ft 99 VROUWENBOND NVV LANDDAG Soldaten 'M:MR ad. f 1,45 Zangconcours GERRITSEN David Kouwenaar overleden Expositie K. Colnot GIROBETALINGEN Het Dorpshuiswerk DE „TARANTELLA BAR" Staatsloterij De sirene loeide AGENDA: Fanfarecorps „De Vriendschap' w w W^VlffrW VRIJDAG 5;jULI 1957 34c JAARGANG No. 27 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De afdelingen Alkmaar en Ber gen v. d. Vrouwenbond N.V.V. vertrokken donderdagmorgen 27 juni des morgens om half acht per bus van het Canadaplein te Alk maar naar de Landdag, die dit jaar in het openluchttheater ,,de Ederkuil" te Ede werd gehouden. De reis ging over Amsterdam, Muiden, Bussum, Baarn, Soest- dijk naar Amersfoort, waar om 10 uur even gestopt werd voor een kop koffie met cake. Al spoedig werd de reis hervat en om 11 uur waren zij in Ede present. De leden, die aan de gymnastiek-demonstratie deelna men bleven in het openluchtthea ter achter voor de generale repe titie, en de anderen zochten tot half 1 verpozing in het dorp. Om 1 uur opende de voorzitster der Vrouwenbond N.V.V. deze 9e landdag. Een zestigtal vlag gen "vertegenwoordigde de diver se afdelingen. Er waren ruim 3200 deelneemsters en we zagen afde lingen uit: Vlissingen, Tilburg, Winterswijk, Enschede, Win terswijk, Enschede, Winschoten, Leeuwarden enz. In hun enthou siasme hadden de leden de afstan den blijkbaar niet te groot gevon den om present te zijn en de sa menzang verhoogde nog het ge voel van saamhorigheid. Ritmi sche hoepeloefeningen, gymnas tiek en volksdansen gaven blijk van de activiteiten der afdelingen. Op deze bijeenkomst sprak Hare Excellentie Begum Liaquat Ali Khan, ambassadrice van Pa kistan in Nederland, over de waardevolle en belangrijke rol, die de vrouwen spelen in de ont wikkeling van de jonge staat Pa kistan. Zij zeide: ,,Het is mijn vaste overtuiging, dat de vrou wen een speciale en vitale rol spelen, niet slechts bij de opbouw van een gezond en evenwichtig nationaal bestel. De wijze, waar op de vrouwen in ieder land zich van hun kenmerkende verant woordelijkheden in samenwer king met de mannen kwijten, zijn uiterst belangrijke factoren voor de ontwikkeling en het welzijn van de mensheid. U in het westen kunt het U niet langer veroorloven ons in het oosten te veronachtzamen HORLOGES onze armoede, onwetendheid en kwalen hebben hun economische en politieke terugslag op Uw eigen welzijn en welvaart. Wij in het oosten kunnen het ons niet langer permitteren U in het wes ten te wantrouwen. Uw techni sche kennis, de vooruitgang op het platteland, in de industrie, kunnen de deuren openen voor een zelfde vooruitgang van ons, of voor altijd de middelen verre houden om de levens- en arbeids- standaard van millioenen van ons bescheiden en verdienstelijk volk te verhogen. Pakistan is ongeveer 28 a 29 maal zo groot als Nederland en telt pl.m. .80 miljoen inwoners. Het land is verdeeld in een oos telijke en een westelijke helft, die gescheiden worden door het grondgebied van India, dat een lengte heeft van ongeveer acht tienhonderd kilometer, waardoor het verkeer tussen beide delen slechts mogelijk is via de lucht boven het grondgebied van India in 53^2 uur of per boot via Zuid- India en Ceylon, welke reis 10 dagen duurt. In het westelijke deel spreekt men voor het merendeel Urdu. Het klimaat varieert van de be sneeuwde bergen in het noorden via vlakten en woestijnen tot de meer gelijkmatige kuststreken, waar de grote luchthaven, zee haven en federale hoofdstad Ka rachi is gelegen, waarvan de be volking zich in de laatste tien jaren heeft uitgebreid van pl.m. 360.000 tot meer dan lj^ miljoen. Het tropische oostelijk deel, waar merendeels Bengali wordt ge sproken, wordt bevloeid door de machtige Ganges en Brahama- poetra, rivieren die op enkele plaatsen soms bijna zestien kilo meter breed zijn. Van dit ooste lijk deel is Dacca de hoofdstad (beroemd o.a. door zijn jute, mousseline, brokaat enz.) en Chittagong de zich uitbreidende zeehaven. De uit vrijwilligsters bestaande organisatie, die op het nationale vlak baanbrekend werk heeft verricht is de All Pakistan Wo men's Association" (APWA), die adviseur is van de Pakistaan se regering en van de ECOSOC, wiens grootste zorg het welzijn van het volk is, speciaal van de vrouwen en kinderen, op alle ge- Éf Zonnefilter LJfl' Brandlotion bied: economisch, sociaal, paeda- gogisch, cultureel en politiek. Het lidmaatschap van de APWA wordt niet beperkt door klasse, godsdienstige of politieke overwegingen. In de jonge staat Pakistan doen zich grote problemen voor van armoede, analfabetisme, ziekten, huisvesting enz. Enkele van de zwaarste opgaven voor de APWA zijn de openbare mening wakker te schudden, de regering aan te sporen tot het verlenen van hulp en tot het nemen van wettelijke maatregelen, de vrou wen te helpen bij het doen be grijpen en gebruiken van de vele hen verleende wettelijke, sociale, economische en politieke rechten en verantwoordelijkheden en de Pakistaanse vrouwen samen te brengen in een verenigd, maat schappelijk bewust lichaam, waar van invloed en leiding uitgaat, niet slechts ten aanzien van uit sluitend vrouwelijke zaken, maar bovenal van zaken, die het na tionale en internationale welzijn van Pakistan als geheel betref fen. Het meest primaire probleem is het verhogen van de algemene levens- en arbeidsstandaard van het volk en dit wel zo snel en op zo groot mogelijke schaal, aan gezien dit de meest zekere basis vormt, waarop nationale vrijheid en welvaart kunnen worden op gebouwd. Met een economie, die voor bijna 80% op de landbouw is gebaseerd, met zulk een alge meen verspreid analfabetisme en een dergelijk tekort aan genees kundige hulp lopen de hoofdlij nen door de volgende kanalen: le. uitgebreide industrialisatie, 2e. betere ontwikkeling van het platteland, 3e. bredere en betere onderwijs mogelijkheden, 4e. ruimere en betere medische- en huisvestingsfaciliteiten. De vrouwen zijn naar voren gekomen om te helpen en de APWA heeft kinderpoliklinie ken, consulatie-bureaux en apo theken opgericht, heeft voorbed den gezorgd in ziekenhuizen, en in Karachi een klein eigen zie kenhuis voor vrouwen, terwijl de APWA-huis-industrie-winkel zijn gemaakte winst heeft gebruikt voor het bouwen van een model kamp voor gevluchte ambachts lieden met een eigen school en eigen ziekenhuis." Na deze belangwekkende uit eenzetting over het werk der vrouwen in Pakistan werd het spel, geschreven door de heer A. Pleysier: „Forum der Gerechtig heid" opgevoerd. De lekenspe- lers wisten dit spel met overtui ging te brengen en de toehoor ders volgden vol spanning de be rechting van hen bekende ge beurtenissen uit het afgelopen jaar. Na het sluitingswoord van de voorzitster werd het overvolle openluchttheater vlot ontruimd en konden de deelneemsters om half 5 weer per autobus de terug tocht aanvaarden. Deze thuisreis ging over Utrecht, Hilversum, Amsterdam, terwijl onderweg nog een paar maal de benen ge strekt en de honger en dorst ge stild konden worden. Om half 10 s avonds nam men voldaan over deze mooie dag afscheid van el kaar op het Canadaplein te Alk maar. Woensdagavond 26 juni is in de leeftijd van bijna 81 jaar over leden de auteur en oud-journalist David Kouwenaar. De heer Kou wenaar werd te Amsterdam in de Kalverstraat geboren op 10 september 1876. Op 65-jarige leeftijd werd hij gepensioneerd als chef van de redactie van de Nieuwe Rotterdamse Courant te Amsterdam, waarna hij zich te Bergen vestigde. De heer Kouwenaar publiceer de vele werken over oud-Am sterdam. Hij was tot voor enige jaren bestuurslid van het Genoot schap Amstelodamum en redac teur van het gelijknamige tijd schrift. In zijn Amsterdamse pe riode was hij voorzitter van de vereniging De Amsterdamse Pers en secretaris van de Nederlandse Journalistenkring. Hij was nog actief lid van het Journalisten Se niorenconvent: ook was hij lid van de Nederlandse Maatschap pij van Letterkunde. Daarnaast was hij officier in de kroonorde van België en rid der in de orde van Oranje Nas sau. Maandagmiddag werd het stof felijk overschot op de Algemene Begraafplaats onder grote be langstelling aan de schoot der aarde toevertrouwd. Tot de sprekers behoorden o.a. de heer Zalsman van de Nieuwe Rotter damse Courant, die nog onder de heer Kouwenaar had gewerkt en de heer Van Mechelen van de Ned. Journalisten Kring. Hij wees o.a. op de waarde van het werk door de heer Kou wenaar verricht in zijn strijd voor het behoud van de schoonheid van Amsterdam. Stappen Heftig, Later TOELATINGSEXAMEN M.M.S. Voor het toelatingsexamen van de Middelbare School voor Meisjes te Bergen zijn o.a.. de volgende kandidaten geslaagd: Annemarie Arkenbout, Greet Ellens, Mies Huisman, Simone de Jong, Tilly Postma, Cora Rein- ders, Edith Timmer, Marian Wiegers, Jannie Zwaan, Helga Damsté, Elsbeth Rijs, allen te Bergen en Ina Jonkers, te Schoorl GESLAAGD. Voor het toelatingsexamen voor de Middelbare Handelsdag school te Alkmaar slaagde Wou ter de Beurs. Van 15 t/m 28 juni exposeert Karei Colnot in de beide zalen van het K.C.B, een aantal wer ken, die hij in de verstreken twaalf maanden heeft gewrocht: schilderijen in de grote zaal en tekeningen in de kleine. Zijn onderwerpen heeft hij op een wijd terrein gezocht, nl. aan de Italiaanse Rivièra, in Frank rijk, in Noordholland en in Fries land. Wat hij uit de Italiaanse Ri vièra heeft afgebeeld is uitste kend werk. Mooi van kleuren en voortreffelijk van weergave. Een beschouwing van dat alles wekt het verlangen deze plaatsen te bezoeken of een dezer werken te kopen. Daarnaast staan de tekenin gen zonder de verscheidenheid van kleuren, waardoor de schil derstukken hun warme tint ver krijgen, ietwat minder kleurrijk, doch men wordt geboeid door de eigen wijze, waarop hier de wer kelijkheid tot schoonheid is ver heven, zodat niet alleen de ma ker, maar ook de koper aan zulk een werk een blijvende vreugde kan beleven. De kwartaalabonné's die in ver band met de zeer hoge incasso kosten van de Posterijen, het abon nementsgeld voor het 3e kwar taal 1957, wensen te gireren, verzoeken wij, dit te willen overschrijven op onze girorekening 147071, vóór 15 juli a.s. Na die datum worden de kwi- tantie's afgegeven. DE UITGEVER OUDSTE INWONER OVERLEDEN. De heer Pieter Roos, wonende in de Beemsterlaan, is op 27 juni in de ouderdom van 96 jaar overleden. Hij was de oudste in woner der gemeente. Evenals het vorige jaar zal ook dit jaar het Dorpshuis tijdens de grote vacantie van 22 juli t/m 16 augustus een zomerschool or ganiseren. Van maandag t/m vrijdag van 10 tot 5 uur kunnen de kinderen van 4 t/m 12 jaar hier onderge- gebracht worden. De kinderen gaan zoveel mo gelijk naar buiten, de bossen en de duinen in. Er zal aan sport en spel worden gedaan en met slecht weer aan handenarbeid, tekenen, tafeltennis, sjoelbakken enz. Mocht het weer het toelaten dan gaat men een enkele keer naar het strand, doch er gaan beslist geen badpakken mede. De kosten, voor de zomerschool bedragen 4.per week voor het eerste kind; 3.75 per week voor het tweede kind tot 3.50 per week, plus 0.50 per week per kind voor melk. Bezoek aan het Openluchttheater is hierbij inbegrepen, doch niet de bus- kosten naar zee. Voor één dag bedragen de kosten 2. Opgave aan het Dorpshuis bij Mevrouw Sax op woensdag 10 juli van 23 uur nam. en van 2021 uur; op donderdag 11 juli van 2021 uur. Ter kennismaking met het Dorpshuiswerk zal op zaterdag 13 juli in het T. en O. gebouw aan de Kogendijk een Openbare les worden gegeven, die aan vangt om half acht 's avonds. Hierin worden gedemonstreerd: de delen van het balletwerk, ter wijl na de pauze wordt opge voerd het sprookje „Sneeuwwitje en de zeven dwergen" onder lei ding van Gré Pranger. De toe gangsprijs bedraagt vijftig cents per persoon. Op donderdag 27 juni vond in het Openluchttheater het jaar lijks concours plaats van de ring Noord-Holland van de Konink lijke Bond van Christelijke Zang en Oratoriumverenigingen in Ne derland. Aan dit zangfestival ging een korte wijdingsdienst vooraf, wel ke gehouden werd in het Witte kerkje aan de Van Peltlaan. Om 1 uur begaf men zich naar het Openluchttheater, waar de zsngwedstrijd een aanvang nam. Hiervoor hadden 17 koren inge schreven. De uitslag is volgt: Soli Deo Gloria, Uithuizerme- den 260 pt, 2e prijs; NCVB Vrouwenkoor, Den Helder 321,5 pt, le prijs; Halleluja, Schermer- horn 232 pt, 3e prijs; Harpe Sions, Slootdorp 269 pt, 2e prijs; De Lofstem, Hippolytushoef 268 pt, 2e prijs; Zanglust, Juliana- dorp 250 pt, 3e prijs; De Lof- stem, Oosterend, Texel 261 pt, 2e prijs; Sursum Corda, Anna Paulowna 267 pt, 2e prijs; Chr. Mannenkoor, Öosterend, Texel 318 pt, le prijs; Harpe Davids, Koog aan de Zaan, 324 pt, le prijs; Ora et Labora, Den Helder 276 pt, 2e prijs; Halleluja, Me- demblik 257 pt, 3e prijs; De Lof- stem; Wieringerwerf 317 pt, le prijs; Chr. Gemengd Koor, Ber gen 234 pt, 2e prijs; Stichting en Genoegen, Den Helder 593,5 pt, 2e prijs; Chr. Mannenkoor, Den Helder 297 pt, 2e prijs; Geref. Kerkkoor, Alkmaar 304 pt, 2e prijs. Nadat het tweede gedeelte van het concours was afgewerkt, volgde nog een korte erewed- strijd. Hierin behaalde „Harpe Davids", Koog aan de Zaan, de eerste ereprijs, de tweede ere prijs ontving „De Lofstem" uit Wieringerwerf en de derde ere prijs Vrouwenkoor Den Helder, met lof van de jury voor deze prestatie in een derde afdeling. De voorzitter van de ring Noord-Holland, de heer W. Bootsman, dankte het gemeente bestuur van Bergen en verder allen die aan de organisatie van dit concours hun beste krachten hadden gegeven. Het concours werd gesloten door ds. B. Schol ten. Maandag a.s. om 9 uur begint de verkoop van loten der 536e Staatsloterij. GESLAAGD. Aan de Rijkskweekschool te Alkmaar slaagden voor de on- derwijzersacte; Mej. J. C. Vrij- vogel en de heer H. Jellema. SCHOORL Zaterdagavond ongeveer half negen werd ons dorp wederom opgeschrikt door het brandalarm. Ditmaal bleek het in de Nollen te zijn, waar twee jongelieden in een kuil een „fikkie" stookten. Alhoewel de brandweer snel ter plaatse was, behoefde deze geen dienst te doen, daar bewoners van het kampeerterrein van de heer Veldhuyzen met emmers water het vuur reeds geblust hadden. GESLAAGD. Aan de R.K. Landbouw Huis houdschool te Bergen slaagde de dames Saartje Ruis, Tiny Mek ken, Riet Opdam en Willy Riet veld voor het eindexamen Cos- tumière. V.V.V. Schoorl Elke dinsdagmorgen duinwande ling vertrek 9.30 u. vanaf Klimweg. woensdag 10 juli: Kinderspelen, donderdag 11 juliPuzzlewandel- tocht ('s avonds 7.30 uur), woensdag 17 juli: Rondgang fan farecorps door het dorp. V.V.V. Groet/Camperduin Elke woensdagmiddag duinwan deling, vertrek 14 uur Kerkbrink, dinsdag 9 juliPuzzlewandeltocht ('s avonds 7.30 uur). 11 als briljanien We vermelden nog even, dat het Fanfarekorps „De Vriend schap" woensdagavond onder grote belangstelling voor het eerst weer officieel door de kom van het dorp marcheerde; dat de puzzeltocht donderdag avond een succes bleek te zijn; dat er zondag te Camperduin een kleuter werd vermist, die door het voortreffelijke politieapparaat van Schoorl te Bergen aan Zee weer werd opgespoord; dat de V.V.V. Schoorl ons mededeling deed dat de kampeer terreinen, pensions en gemeubi leerd verhuur thans voor resp. 80 en 60% bezet zijn; dat de E.H.B.O. zondag op het strand aan een ieder die dit no dig had goede diensten heeft be wezen. VERKEERD BEGREPEN. „Mevrouw wat gaat u doen", vroeg een zoontje van een der gasten aan een inwoonster van Schoorl, mevr. de G.-R. „Boskippen halen", luidde prompt het antwoord. Het knaapje, blijk baar een dierenvriendje, vroeg terstond of hij mee mocht gaan, hetgeen werd goedgevonden. Na in een winkel het een en ander gehaald te hebben, vroeg het ventje buiten: „Mevrouw gaan we nu de bos kippen halen?" Verwonderd zei de dame dat die al in de tas zaten, waarop het ventje teleurgesteld zei: „Omaar dat noemt mijn moeder boodschappen". WAARSCHUWING. Nog maar al te vaak gebeurt het dat kleuters beneden de leef tijd van een jaar door de ouders mee naar het strand worden ge nomen. Van officiële zijde heeft men ons gevraagd, de ouders er op te wijzen dat dit onverant woordelijk is. Alleen bij een enigszins bedekte lucht en geen wind is zulks geoorloofd. Felle zon en een flinke bries, factoren waardoor zonverbran- ding te laat ontdekt wordt, kun nen funest zijn. ZONDAGSDIENST ARTSEN Uukttud DE DUINSTREEK Rcdacttc en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl. Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ingezonden "mededeling Lt1l£v Beschermt Geneest klappen op het harde vlak van onze straten, j Het zijn soldaten, J eender van tred, eender van pak. deftig, roept een officier zijn bevelen, J en honderd kelen J zingen gelijk van meisjes en bier. gaat er om de hoek van een straat J alles verloren. I 't Wordt als te voren J geen stappen, geen lied, geen soldaat. Egmond aan Zee, Tel. 0 2206-446 brengt U een enorm Programma met de Internationale radio en Televisie sterren voor de zo bekende wijnavonden welke alle donderdagavonden gehouden worden bij kaarslicht. De volgende radio- en televisie sterren zullen zijnMieke Telkamp - Corry Brokken - Johny Meyer - Hans Grünhutt Maria Zamora en vele anderen. Iedere avond reeds optreden van het Internationale Dans- Orkest „Les Clochards" (Musigue pour vous). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg de V.V.V. borden. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O Ingezonden mededeling Tube I 95-70 ct| ft BERGEN 7 juli Dr. v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 7 juli Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360 •••••••••••••••••••••••a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1