. Jo kijkt hem lange tijd aan. Zijn mondhoeken zijn naar beneden gezakt. Misschien komt het door moeheid, door het zo late naar bed gaan; maar mischien is het wel het eerste teken, dat hij deze dagen de kinderschoenen uitgetrokken heeftIk zal wel zorgen, dat we niet verraden worden!" zegt Jo. Meer zegt hij niet. En René is er mee tevredenHij is er gedurende de laatste dagen aan gewend geraakt, te doen wat Jo zegt. Dikwijls geeft het hem een heerlijk gevoel van rust, zijn hoofd te kunnen neerleggen met de gedachte: Nou best, Jo zal het wel weten, wat hij doet! Maar als ik weer beter ben, wordt het natuurlijk allemaal weer anders! belooft hij zichzelf en rolt zich in de wollen deken. Twee uur later staat Jo in een witte kamer, wit zijn de muren, wit is de stenen vloer, wit het melkglas in de deuren, en wacht rillend van moeheid tot hij bij Dr. Achmed Zohagul zal worden binnengelaten. ZohagulWaarschijnlijk een Turk. Of iemand uit de Levant. Dat is juist wat hij hebben moet en daarom heeft Jo uit de vele naambordjes van doktoren deze uitgekozen. Naar een Europese dokter kon hij zeker niet gaan! Maar zelfs met deze Dr. Zohagul zal hij heel voorzichtig moeten zijn. En diplomatiek. Hij luistert, achter de melkglazen ramen spreken twee man nen met gedempte stemmen. Nu klinkt het gezoem van een instrument, een deur gaat open, een schel weerklinkt door het huis en een schaduw verschijnt op de melkglazen deur. Nu! denkt Jo en hij voelt het bonzen van zijn hart. De deur gaat openJo ziet een lange, magere man, maar met een gebruinde tint, het onderste deel van zijn gezicht gaat schuil onder een donkere bakkebaard, waarboven een paar erg rustige, reebruine ogen glanzen, zijn voorhoofd is hoog en jong. Jo glimlacht beleefd en plotseling krijgt hij het gevoel alsof het allemaal niet zo erg zal zijn, als hij zich eerst heeft voor gesteld Dr. Zohagul glimlacht eveneens en wenkt Jo binnen te ko men. Jo struikelt over de drempel. Of hij vast wil gaan zitten, verzoekt de dokter, terwijl hij nog even in de kamer rondloopt, een paar dingen verschikt en een paar kastjes sluit. Nu gaat hij in de leuningstoel achter zijn bureau zitten, bestu deert een ogenblik zijn nagels en slaat dan pas de ogen naar Jo op. „Wel?" Jo zit op het randje van zijn stoel en verbaast er zichzelf in stilte over, dat hij op zo'n klein stukje stoel zitten kan. „Wel?" vragen de bruine ogen tegenover hem. Jo haalt diep adem. In zijn lichtblauwe ogen is een uitdrukking van ontroe rende hulpeloosheid, maar zijn stem is vast. „Ehik ben gekomen, omomzoudt u mij als 't u blieft kunnen zeggen, hoe longontsteking zich in het eerste begin openbaart?" „Jawel, dat zou ik je wel kunnen zeggen. Maar waarom? Denk je, dat je longontsteking hebt?" Jo schudt het hoofd. Wel nee! MaarNee, zo gaat het niet! Hij moet het anders aanleggen. Hij moet het ronduit ver tellen! Zelfs op gevaar af vanNeeNog anders helemaal andersJo gaat wat beter op zijn stoel zitten en kijkt de arts recht in de ogen. „Ik zou graag uw woord van eer willen hebben, dat u, van hetgeen dat ik met u bespreken zal, geen gebruik zult maken." Er ontspant zich iets in het gezicht van Dr. Zohagul. Maar slechts een ondeelbaar ogenblik. Hij glimlacht „Mijn woord van eer? Goed!" Hij legt zijn vlakke hand op tafel. „Ziezo, en kom er nu maar mee voor de dag". Jo knikt dankbaar. „De kwestie is deze", begint hij voor zichtig, dat een vriend, met wie hij alleen op reis is, ziek is geworden. Nogal erg ziek, hij heeft koorts en hij hoest, heeft pijn in zijn rug en in zijn borst en koude rillingen, en nu opeens een heel lage temperatuur, terwijl hij nog erger is gaan hoesten: Naar huis schrijven willen ze niet. En hij vindt de verantwoordelijkheid te groot om zo maar door te blijven gaanen in Jo's ogen is een ernstige, rijpe uitdrukking ge komen. Dr. Zohagul knikt. Jo wacht even of de dokter misschien iets zeggen zal en vervolgt dan veel rustiger: Nu zou het heel gewoon zijn als ze een dokter lieten komenmaar, maar... in dit bijzondere geval kon dat niet. Zo had er voor hem niets anders op gezeten dan zelf te komen en om raad te vragen. „Weet je, dat ik homoeopaat ben?" vraagt de dokter nu. Jo knikt. Ja, dat weet hij. En er zou toch zeker wel een middel bestaan om de pijn en de koorts ten minste zo ver beter te maken, datEn hij haalt een papier tevoorschijn en zegt, dat hij alles precies heeft opgeschreven, hoe het ge komen is en hoe de koorts hoger en lager geworden is. De dokter neemt het papiertje aan en bestudeert het lange poos. Jo's hart begint weer te bonzen. Als de dokter hem de brief teruggeeft met de boodschap, dat hij met zulke onzin niets te maken wil hebben, zoals hij toch eigenlijk wel verwachten kan, dat hij zal doen, wat dan? Naar een andere dokter gaan en het hele verhaal weer van voren af aan vertellen? Maar dr. Zohagul geeft hem de brief niet terug. Hij houdt hem met de linkerhand vast, ook terwijl hij met Jo spreekt en zo nu en dan werpt hij er een blik op, als om te vergelijken of hetgeen Jo vertelt overeenstemt met dat wat hij opgeschreven heeft. Jo geeft vrij antwoord op de vele schijnbaar onsamenhan gende vragen, die de dokter hem stelt. Zijn stem is nu zeker I en duidelijk. Soms denkt hij lang na voor hij antwoordt. Dik wijls verbetert hij zichzelf: nee, dat was niet zonee, hij heeft zich verkeerd uitgedruktzo heeft hij het bedoeld Tenslotte vraagt de dokter wanneer de zevende dag is. Op zijn vingers rekent Jo. Voorzichtig zegt hij eindelijk: „Gauw!" Een tijdlang zwijgt dr. Zohagul. Dan krijgen zijn ogen een besliste uitdrukking en zegt hij vastbesloten: „De zevende dag moet ik de patiënt zien." Jo springt op van zijn stoel. „Onmogelijk!" zegt hij ontsteld. „Ook, als de zevende dag beslissend is voor de patiënt?" En vuurrood antwoordt Jo: „Ook dan!" De dokter leunt zo ver mogelijk over zijn schrijftafel: „Durf jij dat op je te nemenf' Opeens zegt hij „je", maar Jo merkt het niet eens. (Vervolg zie andere pagina) Wilt U in uw vacantie-tijd eens PRETTIG VISSEN? Bezoekt dan het Café-Restaurant 4 K.M. vanaf Bergen-Schoorl. Prachtig viswater en rijk aan vis. Roeibootjes te huur, tevens visvergunningen verkrijgbaar a 25 cent per dag. Beleefd aanbevelend, STATIONSSTRAAT 17 - BERGEN 500 gr mag. runderlappen f 1,90 250 gr Metworst f 0,60 250 gr Leverworst f 0,30 250 gr Bloedworst f 0,30 per Vet Spek Mager Spek Rauw Rundvet Rauwe Reuzel Doorr. buiklappen Schouderkarbonade Ribkarbonade Haaskarbonade Magere Lappen Fricandeau Saucijsjes Doorr. runderlappen Magere runderlappen Riblappen Rosbief Biefstuk Gehakt rund Gehakt h.o.h. Metworst Leverworst Bloedworst Vz kg f 0,65 f 1,50 f 0,60 f 0,60 f 1,50 f 1,85 f 2,— f 2,10 f 2,25 f 2,60 f 1,65 1,50 f 2,15 f 2,20 f 2,60 f 3,50 f 1,60 f 1,45 1,55 f 0,90 f 0,90 f f FIJNE VLEESWAREN per 100 gr. Patéf 0,50 le Gelardeerde lever f 0,60 Tongenworstf 0,30 Leverkaasf 0,45 Boterhamworst f 0.35 Hamworstf 0,35 Ham (mager)f 0,55 Pekelvleesf 0,45 Gebr. Gehaktf 0,35 150 gr. gebr. gehakt f 0,45 Zure Zult f 0,25 Leverworstf 0,20 Bloedworstf 0,20 Metworstf 0,32 100 gr. Berliner leverworst f 0,45 ALS EXTRA REKLAME 100 gr gebr. Rollade f 0,45 150 gr. Pekelvlees f 0,50

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 5