Weektkd 99 99 FUTBOL K. C. B. Bergens Mannenkoor KINDERKERMIS GERRITSEN Openluchttheater Bergens Harmonie Klaverjasclub T. en 0. aanvang der repetiiie's Nieuwe aanwinst KINDERFEEST Bergen aan Zee Lampionoptocht De Puzzle- wandeltochten BOTSING DE „TARANTELLA BAR" Gesnapt Concertgebouworkest SPORTNIEUWS B.S.V.-TOURNOOI lnlr»»inrfrw VRIJDAG 30 AUG. 1957 34c JAARGANG No. 34 Verschijnt tc Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Gamperduin» Egtnond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Futbol zeggen de Spanjaarden in het dialect Castilië, hetwelk daar te lande de plaats van het Algemeen Beschaafd inneemt, wanneer ze in het Spaans het equivalent van he{ Hollandse woord voetbal willen uitspreken. Futbol wordt er wel gezegd als het voetbalspel wordt be oefend door één of meer groe pen, die zonder bij de Kon. Ned. Voetbal Bond te zijn aangeslo ten, hun spel spelen op een ter rein dat als speelterrein wordt gebezigd door een club, die wél bij de K.N.V.B. is aangesloten. Dat laatste mag eigenlijk niet volgens de K.N.V.B., en als zij er van hoort is een boze brief aan de bij haar aangesloten club het gevolg, welke laatste, wan neer zij het clubterrein niet in eigendom bezit, maar het huurt of in bruikleen heeft, daar soms weinig tegen kan doen, aange zien andere machten soms ster ker zijn dan zijzelf. In de afgelopen weken konden de liefhebbers van futbol een paar aardige wedstrijden in dit bovengenoemde genre bijwonen, 't Personeel van de bouwfirma Kroon speelde tegen het perso neel van de Verwarmingsfirma Smit. Bij hun vorige ontmoeting hadden de Krooners de beker, die tevoren in het bezit was van de Smitters in hun bezit weten te krijgen, en nu zou dan in deze ontmoeting eens kunnen worden uitgemaakt wie de sterkste was. Maar dat is anders uitgeko men! Beide groepen bleken even sterk wat een spannende wed strijd te zien gaf. Het einde kwam met de stand 1<-1. Een bedrag van ruim 46.kon aan het Instrumentenfonds van Ber gens Harmonie worden afgedra gen en daarvoor verdienen beide clubs een eervolle vermelding. Een andere ontmoeting had plaats tussen de Verenigde ar- tisten uit de cabaret- en theater wereld en Bergens Vrijwillige Brandweer, die na een taaie strijd eindigde met 20. Nu zijn brandblussen en voet ballen niet alleen twee verschil lende dingen, maar ook in veler lei opzicht eikaars tegenoverge stelde wat de eisen betreft. De voetballer moet zich snel op zijn vceten kunnen bewegen, doch de brandweerman dient dit met gro tere bedachtzaamheid te doen, wil hij niet in gevaar komen door het vuur te worden ge schonden. De opbrengst van deze futbol wedstrijd ging naar de kas van het Comité voor Ouden van Da gen. Daarvoor dank aan beide groepen. In tegenwoordigheid van de burgemeester Dr. W. Huygens, de voorzitter van het K.C.B., Mr. A. F. Kamp, de Bergense meester Jan van Herwijnen en echtgenote naast talrijke figuren uit de schilderswereld en kunst minnaars uit Bergen en elders, opende de heer Hans Redeker de tentoonstelling der werken van Kees Verwey met een uit stekende beschouwing over het werk van deze kunstenaar, die te oordelen naar wat hier van hem te zien is, behoort tot de voornaamsten onder de levende artisten in ons land. Het werk is sterk persoonlijk van uitdruk king, maar welk een kracht openbaart zich hier. Zijn zelf portret uit 1948 is meesterlijk; hetzelfde laat zich zeggen van de aquarel „Verdorde Distel", en er is nog veel meer dat de aan dacht verdient. Voor een ieder die belang stelt in de schilder kunst is dit werk van grote aantrekkingskracht. Men moet dit gaan zien en men zal onder vinden dat men dit werk nim mermeer zal vergeten, Dinsdagavond 20 aug. was het weer Bergens Mannenkoor wel gezind. Hoewel het vrij koud was bleef het droog en practisch windstil, zodat het concert, dat dit koor gaf op het Kogeltjes plein met medewerking van het Alkmaarse dameskoor „Nieuw Leven" goed tot zijn recht kwam. Vooral de damesstemmen kwamen goed uit in deze om geving. De dirigent der beide koren, de heer Bram Keereweer, kwam tot vreugde van de luisteraars met bekende liederen, die menig een naar het pleintje lokte en de zangers werd met hartelijk ap plaus dank gebracht voor hun concert. Met een kinderkermis is de zomerschool die uitgaat van het Dorpshuis op 16 augustus afge sloten. De voorzaal was met guir landes en slingers en met vlag getjes versierd en er stonden een aantal tentjes en stands opge steld waar de jeugd op verschil lende wijze werd onthaald. Er was een grabbelton, een werp- stand, een verrassingstentje, waar men achter een doek op gestelde geschenken omhoog moest trekken zonder dat men van tevoren kon zien wat men trok; een roulettewijzer die men rond moest draaien, wees bij stil stand de prijs aan waar men recht op had; er was een sjoel bak om dit spel te beoefenen als men uitgespeeld was. De jeugd, met kleurige papieren mutsen op en met toeters of fluiten begif tigd, had vermaak en pleizier onder leiding van mevrouw Sax en haar helpsters, die tot slot van het feest in de achterzaal de aanwezige kinderen op limo nade en koeken tracteerden. Welgemutst en vrolijk van zin togen zij daarna weer huis waarts. SCHOORL'S GEMENGD KOOR UURWERKEN In 't openluchttheater trad op met veel geschater van kinderen daar bijeen, het kindertoneel uit Amsterdam, dat met Hans Worst en Gerrit Grapjas en hun guitenstreken de harten der jeugd in vlam zette en hun kelen in beweging bracht van pleizier. De artisten waren goed op dreef en de jeugd niet minder. Als besluit van het Zomersei zoen zal Bergens Harmonie heden, vrijdagavond een muzikale rond gang door het dorp houden, waar bij ook een bezoek aan het Be jaardencentrum Elkshove op het programma staat. Het winterseizoen staat weer voor de deur en dus zullen de kaarten weer geschud worden. Woensdagavond 4 sept. kwart voor acht zal de eerste club avond worden gehouden. Eventuele nieuwe leden kun nen zich die avond aanmelden. Bij het begin zal een zeer korte vergadering worden ge houden, zodat u ook over het wel en wee der vereniging wordt ingelicht. De drives zijn voor het ge hele seizoen vastgesteld en T. en O. opent de serie op 14 septem ber 8 uur in het T. en O. ge bouw. Dus leden: tot 4 sept. 7.45 uur n.m. dinsdag 3 september In de kraam met patates-frites. gebakken en gerookte vis, inge legde haring en andere heerlijk heden, die een grage aftrek vin den is sedert een paar weken een verbetering aangebracht, die voor deze stand een aanwinst is te noemen. Een groot nieuw bakfornuis, dat door gas wordt verwarmd, en in zijn beide cilin dervormige pannen meer vet kan bevatten, terwijl de temperatuur van elk der pannen afzonderlijk is te regelen en op de thermo meter is af te lezen, stelt de ver koper thans in staat meer en vlugger patates-frites en croquet- ten af te leveren dan voorheen. Het gas wordt buiten de tent door een pijp afgevoerd hoog in de open lucht, terwijl de bak lucht door een afzonderlijke in stallatie wordt weggezogen en in een blinkende pijp wordt weg gevoerd. Wij hebben de patates-frites, die door middel van het nieuwe fornuis zijn gebakken, geproefd en zij doen zeker voor die van het vorige niet onder. Wij von den de smaak zelfs croquanter geworden, 't Is aardig om, ge zeten op het terras van Hotel De Brink, het verkeer op de Breelaan gade te slaan, het aan- en afgaan van mensen, het voortsnellen der auto's en het telkens zien ontstaan en daarna weder slinken van een gioej'S*' koop- en eetlustigen aan de kraam van Co Hoeben. Dan is er een ogenblik niemand aan de kraam en lijkt zij verlaten totdat plots een voorbijganger stilstaat en iets wil hebben. Nog voor hij geholpen is staan er al weer twee andere voorbijgangers stil om ook iets te willen hebben. Een familie met kinderen nadert en ook zij staan stil; een auto stopt en er komt iemand uit die op zijn of haar beurt wat in slaat soms voor zich alleen, soms ook voor de rest der inzittenden. En zo ontstaat er dan opnieuw een groep die even snel ook we der slinkt. Even stilte en dan begint het weer te lopen. De heer Tilstra van Hotel De Brink heeft dit jaar zijn terras met een stoffen dak uitgerust, dat opvouwbaar is. Zelfs bij re genweer zit men daaronder zo droog als kurk en men kan er een genoeglijke tijd doorbrengen, zowel overdag als des avonds, door zijn blik te laten weiden over het stromende verkeer van en over de Breelaan. L ccs Woensdagmiddag 14 aug. had een gecostumeerde kinderoptocht plaats te Bergen aan Zee. Een zesenveertigtal groepen en enke lingen namen er aan deel en er waren alleraardigste creaties bij. Na op de boulevard voor de jury gedefileerd te hebben werd een rondgang gemaakt door Bergen aan Zee, voorafgegaan door de kranige R.K. padvindersband. Het is voor de lange jongens benen altijd een hele opgaaf maat te houden met de kleuters. De prijzen werden in het Par- nassiapark uitgereikt door mevr. A. Huygens-Bruynzeel. Enkelingen: le pr.: Willy Worm - Moderne kunstschilder 2e pr.: Margriet Wortelboer - Spaanse danseres 3e pr.: Friso de Vries - Vogelverschrikker 4e pr.: Siem Schouten - Rattenvanger van Hameln. Groepen: le pr.: Marijke en Hero de Vries - Zeemeermin en badman 2e pr.: Ingrid en Karin Lelarge - Dag en nacht 3e pr.: Kinderen v. d. Werf - Minister Witte en z'n zorgen 4e pr.: Douska Herschel en Tom Boersma - Don Quichotte en Sancho R.K. DANSSCHOOL Jack Tiny Smit Deze bekende dansschool voor katholieken, opent weer haar nieuwe winterclubs in gebouw St. Jan te Bergen. Dansschool Smit, wat het grootste Katholieke dansinstituut in Noordholland is, heeft een jarenlange reputatie en is een waarborg voor het beste dansonderwijs. Ook dit seizoen, zal het nieuwste van binnen en buitenlandse danscongressen op de cursus worden geleerd. Ka tholieke jongelui, welke deze winter goed willen leren dansen in gezellig clubverband, zullen zeker met genoegen deze cursus volgen. Voor inschrijving leze men de advertentie in dit blad. SCHOORL De lampionoptocht welke V.V.V. Schoorl organiseerde bleek een geweldig succes te zijn. Een groot aantal kinderen waarvan velen vergezeld werden van hun ouders namen hieraan deel. Via de Klimweg ging men (met een grote boog op de Schoorlse Zeeweg aan, alwaar de lampions ontstoken werden. De Harmonie van Bergen was hier aanwezig en bracht de stoet terug naar het centrum. Ook voor de toeschouwer heeft deze optocht iedere keer weer op nieuw z'n bekoring, vooral als men zoals velen reeds deden, een plaatsje zoekt op één der hoogste duintoppen. De organi satoren kunnen dan ook op een in alle opzichten geslaagde avond terugzien. Genoemde tochten mogen zich in een steeds groeiende belang stelling verheugen .Dit keer wil den we ons zelf eens overtuigen van de wijze waarop zo'n tocht is uitgezet. Ook nu was het weer een gecompliceerd geval. Ruim tweehonderd deelnemers deden er aan mee. Onder hen bevonden zich enkele gasten, die een controleur steekpenningen aanboden voor het wijzen van de juiste weg. Deze trapte er echter niet in en liet ze rustig huns (verkeerde) weegs gaan. Goed zo! De uitslag was voor de Schoorlaars: 1 mej. Z. Stoel, 2 mej. D. Keizer, 3 mej. P. Heins, 4 mej. M. Siekman en 5 de heer P. Beeldman. Voor de gasten waren er 35 prijzen en voor de Schoorlaars 10. Tussen de bocht van Aagt dorp en het Witte huis, daar waar het Poelenburgerlaantje uitmondt op de Duinweg vonc een botsing plaats tussen een melkauto en een luxe wagen. De bestuurders kwamen met de schrik vrij, zodat dit ongeluk be perkt bleef tot materiële schade. Aan de andere kant van ons dorp ligt nog een bocht voorzien van knipperlichten. Tot een hon derd meter daar voorbij in de richting Groet reden drie per sonenwagens achter elkaar. Tij dens een plensbui remde de voorste wagen wegens slecht zicht. De daarop volgende volg de dit voorbeeld. Ook de derde wagen zal wel van goede wil geweest zijn doch schoot door en zo werd de tussenliggende auto gekraakt tussen de eerste en de derde. Ook hier met de schrik vrij en materiële schade. Th. VELDMAN Zilfa Pleet Een dezer dagen of liever ge zegd nachten waren enkele per sonen doende met het ontvreem den van lege flesjes, welke op geslagen stonden op het terrein van de heer P. de Boer, kenne lijk met de bedoeling deze elders weer in te leveren tegen het vastgestelde statiegeld. Op ver meend onraad liet men de buit in de steek, o.a. een plunjezak vol flesjes. De politie kwam er achter en wist de daders te pak ken te krijgen. Het bleken vier jongelieden te zijn, alhier tijdelijk verblijf houdende. WINDKRACHT 9 Zondag woedde er een hevige storm die echter in ons dorp voorzover ons bekend geworden is, weinig schade heeft aange richt. Enkele daken moesten het ontgelden, terwijl zo hier en daar een boomkruin het slachtoffer werd. Op het strand was men druk bezig de strandhuisjes een veilige plaats te geven en alles, waarvan men maar vermoedde dat het tijdens de buien, die soms windkracht ,,12" bereik ten, de lucht in zou kunnen gaan, werd vastgesjord. Naar wij vernamen is van een pavil joen te Huisduinen, geëxploi teerd door onze voormalige plaatsgenoot, de heer Minkema, het dak afgewaaid. OVERVAL Een dezer dagen drong een individu de woning binnen van een alleenwonende dame wo nende in het aan onze gemeente grenzende plaatsje Warmenhui- zen. Na de vrouw mishandeld te hebben vertrok hij weer. Omtrent het motief van deze mishandeling tast men nog in het duister. De politie heeft de zaak in onderzoek. Na afloop van het concert, verleden jaar in de NACO-Hall, kreeg het bestuur van de orga' niserende Alkmaarse Oratorium Vereniging de verzekering van de dirigent, Eduard van Beinum, dat hij gaarne wederom een con cert in Alkmaar wilde verzorgen. Dat dit geen holle phrasen zijn geweest, moge blijken uit het feit, dat Alkmaar de primeur kreeg over de enigste datum 31 augustus, die nog open bleef dit jaar. Wij hopen het kunstminnend publiek in Alkmaar en de kop van Noordholland een dienst te bewijzen met de organisatie van dit concert. Het programma be vat o.a. werken van Frans Schu bert, zesde symfonie C. gr. t.; Hans Kox, Concertante muziek 1956; Cesar Frank, Variations sym- phoniques voor piano en orkest; Maurice Ravel, tweede suite uit het ballet Daphnis Et Chloé; solisten: Jan Bóp, hoorn; Mari- nus Kunst, trompet; Hans Maas- sen, trombone en Luctor Ponse, piano. Kaarten bij alle NACO kan toren; het kantoor van de N.H.A.D.O. te Bergen Binnen. Alkm. Orat. Ver. Ger. Dou- straat 5, giro 311286 (voor toe zending kaarten 0,35 extra bij voegen) ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.i C. Oldenhurg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 1470/1 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan j Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egtnond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. de belangrijke T. V. - advertentie van J. M. Wittebrood in dit blad. Egmond aan Zee, Tel. 0 2206-577 brengt U een enorm Programma met de Internationale radio en Televisie sterren voor de zo bekende wijnavonden welke alle donderdagavonden gehouden worden bij kaarslicht. De volgende radio- en televisie sterren zullen zijnMieke Telkamp - Corry Brokken - Johny Meyer - Hans Grünhutt Maria Zamora en vele anderen. Iedere avond reeds optreden van het Internationale Dans Orkest „Les Clochards" (Musigue pour vous). GOUD, ZILVER, UURWERKEN Eigen vakkundige reparatie- inrichting J. Oldenburglaan 3 Telefoon 2778 Begunstigd door goed weer werden zondag j.l. 18.8. de voorronden gespeeld van het traditionele BSV-tournooi op de terreinen aan de Kerkedijk. De deelname van de volgende vereni gingen: Berdos, Hollandia 2, Alkm. Boys 2, Alc. Victrix 2, Zeevogels, R.K.A.F.C.. Schoorl en B.S.V. beloofde de nodige spanning. De terreinen verkeerden in prima con ditie dank zij het ijverige BSV-bestuur en de hulp der Gemeente Bergen, die zich gelukkig steeds meer gaat interes seren voor de plaatselijke amateur sport verenigingen. Het was voor BSV wel een drukke dag want 's morgens werden er om 10 uur enkele wedstrijden gespeeld tussen gast-elftallen uit Engeland (The Ven turers Boys Club) en die van de Sport club Woerden. Het enthousiasme in en buiten het veld was tijdens deze inter nationale wedstrijd groot en de sfeer prima. Vanzelfsprekend hoopt het BSV- bestuur dat deze contacten uitgroeien tot een vriendschapsband met andere clubs internationaal. De jeugdwedstrijden werden geopend door de Burgemeester van Bergen, Dr. Huygens die de op de van hem wel bekende wijze beide elftallen toesprak. Er werd wederzijds kennis gemaakt en vaantjes, bekertjes en kaasjes uitgewis seld. Dat tenslotte beide jeugdteams uit Woerden met de overwinning gingen strijken is minder belangrijk. De jongens hebben plezier gehad en hebben geza menlijk de dag met hun Engelse tegen standers doorgebracht. Een schrille tegenstelling vormde de Bergense jeugd. Het spijt ons dit te moe ten constateren. Het BSV-bestuur had de primeur bewaard voor haar eigen jeugd- ploeg. Deze zou zaterdagmiddag 17.8. om 3 uur een wedstrijd spelen tegen de Engelse gasten. Er waren hiervoor 17 jongens uitgenodigd van 15 tot 18 jaar. Dat er, toen de wedstrijd om 3 uur moest beginnen en de buitenlanders met hun aanhang aanwezig waren, slechts 6 Ber- gen-spelers op het veld stonden, blameer de het bestuur van BSV wel zeer erg. Enkele aanwezige oud-spelers van in de 40 jaar, waarvan 2 bestuursleden en een ander in burger completeerden het BSV-junioren elftal. Tegenover de buitenlandse gasten een droevige vertoning en een slecht bewijs van de sportopvatting en het enthousiasme der Bergense jeugd. Dat er van deze 17 aangeschreven spelers ver schillende verhinderd waren willen wij aannemen, doch dat er in vakantietijd 11 niet kunnen wil er bij ons niet in. Wij kunnen ons indenken dat het BSV-bestuur met veel schroom verdere wedstrijden tegen de Venturers Boys Club uitschrijft. De tournooi-wedstrijden, die in de middag gespeeld werden, waren over het algemeen meer spannend dan fraai. Bij de meeste ploegen openbaarde zich een groot gebrek aan techniek en spel inzicht. Jammer is het dat een en ander dikwijls met onbeheerst spel wordt goed gemaakt. BERGEN 1 sept. Dr. v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 1 sept. Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1