Mr.Opt. D. W. PASTOOR IN ZOMERTEIUE Y liet hart kan langer mee! DRUKWERK Fa J SMIT Jr ALKMAAR'Spaniaardstr'8'10,TeL 4727-5669 De nieuwe Televisie - Bril Opname klankbeeld Mooie september tochten en vakantie reizen BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. Adr. v. d. KUIP, Mient 25, Alkmaar Drukkerij C. Oldenburg - Schoorl voor BRILLEN!! naar Hoflaan 2 - Bergen - Tel. 2202 Gevonden en verloren voorwerpen In het tijdvak van 31 juli 1957 t/m 12 aug. 1957, werden als gevonden opgegeven bij de groeps commandant der Rijkspolitie te Schoorl blauw kindervest, damesvest (mais- kleurig), portemonnaie, rijwieltas, damesjasje, jongensjas, portefeuille, foto-etui, 4 kleuren potl., schaar, gym. schoentje, herenrijwiel, he renrijwiel, zegelring, kindersok, fototoestel, rood kindervest, collier steekkruiwagen, rijwieltas, blauw jasje. In hetzelfde tijdvak werden bij de Postcommandant der Rijkspo litie te Groet als gevonden op gegeven pr. kinder gymschoenen, 2 kinder schepjes, 2 huissleutels, autocon tact met slot, gouden polshorloge beige dameschoen, portemonnaie, kinderportemonnaie, vulpen, grijs damesvest, damesvest, sleutel, zon nebril, blauw damesvest, schaar tje in etui, pr. kindersandalen, bril, portemonnaie. Woensdagavond vond onder belangstelling van honderden toeschouwers de opname plaats voor een klankbeeld over Schoorl door AVRO's reportage- dienst, met als verslaggever Wim Ruth. Een en ander geschiedde aan de voet van het speelduin, alwaar om acht uur de medewerkenden gereedstonden hun beste beentje voor te zetten. Onder deze behoorde het fan farekorps ,,De Vriendschap" dat enige prettige marsen ten gehore bracht. Vervolgens kregen we het optreden van een groepje trekkers van de N.J.H.C. „Teun de Jager", dat enkele zangnum mertjes liet horen en waarbij de heer J. Wout Meyer voor de mu zikale begeleiding zorgde, om tenslotte de opnamen te besluiten met het optreden van de West- friese voordrachtkunstenaar Joh. de Leeuw, die zoals altijd veel succes oogstte. Onder de aanwezigen merkten we o.a. Burgemeester Bergh en zijn echtgenote op, alsmede het van genoemde vereniging, de heer v. d. Garde, heette tussen de bedrijven door de belangstel lenden welkom en sprak een woord van dank aan de AVRO- medewerkers, voor hun grote bereidwilligheid in deze, terwijl de heren Meyns en J. Wout Meyer een hartelijk woord van dank kregen, voor hetgeen zij met hun groep naar voren had den gebracht. De uitzending heeft plaats ge had op j.l. donderdagavond en wij twijfelen er niet aan, dat zeer velen naar dit programma hebben geluisterd. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN ZICH ECHT zomers kleden kan men op verschillende manieren. In veel gevallen zal het uitdraaien op gekleed zijn in sportieve stijl. Maar ook in de zomer moet de vrouw echt vrouw kunnen blijven en moeten er in uw garderobe ook kledingstukken zijn waar mede u zich sjiek gekleed kunt vertonen. Een dergelijk kledingstuk toont onze illustratie. Het is een echt zomerjaponnetje, vervaardigd van een schattig stofje, waarin kleurige ballen op beschaafde wijze zijn verwerkt, zodat het niet te fel is, niet schreeuwt en toch fris en vrolijk is, terwijl er een zekere distinctie uitgaat van de stof. Zo'n stof is ideaal om tot een japonnetje van deze stijl te worden verwerkt. Want laten we niet vergeten dat stof en model samen be slissen over het feit of een japon geslaagd genoemd mag worden. Passen stof en model niet bij elkaar, dan behoeft men zeker niet op succes te rekenen. Bij be schaafde stof behoort een beschaafd model. Zo is het hier en natuurlijk bij zoveel andere japonnen. Het aantrekkelijke is, dat er bij dit modelletje een sjaal behoortvan dezelfde stof. Dit geeft nog een apart effect. Het is een echt zomer japonnetje, dat ons doet uitzien naar lekkere warme dagen, waarop wij het kunnen aantrekken. Inlichtingen verkrijgbaar aan het Groepsbureau der Rijkspo litie te Bergen (Nh.), Karei de Grootelaan 17, dagelijks van 10-11 uur. KERKDIENSTEN BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE ALKMAAR SPORTNIEUWS VOETBALTOURNOOI „DE BERGERNAAR" Hoofdstad-Operette met „DIE LUSTIGE WITWE" Gedurende de zomermaanden geeft De Hoofdstad-Operette uit Am sterdam in de grotere plaatsen van ons land nog een herhaling van de prachtige operette „Die Lustige Witwe" waarvoor Franz Lehar de heerlijke muziek schreef. De Hoofdstad-Operette gaf reeds meer dan 250 voorstellingen van dit werk. In de hoofdrollen tre den op: Fritz Steiner, Otto Au- rich, Mizzi van der Lans, Leo Cordes Dermota, Jan Handerson, Rosy Parish, Herman Valsner, Ad Heerings, en vele anderen. Het Orkest en de zangensembles staan onder leiding van de diri- Wilhelm Rettich. De regie is van Otto Aurich en de zakelijke lei ding berust bij Meijer Hamel. Zaterdagavond a.s. 17 augustus vindt een opvoering plaats in het Gulden Vlies te Alkmaar. Voor bijzonderheden verwijzen wij U naar de advertentie elders in dit blad. Voor velen in onze duinstreek is pas September de aangewezen maand om eens de welverdiende vacantie te gaan nemen. De bekende Reisorganisatie ,West -Frisia' stelt u daartoe in de ge legenheid. Deze organisatie heeft namelijk nog enige dagtochten, o.a. naar het Bloemfestijn van Aalsmeer, en naar Den Haag, ter bijwoning van de traditionele Prinsjesdag - uitgeschreven. Voor hen echter, die een heer lijke vacantietocht naar het bui tenland prefereren - en dat zijn er ongetwijfeld velen - staan een paar prachtige ontspanningsreizen naar Zwitserland en de Oosten rijkse Alpen op het programma. De goede naam van deze reisor ganisatie kennende, voorspellen wij deelnemers een in alle opzichten voldoening-gevende en doeltreffen de prettige vacantie. Voor details verwijzen wij gaarne naar de des betreffende advertentie in dit blad. „MISDADIG VERLEDEN" i8,aar In het kader van het bijzondere programma „DE WERELD DER DIEREN" V akmanschap JARENLANGE ERVARING Centrale Verwarming De Oliestookspecialist UW ADVERTENTIES worden keurig verzorgd, gaarne in dit blad geplaatst Operaties bij hartgebreken. Opereren aan het harthet denkbeeld alleen al doet velen huiveren en niet ten onrechte. De hartchirurgie is moeilijk en soms teleurstellend. Toch moeten we er blij om zijn, dat deze tak van de operatieve geneeskunde, die thans een jaar of vijftien oud is, voorzichtig aan tot steeds grotere ontwikkeling wordt gebracht. Dank zij een moedig en toch voorzichtig toegepaste techniek is het nogal eens mogelijk om mensen te helpen bij wie de hart kleppen, die zich in de linker helft van het hart bevinden, als gevolg van ziekte verstard en samenge- schrompeld waren. Een dergelijke afwijking, meestal het gevolg van acuut reuma, blijft zeer dikwijls over als resttoestand van een ontstekingsproces aan de hart kleppen. De schrompeling en ver stijving van de kleppen brengt op den duur een ernstige belem mering in de bloedsomloop te weeg. Is het nu niet prachtig als de normale toestand door operatief ingrijpen wordt hersteld? Bij de operatie kan de chirurg als volgt te werk gaan. Er wordt een snede aangebracht in de voorkamer van de betrokken harthelft. Door die opening heen steekt de operateur zijn wijsvin ger en hij tast daarmee de ver dikte en geschrompelde kleppen af. Dan plaatst hij tussen zijn met de rubberhandschoen beklede vingers een plat, dun mesje, waar mee hij het littekenweefsel door snijdt. Vervolgens worden mes en vinger op behoedzame manier uit het hart teruggetrokken en het gemaakte wondje in de voorka merwand wordt weer dichtge maakt. Aangeboren. Verstijving van hartkleppen als gevolg van een ontsteking berust op ziekte. Er bestaan echter ook hartafwijkingen waarmee een kind direct al op de wereld komt. Eén van die aangeboren stoornis sen komt neer op een vernauwing van de longslagader. De kinderen, die met zo'n hart- gebrek geboren zijn, krijgen een opvallend blauwe kleur, in de angelsaksische landen worden ze daarom „blue babies" genoemd. Die sterk blauwe tint van hun uiterlijk ontstaat doordat er bij hen niet genoeg bloed naar de longen kan vloeien en zodoende wordt het bloed onvoldoende van verse zuurstof voorzien. Ook voor deze afwijking is een operatie uitgedacht. Een grote zij tak van de te nauwe longslagader de slagader ontspringt uit de rechterkamer van het hart wordt doorgesneden en vervol gens met het ene uiteinde terug gebogen en ingeplant in het hart. Op die manier wordt het mogelijk gemaakt, dat het van het hart komende bloed langs twee wegen naar de longen kan stromen; een grotere hoeveelheid bloed wordt dus van nieuwe zuurstof voor zien. Gaat alles goed, dan krijgt het geopereerde kind reeds na ver loop van enkele uren een gezon de rose kleur. Operatie niet altijd mogelijk. Volwassenen en kinderen kun nen dus af toe van een gevaar lijke hartstoornis worden gered door middel van een of andere chirurgische ingreep. In een aan tal gevallen echter is zoiets he laas niet mogelijk. Zo bijvoor beeld komt het voor, dat de hart- wand als gevolg van de abnor male verhoudingen niet sterk ge noeg meer is. Verder kan het zijn, dat er bij aangeboren afwij kingen meer dan één afwijking aan het hart is of ook wel, dat de aard van de misvorming niet met voldoende zekerheid door het on derzoek vast te stellen is. Bovendien zijn er nog vele lij ders aan hartziekten, bij wie de stoornis niet op chirurgische ma nier te verhelpen is. Daar is dan interne behandeling vereist, bij voorbeeld met medicamenten, diëet en bedrust. dr. Aflreda Briedé. VOOR AL UW Zonnebrillen en reparaties Achter de Ruïne bi) de Ronde Bank in het tijdvak van 30 juli t/m 12 aug. Gevonden Lijmkwastje, geel wollen vest, zwarte portemonnaie, witte gehaakte dameshand schoenen, zwarte ballpoint met goudkl.dop, witte kinderschoentjes, muntbiljet van f 2,50, witte shawl met grijze figuren, witte knipportemonnaie, bruine plastic portemonnaie, nikkel rond damesarmband horloge, weegschaalbak, Knirps in grijze hoes, rozenkrans, bruine portemonnaie, groene damesportemonnaie, shawl, hand doek en zwembroek, zilveren broche met steen, geelfilter, hoofddoek, bruine hond, rozenkrans, bruine tas, waterzak, groen vest, armband, witte handschoen, plastic briletui, flanellen deken, gouden speld, kindertrui, nijptang, gebloemde shawl, sokjes, portemonnaie, rozenkrans in etui, kindervest, werpring, gordijnattributen, herenrijwiel, blauw damesvest, zonnehoed, zakmes, mondorgel, bos sleutels, zonne bril, schroevendraaier, autoped, kinder petje, kinderbroek, leesbril, damesrijwiel, twee badminton-rackets. VOORLICHTING VAN „VEILIG VERKEER" Deze voetganger schijnt goed onthou den te hebben, dat een rechte lijn de kortste verbinding tussen twee pun ten is. Maar hier moet hij dat toch maar niet in praktijk brengen. Hij hindert met deze manier van over steken onnodig het rijverkeer en brengt zichzelf in gevaar. Hoe korter op de rijweg, hoe beter! Daarom moet hij haaks om het kruis punt heenlopen, zoals de pijlen aan geven. Het duurt wel iets langer voor de gewenste plaats bereikt is, maar veiligheid gaat vóór alles Verloren Broche van halve gulden, blauwe jon genssweater, rood geruite paraplui, stang van ligstoel, portemonnaie, groene bad handdoek en blauwe zwembroek, groene portemonnaie, rafkl. windjack, bankbiljet van f 100,—, rood met bruin lederen portemonnaie, bruin lederen portemonnaie, 2 bankbiljetten van f 10,rood lederen portemonnaie, zonnebril, blauw-grijs meis jesjack met capuchon, bruin lederen por tefeuille, rood kindervest, doublé armband, vergulde broche, zwart jongensjack, bril in bruin etui, zakmes, vulpen, grijs vest, regenjas, blouse, zilveren armband, dames handschoenen, portemonnaie, zwarte poedelhond, groen vest, blauw badpak, blauwe handdoek, hondenhalsband, zon nebril, oorknop, parapluie, ceintuur, gouden damesarmband, zwart damestasje, bril, zwart vest, kam met etui, gouden broche, geel badpak, blauwe shawl, dames- bril, bankbiljet f 25,blauw-grijze regen jas, gebloemd doekje, airdale terrier, gouden damesarmbandhorloge, witte hand schoen, das, zadeldek, blauwe kindertrui, zwarte portemonnaie, gasaansteker in etui, armband, lot loterij, strandstoel, jongens rijwiel, auto binnenbanden, horloge, zon nebril, dames vulpen, manchetten, gym schoentje, bruine hond, blauwe jas, heren rijwiel, herentrui, gouden damesring, trouwring, jongenstrui, tennisracket, zwem broek, rood badpak, blauwe handdoek, jongensjekker. NED. HERV. GEMEENTE 18 aug. Grote zaal Rustende jager, v.m. 10.30 uur: Ds. Bekius. 25 aug. v.m. 10.30 uur: Ds. Boonstra BERGEN AAN ZEE 18 aug. v.m. 10.30 uur: voorganger Mevr. Ds. M. van Everdingen Pred. bij de Diaconessen Leiden, lit. dienst LEGER DES HEILS zondag 12 uur: Zondagschool maandag 20 uur: Openbare Samenkomst donderdag 2 uur: Gezindsbond voor Vrouwen NED. HERV. GEMEENTE 18 aug. v.m. 9 en 10.30 uur te Schoorl: Ds. H. Witvlied, Amsterdam n.m. 8 uur te Schoorl Ds. C. Keers, Amsterdam v.m. 9 en 10.30 uur te Groet: Ds. C. Keers, Amsterdam n.m. 8 uur te Groet Ds. S. G. v. d. Haagen, Schiedam 25 aug. v.m. 9 en 10.30 uur te Schoorl: Ds. H. Witvlied, Amsterdam n.m. 8 uur te Schoorl Ds. A. de Jonga, Zaandam v.m. 9 en 10.30 uur te Groet: Ds. S. G. v. d. Haagen, Schiedam n.m. 8 uur te Groet Ds. C. Keers, Amsterdam 20 aug. n.m. 9 uur te Groet Zangdienst, „De Kerk zingt" VERBREIDING DER WAARHEID 18 en 25 aug. Schoorl, Voorweg 47 v.m. 10.30 uur: Ds. J. Ruys Camperduin, (bij strand) n.m. 3.30 uur: Ds. J. J. Ruys Groet, Achterweg n.m. 7 uurDs. J. Ruys GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) 18 aug. v.m. 8.30 uurDs. A. Reen v.m. 9.30 uur: Ds. A. Reen v.m. 10.30 uur: Ds. J. Wagenaar, Zwammerdam n.m. 5 uur: Ds. M. van Schenkèveld 25 aug. v.m. 8.30 uur: Ds. A. M. Boeijinga v.m. 9.30 uur: Ds. A. M. Boeijinga v.m. 10.30 uur: Ds. D. Warnink, Zaandam n.m. 5 uur: Ds. W. v. d. Heide, Huizum OUD-KATHOLIEKE KERK 's zondagsv.m. 8 uurvroegdienst v.m. 10 uur: hoogdlenst n.m. 7 uurvespers 's woensdags v.m. 9 uurstille dienst 's vrijdags v.m. 9 uurstille dienst REMONSTRANTSE KERK Fnldsen 37 18 aug. Geen dienst 25 aug. Ds. j. van Goudoever, Leiden MIDGET-GOLFWEDSTRIJDEN Het ligt in de bedoeling om op de Midget-golfbaan te Bergen wedstrijden te organiseren en wel op maandag 19 aug. voor de jeugd t/m 15 jaar en op dinsdag 20 aug. voor ouderen boven 15 jaar. Inschrijving kan plaatsvinden tot en met zondag 18 aug. aan de baan. Zondag 18 augustus, organiseert de voetbalvereniging Bergen haar jaarlijk se toumooi. Na de loting, zijn de vol gende wedstrijden vastgesteld: 13.00 uur: Alkmaarse Boys IIZee vogels I; 14.10 uur: Berdos b—R.K. A.F.C. I; 15.30 uur: Alcmaria IIBer gen I; 16.30 uur: Hollandia II Schoorl I. Op 1 september: 13.00 uur: Winnaar AWinnaar B 14.10 uur: Winnaar C Winnaar D. 15.20 uur: Tussenwed- strijd; 16.30 uur: Finale. REGLEMENT. Bij gelijk spel wordt een beslissing verkregen door het nemen van 5 straf schoppen, te nemen door vijf verschil lende spelers. Wanneer de finale in gelijk spel is geëindigd wordt eerst 2x 7% minuut verlengd en wanneer dan nog geen be slissing is verkregen worden eveneens 5 strafschoppen genomen, te nemen door vijf verschillende spelers. Vrijdagavond, zondagavond, dinsdagavond te 8.30 uur Een verhaal vol humor Een film die U doet schudden van de lach Een vrolijk avontuur in CINEMASCOPE met HENRY FONDA - JAMES CAGNEY - WILLIAM POWELL en JACK LEMMON in „M ISTER ROBERTS" alle leeftijden en Betsy Palmer en Ward Bond. De verfilming van het gelijknamige toneelstuk, dat ook in ons land enorm veel succes oogstte Zaterdagavond, maandagavond, woensdagavond te 8.30 uur Een thriller van ongewone spanning en beklemming ORSON WELLES - Michael Redgrave - Paola Mori en Akim Tamiroff in met Patricia Medina Katina Paxinou en Mischa Auer. Langs een rode draad van internationale misdaad en intrige voert ORSON WELLES „de Geweldenaar", de toeschouwer door zijn duister verleden. Donderdagavond 22 augustHS te 7.00 en 9.30 uur IRWIN ALLAN maakte deze documentaire over het ont staan en de ontwikkeling van het dierenleven op aarde. (The animal world) Geheel met Nederlands gesproken commentaar. Het boeiende verhaal van 2 miljard jaren dierenleven op aarde. b.g.g. K 2208-2466 en 2638 Het glas van deze bril biedt de volgende voordelen 1Het flikkeren van het beeld wordt praktisch geheel weggenomen. 2. De contrastwerking wordt aanmerkelijk vergroot. 3. Er ontstaat een rustig gedetailleerd beeld, dat minder ver moeiend voor de ogen is. 4. De grijs - groene kleur geeft de ogen de noodzakelijke rust, zonder dat de kleurverhouding gestoord wordt. Jf De glazen worden geleverd los, dus zo, dat zij in een eigen bril geplaatst kunnen wordenook worden zij geleverd in een complete bril en tenslotte ook in een voorhanger, welke U dus over Uw eigen bril kunt dragen. Voor advies en inlichtingen Uw opticien

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 2