iVeek&tad ft 99 Raadsvergadering Bergen De verlichtingsavond Z o m e r I e e s f e n ZOMERFEESTEN Kindervariété wandelpuzzeltocht K i n d e r k e r m i s GERRITSEN DE „TARANTELLA BAR" AGENDA AGENDA VRIJDAG 2 AUG. 1957 34e JAARGANG No. 31 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De heer C. W. Ellis tot wethouder gekozen. Nadat burgemeester Dr. W. Huygens de raadsvergadering op 25 juli had geopend, deelde hij mede, dat B. en W. van de regering een circulaire hadden ontvangen inzake de bestedings beperking, waardoor de ge meente Bergen sterk wordt ge handicapt. De gemeente zal een lening krijgen van 351.000.^ voor woningbouw en consolida tie van leningen. Het gevolg is dat er van de 27 ontworpen wo ningen slechts 12 gebouwd kun nen worden. Er is daarop een schrijven aan de regering ge zonden met opgave van de ont werpen die zeer urgent zijn, doch onder deze omstandigheden, waar alle gemeenten zulk een brief aan de regering zullen schrijven, is dit vrijwel een slag in de lucht. De heer v. Rees Vellinga merkte op, dat dit geen gelegen heid is voor lof of blaam over het regeringsbeleid; ligt het niet veeleer op onze weg naar een middel te zoeken om uit deze impasse te komen? Kunnen wij als gemeente niet proberen be zittingen van de hand te doen en dit geld dan weder te beste den. De burgemeester zeide over weging en bespreking hiervan toe; hij achtte ook de mogelijk heid van een burgerzinlening niet groot. Wethouder Dr. Hemelrijk merkte op, dat er in de circu laire een bepaalde zinsnede voorkomt die hoop geeft: plan nen die klaar liggen zullen nog tot uitvoering kunnen komen. De mogelijkheid bestaat, dat dit echter bij alle gemeenten het ge val zal zijn. Aan Mej. T. de Vries en de heer A. A. J. Verhoeven werd ontslag verleend als bestuursle den der stichting Bejaardenzorg. In hun plaats werden voorge steld: het raadslid, de heer Wol- dendorp door de K.V.P., en Mej. H. Maters en de heer Zwakman als dubbeltal om daaruit een keuze te doen, door de P.v.d.A. Hierover zal later een beslis sing worden genomen. Th. VELDMAN Klachten van een aantal gas ten van het Oranjehotel over la waai bij de kraampjes tijdens de kermis en de hinder van bak lucht, achten B. en W. sterk overdreven, doch de heer Broersma oordeelde het onjuist deze klachten zonder meer af te doen. De burgemeester merkte op, dat het lawaai niet zo erg was en dat de baklucht op tien me ter afstand niet te ruiken is. Bij de nieuwe bebouwing van dit plein zullen echter de beide kra men die er thans aan de Bree- laan staan, moeten verdwijnen. De Interim ziektekosten ambtenaren voor 1957", de loon- compensatie voor het gemeente- personeel in verband met de huurverhoging per 1 augustus 1957 (die nog niet in het Staats blad is afgekondigd!); een voor stel tot bezoldiging van 't ge- meentepersoneel per 1 jan. 1957, benevens de verordening tot re geling der lonen van werklieden in dienst der gemeente, werden aangenomen. Hetzelfde geschiedde met de wijzigingen der verordening op het heffen van een recht voor het maken van aansluitingen aan het gemeentelijk rioleringsstelsel. Aan de bouwspaarder P. Ha vik te Alkmaar werd een geld lening onder hypothecair ver band verstrekt. 't Voorstel tot verhoging van het geraamd nadelig saldo van het openluchttheater over 1956 met 547.69, ontlokte aan de heer v. Rees-Vellinga de opmer king, dat de opbrengst van de vermakelijkheidsbelasting niet mocht worden geboekt bij de rekening over de exploitatie van het openluchttheater. Wethouder Dr. Hemelrijk ant woordde dat geen enkel open luchttheater in ons land met een batig saldo werkte. Gesteld dat we daarom dit theater opheffen, dan zijn we van de tekorten af, doch tevens missen wij en voorgoed de gelden die het aan vermakelijkheidsbelasting in brengt. Na deze uiteenzettng werd het voorstel aangenomen. Verder werd besloten twee bouwterreinen in 't uitbreidings plan te verkopen en wel aan de heer J. D. Hagens te Breda 409 m2 en aan de heer G. L. van Gaaien 438 m2. Van de N.V. Tweede Amster damse Huizenhandel werd een perceel bouwterrein, omgeven door de Filarskiweg, Colnotweg, Kogendijk en Oosterweg, aan gekocht voor 66.560.—. Hier door wordt de bouw van 43 wo ningen mogelijk. Toegestemd werd in het ver lenen van een aanvullend cre- diet van 270.voor het aan schaffen van een brug met on gelijke leggers en een brugge- wagen. Eveneens in een extra crediet van 526.25 tot invoe ring van een nieuwe rekenme thode op de Van Reenenschool. Burgemeester Huygens wees er hierbij op, dat de heer Nijdam deze methode had ontworpen en aan diverse collega's had voor gelegd. Dezen waren er zeer mede ingenomen. Ook de inspec teur van het L.O. was er sterk voor. De heer v. Rees Vellinga wenste zich echter van stemming te onthouden. Voorts kwam aan de orde het aanwijzen van een plaatsvervan gend wethouder voor de heer Borst, die thans door ziekte ver hinderd is deze functie waar te nemen. Burgemeester Huygens deelde mede, dat B. en W. hadden voorgesteld geen plaatsvervan ger aan te wijzen, daar men ver wachten mag, dat wethouder Borst over enkele weken zal zijn hersteld. Zij hadden een lid van de K.V.P. uitgenodigd de ver gaderingen van B. en W. bij te wonen, met een adviserende stem. De K.V.P. wilde echter een plaatsvervanger, waartoe uit hun midden de heer C. W. Ellis werd aangewezen. De burge meester heette hem daarop wel kom in het college van B. en W. Verder werd toestemming ge geven voor een grondruil met de heer Matser te Bergen aan Zee. 't Voorstel om het ontslag van een aantal leden der commissie van advies, ingevolge de woon- ruimtewet te aanvaarden werd tot ontnuchtering van een deel van de aanwezigen op de pu blieke tribune teruggenomen van agenda. Burgemeester Dr. Huygens deelde mede dat er een onder houd had plaats gehad tussen B. en W. en de leden dezer com missie met het resultaat dat men tot volle overeenstemming is ge komen. Een dezer leden is nog afwezig en zal later haar standpunt bepalen. B. en W. hebben thans weder het volste vertrouwen in de commissie. Aan het slot der beraadsla gingen verklaarde de heer De Beurs dat er geen enkel misver stand is overgebleven. Mr. Sluis: Maar de commissie heeft ontslag gevraagd. Zij zal dus herbenoemd moeten worden. De burgemeester: Dat ontslag was geadresseerd aan B. en W. Om effectief te zijn had het aan de Raad gericht moeten worden. Een officiële ontslagneming kan men zulks niet noemen. Mr. Sluis: Doch dit brengt mede dat de werkzaamheden der commissie voortaan beperkt blij ven tot het vorderen. Hierop kon de burgemeester slechts zijn toestemming geven. Bij de rondvraag deelde de heer Broersma mede dat de bei de zaken aan de boulevard te Bergen aan Zee, genaamd De Spin en Trianon, schade onder vinden tengevolge van de nieu we strandafgang. Op de boule vard komt bijna niemand meer. Een parkeergelegenheid en een goede afgang in het noorden van Bergen aan Zee zou daarin verbetering kunnen brengen. Thans lijkt het er op dat het noordelijk deel wordt achterge steld bij het zuidelijke. De burgemeester antwoordde dat beide delen gelijkwaardig worden behandeld. De bebou wing in het noorden is echter altijd anders geweest, met een eigen karakter. Om de loop naar de boulevard te bevorderen zal men langs de landzijde een ge deelte van het trottoir laten zak ken, cm zodoende wat meer par keerruimte te verkrijgen, en al dus de zaken tegemoet te komen. En hiermede was het einde dezer vergadering gekomen. Het bleef niet onopgemerkt, dat het slechte nieuws waarvan de burgemeester bij de aanvang der vergadering mededeling deed, een merkwaardig kalme rende invloed uitoefende; géén der sprekers had er behoefte aan zijn stem in majeur te doen weerklinken. Waren er onder de vergade renden enkelen wier gedachten naar het verleden terug gingen? In 1918 eindigde de eerste we reldoorlog en twaalf jaren daar na schreef men 1930. Toen was de crisis pas begonnen, die uit monden zou in de tweede we reldoorlog. Deze oorlog eindigde in 1945. En twaalf jaren later, in 1957, staan de dagbladen vol over inflatie, die zich over West- Europa verspreidt, terwijl zelfs de regering van de V.S. zich opmaakt om te voorkomen dat zij ook in dit land om zich heen zal grijpen. Vormt deze inflatie een teken aan de wand omtrent de dingen die komen zullen? Is ook Bergen thans de boom-grens genaderd? Wij vragen slechts, wij durven niet antwoorden. Wie op woensdagavond 24 juli uit de richting Alkmaar naar Bergen ging, trof op de Berger- weg reeds een voorproef van wat hem in het dorp te wachten stond. De gevel van het Berger Veerhuis baadde in het licht, terwijl een reeks van oranjekleu rige lampions die gele gloed tem perden tot een weldadig aan doende schijn. Maar eerst in de Dorpsstraat begon men de stroom van lich ten te ontwaren, die van het dorp een sprookjeswereld poog den te maken. Ter hoogte van de zaak van Van der Steen, wiens hel-verlichte winkel en met vetpotjes verlichte gevel in het licht stond als de dag, was dwars over de straat wederom de poort opgesteld, ditmaal met twee grote zuilen, elk met een reusachtige beker gekroond, die hun verlichting in de winkelra men van de zaak van Van der Steen zagen weerspiegeld, wat een prachtig effect teweeg bracht. Het Dorpscafé dat daarvoor niet onder wilde doen, droeg aan twee zijden van de gevel een schitterende gevelversiering van brandende electrische lam pen, die het gebouw in een stroom van licht zetten, terwijl uit de zaal de muziek van de jazz-band naar buiten klonk, die bewees dat de danskunst daar binnen met vlijt en met animo beoefend werd. Aan de bomen in de straat waren de lampions opgehangen, elk met drie lam pions, waarvóór een andere in de vorm van de volle maan, wat een aardig effect opleverde. Verderop, bij de bocht naar de Hoflaan, had men reeksen van rode en groene lampions op gehangen, die het bizonder goed deden. De winkeliers aan de Oude Prinsweg handhaafden ook dit maal hun oude roem, terwijl de Raadhuisstraat verlicht werd door de lampions in de bomen rondom de Ruïnekerk. De Ruïnelaan was één lange strook lampions, die met hun zacht licht een sprookjessfeer op riepen. Ook de winkeliers in de Kerkstraat, de Kalverstraat van Bergen, bereikten met hun de straat overspannende lampion verlichting dat het leek alsof de nacht in de dag was veranderd. De winkels van de fa. Hop man en De Wijs en Broers ver toonden een prachtige gevelver lichting. Ook ,,De Rustende Ja ger" had naast haar gevelver lichting in de tuin nog> branden de vetpotjes in het gras, wat een aardige indruk maakte. ,,De Oude Prins" baadde gewoon weg in het licht, evenals de ga rage, nabij, en het Oranjehotel en het hotel De Brink. Als een ietwat grauwe vlek in dit gamma van licht en kleuren prijkten de gevels van de foto winkel, de bloemenwinkel en de apotheek zonder een enkel licht je of lampion. De kramen op de Breelaan kwamen handen te kort om hun klanten, die dikwerf in troepen stonden te wachten, van de be geerde heerlijkheden te voorzien. Ook de Breelaan en de Russen- veg toonden een weelde aan lampions, die een overvloed van zacht licht verspreidden. Alleen de Stationsstraat had dit jaar minder lampions dan verleden jaar. öp de straat tus sen de trottoirs was de verlich ting dan ook pover te noemen. Dat is voor een winkelstraat geen reclame. In al deze straten bewoog zich een schare van mensen, die slechts voetje voor voetje voor uit kwamen, opgetogen over de lichteffecten der zacht schijnen de lampions of der vlammetjes in glazen, zoals men' die ook op het grasperk achter het stadhuis kon bewonderen. In de avond was het stadhuis van buiten on verlicht, doch wie zijn blik bo ven de gesloten luiken van de raadzaal liet rijzen, constateerde dat daar licht brandde en dat niet even, maar een tijd lang. Daar was n.l. een vergadering belegd, waarin burgemeester Huygens zijn diplomatische ta lenten aanwendde om degenen, die in arren moede hun ontslag als lid van de huisvestingscom missie hadden genomen, te be wegen deze ontslagaanvrage in te trekken en weder in pais en vree voort te werken tot heil van de huisvesting in Bergen, wat uiteindelijk met succes werd bekroond. KLOKKEN Bergens Harmonie gaf een wandelend concert, voorafge gaan door het tamboercorps, dat met krachtige slagen zijn roffels deed horen. De café's hadden druk bezoek, de kramen op de Breelaan waren omzwermd door liefhebbers van ijs, patates frites en gebakken vis, waarvan de geuren opste gen in de duistere regionen van de nacht, die zich uitbreidde bo ven de aarde. Geen gast die er over klaagde en geen mens die er om gaf. Zo is deze avond weder ge worden tot een onvergetelijk feest, waarvan de herhaling ieder jaar bijdraagt tot de on- verwelkbare glorie van het eeuwenoude Bergen. Bergen-Binnen Bergen aan Zee Zaterdag 3 augustus 2.30 uur Woensdag 7 augustus 2.30 uur BERGEN-BERGEN AAN ZEE Woensdag 24 juli 1957, des middags half 3 driewielerwed strijd. Op het nieuwe plein bij de winkeltjes. Op eind van tra ject moesten kinderen bal uit emmertje halen, in ander werpen en zelfde traject terug fietsen). Na afloop kregen alle kinde ren een ijsje. WINNAARS: Jongens 4, 5 en 6 jaar: le prijs: Joost de Groot. 2e prijs: Jan Worm. Meisjes 4, 5 en 6 jaar: le prijs: Nicolette Folgers. 2e prijs: Jolande de Groot. Jongens 7, 8 en 9 jaar: le prijs: Titus v. d. Werf. 2e prijs: Hans de Sonnaville. Meisjes 7, 8 en 9 jaar: le prijs: Willy Worm. 2e prijs: Renske Steeneker. Jongens 10 jaar en ouder: le prijs: Erwin Praam. (Er waren weinig jongens in deze groep, daarom 1 prijs uitgereikt-. Meisjes 10 jaar en ouder: le prijs: Hanneke Hageman. In de verliezersronde werden totaal 17 troostprijzen uitgereikt. (Alle kinderen die geen hoofd prijs hadden gewonnen, hadden in deze ronde dus nog een kans. De prijsuitreiking was bij de winkeltjes dcor Hr. H. H. v. d. Werf. Zaterdag 27 juli 1957, 's mid dags half 3; schatgraverij op het strand. Ingegraven werden 35 fles sen; waarvan 12 hoofdprijzen en 23 troostprijzen. Aanwezig pl.m. 200 kinderen. Alle kinderen kregen na af loop een ijsje. Er werden totaal 10 hoofdprij zen opgegraven, n.l. door: 1. Robert Gerritsen. 2. Dick Visser. 3. Rietje Smits. 4. Hans de Wilde. 5. Fieneke Brinkman, 6. Jan Meek. 7. Anneke Schatz. 8. Jacqueline Steyling. 9. Ineke Sijpheer. 10. Sieneke Wuust. 20 troostprijzen werden op gegraven. De prijsuitreiking had weer plaats bij de winkeltjes, ditmaal door de heer C. J. Sijpheer. V.V.V. Schoorl Elke dinsdagmorgen duinwande ling vertrek 9.30 u. vanaf Klimweg. 's maandagsavonds 8 uurBridgen voor gasten in „de Roode Leeuw". zaterdag 10 aug.Verlichtings avond met lampionoptocht. zondag 11 aug.Verlichtingsavond donderdag 15 aug': Puzzlewan- deltocht ('s avonds 7.30 uur) V.V.V. Groet/Camperduin Elke woensdagmiddag duinwan deling, vertrek 14 uur Kerkbrink. zondag 4 aug.: Kermis en wan deltocht „ronde om Groet". maandag 5 aug.Kermis te Groet, dinsdag 6 aug.: Kermis te Groet. zondag 11 aug.Schatgraven te Camperduin aan Zee. dinsdag 13 aug.: Puzzlewandel- tocht ('s avonds 7.30 uur). vrijdag 16 aug.: Lampionoptocht met muziek. V.V.V. BERGEN Zaterdag 3 augustus, 8 uur: Dutch Swing College Band. Dinsdag 6 augustus, 8 uur: Die Sangerknaben vom Wie- nerwald. Woensdag 7 augustus, 8 uur: Cabaretavond Cees de Lange met ensemble. Donderdag 8 augustus, 2.30 uur: Jeugdcircus Ali Baba door Paul Ostra's Kindertoneel. Dinsdag 13 augustus, 2.30 uur: Nieuwe avonturen van Hans Worst en Gerrit Grapjas, door het Amsterdams Kindertoneel. Dinsdag 13 augustus, 8 uur: Toneelgroep 'Het Masker' met 'de Medeplichtigen' door W. von Goethe, blijspel met dans in 3 bedrijven. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.i C. Oldenburg. Laanweg 35, Schoorl. Giro 1470/1 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. GOUD, ZILVER, UURWERKEN J. Oldenburglaan 3 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Pleet Telefoon 2778 Egmond aan Zee, Tel. 0 2206-577 brengt U een enorm Programma met de Internationale radio en Televisie sterren voor de zo bekende wijnavonden welke alle donderdagavonden gehouden worden bij kaarslicht. De volgende radio- en televisie sterren zullen zijnMieke Telkamp - Corry Brokken - Johny Meyer - Hans Grünhutt Maria Zamora en vele anderen. Iedere avond reeds optreden van het Internationale Dans Orkest „Les Clochards" (Musigue pour vous). Parnassiapark Bergen aan Zee, kind 35 ct., volw. 50 ct. Maandag 5 augustus 19 uur Bergen Binnen, inschrijfgeld f 1,— per persoon. Start voor V.V.V. Bergen. Parnassiapark Bergen aan Zee, diverse leuke attracties □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ODD Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg de V.V.V. borden. BERGEN Dr 4 aug. v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 4 aug. Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1