UeekUad ft ft Raadsvergadering Bergen Koü Cabaret lliiiminl Het vertrek van de zomer Rob van Reyn Benoeming In blijde Verwachting ETALAGE REKLAME Cabaret Dansant Autotocht Ouden van Dagen MtA ,o u I W; IV' Trekkingslijst der 25e verloting V.V*V* Groet - Camperduin en Omgeving GERRITSEN Op het nippertje Ongelukkige val W Irlr'nrVlrw VRIJDAG 6 SEPT. 1957 34c JAARGANG No. 35 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Gemeente bouwt toch 27 woning wetwoningen. Tarief electriciteit verhoogd. In de raadsvergadering van 30 augustus waar de heren Den Das en Borst wegens ziekte nog altijd afwezig waren, ofschoon beiden gelukkig herstellende zijn, deelde de burgemeester Dr. W. Huygens mede, dat de heer Wol- dendorp met kennisgeving afwe zig was. De heer v. Rees Vellin- ga liet de gehele avond op zich wachten. Nadat de notulen der vorige vergadering waren goedgekeurd, kwam bij de ingekomen stukken een verzoek van de heer J. Broersma ter sprake om enkele vragen te mogen richten tot B. en W. in verband met de ver koop van het perceel Hoflaan 25 aan de heer J. H. Broekman. De raad verleende toestem ming, doch de burgemeester ver zocht dan de vragensteller daar mee te willen wachten tot de vol gende vergadering. Er zijn nog besprekingen met de heer Broek man te wachten, en daarna zullen B. en W. de raad daarvan schrif telijk mededeling doen, waarna de raad in de volgende vergade ring gelegenheid krijgt hierover te spreken. Het voorstel van B. en W. om 5.bij te dragen voor het vor men van een beginkapitaal voor de Stichting Schooltandverzor- ging werd aangenomen. Een an der voorstel van B. en W. om de jaarlijkse bijdrage aan deze stich ting te bepalen op cent per inwoner werd door de burge meester gekarakteriseerd als „het addertje onder 't gras De heer Broersma voelde niet veel voor de figuur'van een stich ting. De heer De Beurs wilde gaarne vernemen of de drang tot schooltandverzorging uit de be volking opkomt, dan wel of het de overheid is die hier drang uit oefent. Hij kon de noodzaak moeilijk begrijpen, daar reeds een groot aantal leerlingen vrijwillig verzekerd is. Voor overheidsbe moeiing kan men voelen doch men dient de burgerij niet geheel uit te schakelen. De burgemeester antwoordt: Er is altijd een stichting geweest. Het concept wordt u voorgelegd om te voorkomen, dat de gemeen teraad niets in de melk te brok ken zal hebben, doch dat de stichting wat meer onder de con trole van de gemeente zal ko men. Punt 3 wordt u voorgelegd om de raad in te lichten hoe de samenstelling gaat worden. Th. VELDMAN Na nog enkele vragen te heb ben beantwoord, wordt het voor stel aangenomen. Eveneens was dit het geval met de verordening op het bouwen, slopen en wonen. De gevraagde gelden voor on derhoud en voorzieningen aan de Vijzelberg bij het perceel Ko- gendijk 86 ten bedrage van ruim ƒ2100, werd verleend, alsmede een bedrag van 1947.50 voor het aanleggen van een tweede stapelput met enige straatkolken in het terrein van het café-res taurant „Prins Maurits' te Ber gen aan Zee. Tot leden van het bestuur der „Stichting Bejaardenzorg Bergen N.H." werden na stemming ge kozen verklaard: de heer P. M. Eekhout en mej. A. Maters. Ter toelichting van het voor stel van B. en W. tot het ruilen van het schilderij „Christus' ge boorte" voor het schilderij „Oude Hof" van Matthieu Wiegman deelde de burgemees ter mede, dat dit voorstel tot rui ling van de kunstenaar afkomstig is; dat de commissie Kunstop drachten van oordeel is dat het hier een belangrijk kunst werk betreft, dat het werk dateert uit 1927 en dat het 1000 hoger in prijs ligt dan het reeds aangekochte werk. De kunste naar is echter bereid dit werk, dat meer met Bergen verbonden is, zonder bijbetaling af te staan. De heer De Beurs was van me ning slechts die stukken te kopen die 't sterkst typerend zijn voor de kunstenaar, zonder dat daarbij het Bergense element dient te prevaleren. Mr. Sluis verklaarde het met de heer De Beurs eens te zijn in dezen en wilde liever het ge- gekochte schilderij „Christus' Geboorte" behouden. Indertijd is die toch ook als goed gequalifi- ceerd, waarop de voorzitter ant woordde: Jawel, doch dat betrof toenmaals een andere collectie. D AMPO Dr. Hemelrijk verklaarde als lid van dit college het eens te zijn met deze ruil. Als persoon echter niet helemaal. Op verzoek van Matthieu Wiegman is dit aanbod tot ruiling ter kennis van de raad gebracht. De raadsleden moeten zelf hun keus kunnen be palen. Mr. Sluis: Ziet U geen mogelijkheid dit schilderij erbij te krijgen? Dan is Matthieu Wiegman bevredigd en wij zijn een schilderij rijker. De burgemeester vroeg: Zul len we het voorstel nog aanhou den? De raad was evenwel van een ander gevoelen en besloot met 5 tégen 4 stemmen het schil derij, „Christus' geboorte" te be houden. Aan P. J. Koster te Zeist en aan C. de Geus Zn. te Broek op Langendijk werden bouwter reinen verkocht, resp. aan de Prins Hendriklaan en de Prins Bernhardlaan, onder de bepaal de verkoopsvoorwaarden. Het voorstel een garantie te verlenen aan de Kunstkring werd nagenoeg zonder discussie aangenomen. Na een monde linge toelichting van de direc teur van het G.E.B., de heer Binnewijzend, werd besloten tot het verhogen der tarieven van 't G.E.B. met 2 cent per K.W.U. met ingang van de 9e periode 1957 (augustus en september.) Verder vroeg de burgemees ter aan de raad toestemming om de 27 woningwetwoningen aan de Kerkedijk te mogen bouwen. Toen uit de raad naar de finan ciële zijde van dit vraagstuk werd geïnformeerd, deelde de burgemeester mede, daarover in comité gaarne nadere informa ties te willen verstrekken. Bij de rondvraag kwam de heer Broersma over het Centraal Ziekenhuis te spreken. Hij had diverse bezwaren daar de ge meenteraden teveel werden uit geschakeld. Op de vergadering te Alkmaar wordt nauwelijks notie genomen van 't geen ge zegd wordt. Er wordt in alge mene termen gesproken en men wordt er niet wijzer van. De burgemeester zegt dat deze vergadering van het Stich tingsbestuur te Alkmaar juist diende om de gemeenten in te lichten. Maar, zo besloot hij zijn uiteenzetting, bent U er wel ge weest? De heer Broersma moest er kennen dat hij er niét was ge weest Mevr. Mr. Broekman-Vries man meende te moeten wijzen op de haveloze toestand waarin het zee-aquarium verkeert, terwijl de heer De Beurs over een te veel aan straatverlichting op een bepaald deel van een weg klaag de. De burgemeester zegde een onderzoek in beide aangelegen heden toe, waarna de raad in comité ging. Ofschoon de kalender aan wijst dat de zomer nog niet ver streken is, wijzen de toppen der boomkruinen in de Dorpsstraat er reeds op dat de gulden herfst met zijn verkleurde bladeren in aantocht is. Verreweg het groot ste deel der gasten is vertrokken en de artisten der bands in de café's is hen gevolgd, wat een merkwaardige stilte in het dorp teweeg brengt. Toch zijn er nog hier en daar gasten die van de gouden herfstgloed hopen te profiteren en het laat zich aan zien, dat zij daarin niet onver standig doen. De hotels, pen sions en café's zijn nog open. Enkele winkels zijn 's avonds al dicht, maar in de speelzaal Ro- sita verzamelen zich nog talrijke bezoekers die na het spel even bij de Snackbar Loma bin nenstappen om zich met spijs en drank te verkwikken. Deze zaak zal nog de gehele maand sep tember open blijven, want in de maanden van haar bestaan is daar reeds een vaste klanten kring geschapen, wat er op wijst, dat zulk een zaak in een be staande behoefte voorziet. De spijzen en dranken beginnen reeds een bepaalde bekendheid te verkrijgen en dat vormt een reclame op zichzelf. GESLAAGD Mej. M. van der Meyden al hier slaagde te Alkmaar voor het examen als mannequin. Dat is blijkbaar de eerste Bergense jongedame die dit moderne be roep gaat uitoefenen, waarbij we haar veel succes toewensen. Dinsdagavond 27 augustus trad de heer Rob van Reyn in de grote open hal van Duinvermaak op voor een vijftigtal bezoekers, die zich deze avond best hebben vermaakt met het in pantomime uitgebeelde leven van het alle daagse mannetje „Makkurs De heer Van Reyn behoort niet tot de „groten" in de panto mime-kunst, daarvoor mist zijn spel te veel de innerlijke span ning, maar de weergaven waren niet onverdienstelijk, hoewel Charlie Chaplin wel eens wat te duidelijk om de hoek kwam kijken. De muzikale illustratie van de heer Anton Dijkman was door het slechte instrument, niet op zijn merites te beoordelen, terecht deelde hij in het hartelijk applaus der bezoekers. Bij koninklijk besluit is met in gang van 1 september a.s. be noemd tot buitengewoon hoog leraar in de afdeling der alge mene wetenschappen aan de Technische Hogeschool te Delft teneinde onderwijs te geven in de mathematische en toegepaste statistiek onze oud-plaatsgenoot dr. J. Hemelrijk. Dat de Amerikaanse opvat tingen langzamerhand op ieder terrein des levens doordringen, blijkt weer eens uit de etalage en voorraad uitstalling in de winkel van J. W. v. d. Steen in de Dorpsstr. Een gamma van kleu ren in diverse tinten zowel bij de wol als bij de geëxposeerde tex tiel houdt het oog geboeid door zijn bonte betovering. Van kij ken komt kopen en daarom is het te doen, zodat ook de voor raad in de winkel een even kleurrijk aanzicht heeft als in de etalage. SCHOORL Als denderend sluitstuk van het afgelopen seizoen is de directie van „Paviljoen Minkema" te Camperduin aan Zee voornemens om in samenwerking met het cabaretgezelschap „Elck wat Wils" zaterdagavond 7 september om 8 uur een zeer gevarieerd pro gramma te brengen. Het ligt in de bedoeling om de ingezetenen van Schoorl voor wie velen de tijd gedurende het seizoen zeer kostbaar is, thans de gele genheid te geven in het gezellige interieur, de exclusieve verlichting en het onderwater dansen van „Paviljoen Minkema" te bewon deren, alsmede te worden gecon fronteerd met hetgeen „Elck wat Wils" in staat is naar voren te brengen. Verder vernemen wij nog dat de heer Minkema met ingang van 1 september zijn consumptieprijzen heeft verlaagd. Mocht dit programma in „Pa viljoen Minkema" van de zijde van de bezoekers worden ge waardeerd zo zullen deze avonden zich ongetwijfeld nog enige malen herhalen. Wij vestigen er tenslotte nog de aandacht op, dat plaats bespreken voor deze avond niet mogelijk is, doch dat een ieder VRIJ ENTREE geniet. Woensdag 28 aug. was het voor de ouden van dagen een ware feestdag. Een actieve com missie had het ook dit jaar weer zover weten te brengen, dat met medewerking van de burgerij de oudjes een onvergetelijke dag kon worden bezorgd. Drie grote bussen en een aantal luxe auto's stonden klaar om de deelnemers te brengen naar plaatsen waar men anders op die leeftijd niet meer zo gemakkelijk komt. De tocht ging via Schagen en Middenmeer naa,r Wieringer- werf. Hier konden de benen even gestrekt worden hetgeen gepaard ging met het gebruiken van een kopje koffie. Opgefrist ging men weer op pad om via Oosthuizen en Purmerend op Amsterdam aan te stevenen, en werd de middagpauze in het Tol huis gehouden. Vandaar ging het via Hoofd dorp naar Heemstede waarna in het Linnaeushof een diner werd aangeboden. Van hieruit ging de tocht over Haarlem en de duinkant langs terug naar Schoorl, waar men voorafgegaan door de motorpo litie om kwart voor negen arri veerde. In Hotel de Rode Leeuw werd koffie aangeboden, onder de vro lijke klanken van het fanfare korps „de Vriendschap" Hier was het ook dat de heer Kaan dorp alle medewerkers bedankte en tevens de wens uitsprak dat allen het volgend jaar weer van de partij zouden zijn. Burgemeester Bergh sprak nog een woordje, zij het erg kort omdat spr. meende dat men een mooie dag niet bederven moest met een lange rede, maar sprak toch z'n waardering uit over het feit, dat „de Vriendschap" deze mensen zo n muzikale ontvangst ten deel had laten vallen. Het korps bracht voor de echtparen Westdorp en Klaver nog een serenade, aangezien dit op de Lot No. Prijs no. Artikel 4 20 Kaas 5 28 Theepot 47 18 10 sigaren -f- 50 sigaretten 51 49 Boodsch.tas 72 9 Blik biscuits 94 14 Eierstel 101 29 Taart 155 38 50 sigaretten 165 21 Badhanddoek 202 32 Kaas 246 37 10 sigaren 260 19 Kaas 261 4 Koffer 319 35 Vruchtenbowl 559 50 Badtas 576 16 10 sigaren -j- 50 sigafetten 577 31 Peper/zoutstel 587 11 Rollade 701 24 Sigarenaansteker 717 46 Thee en suikerschep 734 1 Sportrijwiel 838 13 Fruitschaal 847 30 Badhanddoek 852 33 Doos biscuits 881 41 Glazen fruitschaal 985 12 Ontbijtlaken 1002 39 Zakmes 1019 34 y2 kg boter 1058 26 Taart 1081 15 Siervaas 1103 17 Voorraadbussen 1168 23 Siervaasje 1301 5 Mand fruit 1349 8 Tafelpan 1357 10 Ontbijtlaken 1382 25 Sigarettenaansteker 1383 6 Wekker 1443 3 Electr. strijkijzer 1459 2 Electr. scheerapparaat 1492 47 Pot kersen 1503 36 Doos chocolade 1530 44 Doos biscuits 1549 42 Pollepelrek 1587 7 Handtas 1671 48 Metworst 1684 40 Breinaaldkoker 1722 45 Badhanddoek 1739 43 Doos 50 sigaretten 1879 27 Badhanddoek 1908 22 Badtas Prijzen kunnen worden afgehaald bij rijwielhandel K. Wiedijk te C dag van hun 50-jarig huwelijks feest wegens slecht weer geen doorgang had kunnen vinden. Hierna bleef men nog enkele ogenblikken gezellig bijeen om daarna door de chauffeurs naar hun woningen gebracht te wor den. Gaarne hadden wij van deze tocht een meer uitvoerig verslag gegeven, maar de pers had geen uitnodiging voor deze tocht ont vangen. Hopenlijk volgend jaar, wan neer de pers evenals dat elders het geval is, ook mee gaat, kun nen wij iets uitgebreider zijn in ons verslag. GOUD Tijdens de stormdagen be leefde de heer Bredewoud een hachelijk avontuur. In verband met de hoge zee achtte men het wenselijk het E.H.B.O. posthuis je dat zich aan de voet van de strandtrap te Camperduin be vind, te ontruimen. Op het mo ment dat de heer B„ die hier mede belast was, met een zuur stofkoffer in de hand de deur uitstapte, nam een geweldige golf hem op en voerde hem zee waarts. De heer Jaap Oud die op dat moment ter plaatse aanwezig was bezat de grote tegenwoor digheid van geest de heer B. op het laatste nippertje beet te pak ken en hem op de kant te trek ken. Behalve een nat pak en de schrik had dit avontuur voor de heer B. verder geen nadelige ge volgen. Zaterdagmiddag kwam het dochtertje, van de heer Sterk met haar rijwiel te vallen, ter hoogte van kampeerterrein Duinmeyer aan de Hereweg. Met een verwonding aan het hoofd en vermoedelijk een lichte hersenschudding werd zij bij om wonenden binnengebracht. Een en ander bracht een ver- keersophoping te weeg die door de plaatselijke politie echter spoedig werd opgelost. NOG TE JONG Bij de aankomst van de ouden van dagen waren we getuige van een klein gesprek. Een der deelnemers vroeg aan een toe schouwer, blijkbaar een oude kennis: „Nou man most jij niet mee", waarop de kennis ant woordde: „ben je betoeterd kerel ik ben nag veuls te jong, ik ben pas ien en zestig IN DE GREPPEL Zondagmiddag reed een luxe auto door een verkeerde uithaal manoeuvre in een greppel ter hoogte van het V.V.V.-huisje te Groet. De wagen kantelde, doch kon later weer op de weg ge bracht worden. Het resultaat was wat schrik en schade. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.i C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl. Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. GOUD, ZILVER, UURWERKEN J. Oldenburglaan 3 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Telefoon 2778 Zilfa Pleet Ingezonden mededeling en pijn weg- wrijven met Ingezonden mededeling Zo heet het Doktersboek met èlle raad voor Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm Super-Babyset, waarin poe der - zalf - olie - zeep - shampoo, f 5.90. Weten is gerust zijn. WAT MijmhaBPT mAakt I5G0ED Zaterdagavond 7 september, 8 uur in „Paviljoen Minkema" te Camperduin aan Zee gebracht door het gezelschap zeer gevarieerd programma geen plaatsbespreken billijke consumptieprijzen C. tl. VRIJ ENTREE BERGEN 8 sept. Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 8 sept. Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1