Een geslaagde avond B K.C.B. DMEREiD AMUSEMENT 91 ij. 1 T. en O. ergense Muziek weken Bergen aan Zee schatgraverij GERRITSEN GESLAAGD Berger Luchtpost Fikse straf ZIEK OPENLUCHTTHEATER - BERGEN DE „TARANTELLA BAR" Sportdag R.K. Gymn. Veren. „G.I.M." Auto - Puzzelrit Verlichtingsavond Groot Vuurwerk AGENDA: Naar Nijmegen VRIJDAG 19'JULI 1957 34c JAARGANG No. 29 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Bmnen en Egmond a. d. Hoef Zaterdagavond werd in het T, en O. gebouw een avond ge houden, waarop de ballet- en de muziekklas, die in het Dorpshuis worden gehouden als onderdeel van het Dorpshuiswerk, lieten zien en horen wat zij in de afge lopen winter hebben gedaan. Een grote schare van belang stellende ouders en kinderen vul de de zaal, waar men met belang stelling de verrichtingen van de kinderen gadesloeg. De voorzitter, de heer Jaap Sax, heette de aanwezigen wel kom en sprak zijn voldoening uit over de grote opkomst, getuigend van de belangstelling voor het Dorpshuiswerk bij vele mensen in onze gemeente. Onder leiding van mejuffrouw Mary Rol werden toen door de kinderen van de laagste twee klassen en daarna door de leer lingen der hogere klassen, de di verse bewegingen en passen ge maakt, die lieten zien wat zelfs door kleine kinderen op dit ge bied bereikt kan worden. Onder leiding van de heer Zwart gaven vervolgens de zang- en blokfluitklassen te ho ren wat zij op vocaal en instru mentaal gebied wisten te preste ren. Aardig was het om te zien op welke wijze de kinderen het gevoel voor maat en rythme was bijgebracht. Ook dit nummer oogstte een daverend applaus. Vervolgens werd door de leer lingen van een volgende klas het sprookje Sneeuwwitje en de ze ven dwergen opgevoerd. Dit werd een stralend succes, dat met grote aandacht werd gevolgd. GOUD Na de pauze werd door de Alkmaarse leerlingen van Gré Pranger een episode uit het le ven van een jonge herder ver toond en hier kon men nu eens waarnemen wat balletdansen, in perfectie uitgevoerd, kan zijn. Mevrouw Gré Pranger, onder wier leiding dit werd opgevoerd, boekte met haar leerlingen een stralend succes. We hopen dat vele Bergenaren met hun dona ties het Dorpshuiswerk zullen steunen, want dit werk voorziet in een culturele behoefte, die men niet achteloos mag voorbijgaan. In het juli-nummer van T. en O. Ver. nieuws wordt medege deeld, dat het kinderfeest zal plaats hebben op 8 augustus, zulks ter vervanging van het kin derreisje zoals totnogtoe het ge val was. De culturele commissie is al weder actief met haar plannen voor het komende winterseizoen. Zij wil met wat nieuws voor het voetlicht komen en wat dat is zal nog nader blijken. Frans Nieuwenhuizen Jr. schrijft ditmaal weder over spinnen. Heel belangwekkend om te lezen. Van Reenenschool, Bergen Nh. Onderstaande leerlingen van de Van Reenenschool zijn geslaagd voor: H.B.S.Lorette Bol, Peter Bijls- ma, Gerrit Jan Hordijk. Paul Klaasen en Jaap Terpstra. Handelsdagschool: Rudi de Jong. M.M.S.Annemarie Arkenbout, Greetje Ellens, Mies Huisman, Simone de Jong, Edith Timmer, Marjan Wiegers en Jannie Zwaan. Tot de U.L.O.-afd. Guusje Smit. Tot de Openbare U.L.O.-school werden toegelatenElly Bouma, Atie Schuit, Wianda Timmerman, Hans Ender, Edward Fleumer, Peter Hoogvorst, Harry Kuin- dersma, Douwe van der Noord, John Peeters, Henk van der Poll en Hans Vis. Voor het eindexamen van de M.M.S. te Bergen zijn o.a. de volgende kandidaten geslaagd M. Boorsma, T. Dotterman en B. van Laer allen te Bergen. J. Bosman te Schoorl. C. Kuyten te Groet. Afgewezenvijf kandidaten. Aan de R.K. Universiteit te Nijmegen slaagde voor het bac- calaureaat-examen in de theolo gie, de heer L. M. Thomas. Oude duiven. Pont St. Maxence afstand 401 km, wind Z.W., los 6.15 uur. De eerste duif werd ge constateerd door C. Timmer om 10-48-8, 2 P. Brakenhoff, 3 K. Postma, 4 J. Duinmeijer. Jonge duiven, Roosendaal afstand 127 km, wind Z.W., los om 7 uur. De eerste duif werd ge constateerd door P. Brakenhoff om 8-25-27, 2 J. Duinmeijer, 3 C. Pijper, 4 J. Dekker, 5 A. Vis ser, 6 A. de Klerk, 7 C. Timmer, 8 K. Postma, 9 A. Staadegaard, 10 A. Heukels, 11 G. de Waard. ONTSLAG GENOMEN. De heren M. de Beurs en Mr. F. Zeiler en Mevr. Mr. Broek man-Vriesman hebben ontslag genomen als lid van de Huisves tingscommissie. w De in een mooie concertzaal omgetoverde Zwarte Schuur Met een feestelijk openingsconcert begonnen ook dit jaar, de nu reeds traditioneel geworden Bergense Muziekweek. Dr. W. Huygens, burgemeester der Gemeente Bergen sprak een kort openingswoord, waarna het concert een aanvang nam. Christinus Dekker en Hubertus Distier lieten zich horen in een suite voor twee violen d amore van D. Woita. Het gave samenspel van deze twee instrumentalisten op hun origineel 18de eeuwse instiu- menten bracht ons in kennis met dit te zelden gehoorde werk en de wonderschone klank van deze violen. Een mooi gezongen aria van Bach door Elisabeth Schlcmilch e- Charlotte Förthmann vervolgde het programma. De sonate in f dur van G. P. Telemann hoorden wij voor blokfluit en cembalo. De Nederlandse fluitiste Nelly Brandenburg, voortreffelijk begeleid door Gisela Distier Brendel, bracht met haar bijzonder muzikaal geblazen solo de vele aanwezigen tot grote geestdrift. Toccata en fuga van J. S. Bach voor cembalosolo toonde ons opnieuw met welk een mees terschap Gisela Distier Brendel haar instrument beheerst. Het concert werd besloten met het Concerto in E dur van G. P. Telemann voor viool, cello en clavecimbel. Wilfried Böttcher, die we reeds kennen van vorige concerten, liet zijn instrument zingen, zoals men nauwe lijks voor mogelijk houdt. Terecht werden de uitvoerenden dan ook beloond met een bijzonder hartelijk applaus. Het concert op de tweede avond had als thema: De humor in de muziek. De vreugde van het musiceren straalde gedurende de gehele avond van het podium en werkte bijzonder aanstekelijk op het tal rijke publiek, dat in een anonieme sonate zelf bij het musiceren be trokken werd. Alle solisten lieten zich op deze avond horen en op nieuw kon men ervaren wel een uitzonderlijke groep musici hier is bijeengebracht. Een bezoek aan de volgende concerten bevelen wij dan ook van harte aan. Behalve zaterdagavond en dinsdagavond vindt iedere avond om half negen in de Zwarte Schuur een concert plaats. De 29-jarige los arbeider F. v. W. te Alkmaar en de 21-jarige monteur F. v. d. M. te Bergen, die enige tijd geleden, gezeten op een bromfiets, in diverse percelen in Bergen ruiten ingegooid hadden, zijn voor de rechtbank te Alk maar veroordeeld tot drie maan den gevangenisstraf met aftrek en drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Naar wij vernemen is Wethou der Borst wegens ziekte in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Alk maar opgenomen. Wij wensen hem een spoedig en grondig her stel toe, want Bergen kan hem moeilijk missen. Ook Jopie Uitentuis is van de straat. Hij is niet uit, maar ook niet thuis, doch ligt in Alkmaars ziekenhuis. Wij hopen ook voor hem op een snel en grondig herstel, want een samenleving, waarin de hu mor niet meer aanwezig is, wordt maar een trieste bedoening. Zaterdagmiddag opende Mevr. J. Diesfeldt-Pieters in haar kwali teit als bestuurslid van t K.C.B., een expositie van werken van de kunstenaars Ad. Selhorst, Jaap de Carpentier, Karei Colnot, Nico G. Berkhout, Dirk Trap, Thijs Sterk en Henk v. d. Idsert Deze tentoonstelling is alles zins het bezichtigen waard. Een zevental kunstenaars, elk met eigen opvattingen en met een eigen techniek, zodat men hun werk direct van dat van anderen leert onderkennen, geven hier in een veertig werken een overzicht van het karakteristieke, waar door elk hunner een afzon derlijke plaats in de wereld der kunst inneemt. Door met aan dacht te kijken, gaat als 't ware een gehele wereld voor de be schouwer open, zodat men uren in deze zaal kan doorbrengen om steeds weder nieuwe indrukken op te doen. Men beseft dat deze Bergense Kunstenaars een eigen plaats innemen in de kunstwereld, een plaats waarop zij recht heb ben en welke zij ten volle hebben verdiend. RADIO- EN TELEVISIESTERREN ZWARTE RIEK DE SPELBREKERS THE 3 HEARTS KEES MANDERS J0NGLIST0 Woensdag 10 juli werd het eerste strandfeest gehouden, ge organiseerd door de Commissie Zomerfeesten Bergen-Bergen aan Zee. Onder een stralend zonnetje werd door 150 kinderen een aan val gedaan op de 35 flessen, die tevoren op een afgebakend deel van het strand waren ingegra ven. Het was vermakelijk om te zien hoe de kleurige kindergroep druk bezig was de flessen met prijzen op te graven; een luid ..hoera'' steeg uit aller monden op als er weer een gelukkige met zijn of haar vondst zich ging melden. Na een uur van ijverig graven waren 28 flessen gevonden en vond op het Van der Wijckplein de prijsuitreiking plaats. De hoofdprijswinnaars waren: 1. Richard Drilling, 2. Barbara v. d. Hoek, 3. Annette Stijling, 4. Ineke Fockens, 5. Janny Roosma, 6. Dick Visser, 7. Gadi Smit, 8. Annemien Huuse, 9. Jan Pastor. De andere prijzen werden ge wonnen door: 1. Han v. d. Brink, 2. Bertje Buizer, 3. Nic. Mout- haan, 4. Wim Hagers, 5. Ada Kamermans, 6. Ruth v. d. Werff, 7. Wim Sijpheer, 8j. Welmaet, Hollenberg, 9. Rie Möring, 10. Jaap Sonsvelt, 11. Dippie Fon taine, 12. Frans v. d. Hoek, 13. Robby v. d. Lee, 14. en 15. Rie tje Kroezen, 16. Nic. Mouthaan, 17. Maarten Klinkenberg, 18 Johnny Roosma, 19. Carla Moer kerk. Na de prijsuitreiking kreeg elke deelnemer nog een ijsje en gingen allen voldaan huiswaarts. Het volgende feest wordt ge houden op zaterdag 20 juli nam. 2.30 uur in het Parnassiapark. Hier treedt het Kinder-variété Frans Weber op met een geheel nieuw programma. Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen bij de VVV'bureaus te Bergen en Bergen aan Zee. SCHOORL Zondag 7 juli werd een sport dag georganiseerd door deze sportvereniging. Behalve wed strijden gaf de gymnastiekver eniging uit Warmenhuizen de monstraties, die bestonden uit o »u c 1 j? LZ 4? A 1 hui hoepel- en knotsoefeningen, als mede oefeningen aan de onge lijke brug en op de evenwichts- balk. De ring en brugoefeningen werden door beide verenigingen gedemonstreerd, evenals het paardspringen door de heren. De wedstrijduitslagen zijn als volgt: Hardlopen met hindernissen, jongens: le pr. Harrie Dekker; 2e pr. Frans Dekker; 3e pr. Nico Mee- reboer. Idem meisjes: le pr. Ada Bakker Jacd.; 2e pr. Ria Berkhout; 3e pr. Joke Nanne. Hoogspringen jongens: le pr. Piet Stam 1.30 m; 2e pr. Ben Slijkerman; 3e pr. Nico Opdam. Hindernisbaan meisjes: le pr. Ria Hof; 2e pr. Miep Kooyman; 3e pr. Greet Zwa german. Verspringen meisjes (ads.). le pr. Riet Opdam 3.95 m.; 2e pr. Ria v. d. Ploeg; 3e pr. Ada Bakker Cd.; 3e pr. Ina Stam. Hoogspringen dames Schoorl-Warmenhuizen: le pr. N. Roozendaal, W., 1,50 m.; 2e pr. Hanny Glorie, S.; 3e pr. Tiny Pronk, W.; 3e pr. Ina Stam, W. Verspringen dames Schoorl" Warmenhuizen: le pr. Hanny Glorie, S., 4.52 m.; 2e pr. Janny Winders, S.; 3e pr. Riet Jonker W. De 8 x 60 m. estafette dames Schoorl-Warmenhuizen werd ge wonnen door Schoorl in een tijd van 1.19.8 min. dat hiermede een fraaie beker won. Warmen huizen volgde op 4.2 sec. De organisatoren kunnen met voldoening op deze dag terug zien. □DDDaaaDDDaDaDDDaaaoDDaa Th. VELDMAN Zondag a.s. vertrekken acht jongelieden naar Nijmegen om aldaar deel te nemen aan de vier daagse afstandsmarsen. In totaal zullen ze 160 km moeten lopen. Voorwaar geen kleinigheid. De namen zijn: W. Krom, H. Goed hart, B. Hof, P. Krom, A. Zwa german, A. v. d. Kamer, H. Ruis en A. Stam. V.V.V. Schoorl Elke dinsdagmorgen duinwande ling vertrek 9.30 u. vanaf Klimweg. 's maandagsavonds 8 uur Bridgen voor gasten in „de Roode Leeuw", zaterdag 20 juliGymnastiekuit- voering in de open lucht, woensdag 24 juliKinder- en Volksspelen. donderdag 25 juliPuzzlewandel- tocht ('s avonds 7.30 uur). V.V.V. Groet/Camperduin Elke woensdagmiddag duinwan deling, vertrek 14 uur Kerkbrink, zondag 21 juli: Strandfeest te Camperduin aan Zee. maandag 22 juliGymnastiekuit- voering in de open lucht, woensdag 31 juli: Rondgang fan farecorps. AUTO TEGEN BOOM. In de zo langzamerhand be rucht wordende bocht bij het Poelenburgerlaantje, in de on middellijke nabijheid van de grenspaal Schoorl-Bergen is in de nacht een auto tegen een boom gereden en gekanteld. Dr. Brust die snel ter plaatse was, verleende de eerste hulp. De be stuurder werd licht gewond, ter wijl een medeinzittende op ad vies van Dr. Brust naar het zie kenhuis moest worden overge bracht. HOOIBROEI. Maandagavond werd de brand weer van Groet gewaarschuwd voor hooibroei ten huize van de heer H. Kruize te Camperduin. Na een onderzoek ter plaatse be sloot men voor alle zekerheid het aanwezige hooi naar buiten te brengen. De brandweerlieden van Schoorl die na een gehouden oefening nog even gingen kijken stonden hun collega's bij. Gezien de ondragelijke hitte was dit later op de avond hard nodig. Tot pl.m. half twee in de nacht hebben deze mannen gezwoegd, doch wisten hierdoor erger te voorkomen. ZONDAGSDIENST ARTSEN Ueekitod ..DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.i C. Oldenburg Laanweg 35, Schoorl, Giro 1470/1 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan s Boekhandel, Statlonsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Dinsdag 23 juli, 8.15 uur De prinses van de Jordaan, De sterren van radio Brussel en Hilversum Nieuwste radiosensatie in binnen- en buitenland De keizer der humoristen Telepatische wonderen miiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiimiMiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiii Toegangsprijs f 2, kaartverkoop vanaf 19 juli dagelijks bij het bureau V.V.V., Breelaan 4 iiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii Egmond aan Zee, Tel. 0 2206-446 brengt U een enorm Programma met de Internationale radio en Televisie sterren voor de zo bekende wijnavonden welke alle donderdagavonden gehouden worden bij kaarslicht. De volgende radio- en televisie sterren zullen zijnMieke Telkamp - Corry Brokken - Johny Meyer - Hans Grünhutt Maria Zamora en vele anderen. Iedere avond reeds optreden van het Internationale Dans- Orkest „Les Clochards'! (Musigue pour vous). j]|||||||||||||||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll""""""""""l"""""""l|j^ Maandag 22 juli 7 uur 's avonds deelnemerskaarten a f 2,50 per auto bij V.V.V. Bergen en V.V.V. Bergen aan Zee. woensdag 24 juli zaterdag 27 juli GOUD, ZILVER, UURWERKEN J. Oldenburglaan 3 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Zilfa Pleet Telefoon 2778 Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg de V.V.V. borden. BERGEN 21 juli Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 21 juli Dr. H. J. PIERS. Telefoon K 2201-202 •••••••••••••••••••••••a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1