UiilMüd ff ff SCHOOLREISJE Van R eenenschool De Kermis MUZIEKWEEK K. C. B. Cilli Wang Noodzakelijke aanvulling Openluchttheater HOOFDPIJN! J. G. D* Koster ter ruste gelegd DE „TARANTELLA BAR" EXAMEN K.C.B. - Tentoonstelling Berger Luchtpost De stem des volks AGENDA GERRITSEN H.S.V. „Vislust" WW IflfWWWlr VRIJDAG212 JULI 1957 34c JAARGANG No. 28 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De verschillende schoolreisjes en uitwisselingen van de leerlin gen van de Van Reenenschool zijn weer achter de rug. De le en 2 klas gingen ook dit jaar weer naar Velserend en Eg mond aan Zee. Daar genoten ze van zwembad en speeltuin en niet het minst van de goochelaar Re- midol. De 3e klas maakte weer het jaarlijkse uitstapje naar Amster dam. Een bezoek aan Artis en een rondvaart door de grachten en over 't IJ is elk jaar weer een evenement. De 4e klas heeft drie dagen uitgewisseld met de Burgemees- teer Fockschool in Amsterdam- West (Slotermeer). Een uitge breid en interessant programma werd afgewerkt: Bezoek aan het Rijksmuseum, de rondvaart, Artis, Instituut voor de Tropen, Aals- meerse Bloemenveiling en Mimi- Corso" (een miniatuur bloemen corso), en het steeds weer in de smaak vallende bezoek aan Schip hol met de rondleiding. De 5e en 6e klassen gingen nog langer van huis, want zij wissel den een week met leerlingen van een Wageningse school. Prach tige tochten hebben ze daar ge maakt, o.a. naar de Wageningse Berg en de Panoramahoeve met schitterende uitzichten op de wij de omgeving, de 6e klassen gin gen bovendien per autobus over het prachtige natuurmonument de Hoge Veluwe. Ook bezochten ze de Planten tuin „Arboretum", waar ze ba nanen, koffiebomen, vijgen, enz. Door een onverklaarbaar ver zuim heeft de zetter de naam van de auteur van het gedicht „Sol daten in ons vorig nummer weggelaten. Wij haasten ons echter, onder aanbod van onze excuses aan de dichter, te be richten dat het gedicht is ge vloeid uit de pen van onze be kende Bergense streekliterator IDEM, die aan een ieder wel bekend is. In het Openluchttheater te Bergen zal woensdagmiddag 17 juli om 2.30 uur de kinderoperette „Asse poester" door het gezelschap van Chris Hofland, welk ensemble reeds lang getoond heeft te weten hoe het de jeugd op beschaafde en paedagogisch verantwoorde wijze op voorstellingen van goed bewerkte sprookjes kan vergasten, worden opgevoerd. De verzorging is van buitengewoon gehalte. Een voorstelling die wij ten zeerste kunnen aanbevelen. Op woensdag 1 7 juli a.s. in het openluchttheater te Bergen. De openingsvoorstelling van het openluchttheater te Bergen zal, zoals overal, in de grote belang stelling staan, omdat de kunste- naresse Cilli Wang een uitzon derlijk programma brengt n.l. „De humor van de ernst". Er zijn mensen die spreken van de danseres Cilli Wang, hetgeen geheel onjuist is want Cilli Wang weet zich zo in iets of in iemand te veranderen dat van haar eigen persoonlijkheid niets meer te zien is en overblijft. Mocht men deze vermaarde kun- stenaresse nog niet gezien hebben dan is op 17 juli a.s. de unieke gelegenheid, waarover men niet uitgepraat raakt. Een grote eer is deze ras-artiste te beurt gevallen om begin sep tember a s. een tournee van 4 maanden te gaan maken in Ame rika. Wij hopen dat de weergoden met haar zullen zijn, mocht dit niet het geval zijn dan vindt haar optreden plaats op donderdag 18 juli a.s. konden zien groeien. Verder naar de Grebbeberg met het Oorlogs monument Ouwehands Dieren park met het Golfslagbad, het Openluchtmuseum te Arnhem, de Westerbouwing met een tochtje over de Rijn, en een steenfabriek. Alle één- of meerdaagse reisjes zijn uitstekend geslaagd en alle kinderen kwamen na afloop zeer voldaan thuis, verrukt over alles wat ze gezien en meegemaakt hadden. Ook nu kunnen we niet nala ten allen, die meegewerkt heb ben deze reisjes zo goed te doen slagen, onze hartelijke dank te betuigen! Zaterdagmiddag nam de kermis een aanvang, waarvoor dit jaar al bijzonder vroeg liefhebberij bleek te bestaan. Reeds dinsdag tevoren werden we op de Berger- weg aangehouden door de chauf feur van een vrachtauto, die de weg naar het kermisterrein vroeg, en daags daarop kwamen reeds auto's en woonwagens van an dere spullebazen, die er op uit ge trokken waren om toch tijdig te kunnen beginnen met het opzetten van hun stands op het terrein voor het voormalige stationsge bouw, dat thans heel wat meer bestraat is, dan verleden jaar het geval was, hebben ongeveer 27 stands en kramen een plaats ge vonden, beter verdeeld en ook beter gearrangeerd, zodat het ge heel een aangename indruk maakt. Naast een auto-scooter vindt men er een zweefbaan, or kaan genaamd, een sensatiebaan, een speelgoed-expres, een swing- mill, een luchtschommel en een brombaan. Verder vindt men er een worsteltent, waar een tweetal negers en een tweetal blanke acrobaten laten zien wat boksen en worstelen kan zijn. Een attrac tie op zichzelf vormt het water orgel, dat naast behoorlijke mu ziek uit 2000 pijpen water spuit, dat, verlicht door gekleurd licht, een magnifiek effect oplevert. Deze stand is alleen reeds een bezoek aan de kermis waard. Over bezoek had men van de aanvang af niet te klagen, 's Mid dags was jong en oud op de been, doch ook 's avonds was het direct al zeer druk. Tenslotte begon dit de natuur te vervelen, die uit medelijden met de caféhouders, die maar slecht bezette zaken hadden, begon met een paar re gendroppels te laten vallen, als een waarschuwing, dat er wel meer zou kunnen komen. Daar niemand hiervan eigenlijk notitie nam, kwam enige ogenblikken later de regen opzetten, die wel dra in stralen neerviel. Toen ont stond er een sauve qui peut naar de lokalen, waar men zich de hees geschreeuwde kelen met vloei stoffen kon bevochtigen, zodat een elk aan zijn trekken kwam. In de nacht trok de regen weg en toen de zon op zondagmorgen boven de kim verscheen, beloof de dat weer een fraaie dag. Dui zenden zijn die dag in Bergen ge weest, hetzij om op de kermis te zijn, dan wel in Bergen aan Zee, het strand en de zee te gaan zien. Ook maandag de echte Ber gense kermisdag bij uitnemend heid was het bezoek even druk als andere dagen en het laat zich aanzien, dat de exploitanten een goede kermis hebben gehad. Als dat nu met de Bergense midden standers ook het geval is, dan heeft niemand redenen tot klagen. Geslaagd Op de Rijkskweekschool Alkmaar, slaagde voor de onderwijzers-acte de heer H. J. Verkuyl. Voor het mulo-examen slaagde J. P. Verkuyl hij behaalde diploma A, waarbij hij ook zijn midden stands diploma behaalde. Gaarne vestigen wij Uw aandacht op een unieke gebeurtenis in Bergen. De jaarlijks terugkerende Berger Muziekweken genieten dit jaar een zo grote belangstelling, dat voor de cursus alle plaatsen bezet zijn. Ook de concerten mogen zich nu reeds verheugen in een grote inte resse. Ze bieden de muziekliefhebber dan ook een ongekende gelegenheid kennis te maken met de muziek uit de vroeg- en de hoogbarok. De uitvoerende solisten kennen wij van het vorig jaar als kunstenaars van formaat. Het programma van open bare concerten, die om half negen beginnen en tot ongeveer 10 uur duren, geeft een gevarieerd beeld van de muziek-praktijk uit de ge noemde periode. Op maandag 15 juli wordt de reeks geopend met een feestelijk openingsconcert door alle solisten. De burgemeester van Bergen, Dr. W. Huygens zal een woord van welkom en begroeting spreken. De dinsdag geeft ons een concert met als tema „De humor in de muziek" waarbij wederom alle solisten te beluisteren zijn. Gisela Distler-Brendel zal ons op woensdag 17 juli laten genieten van haar meesterschap op het vlavecimbel, terwijl op donderdag 18 juli Bach's sonaten voor cembalo, met cello, fluit en viool gespeeld zullen worden. Nelly Branden burg bespeelt dan de fluit, Wilfried Böttcher de csello en Hubertus Distier de viool. Het vocale deel komt tot zijn recht op vrijdag 19 juli. Elisa beth Schlemilch en Charlotte Förthmann zingen aria's en duetten met instumentale bege leiding. Zondag 21 juli brengt ons een uitzonderlijk interessante avond met een concert voor twee violen d'amore. Christinus Dekker en Hubertus Distier bespelen hun origineel 18de eeuwse instrumenten met de wonderlijk mooie klank. Maandag 22 juli is het de kamermuziek, uitgevoerd door verschillende uit de solisten gevormde ensembles, die onze aandacht vraagt. De reeks wordt besloten met een tweetal concerten door de deel nemers aan de muziekcursus op de Volkshogeschool. Woensdag 24 juli luisteren wij naar huismuziek en donderdag 25 juli is het een avond met koor en orkest. De2e laatste avonden zijn gratis toegan kelijk, voor de andere avonden wordt een bijdrage van f 1.50 gevraagd. Van 29 juni tot 12 juli expo seerde de kunstenaar C. Groene- woud Kramer als gast van het Kunstenaarscentrum Bergen in de beide zalen van het K.C.B. Woonachtig te Stompetoren, waar de wijdheid van het land schap alleen overtroffen wordt door de onmetelijkheid van het uitspansel, heeft deze artist zich ontwikkeld tot een kunstenaar met een eigen genre en met een eigen werkwijze, die men bij aan dachtige beschouwing leert waar deren. Hier is iemand aan het werk, die scherp waarneemt, doch die het beeld van het waargeno- mene op eigen en treffende wijze weet weer te geven in een uit stekende compositie. Zijn Duin landschap met boom (no. 9) laat dit wel op overtuigende wijze aan iedere beschouwer zien. Zijn Bloeiende boom met vogels (no. 15), Vogels en takken (no. 16) en zijn Eenzame baadster (no. 17) getuigen, dat hier iemand aan 't werk is, die de verf weet te hanteren als uitdrukkingsmid del bij het uitbeelden van wat hem voor de geest staat. Bekijkt men stuk voor stuk van deze verzameling, dan bemerkt men dat deze kunstenaar zijn werk met zorg en toewijding ver richt. Iedere streek is met zorg ge daan, iedere toets met toewijding aangebracht. En op deze wijze ontstaan werken, die men op den duur met een stijgend genoegen blijft bezien. In de kleine zaal zijn een aan tal schilderingen geëxposeerd, waarin de schilder zich op het standpunt heeft gesteld, hoe een kind de werkelijkheid schouwt en weergeeft. De poppenpicnic (no. 21) is in dat opzicht voortreffe- iliik van compositie, van uitwer king en van kleuren. Ook de Tuin met meisjes op bank (no. 28) en Bloemen (no. 29) zijn fraaie specimina. Een vijftal tekeningen, waar van Twee vogels (no. 31) al bij zonder goed is, completeren deze tentoonstelling, die in de reeks van de tentoongestelde werken in dit jaar, een aparte plaats zal blijven innemen. Th. VELDMAN Zilfa Pleet Bergens Mannenkoor werd in diepe rouw gedompeld. Hun vriend, oprichter, erelid en groot ste propagandist, de heer J. C. D. Koster, kwam plotseling te over lijden. Zaterdagmiddag 6 juli is hij door zijn mannenkoor met om floerst vaandel naar zijn laatste rustplaats gebracht. Vele vrien den en kennissen stonden op het kerkhof om hem de laatste eer te bewijzen. Burgemeester Dr. W. Huygens, beschermheer van Bergens Man nenkoor, nam bij de groeve af scheid van „vriend" Koster, dankte hem voor de jarenlange prettige samenwerking en prees hem als goede raadgever in vele kwesties. Uit de woorden der opeenvol gende sprekers sprak warme waardering en vriendschap voor de overledene, die in het kleine een groot man is geweest, op wie de zwakken altijd konden reke nen en die een eeuwige optimist was, hoewel het leven voor hem, vooral in de laatste jaren, niet gemakkelijk is geweest. Veel heeft hij voor het culturele leven in het dorp gedaan en speciaal voor de mannenzang. Een goed besteed leven nam een einde en lang zal zijn gedachtenis bij zijn vele vrienden blijven voortleven. Zijn zoon dankte namens de familie de aanwezigen voor het medeleven in hun verlies. Voor 't doctoraalexamen rechts wetenschappen aan de Amsterd. Gem. Universiteit slaagde de heer A. B. E. Voüte te Bergen. Mr. Voüte, werkzaam bij de Deli- Maatschappij te Amsterdam, was reeds doctorandus in de economie. Een bijzondere gebeurtenis in Bergen Op donderdag 18 juli kan men in de Dancing van de Rustende Jager te Bergen, genieten van een kunstavond, te geven door mevr. Royaards - Sandberg en de heer Hans Henkemans. In het seizoen is de grote zaal niet beschikbaar, zodat, wie er bij wil zijn, zich wel vroegtijdig van toegangskaarten zal moeten voorzien. Ze zijn verkrijgbaar bij de directie van de Rustende Jager. Mevrouw Royaards en de heer Henkemans geven hun kunst be langeloos ten bate van de restau ratie der Ruïnekerk. Zaterdagmiddag (13 juli a s.) om 4 uur n.m. wordt in de kunstzaal van de Rustende Jager een expo sitie geopend door mevr. J. Dies- feldt-Pieters van aquarellen, gou aches en tekeningen van een groep werkende leden van het K.C.B. De deelnemers aan deze tentoon stelling zijn de kunstenaars: Berk hout, de Carpentier, K. Colnot, v. d. Idsert, Selhorst, Sterk en Trap. De expositie is dagelijks geopend. (Men zie voorts de advertentie in dit blad). Uitslagen van de wedvlucht van Pont St. Max op 30-6-1957. De eerste duif werd geconstateerd door K.Postma om 12-25-51, 2 C. Tim mer, 3 P. Brakenhoff, 4 J. Duin- meijer, 5 A. Staadegaard, 6 C. Pijper. Een mooi succes behaalde J. Duinmeijer door op St. Vincent (een afstand van 1010 km) op zondag 30-6 een duif te klokken om 18.30 uur. Uitslagen van de wedvlucht van Limoges op 7-7-1957, afstand 800 km. Gelost 6-7-1957, zaterdag om 7.30 uur bij Noordenwind. De eerste duif werd geconstateerd door A. Staadegaard, 's zondags om 7.35 uur, 2 C. Timmer, 3 K. Postma, 4 J. Duinmeijer, 5 P. Brakenhoff. Vrijdag 4 juli gaf de afd. Ber gen van De Stem des Volks, on der leiding van haar dirigent P. Heins, een concert in het Troelstra-Oord te Egmond aan Zee. Hieraan werd medegewerkt door Mevr. Driehuis, sopraan, te Amsterdam, en Bergens Trio, onder leiding van de heer Van Thiel. Door het koor werden zeven nummers ten gehore gebracht, o.a. Caro Mio Ben, Tollite Hostias, Am schonen blauen Donau en enkele andere, die een dankbaar applaus oogstten. Mevrouw Driehuis zong vier operette-nummers, die door de aanwezigen buitengewoon wer den gewaardeerd. Ook het Berger Trio gaf enige mooie nummers, die zeer in de smaak vielen, zodat van een ge slaagde avond gesproken kan worden, die met een gezamenlijk zingen door koor en de gasten van het Troelstra-Oord van het lied Morgenrood werd besloten. V.V.V. Schoorl Elke dinsdagmorgen duinwande ling vertrek 9.30 u. vanaf Klimweg. 's maandagsavonds 8 uurBridgen voor gasten in „de Roode Leeuw", woensdag 17 juli: Rondgang fan farecorps door het dorp. zaterdag 20 juliGymnastiekuit- voering in de open lucht, woensdag 24 juliKinder- en Volksspelen. donderdag 25 juliPuzzlewandel- tocht ('s avonds 7.30 uur). V.V.V. Groet/Camperduin Elke woensdagmiddag duinwan deling, vertrek 14 uur Kerkbrink, zondag 21 juli: Strandfeest te Camperduin aan Zee. maandag 22 juli: Gymnastiekuit- voering in de open lucht. □□□□□□□□□□□□□aaaaoaaDDaa UURWERKEN DE BOSSCHOOL. De lagere school van de Ber gense Schoolvereniging hield 67 juli een tentoonstelling van de handenarbeidproducten der leerlingen. Er was veel variatie, van eenvoudige handwerkjes der kleintjes tot schemerlampen, prul- lemanden enz. der zesde-klassers. De ouders konden zich hier over tuigen dat de school ook de hand vaardigheid der kinderen weet te ontwikkelen. Een aardige, fleu rige tentoonstelling. MJVÏ.S. Op de schoolsportdag der M.M.S., gehouden op donderdag 4 juli, werd de eerste prijs en wisselbeker behaald door Henny Kurten, leerlinge der vierde klas se B. BERGEN AAN ZEE GESLAAGD. Voor het eindexamen van de H.B.S. te Alkmaar is geslaagd J. H. Brand te Bergen aan Zee. SCHOORL De hengelwedstrijd voor de competitie van het kampioenschap had op zondag 8 juli de volgende resultaten: Imet grootste baars: A. Dek ker, 2. met 17 baarzen: A. J. Schreiner, 3. met 14 baarzen: J. Blom, 4. met 13 baarzen: F. de Boer, 5, met 12 baarzen: J. Jon- gerling n.l., 6. met 12 baarzen: D. Pastoor, 7. met 10 baarzen: D. de Vet n.l., 8. met 10 baarzen: J. de Leeuw, 9 met 9 baarzen: H. Zwan, 10. met 8 baarzen: C. den Das n.l., 11. met 8 baar zen: J. Middelburg, 12 met 8 baar zen: P. Pastoor, 13. met 6 baar zen: H. Hopman, 14. met 4 baar zen: C. de Boer n.l., 15. met 4 baarzen: J. Wortel, 16 met 4 baarzen: N. Mooy. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan'i Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5,65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ingezonden "mededeling Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent GOUD, ZILVER, UURWERKEN Oldenburglaan 3 Eigen vakkundige reparatie inrichting Telefoon 2778 Egmond aan Zee, Tel. 0 2206-446 brengt U een enorm Programma met de Internationale radio en Televisie sterren voor de zo bekende wijnavonden welke alle donderdagavonden gehouden worden bij kaarslicht. De volgende radio- en televisie sterren zullen zijnMieke Telkamp - Corry Brokken - Johny Meyer - Hans Griinhutt Maria Zamora en vele anderen. Iedere avond reeds optreden van het Internationale Dans Orkest „Les Clochards" (Musigue pour vous). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg de V.V.V. borden. BERGEN 14 juli Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL KOEDIJK 14 juli Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1