99 ff GESLOTEN Het Openluchttheater VAKANTIE K. H. GERRITSEN T. en O. Fietser ramt een auto DE „TARANTELLA BAR" van 17 tot en met maandag 26 aug. J Werk gegund Berger Luchtpost Openluchttheater AGENDA Ouden van dagen worden tekort gedaan Zomer in Bergen GERRITSEN AGENDA: K.C.B.-tentoonstelling UW ADVERTENTIES R.K. Sportdag VRIJDAG 9 AUG. 1957 34c JAARGANG No. 32 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Wegens vakantie is onze Drukkerij-Boekhandel Op vrijdag 23 augustus verschijnt ons blad niet. Op de grens der bewoonde wereld en het met bossen be plante duingebied, daar waar de straatweg zich plotseling noord waarts ombuigt om de huizen der mensen achter zich te laten en zich voort te spoeden in de natuurwildernis van bomen, heesters en struiken, ligt in een uitholling verscholen het open luchttheater. Met dit theater is het altijd wat. Als het regent of sneeuwt kan niemand er terecht. Schijnt de zon in de namiddag, dan schijnt zij eerst de spelers in de ogen, en als zij bij 't verglijden van de tijd daarmede ophoudt, dan doet zij hetzelfde bij de toe schouwers. Is de zon onder dan komt de kilte van de zeelucht opdagen en zijn overjas en mantel welkom tegen de kou, terwijl als de avond verder voortschrijdt, naast de koude de duisternis komt op zetten, die het vertrek uit het theater niet gemakkelijker maakt. 't Is dan ook geen wonder te noemen dat de toeloop van het publiek bij de uitvoeringen die hier des avonds gegeven worden (want 's middags wordt enkel voor kinderfeesten opgetreden) gewoonlijk eerder tegenvalt dan het omgekeerde. Verleden jaar zou op een avond Johnny Jordaan optreden, maar ofschoon het bezoek ruim voldoende was, bleef de artist weg. Dit jaar zouden studenten van de universiteit te Warschau, die zich aankondigden als het Poolse Nationaal Danstheater, behalve in de grote steden, ook in Bergen optreden; natuurlijk in 't Open luchttheater. Maar ach, ze waren wèl in Bergen, al was 't wat aan de late kant toen ze arriveerden, doch ze wilden niet optreden uit vrees dat hun instrumenten zou den lijden van de koude lucht en hun lichamen verkouden zouden worden na de inspannende dan sen, omdat de kleedkamers te ver van het toneel waren gelegen. Zo snel ze zijn verschenen, zijn zij toen ras verdwenen. Van een commercieel stand punt bezien is de exploitatie van het Openluchttheater ieder jaar een strop. Het telken jare terug kerend nadelig saldo wordt dan weggewerkt omdat de gemeente de tekorten voor haar rekening neemt. Telken jare evenwel ont staat daarover discussie in de gemeenteraad en ware het niet dat de leden zich bewust zijn dat het wegwerken van dit tekort in wezen een culturele bijdrage is, dan zou de beslissing wel eens anders kunnen uitvallen. Deze en soortgelijke overwe gingen gingen door ons hoofd toen we zaterdagavond het op treden aanschouwden van de Swing College Band, die voor een nauwelijks half bezet theater en voor een weinig enthousiast gehoor hun nummers ten gehore brachten. Van enthousiasme bij de aan wezigen viel geen spoor te be kennen. De vraag of de entreeprijs de toeloop soms had belemmerd moesten we onmiddellijk ontken nen. Immers, indien er bij velen belangstelling bestond om deze muziek gratis te willen beluiste ren, dan hadden zich rondom het theater aan de buitenkant der afsluiting clandestiene luisteraars bevonden wat soms wel voor komt en een aanwijzing is voor de belangstelling vafi het pu bliek, dat de entreeprijs te hoog acht en toch wil profiteren van het gebodene doch zulks was thans niet het geval. En dit leidde ons tot de vraag of het publiek in de laatste tijd niet vermaaksmoede begint te worden. De gasten die naar Ber gen komen zijn voor zover zij geen buitenlanders zijn voor 't overgrote deel uit de steden afkomstig. Zij zijn uiteraard met wat in de schouwburg en het theater geboden wordt beter op de hoogte, dan zulks met de doorsnee Bergenaar het geval is. Wat in de zomer te Bergen ge boden wordt is hen vaak tevoren reeds bekend en het wordt dan de vraag of men het te tweeden male wil zien of wil horen. Het samenstellen van de reeks der opvoeringen in het Open luchttheater is het werk van de Commissie voor de Zomerfees ten. Deze commissie is geen ge heim genootschap, ofschoon men slechts weinig mensen aantreft, die in staat zijn te vertellen wie er eigenlijk lid zijn van deze commissie. En toch is deze commissie en zij alleen verantwoordelijk voor de gang van zaken en de steeds weder terugkerende na delige saldo's op de exploitatie. Of dit in de toekomst zo moet blijven voortgaan is een vraag, die men wel eens onder de ogen dient te zien. Als het getij ver loopt verzet men de bakens. En waar alle tekenen er op wijzen dat we ook hier in Bergen voor een kentering komen te staan, dient het overwogen te worden of het niet tijd wordt dat een an dere commissie voor de zomer feesten optreedt, de koe bij de horens pakt en in overeenstem ming met de eisen ener nieuwe tijdsperiode de in sleur verlopen werkzaamheden in nieuwe banen leidt. Mogen in Bergen de persoon lijkheden gevonden worden die met begrip voor de nieuwe eisen de ontwikkeling in succesrijke banen mogen leiden. Aan de Fa. J. Smit Jr. te Alkmaar v/h Bergen werd gegund het le veren van een nieuwe centrale ketelhuisinstallatie, ten behoeve van de Sint Willibrordusstichting te Heiloo. Het werk werd opge dragen voor f 78.800, Wedvlucht gehouden van St. Ghislain Hornu, 4 augustus 1957, afstand 255 km., gelost om 7 uur 1. P. Brakenhoff, 11-34-52; 2. A. de Klerk; 3. C. Timmer; 4. A. Heukels; 5. C. Pijper; 6. J. Duin- meijer; 7. J. Dekker; 8. K. Postma De jonge toneelgroep „HET MASKER" zal op dinsdag 13 augustus a.s. te 20.15 uur, in het Openluchttheater Bergen een voor stelling geven van „De Mede plichtigen" van J. W. von Goéthe. „HET MASKER" dat sinds kort onder artistieke leiding staat van Jan v. d. Linden van „De Haagse Comedie", wil in het komende seizoen een repertoire opbouwen, dat het wezen van het toneel zoveel mogelijk benadert. Jan v. d. Linden wil naar het beste streven en zich vooral richten op de grondslagen van het theater: Waarachtigheid en humor. „De medeplichtigen" is een van die vrolijke stukken die in de sfeer van carnaval spelen. Goethe schreef het op 20 jarige leeftijd. Het beoogt alleen maar vrolijk heid, alhoewel er hier en daar al duidelijk blijk wordt gegeven van een indringende kijk op 't leven en mensen, 't Stuk heeft een toon die sterk doet denken aan de oud Italiaanse improvisatiespelen. De regisseur heeft derhalve de enscenering afgestemd op lichtheid en vrolijkheid. Op grond hiervan is bij de enscenering gebruik ge maakt van een aantal dansers, die nu en dan even parafraseren op vastenavond en op de intrigen van het spel. Ook in de vertaling, die eveneens van Jan v.d. Linden is, zijn bewust literaire overwe gingen, naar het tweede plan ver schoven. De grondgedachte was de uiteindelijke realisatie op het toneel, waarbij rekening werd ge houden met „moderne oren", Pools Nationaal Danstheater Teneinde de teleurgestelde be zoekers van de door ongunstige weersomstandigheden uitgestelde voorstelling van dit gezelschap in het Openluchttheater te Bergen toch nog de kans te geven het dansensemble te kunnen zien op treden, komt het door de tournee door Nederland reeds alom be roemd geworden Pools Nationaal Danstheater zondag 11 augustus nog een middagvoorstelling geven in het Openluchttheater. Als wij de zeer gunstige beoor delingen lezen in de pers over het optreden van het Danstheater, dan kan het niet anders, of ook hier zal het succes verzekerd zijn. Wilt U genieten van een, zoals een onzer grote dagbladen schreef, „meeslepende frisheid en kenne lijke dansvreugde, die in een ware triomf eindigde", bezoekt dan deze unieke voorstelling, die tevens een afscheid zal worden van 't Pools Nationaal Danstheater aan ons land. Om aan iedereen het bezoek te vergemakkelijken is voor kin deren beneden 14 jaar de halve entreeprijs vastgesteld. Wij zijn overtuigd, dat bij naar wij hopen gunstige weersomstandigheden het openluchttheater uitverkocht zal zijn. Het T. en O. Ver. nieuws voor augustus opent met een be richt over de kinderspelen, die donderdag 8 augustus in het Openluchttheater zullen worden gehouden voor kinderen van 9 14 jaar: 's Morgens spelen en 's middags een voorstelling van Ali Baba door het kindercircus. Dat belooft een pleizierige dag te worden voor de T. en O.- kinderen, iets dat zelfs het hart der volwassenen warm doet worden van vreugde. Bergens Mannenkoor, onder leiding van Bram Keereweer, zal op 20 augustus 's avonds 8 uur een concert geven op 't Kogel tjesplein. Bij slecht weder ge schiedt dit in 't gebouw van T. en O. Dus weer of geen weer, het blijft Bram Keereweer met zijn koor. We heten hen alvast van harte welkom. Frans Nieuwenhuizen Jr. schrijft ditmaal over Eekhoorns. Heel lezenswaardig dit stuk. V.V.V. BERGEN Dinsdag 13 augustus, 2.30 uur: Nieuwe avonturen van Hans Worst en Gerrit Grapjas, door het Amsterdams Kindertoneel. Dinsdag 13 augustus, 8 uur: Toneelgroep 'Het Masker' met 'de Medeplichtigen' door J. W. von Goethe, blijspel met dans in 3 bedrijven. Behoeftige en geestelijk ge stoorde ouden van dagen, die zijn ondergebracht in tehuizen en inrichtingen, hebben recht op een zakgeld van tien procent van hun A.Ö.W.-uitkering, maar het blijkt dat vele verzorgende in stanties dit bedrag niet uitbeta len, zo heeft mr. F. M. Wilbren- ninck de scheidende officier van justitie bij de rechtbank te Roer mond meegedeeld in een bijzon dere zitting van de rechtbank, waarin hij afscheid uit zijn func tie heeft genomen. Talrijke in stanties, zo vervolgde hij, die het onderhoud van deze ouden van dagen bekostigden en curatoren van inrichtingen menen zelfs, dat zij niet aan hun trek komen als zij de aan hun zorgen toever trouwde oudjes het hun toekom- de zakgeld uitkeren. Ingevolge zijn algemene instructie heeft de officier van justitie te Roermond krachtdadig ingegrepen en die bewindvoerders, die meer naar betalende instanties of naar hun eigen zakken dan naar hun pa tiënten keken, aan het verstand gebracht, hoe zij hun taak had den op te vatten. Tal van nieu we bewindvoerders zijn aange steld voor onverzorgde gevallen en niet minder dan 300 staan on der controle van het parket. Op de 20e juli is de stroom van gasten in Bergen komen op dagen, die door de zomerdrukte op de wegen en in de straten op duidelijke wijze wordt gemani festeerd. 's Morgens, 's middags en 's avonds beweegt zich een schare van bezoekers, groot en klein door de straten en over de wegen, die naar bos en hei en zee en duinen voeren om te ge nieten van de frisse lucht en de glanzende zonneschijn. Op zon dag verdriedubbelt het verkeer zich, talrijke auto's vormen een reeks van achter elkaar rijdende wagens, op de fietspaden wemelt het van fietsers en op de wandel paden bewegen zich de wande laars. In de café's en restaurants vindt men hen die een verfrissing of een versterking nodig menen te hebben. Anderen richteti hun schreden naar de Amusements zaal Rosita met zijn talrijke auto maten, waaronder de nieuwe schietautomaten al bijzonder in trek zijn. Jongstleden zondag was het er zo druk, dat wie er binnen was niet meer door de vooringang naar buiten kon, doch door de eigenaar, de heer Luteijn, door de achterdeur naar buiten werd geloodst. Talrijke dezer bezoe kers maakten van de gelegenheid gebruik om in de naastaan pa lende Snackbar Lorna nieuwe krachten op te doen door het gebruiken van een of meer broodjes met het nodige belegsel UURWERKEN dat daar te krijgen is, naast de slaatjes en de verschillende vleeswaren. In de korte tijd dat deze zaak hier gevestigd is heeft zij zich reeds talrijke vaste klan ten weten te veroveren. Het is geen café, want bier is er niet te krijgen; geen pleisterplaats om er uren rond te hangen, maar een zaak waarheen men gaat om zich door smakelijke eetwaren te verkwikken. De eigenaar heeft met zijn zaak in Amsterdam reeds een goede reputatie opgebouwd en deze heeft hij mede naar Ber gen overgebracht. Het blijft ech ter de vraag of er voor een tweede zaak als deze in Bergen nog wel kansen bestaan. Ruimte zal er wel voor te vinden zijn, doch een lonende omzet voor twee zaken kan eerst bij aanzien lijke toename van het bewoners aantal worden verwacht. Daar om kunnen we de eigenaar van de Snackbar Lorna feliciteren met zijn initiatief om hier in Ber gen een zaak te stichten, waar aan reeds lang behoefte bestond, zonder dat iemand het aandurf de deze behoefte te bevredigen. WEKKERS V.V.V. Schoorl Elke dinsdagmorgen duinwande ling vertrek 9.30 u. vanaf Klimweg. 's maandagsavonds 8 uurBridgen voor gasten in „de Roode Leeuw". zaterdag 10 aug.: Verlichtings avond met lampionoptocht. zondag 11 aug.Verlichtingsavond maandag 12 aug.; Verlichtings avond -puzzletocht- optreden Sky- masters, Burg. Peecklaan. donderdag 15 aug.: Puzzlewan- deltocht ('s avonds 7.30 uur) woensdag 21 aug.: Kinder- en Volksspelen. donderdag 22 aug.: Lampionop tocht door de duinen. V.V.V. Groet/Camperduin Elke woensdagmiddag duinwan deling, vertrek 14 uur Kerkbrink. zondag 11 aug.Schatgraven te Camperduin aan Zee. dinsdag 13 aug.: Puzzlewandel- tocht ('s avonds 7.30 uur). vrijdag 16 aug.; Lampionoptocht met muziek. zondag 25 aug.Schatgraven te Camperduin aan Zee. maandag 26 aug.: Trekking ver loting V.V.V. Groet, café Mere- boer. BRILLEN A.s. zaterdag wordt om 4 uur in de kunstzaal van de Rustende Jager door Mr. A. F. Kamp een tentoonstelling geopend van werk van Jan Ponstijn (zowel werk van vroeger als recent werk, nl. uit het gehele tijdvak 1914-1957) en van de kunstenaressen E. Reitsma- Valenga en Anna van Loo. Voornamelijk zullen tekeningen worden geëxposeerd. De tentoon stelling duurt slechts één week. Men verzuime niet de gelegen heid tot bezichtiging. Zie ook de advertentie in dit blad. Woensdagavond omstreeks half negen reed een jongmens, die met zijn fiets komend van de Loudelsweg naar de Oosterweg wilde rijden, op het kruispunt met de Oude Bergerweg, met zulk een vaart tegen een passe rende auto op, dat de voorste helft van zijn rijwiel geheel ver nield werd. Ook de auto had verschillen de deuken opgelopen. Wonder boven wonder had de wielrijder geen enkel lichamelijk letsel. In de auto bevond zich de eigenaar, die zelf chauffeerde en die op een desbetreffende vraag vertel de geen All Risk verzekering te hebben gesloten. De wielrijder, die met zijn familie bij een fami lie in de Doorntjes vertoefde, deelde mede van plan te zijn de volgende dag weder uit Bergen naar huis te willen gaan, zodat hij wel een duurzame herinne ring aan zijn verblijf in Bergen zal blijven behouden. Het stop bord, dat aan 't einde van de Loudelsweg staat verklaarde hij niet gezien te hebben. Gezien het nederwaarts gebogen stuur van zijn weg-racer is dit niet geheel onmogelijk. worden keurig verzorgd, gaarne in dit blad geplaatst ZONDAGSDIENST ARTSEN Kerkstraat 6 Bergen Nh. GOUD ZILVER Th. VELDMAN toeektöad DE DUINSTREEK Egmond aan Zee, Tel. 0 2206-577 brengt U een enorm Programma met de Internationale radio en Televisie sterren voor de zo bekende wijnavonden welke alle donderdagavonden gehouden worden bij kaarslicht. De volgende radio- en televisie sterren zullen zijnMieke -Telkamp - Corry Brokken - Johny Meyer - Hans Grünhutt Maria Zamora en vele anderen. Iedere avond reeds optreden van het Internationale Dans- Orkest „Les Clochards" (Musigue pour vous). □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg de V.V.V. borden. Redactie en Adm.: C. Oldenhurg, Laan weg 35, Schoorl. Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan Boekhandel, Statlonsstr., Tel. 2352 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Evenals verleden jaar wordt er ook nu weer een sportdag gehouden en nu is deze weer iets interessanter, want nu komt Duinranders op bezoek. Wanneer het weer meewerkt, kunnen ook deze dag, zij die aan sport doen, hun hart ophalen en de ouders kunnen zien, hoe er steeds meer naar gestreefd wordt, om de jeugd op te vangen en hen vertier te geven op de sportvelden. Er zal U worden geboden: Op de terreinen van RKSV Berdos, Nesdijk, Gym- en Turndemonstraties door de Gym Ver. DIV. Dameshandballen DIV 1FSA 1 DIV jun.HBC jun. Voetballen: Berdos 1Duinranders 1 Adsp. Berdos ADuinranders A Adsp. Berdos BRKAFC B Om 12 uur vertrekt de Sport-optocht vanaf de Dorpsbrink. Voorafgegaan door de Bergense Harmonie, Tamboers en de Drumband van de Padvinders. Toegang tot de sportvelden is geheel vrij. BERGEN 11 aug. Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 11 aug. Dr. H. J. PIERS. Telefoon K 2201-202 GOUD, ZILVER, UURWERKEN J. Oldenburglaan 3 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Telefoon 2778 Zilfa Pleet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1