ft 9f GESLOTEN Kunstenaars Centrum Ber gen VAKANTIE KEES VERWEN Kinderfeest T. en O. De Ouden van Dagen-tocht Cees de Lange Ingezonden stuk van 17 tot en met maandag 26 aug. in Bergen Openluchttheater Bouw kernreactor te Petten DE „TARANTELLA BAR" AGENDA GERRITSEN w wr V VRIJDAG 16 AUG. 1957 34c JAARGANG No. 33 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Wegens vakantie is onze Drukkerij-Boekhandel Op vrijdag 23 augustus verschijnt ons blad niet. Zaterdag 10 augustus opende Mr. A. F. Kamp de expositie van van het K.C.B. met er op te wij zen, dat deze tentoonstelling in tegenstelling met de andere, slechts één week zal duren in plaats van twee weken. Hij be tuigde daarna zijn erkentelijk heid aan de kunstenaressen Mevr. E. Reitsma-Valenga en Anna van Loo en aan de kunste naar Jan Ponstijn voor hun be reidwilligheid werken voor deze expositie beschikbaar te stellen. Vervolgens stond de spreker stil bij het bezoek van het publiek aan de diverse exposities. Uit de statistische aantekeningen bleek, dat in 1956 het bezoek was te ruggelopen. Van 1 juli tot 9 aug. 1956 bedroeg het aantal bezoe kers 1107; in het overeenkom stige tijdvak van 1957 beliep het reeds 2199. Wellicht is deze toe loop toe te schrijven aan de be ruchte tentoonstelling, die na een paar dagen door de burgemees ter werd gesloten, want nadien is het bezoek met sprongen om hoog gegaan, misschien ook om dat de pers zich meer met onze exposities is gaan bezig houden. Van Jan Ponstijn zijn hier 36 tekeningen geëxposeerd uit het tijdvak 19141957, deels te koop, deels ook niet. Uit dit werk leert men deze kunstenaar ken nen als iemand met een scherp oog en met een vaste hand. Hij is een artist, die niet eerder de tekenstift ter hand neemt, dan wanneer hij door het onderwerp is gecharmeerd en tot bewogen heid gebracht en op deze wijze ontstaan er dan werkstukken, die zeer zeker het aandachtig be schouwen en het met genoegen bekijken tot een blijvende vreug de kunnen maken. De grijze baard van deze kun stenaar wekt de zekerheid dat hij wel tot de leeftijd der zeer sterken genaderd is, doch in zijn werk is niets dat wijst op ouder dom. Het is integendeel fris en natuurlijk; een eigen talent met een eigen opvatting, die hij op uitstekende wijze in zijn werk weet naar buiten te brengen. Mevrouw E. Reitsma-Valen^a is hier met 18 werken aanwezig, eveneens tekeningen. Zij heeft van het begin van haar loopbaan af veel getekend, zowel in Artis, waar zij voornamelijk dierstudies Woensdagavond 7 augustus trad het gezelschap van Cees de Lange in het Openluchttheater op met de show „Klaar is Kees". Het theater was goed bezet en het publiek kreeg waar voor zijn geld. De conference was geestig, het geheel vlot gespeeld en de show goed verzorgd. Milly Scott, Frangoise Annebelle en Miep Last wisten hun liedjes goed te brengen. Johnny Kraay- kamp en Rijk de Gooyer zorgden dat de lach niet van de lucht was, terwijl de pianist de toe schouwers verblufte met zijn handig in elkaar gezette pot pourri van wensen uit het pu bliek. Cees de Lange zorgde voor een geestige verbinding der losse onderdelen en zo werd het een avond van vrolijk ver maak. maakte, als in de natuur, waar het landschap haar aantrok. Van dit werk gaat een boeien de charme uit. Of zij portretten tekent, zoals dat van Dr. F. E. Reitsma, (no. 22) of dat van mevr. H. (no. 9), dan wel dier studies als no. 15 en no. 17, het is alles even goed. Doch ook no. 14 (Meertjes) en no. 8 (Meer tje) bewijzen, dat zij een mees teres is in de weergave der na tuur. Mevrouw Anna van Loo is slechts met vier werken verte genwoordigd, maar toch is dit viertal voldoende om te doen zien, dat ook deze kunstenares een eigen weg bewandelt in het uitdrukken van zelfverworven picturale zekerheden. Th. VELDMAN Het artikel in Uw blad van 9 augustus getuigt van zulk een onbekendheid met de taak van een openluchttheater in het alge meen en met de leiding van ons openluchttheater in het bijzon der, dat dit niet onbesproken mag blijven. De tirade over het weer, spe ciaal in het O.L.T. te Bergen, is vrij goedkoop en geldt natuurlijk voor elk O.L.T., wij zijn in ieder openluchttheater afhankelijk van de weersomstandigheden, maar dit risico telt voor elk seizoenbe- drijf, dat afhankelijk is van va kantiegasten. Wat is dan de taak van het O.L.T.? In de eerste plaats is een vakantiecentrum met groot gas- tenbezoek verplicht de gasten vooral in de avonden aangenaam bezig te houden. Er zijn in ons land 57 O.L.T.'s, tot zelfs in kleine toeristenplaatsen, en waar Bergen tot de grote vakantie plaatsen behoort, is het bestaan van een O.L.T. hier een zuiver toeristenbelang. Het spreekt van zelf, dat het programma van ons O.L.T. aan ieder wat wils dient te geven, dus moet een zeer even wichtige keuze gedaan worden. Uw verslaggever is zeker een verwoed tegenstander van jazz muziek en heeft in de stemming bij hem opgewekt door de Dutch Swing College Band zijn pessi mistische beschouwing uit de pen laten vloeien. Ik zou hem ter compensatie de welgemeende raad willen geven ook eens een kindervoorstelling of een andere avondvoorstelling bij te wonen, zoals op 8 augustus, toen een lachende en juichende schare van meer dan 1200 kinderen het theater vulde of op 7 augustus toen ruim 900 bezoekers zich on der luide bijval vermaakten met het optreden van Cees de Lange en zijn medewerkers. Alleen een doorgewinterde pessimist zou dan nog een afkeurend woord doen horen. Nu nog een korte beschouwing over de „strop" voor de gemeen tekas. In 1956 een abominabel seizoen wat het weer betreft is er een verlies geleden van 547,69, waar tegenover staat dat de gemeente aan vermakelijkhe- denbelasting een bedrag van 1437,82 heeft geïnd. De strop was dus wel te dragen. In dit verband kan ik Uw verslagge ver, die zo bang is voor de ge meentekas nog mededelen, dat het gemiddelde nadelig saldo van een openluchttheater in ons land ca. 10.000,bedraagt. Het lijkt mij zonder nu hovaardig te worden, dat wij hier van een zui nig beheer mogen spreken. Ik wil zelfs nog verder gaan door te beweren, dat, indien er enkel show-voorstellingen e.d. werden gegeven, een batig saldo zou re sulteren, maar dit zou een mis kenning van de taak van het O.L.T. betekenen. Immers wij dienen elk wat wils te geven. Het gemeentebestuur heeft dit terecht altijd ingezien door het verlenen van een vaste jaarlijkse subsidie, waaruit de kosten van z.g. culturele avonden ten dele kunnen worden bestreden, daar deze steeds aanzienlijk minder publiek trekken. De jazzvoorstel- ling heeft telkenjare een aantal van ruim 800 bezoekers en heeft steeds een batig saldo opgele verd. Het een en ander toont ten duidelijkste aan, dat Uw verslag gever niet veel begrip heeft van de vele werkzaamheden aan het opstellen van een programma verbonden, dat aan ieders wen sen tegemoet komt. Die werk zaamheden beginnen reeds in maart en bestuur en leider geven een zucht van verlichting als deze arbeid na talloze besprekin gen, brieven en telefoongesprek ken op tijd gereed komt, zodat aan de voorbereiding van de voorstellingen kan begonnen worden, wat weer een hoofdstuk op zich zelf is, het meest enerve-, rende. Een beschrijving hiervan zou teveel ruimte vergen en daarom wil ik nog even op een flater van Uw verslaggever de aandacht vestigen, nl. de bewe ring dat de Commissie voor de Zomerfeesten aansprakelijk is voor alle door hem gesignaleer de tekortkomingen. Deze Com missie moge misschien in het oog van Uw verslaggever schuldig zijn aan nog andere vergrijpen, maar wat de leiding van het O.L.T. betreft is de commissie zo onschuldig als een kind. Het programma wordt door bestuur en leider opgesteld en aan B. en W. van Bergen ter goedkeuring voorgelegd. Kritiek is gemakkelijk, maar de kunst is moeilijk, kritiek kan kan alleen geleverd worden als de kritikus volkomen met zijn onderwerp bekend is. Het Bestuur V.V.V. BREVET BEHAALD. Het Brevet Textiel werd be haald door de heer K. Boon. „Op verschillende nationale over zichtstentoonstellingen (bijv. op „Contour" te Delft) werd het de laatste jaren steeds duidelijker, dat de Haarlemse schilder Kees Ver- weij in het beeld van onze heden daagse Nederlandse schilderkunst een der eerste plaatsen, zo niet dè eerste plaats inneemt. De thans 57-jarige kunstenaar be schikt over een groot technisch kunnen: hij heeft een rijk, soms zelfs briljant coloriet; al zijn wer ken zijn met een felle, ja verbeten intensiteit geconcipieerd, terwijl de voordracht soms ook meeslepend is door het royale, meesterlijke gebaar". Aldus Hans Engelman in de Te legraaf van 20 juli j.l., naar aan leiding van een tentoonstelling te Haarlem. Van 17 aug. t/m 1 sept. a.s. zal een keur dezer werken te zien zijn in de Kunstzaal van de Rustende Jager te Bergen, de laatste tentoonstelling van het K.C.B. in deze zomer. De opening zal geschieden door de bekende publicist Hans Redeker Voor de kinderen van de le den der Buurtvereniging Tuin en Oostdorp was het donderdag 8 augustus een ware feestdag. Voormiddags werden de kin derspelen gehouden voor jon gens en meisjes, waaraan met vuur en met ijver werd deelge nomen. 's Middags bracht het speel- treintje hen allen naar het Open luchttheater waar ze konden ge nieten van het optreden van het Amsterdamse kindercircus Ali Baba onder leiding van Paul Ostra. Dat is een genoeglijke middag geweest. De zon liet verstek gaan achter een grijze lucht, zon der koude teweeg te brengen, en in deze aangename temperatuur hebben ruim 1200 personen, klein en groot, genoten en plei- zier gehad van het optreden der talrijke artisten die achtereen volgens het podium betraden om groot en klein en jong en oud te vermaken en bezig te houden. Daarin zijn ze dan ook best geslaagd. De uitslag der kinderspelen is als volgt; Meisjes Groep 1: le prijs: Luci Wittebrood. 2e prijs: Nanda Schouten. 3e prijs: Mariaan Out. Meisjes Groep 2: le prijs: Anneke Wittebrood. 2e prijs: Elsje v. d. Heide. 3e prijs: Margreet Schouten. Meisjes Groep 3; le prijs: dubbeltal: Henny van Wonderen en Hernie Bult. 2e prijs: Marianne Bos en Willy Telleman. 3e prijs: Greet Ellens en Rieke Farro. Jongens Groep 1: le prijs: Adrie Teileman. 2e prijs: Johannes Beers. 3e prijs: Meinardus Ranzijn. Jongens Groep 2; le prijs: Bernard Kaaij. 2e prijs: Koos de Waard. 3e prijs: Kees Roobeek. Jongens Groep 3: le prijs Dubbeltal: Sipke Schoorstra en René Dekker. 2e prijs: Piet Kaaij en Herck Stam. 3e prijs: Gertje Schoorstra en Jan Overpelt. Voetbal - bekerwedstrijd De Bergense artisten zullen zich met de Brandweer meten in een sportieve ontmoeting op het B.S. V. terrein Kerkedijk. Deze voetbal wedstrijd, om een beker, zal maan dagavond 19 aug. a.s. gehouden worden ten bate van de Ouden van Dagen van Bergen, een re den te meer om deze wedstrijd bij te wonen. Verdere bijzonder heden vindt men in de adverten tie in dit nummer. GESLAAGD Onze plaatsgenote mej A. T. Raat slaagde één dezer dagen te Den Haag voor het 2e gedeelte notari eel examen. Het op zondag 11 augustus aan gekondigde optreden van het Pools Nationale Danstheater is opnieuw niet doorgegaan. Dit maal liet men per telefoon uit Amsterdam weten dat de weers omstandigheden zulks verhinder den. Ged. Staten van Noord-Hol land hebben aan het gemeente bestuur van Zijpe medegedeeld, dat krachtens artikel 20 van de Wederopbouwwet vergun ning is verleend aan het Reac torcentrum Nederland om tot het inrichten van een kernreactor in Petten over te gaan. V.V.V. Schoorl Elke dinsdagmorgen duinwande ling vertrek 9.30 u. vanaf Klimweg. s maandagsavonds 8 uurBridgen voor gasten in „de Roode Leeuw". woensdag 21 aug.: Kinder- en Volksspelen. donderdag 22 aug.Lampionop tocht door de duinen. V.V.V. Groet/Camperduin Elke woensdagmiddag duinwan deling, vertrek 14 uur Kerkbrink. vrijdag 16 aug.: Lampionoptocht met muziek. zondag 25 aug.Schatgraven te Camperduin aan Zee. maandag 26 aug.: Trekking ver loting V.V.V. Groet, café Mere- boer. HORLOGES SCHOORL Schoorl heeft zijn verlichtings avonden weer beleefd. De voor bereidingen en de uitvoering hiervan lag in handen van het V.V.V.-bestuur en hun mede werkers, en de wijze waarop zij zich van hun taak hebben gekwe ten verdient alle lof. Onverschil lig van welke kant men zaterdag avond het centrum benaderde, men zag dat er dit jaar met zorg gewerkt was. De zandlopervormige orna menten bij de entree van het cen trum, zowel als de verlichte seg-J mentboogjes door de gehele kom,l gaven een feestelijke indruk. Bo-' vendien werd het .aanzien van het dorp bij avond nog verhoogd doordat verschillende zakenlie den hun pand hadden omlijst met lampjes, terwijl het terras van hotel „De Rode Leeuw" met lichtbogen was afgezet tot zelfs het torentje op de hoek van de Zuid- en Oostgevel was ver licht. Een enorm groot aantal men sen heeft hiervan genoten, mede door het feit dat de Postharmo- niet uit Alkmaar van tijd tot tijd een rondgang door het dorp maakte. De terrassen van de café's waren vol bezet en diegene die een goed plaatsje kon veroveren, mocht zich gelukkig prijzen. Zondagavond konden we dit alles nog eens bewonderen, al hoewel de belangstelling, mede door minder goed weer, niet zo groot was. Maandagavond vond er een attractieve AVRO wandelpuzzle- tocht plaats, waarvoor uiteraard veel belangstelling bestond. Het was voor de toeschouwers een aardig gezicht, de puzzelaars al ballonblazend huns weegs te zien gaan. Na afloop hiervan vond er op een terrein aan de Burgemeester Peeklaan het optreden plaats van het bekende orkest The Sky- masters onder leiding van Bep Rowold, met medewerking van Karei v. d. Velden, Greetje Kauf- feld en het Schoorlse zangeresje Tilly Muskee. Een grote parasoltent was voor dit doel opgezet, waarbij men er aanvankelijk van was uitgegaan het orkest en de dans- lustigen onder deze tent te ber gen, terwijl de toeschouwers zich in het gras konden neervleien. Optimistisch gestemd als men was met de voorbereidingen hier van, zag men de regenkansen over het hoofd. En prompt re gende het 's avonds zo nu en dan, zodat een ieder een veilig anderkomen zocht onder de lin nen hemel van de parasol. Dit had tot gevolg dat de weinige stoelen die er waren, spoedig be zet werden, zodat het overgrote deel van het publiek de gehele avond moest staan. Het optreden van genoemd orkest was echter een succes en de danslustigen konden hun hart ophalen. Tussen de dansmuziek door zong Tilly Muskee enkele van haar bekende liedjes, wat haar een daverend applaus be zorgde, wat zij dan ook ten volle had verdiend. Het programma werd even onderbroken om de heer v. d. Garde in de gelegenheid te stel len de aanwezigen welkom te heten, en tevens de medewerkers aan deze avond te bedanken. Een spr. aan de ouders van Tilly Muskee, die zo vriendelijk waren geweest hun dochtertje deze avond voor de ingezetenen en gasten op te laten treden. Hierna maakte spr. de route bekend van de wandelpuzzle- tocht en uit de reacties van de deelnemers konden we opmaken dat men zo hier en daar nogal eens in de knoop had gezeten. Na nog enkele nummers van het dansorkest, waartussen door nog enkele opnamen voor don derdagavond, en de prijsuitrei king aan de puzzelaars, kwam het einde van deze avond. Wij zijn ervan overtuigd dat hier door het Bestuur van de V.V.V. en zijn medewerkers goed werk is verricht, dat zowel aan de in gezetenen als aan de gasten van Schoorl iets geboden heeft dat zeer zeker geslaagd mag heten, en een mooie reclame is voor onze toeristenplaats. Woensdag 28 augustus zal de jaarlijkse tocht met de bejaarden uit onze gemeente weer plaats heb ben. Tussen 7 en 8 uur 's morgens zullen de deelnemers weer worden opgehaald op dezelfde manier als andere jaren. De reis gaat ditmaal over Groet en Camperduin, via Petten, de Stolpen, Kolhorn naar de Wieringermeer. Van hier langs de nieuwe weg naar Amsterdam en tenslotte flaar de Linnaeushof bij Bennebroek, waar Europa's mooiste bloementuin bewonderd zal worden, 's Avonds om onge veer 8 uur hopen de deelnemers weer in „De Roode Leeuw" het laatste kopje koffie van die dag te gebruiken. Het belooft een mooie dag te worden. ZONDAGSDIENST ARTSEN UeekUad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenbury, Laanweg 35, Schoorl, Giro 1470/1 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. *r& GOUD, ZILVER, UURWERKEN J. Oldenburglaan 3 Eigen vakkundige reparatie- inrich ing Telefoon 2778 Zilfa Pleet Egmond aan Zee, Tel. 0 2206-577 brengt U een enorm Programma met de Internationale radio en Televisie sterren voor de zo bekende wijnavonden welke alle donderdagavonden gehouden worden bij kaarslicht. De volgende radio- en televisie sterren zullen zijnMieke Telkamp - Corry Brokken - Johny Meyer - Hans Grünhutt Maria Zamora en vele anderen. Iedere avond reeds optreden van het Internationale Dans Orkest „Les Clochards" (Musigue pour vous). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg de V.V.V. borden. BERGEN 18 aug. Dr. POOT, Tel. 2423 25 aug. Dr. BULSTRA, Telefoon 3130 SCHOORL-KOEDIJK 18 aug. Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266 25 aug. Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1