Heek&lüd 99 99 HET NEDERLANDSE RODE KRUIS Openluchilheaier Verbond voor veilig verkeer Bijna 200 vacatures in de Ned. Herv. Kerk Kunstavond Ruïnekerk GERRITSEN AGENDA Verlichtingsavond te Bergen DE „TARANTELLA BAR" Op de valreep Te veel van het goede AGENDA: VRIJDAG 26 JULI 1957 34c JAARGANG No. 30 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Bgmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Bij Koninklijk Besluit van 19 juli 1867 heeft Koning Willem III het Nederlandse Rode Kruis ingesteld. Enkele jaren tevoren had Nederland al de Conventie van Genève ondertekend doch de op richting van het Nederlandsche Roode Kruis dateert vanaf de datum van het Kon. Besluit. Deze oprichting is niet ontsproten aan het initiatief van ons volk zelf, maar eenmaal daar heeft deze instelling zich geleidelijk in de harten en de hoofden der Nederlandse bevolking een vaste plaats weten te verwerven. Het steeds parate Roode Kruis appelleert door zijn werk aan de beste eigenschappen van het Neder landse volk. aan zijn offervaardigheid en aan zijn eensgezindheid in tijden van nood. Daardoor is het in de loop der tijden geworden tot een uiting van Nederlandse volkskracht. - Het negentig-jarig bestaan van een zaak of van een instelling pleegt geen aanleiding te zijn om dit als een jubileumdatum te vie ren. Toch heeft het hoofdbestuur gemeend deze datum niet onop gemerkt te moeten voorbijgaan en is men zaterdag 19 juli in een bijzondere vergadering bijeenge komen in de concertzaal van het Kurhaus te Scheveningen. Daar voor bestond wel ter dege een reden. In de jaren na de laatste wereldoorlog is het Roode Kruis meer en meer in de aandacht van ons volk komen te staan, voorna melijk omdat het sinds die tijd enige keren op waarlijk treffende wijze als hulporgaan is opgetre den. En deze grote belangstelling van ons volk voor het werk van het Roode Kruis heeft hare uit drukking gevonden in een toene mend ledental. In de vergadering te Scheveningen deelde de voor zitter, baron van Tuyll van Zuij- len mede dat de 424 afdelingen in ons land er in zijn geslaagd ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan het ledental op te voe ren tot het hoogste aantal dat het Roode Kruis ooit heeft gehad. Voor de Oorlog waren het er slechts 40.000; na de bevrijding kwam men in korte tijd tot boven de 600.000, doch er kwam een in zinking, welke men thans echter weer te boven is, zodat men nu 616.408 leden bezit. Hierdoor is het Roode Kruis thans de groot ste vereniging van ons land. In verhouding tot ons bevolkings cijfer rekent men het Roode Kruis tot de grootste vereniging ter we reld. Er bestaat reden voor deze be langstelling voor het Roode Kruis. Hierbij denkt men aan de ontzaglijke arbeid, verricht bij de opsporing van vermiste personen in Europa en in Azië tijdens en na de laatste oorlog; aan de ge weldige hulpactie tijdens de wa tersnoodrampen van 1953. Het aantal werkzaamheden is sedert de oprichting zeer ver meerderd en men telt er thans meer dan zestig. Daaronder zijn Th. VELDMAN Zilfa Pleet er, waarmee we als volksgemeen schap bijna dagelijks worden ge confronteerd: de moedermelk- céntrale en de bloedtransfusie dienst. Voorts zijn er o.a. het Welfare-werk, het lectuurdepot, de hoornvliescentrale, de hulp posten langs de wegen, de trom- bosedienst, boottochten voor in validen, vacantiewerk voor inva lide jongeren enz. In de laatste tijd kwam er een taak bij: de be scherming bevolking. Het eerste werk van het Rode Kruis hier te lande bestond in het uitzenden van ambulances naar Frankrijk en Duitsland geduren de de Frans-Duitse oorlog van 18701871. Enige jaren daarna werden ambulances uitgezonden naar het Russisch-Turkse oor logsterrein. In 1880 ging er een ambulance naar Transvaal. Vier ambulances werkten daar tijdens de Boerenoorlog van 1899-1902. Ook naar het terrein van de Balkanoorlog zond het Ned. Roode Kruis ambulances uit, evenals in de wereldoorlog 1914- 1918 en daarna bij de bestrijding van de toestanden, welke op de Balkan een uitbreken van de pest dreigden te doen ontstaan. In 1914 werd in het toenmalig Ned. Indië deelgenomen aan de pest- bestrijding. Tijdens de tyfusepi- demie op Urk in 1918 werd hulp verleend voor de inrichting van noodziekenhuizen. (Meer dan 250 wagons met levensmiddelen, me dicamenten en kleding werden in 1919 en 1920 naar Oostenrijk en Hongarije gezonden, o.m. ter be strijding van de hongersnood. Wie heeft er toen aan gedacht dat een kleine veertig jaren latei- een dergelijke hulpverlening aan deze landen opnieuw dringend nodig zou blijken! Enkele jaren na de hulp aan Oostenrijk-Hongarije zette het nederlandse volk met medewer king van het Ned. Roode Kruis een g -ote hulpactie op touw ter bestrijding van de hongersnood in Duitsland. Bij talrijke rampen in binnen- en buitenland, als de aardbeving in 1923, de ramp van Borcuio in 1925, de watersnood in Ttaiic- in 1951 heeft het Ned. Roode Kruis met geld en goede ren daartoe in staat gesteld door het nederlandse volk. hulp kunnen verlenen. Met deze opsomming is de lange lijst van goede werken door het Ned, Roode Kruis tijdens zijn 90-jarig bestaan bij lange na niet uitgeput. Deze opgave wil slechts een voorbeeld geven van de inspan ning welke het Roode Kruis zich heeft getroost om hulp te bieden waar zulks nodig is, zonder on derscheid van geloof, ras of na tionaliteit. Duizenden vrijwilli gers zijn voortdurend paraat om hun aandeel in het hulpverle- ningswerk van deze vereniging te verrichten. De wereld heeft in de vorige eeuw gehoor gegeven aan de op roep van Henri Dunant. Het Roode Kruis is een internationale organisatie geworden. Nederland heeft het doel daarvan begrepen en zijn taak in dit werk met liefde en toewijding vervuld. Een delegatie van het hoofd bestuur van het Nederlandse Rode Kruis heeft gistermorgen ter gelegenheid van de negentig ste verjaardag der vereniging bloemen gelegd op de graven in de Nieuwe Kerk te Delft, van de oprichter Z.M. Koning Willem III en van de voorzitter, Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden Ook te 's-Gravenhage is, op Oud Eik en Duinen, een palmtak neergelegd op de laatste rust plaats van dr. J. H. C. Basting, die met Henry Dunant de tot standkoming der conventies van Genève bevorderde en die hier te lande een groot aandeel heeft ge had in de oprichting van Het Ne derlandse Roode Kruis. Op de bijeenkomst in het Kur haus heeft de minister-president dr. W. Drees gesproken en er op gewezen dat het werk van het Ned. Roode Kruis zich sterk had uitgebreid en zijn wortels had ge slagen in het hart van het neder landse volk, waarna enige ridder orden werden uitgedeeld. Ook de belgische ambassadeur, baron van der Swaaten-Waillet voerde het woord, wat eveneens gevolge werd door het uitdelen van enige ridderkruizen. Het belgische Roo de Kruis, vertegenwoordigd door Prins Frederic de Merode sprak en deelde belgische Roode Kruis- onderscheidingen uit. Nog andere dignitarissen uit iet buitenland voerden het woord, gevolgd door andere sprekers uit ons eigen land. De verschillende toespraken kregen een feestelijke omlijsting door het optreden van de Kon. Militaire Kapel in ceremonieel tenu, door het Chr. Haags Kna penkoor en door de opvoering van een schimmenspel, waarvoor Michel van der Plas een bijzon der, goede, begeleidende tekst ïad geschreven, welke door Coen link werd uitgesproken; de schimmen waren ontworpen door de Haagse kunstschilder Jos v. d. Berg. Koningin Juliana, bescherm vrouwe van het Ned. Roode Kruis had een telegram van ge- ukwens gezonden en op voorstel van ir. Van Tuyll werd een tele gram van hulde gezonden aan prinses Wdlhelmina. Na afloop van de bijeenkomst hebben ca. 1250 helpsters en hel pers van het Roode Kruis Korps, uit het gehele land afkomstig, op de boulevard gedefileerd. Hierbij trad de nieuwe drumband van iet Korps voor de eerste maal in het openbaar op. In het défilé liepen een aantal parachutisten mede en R.K.K.-leden, die de laatste tijd in Oostenrijk en Hon garije ten behoeve van de Hon gaarse vluchtelingen zijn werk zaam geweest. In de dierentuin werden bo vendien zaterdag nationale wed strijden gehouden. De Nederlands Hervormde Kerk, de grootste protestantse kerkformatie in ons lana, telde op 1 juli jl. in totaal 3.383.748 zielen. Deze kerk heeft 1.287 gemeen ten met 2.030 predikantsplaatsen. Van deze laatste worden er 333 tot de vrijzinnige modaliteit ge rekend, 311 tot die van de ge reformeerde bond en 1.386 tot de zogenaamde midden-orthodoxie. Van de gemeenten heeft Fries land er de meeste, nl. 200; met het aantal predikantsplaatsen staat Zuid-Holland bovenaan met 398 en Limburg onderaan met 22. De vrijzinnigen hebben de meeste predikanten in Friesland, n.l. 84, terwijl de geref. bond en de midden-orthodoxie beide in Zuid-Holland de meeste predi kantsplaatsen tellen, resp. 120 en 1253. Totaal zijn er 194 predikants plaatsen vacant, nl. 57 vrijzinni ge, 66 van de geref. bond en 71 van de midden-orthodoxie. Zuid- Holland heeft de meeste vacante predikantsplaatsen (49) en Over ijssel de minste (6). Van de vacatures zijn er 69 onvervulbaar onderverdeeld in 27 vrijzinnige, 18 geref. bond en 24 midden-orthodoxie. Friesland heeft de meeste onvervulbare vacatures (15). Woensdag 17 juli gaf het ge zelschap Chris Hofland een goe de voorstelling voor het jeugdig publiek in het openluchttheater van het bekende sprookje Asse poester. De kinderen hebben vol op genoten. Des avonds trad de dansparo- diste Cilly Wang op met een bijna gelijk programma als we deze winter van haar zagen bij de Kunstkring. Nieuw waren een zeer goedgevonden „Giraffe" en „His masters voice"; meesterlijk was de lichaamsbeheersing aan begin en slot van „De opgeblazen soldaat"; het middernachtsballet ,,I1 miracolo" was minder ge slaagd. Over het algemeen leent deze danskunst zich niet zo goed voor een openluchtvoorstelling, zij komt op het toneel beter tot haar recht. Het publiek was opgetogen over het gebodene. Jubileum tentoonstelling A. J. C. Colnot Zaterdag a.s. (27 juli) te 4 uur n.m. zal in de kunstzaal van de Rustende Jager door Mr. A. F. Kamp een expositie worden ge opend van werk van één der grondleggers der Bergensche School, te weten A. J. C. Colnot. Deze tentoonstelling werd de kunstenaar door het K.C.B. aan geboden ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag, welke hij enkele maanden geleden gevierd heeft. Met Gestel, Filarski, de Wieg mannen en enkele anderen be hoort Colnot tot de Nestor der Bergense schilders. Hij moge nu al jarenlang in Amsterdam woon achtig zijn, waar hij een actieve rol in het bestuur van „Arti' speelt, uit deze expositie blijkt opnieuw, dat ook andere dan fa miliebanden hem nog aan Bergen binden. Moge een druk bezoek aan de kunstzaal de hommage aan deze belangrijke oud-Berge- naar nog aan betekenis doen winnen. De tentoonstelling duurt t/m 9 Augustus. (Zie voorts de advertentie in dit blad) Ten bate van de restauratie der Ruïnekerk werd op donder dagavond 18 juli in de dancing van De Rustende Jager een kunstavond gegeven van hoog gehalte. Mevr. Royaards-Sand- berg droeg het verhaal van Bruin de Beer uit „Van den Vos Rei- naerde" voor, gevolgd door een drietal sprookjes van H. C. An dersen. Haar wijze van voordra gen is van een beschaafde een voud, die weldadig aandoet in deze tijd, waar we per radio zo veel afgrijselijk voorgedragen hoorspelen voorgeschoteld krij gen. Na de pauze konden de aan wezigen genieten van het emi nente pianospel van Hans Hen- kemans, die op onvergetelijke wijze de préludes van Claude Debussy vertolkte. ZILVER V.V.V. BERGEN Maandag 29 juli, 8 uur: Pools Nationaal Danstheater, 80 medewerkers, eerste optre den in Nederland. Zaterdag 3 augustus, 8 uur: Dutch Swing College Band. Dinsdag 6 augustus, 8 uur: Die Sangerknaben vom Wie- nerwald. Donderdag 8 augustus, 2.30 uur: Jeugdcircus Ali Baba door Paul Ostra's Kindertoneel. Donderdag 8 augustus, 8 uur: Cabaretavond Cees de Lange met ensemble. Dinsdag 13 augustus, 2.30 uur: Nieuwe avonturen van Hans Worst en Gerrit Grapjas, door het Amsterdams Kindertoneel. Dinsdag 13 augustus, 8 uur: Toneelgroep 'Het Masker' met 'de Medeplichtigen' door J. W. von Goethe, blijspel met dans in 3 bedrijven. Hoewel de ons beschikbare tijc te kort was voor een gedetailleerc verslag over de verlichtingsavond kunnen wij niet nalaten even te vermelden dat deze avond een succes geworden is. Het talrijke publiek heeft genoten van de fraaie illuminaties en het was voor de gasten zeer zeker een buiten gewoon aardige attractie. Wij hopen in ons volgend num mer een meer uitgebreid verslag hierover te brengen. GESLAAGD Geslaagd te Amsterdam voor het patroonsdiploma typografie onze plaatsgenoot de heer H. J. G. J. Hoogcarspel. Mej. J. C. A, Tarries te Bergen slaagde voor het diploma Kin derverzorgster, BERGEN AAN ZEE GESLAAGD. Aan de Huishoud-en Industrie school te Alkmaar slaagde voor iet diploma Huisnaaister Mej. A. Buitenhuis te Bergen aan Zee. (Met lof) SCHOORL Bij het ter perse gaan van ons ilad ontvingen we nog bericht uit Nijmegen, waar de Schoorlse groep zich dapper weert in de strijd tegen de kilometers, dat al len zich nog op tijd aan de finish konden melden. Dit was dinsdag avond. Behoudens enkele kleine inzin kingen leverden de eerste twee dagen geen moeilijkheden op. Van het huldigingscomité ontvin gen we de mededeling dat de huldiging zal plaats vinden zater dagavond om acht uur in het verenigingsgebouw te Catrijp. De deelnemers worden tussen half acht en acht uur terugver wacht. Tenslotte nog een verzoek aan de Herewegbewoners omstreeks deze tijd de vlag uit te steken. Alle verenigingsbesturen worden uitgenodigd de huldiging bij te wonen. Woensdagavond was er op drie verschillende plaatsen in on ze gemeente iets te doen. Op het strand te Camperduin vond een voetbalwedstrijd plaats tussen de badgasten enerzijds en het personeel van de exploitan ten aldaar anderzijds. In het dorp zelf marcheerde het fanfarekorps, hetgeen zoals altijd een gezellige drukte te weeg brengt, terwijl op het sportpark luchtacrobaten, messenwerpers en berentemmers hun beste beentje voor gingen zetten. Was het nu niet mogelijk ge weest om in onderling overleg deze gebeurtenissen, die voor vele gasten een attractie vormen, op verschillende avonden te doen geschieden? GESLAAGD Voor het eindexamen van de U.L.O. te Alkmaar slaagde Cobie Schotvanger te Schoorldam. EEN BEETJE VRIENDELIJK HEID DOET WONDEREN. Onder auspiciën van de geza menlijke fabrikanten van alkohol- vrije koolzuurhoudende dranken, wordt een „vriendelijkheidscam pagne" gehouden teneinde Ne derland zo mogelijk een nóg vriendelijker land te maken met nóg vriendelijker mensen. Een „fris initiatief" dat aller sympa thie verdient, temeer daar deze actie ook van toepassing is op de weggebruikers. Immers, een beetje meer vriendelijkheid en wellevendheid juist ook op de weg kan wonderen doen! De vriendelijkheidsactie loopt van 20 juli tot 3 augustus a.s. V.V.V. Schoorl Elke dinsdagmorgen duinwande ling vertrek 9.30 u. vanaf Klimweg. 's maandagsavonds 8 uurBridgen voor gasten in „de Roode Leeuw zaterdag 10 aug.: Verlichtings avond met lampionoptocht, zondag 11 aug.Verlichtingsavond V.V.V. Groet/Camperduin Elke woensdagmiddag duinwan deling, vertrek 14 uur Kerkbrink, woensdag 31 juli: Rondgang fan farecorps. zondag 4 aug.: Kermis en wan deltocht „ronde om Groet maandag 5 aug.Kermis te Groet, dinsdag 6 aug.Kermis te Groet. aDDaanaDaDaDaaaDaonDDnao Er worden gratis transfers uit gereikt, terwijl zij, die in deze periode een bijzondere wellevend heid en vriendelijkheid aan de dag leggen in het verkeer, kans' lopen een aardige attentie te ont vangen. SCHOOLMELK IN PAPIER MET VERKEERSBORDEN TOE. Een onderneming te Amster dam brengt een Zweedse melk- verpakking in de handel, speciaal bestemd voor de verspreiding en verstrekking van de melk op scholen. De buitenkant is bedrukt met verkeerswenken voor de jeugd, ontworpen en samenge steld door het Verbond voor Veilig Verkeer. De kinderen kunnen dus onder het drinken nog leren ook! Het „Tetrapak", zoals de verpakking genoemd wordt, is op enkele scholen reeds in gebruik genomen. JEUGDVERKEERS- EXAMENS. Momenteel staat ons land weer in het teken van de examens. Ook het verkeersexamen behoort hier toe. De jeugdige Nederlanders, die een goede verkeersproef heb ben afgelegd en dat aantal be loopt thans reeds meer dan 190.000 ontvangen een ver- keersdiploma van het Verbond voor Veilig Verkeer. Kort na de oorlog is men met de invoering van deze jeugdver- keersexamens begonnen en het aantal gediplomeerden neemt elk jaar toe. ACTIE KNIPPERBOL LOOPT TEN EINDE. In verband met het in werking treden van de voetgangersrege ling, die met 1 mei j.l. van kracht werd, heeft het Verbond voor Veilig Verkeer een grote lande lijke actie ontketend. Zo werden er o.m. 660.000 exemplaren ver spreid van het blad „Wegwijs", 200.000 folders, 226 filmstroken, 76.000 kleurplaten, 112.000 tover- platen, 75.000 „loop-passen", 170.000 Jeugdverkeerskranten, 25.000 Prijsvraagkranten, 5.000 Kryptokranten, 35.000 folders ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenhurg. Laanweg 35, Schoorl. Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentichap te Bergen: De Haan i Boekhandel, Statlonsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantleruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. GOUD, ZILVER, UURWERKEN J. Oldenburglaan 3 Eigen vakkundige reparatie inrichting Telefoon 2778 Egmond aan Zee, Tel. 0 2206-577 brengt U een enorm Programma met de Internationale radio en Televisie sterren voor de zo bekende wijnavonden welke alle donderdagavonden gehouden worden bij kaarslicht. De volgende radio- en televisie sterren zullen zijnMieke Telkamp - Corry Brokken - Johny Meyer - Hans Grünhutt Maria Zamora en vele anderen. Iedere avond reeds optreden van het Internationale Dans- Orkest „Les Clochards" (Musigue pour vous). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg de V.V.V. borden. BERGEN 28 juli Dr. BULSTRA, Telefoon 3130 SCHOORL-KOEDIJK 28 juli Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1