99 99 Bouw van Reactor in Petten aangevangen ■2kwm.1tr*,hu'"i7 nmEA^ Klaverjasclub T* en O. Raadsvergadering Schoorl IVOROL Vacht handen GERRITSEN N.V. K.J.Y.O. VRIJDAG 13 SEPT. 1957 34c JAARGANG No. 36 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Nu de vergunningen, nodig om met de bouw van het reac- torcomplex van het reactorcen trum Nederland te beginnen, ontvangen zijn, is op 26 augus tus opdracht gegeven met de uit voering aan te vangen. Dientengevolge zijn op 28 augustus de graafmachines in actie getreden. De aannemer is de Bataafse Aannemingsmaat schappij te Den Haag, terwijl de directie op het werk gevoerd wordt door het ingenieurs- en architectenbureau J. van Has selt en De Koning te Nijmegen. Wat is een kernreactor. Onder de benaming „kernreac tor" verstaat men een installatie, welke het mogelijk maakt splijt baar materiaal zulk een behan deling te doen ondergaan, dat de ontzaglijke energie welke in de atomische kettingreactie vrij komt, wordt bedwongen en voor nuttige doeleinden kan worden aangewend. De brandstof welke in de conventionele reactoren Th. VELDMAN wordt aangewend is uranium of plutonium, en al naar gelang er kernreacties plaats hebben ont wikkelt zich energie in de vorm van warmte. Deze warmte kan met behulp van een koelmiddel aan het proces worden onttrok ken. In krachtcentrales wordt dit koelmiddel door een warmte- uitwisselaar geleid met het doel hogedrukstoom te produceren; de op deze wijze verkregen stoom wordt nu in een normale kracht centrale gebruikt om electriciteit op te wekken, bijv. door middel van turbo-synchrone generato ren. De kern van een reactor geeft deeltjes af met een groot door dringingsvermogen, neutronen genaamd, en gammastralen, d.i. een vorm van uitstraling gelijk aan de X- of Röntgenstralen. Teneinde het personeel tegen deze intense stralenbundels te be schermen worden kernreactoren door een biologisch scherm, be staande uit een dikke muur, om geven. Deze muur is gewoonlijk van gewapend beton vervaar digd. Een normale reactor ziet er van buiten altijd uit als een blok beton. Reactoren worden gebezigd bij de vervaardiging van isoto pen, bij researchwerkzaamheden, bij het onderzoek van materialen, welke aan intense bestraling blootgesteld zijn, en voor het op wekken van energie en warmte. In Engeland beschikt de Unit ed Kingdom Atomic Energy As sociation thans over 14 reacto ren. Hiervan staan er 12 alleen te Harwell, waar 5000 mensen werken. Verder staan er nog 8 reactoren voor aanbouw op het program, waarbij dan nog enige andere komen, die op het pro gramma staan van het Atoom- en Energie-programma van Groot-Brittannië. Activiteiten te Harwell. Reeds vele geleerden uit alle landen der wereld hebben hun opleiding te Harwell ontvangen. Deze opleiding wordt in twee in stituten gegeven: in het eerste wordt de isotopentechniek onder wezen en in het tweede ontvan gen atoomtechnici onderricht in de bouw van kernreactoren. Aan het Isotopen-instituut, dat sinds 1951 bestaat, wordt telkens gedurende een maand aan afge studeerden van de universiteit of hogeschool onderricht gegeven in de eigenschappen van radio actieve stoffen, meetinstrumenten en laboratoriumtechniek, zoals deze toegepast worden bij het ge bruik van radio-actieve isotopen. In de Reactorschool, welke in september 1954 is geopend, volgt een dertigtal cursisten een serie van ongeveer 90 lezingen; deze cursus, tijdens welke men voor middags gewoonlijk een of twee lezingen volgt, terwijl de namid dag bestemd is voor practisch werk of discussies, duurt drie maanden. Deelnemers hieraan dienen hun universitaire studie voltooid te hebben met als hoofd vak wiskunde. Tot april 1957 volgden 670 cursisten, waarvan er ongeveer 300 uit het buitenland afkomstig waren, het onderricht aan dit in stituut. Voorts volgden 167 studenten een speciale cursus in gezond- heidsphysica, electronische in strumenten, techniek en autora diographic. Te Harwell bevinden zich ver schillende modellen van reacto ren, welke gebruikt worden bij het onderricht in het reactorin stituut en voor research doelein den. Deze modellen zijn electroni sche apparaten en vormen een getrouwe nabootsing van de schakellessenaar van een reactor. Zij geven voorts een beeld weer van wat er in de reactor ge schiedt, wanneer deze in werking is gesteld of in bedrijf is. ATOOM RESEARCH. De research inrichting voor de atoomenergie te Harwell dateert van 1946. Zij heeft zich sinds de oprichting tot een wereldberoem de Atoom-Universiteit ontwik keld. De uitgebreide research- organisatie die hier gevestigd is, beschikt thans reeds over tien reactoren voor research-doelein- den, benevens over een uitge breid instrumentarium w.o. een synchrocyclotron, twee Van de Graaff-generatoren, een lineaire reactie accellerator, benevens het eerste laboratorium ter wereld, dat speciaal werd ontworpen voor proeven met radio-actieve stoffen. 't Voornaamste doel dat men te Harwell nastreeft is het fun damentele onderzoek van alle aspecten der kernenergie, als mede het verstrekken van ge gevens benodigd voor het ont werpen van atoomfabrieken en electrische centrales; voorts worden te Harwell isotopen ver vaardigd en, voor toepassing in de geneeskunde, de industrie en de landbouw, naar alle wereld delen uitgevoerd. Te Harwell produceert men echter niet uit sluitend isotopen met behulp van de experimentele kernenergie zuil, doch men adviseert tevens aan de hand van research-resul- taten de industrie inzake het doelmatig gebruik van het z.g. atoomafval, b.v. bij de sterelisa- tie van farmaceutische produc ten, het vulcaniseren van rubber, en het produceren van plastics met nieuwe eigenschappen. Deze werkzaamheden worden verricht door de groep Technologische Bestraling, gevestigd te Grove, dat op elf km van Harwell is ge legen. Radio-isotopen. Radio-isotopen zijn reeds ja renlang van onschatbare waarde gebleken voor de medische re search, de diagnose en de be handeling benevens voor de scheikunde, de biologie en de in dustrie. Sinds in Engeland in 1948 de eerste grote kernreactor in be drijf werd gesteld zijn het totaal jaarlijkse zendingen isotopen aan anderen gestegen van 135 tot meer dan 27.000, waarvan ruim een derde deel bestemd was voor 50 andere landen. Vrijwel alle isotopen welke in Groot-Brittan- nië geproduceerd worden komen uit Harwell, alwaar de isotopen- afdeling aanvragen uit de hele wereld afkomstig behandelt. Zij beschikt over een grote groep technici, die adviezen verstrek ken aan de industrie. Bovendien worden door het Radio-chemisch centrum te Amersham een groot aantal radio-actieve isotopen ver- i kocht, welke een chemische be handeling hebben ondergaan, in een chemische verbinding zijn verwerkt of gezuiverd zijn. Een der vele voordelen welke het gebruik van radio-actieve isotopen biedt bestaat hierin, dat hun eigenschappen geheel aan de eisen van de gebruiker kunnen worden aangepast. De produc tie van de stoffen speciaal ont worpen conform aan de verlan gens van duizenden afnemers, vormt dan ook de hoofdwerk zaamheid van het Radiochemisch Centrum. De grote vraag naar dit soort stoffen wordt aangetoond door het feit, dat de geleerden te Amersham tussen 1948 en 1957 bijna 200 gecompliceerde radio actieve verbindingen tot stand brachten. Daar het uitstralings vermogen van sommige radio actieve isotopen reeds na enige dagen op snelle wijze afneemt, is het van het grootste belang, dat deze zo snel mogelijk hun plaats van bestemming bereiken. Verzending naar overzeese lan den geschiedt derhalve per vlieg tuig; over 't algemeen worden be stellingen uit Europese landen binnen 48 uur afgeleverd en zelfs afnemers in Australië en Japan ontvangen hun stoffen binnen zeven dagen na datum van hun telegrafische orders. Atoomenergie-centrales. Op 17 oktober 1956 sloot ko- ninging Elisabeth van Engeland de centrale te Calder aan op het rijksnet van gekoppelde centra les. Calder Hall, gebouwd door de groep Industrie der U.K.A.E.A. werd als eerste op grote schaal gebouwde Atoomenergie-centrale ter wereld in gebruik gesteld. Ter zijnertijd zullen er op dit ter rein een groep van twee elec trische centrales komen te staan, die gevoed zullen worden door een viertal kernreactoren. De eerste centrale is* thans bedrijfs klaar, terwijl ook de bouw van de tweede gedeeltelijk voltooid is. Behalve de twee installaties te Calder Hall zal de U.K.A.E.A. in de nabije toekomst nog een gelijksoortige electrische centrale oprichten in Chapel Cross in Dumfriesshire. Dank zij de ervaringen opge daan met de centrale te Calder Hall is Groot-Brittannië thans in staat een aanvang te maken met het eerste nationale atoom-ener- gie-programma. In maart 1957 werd bekend gemaakt, dat dit aantal zou worden uitgebreid tot ongeveer 19 centrales met een productie van 5 a 6000 Mega watt, tegen een prijs welke onge veer gelijk is aan die van op conventionele wijze geprodu ceerde electriciteit. Deze centra les zullen worden gebouwd door particuliere firma's, terwijl de U.K.A.E.A. aan de betreffende electriciteits-bedrijven technische adviezen zal verstrekken voor zover het de kernreactie betreft. De voltooiing van dit programma betekent een besparing die gelijk is aan de energie van 18 miljoen ton steenkool per jaar. In Noord- Ierland zal een atoomenergie centrale worden gebouwd met een vermogen van 150 Mega watt. Verder zullen er te Berke ley in Gloucestershire, in 't graafschap Essex en in Schot land nog centrales worden ge bouwd. Daarnaast wordt door de groep Industrie in Schotland reeds een zeer vergevorderd type van reactor gebouwd dat niet al leen ontworpen is voor 't leveren van electriciteit, doch tevens voor het produceren van een grotere hoeveelheid atomische brandsof dan het zelf verbruikt. In Engeland en eveens in de Ver. Staten heeft men bij het werken met atoom-ovens en -reactoren in de loop der jaren heel wat ervaring opgedaan. Bij iedere nieuwbouw van atoom centrales en kernreactoren wordt van deze ervaring profijt getrok ken door zowel de inrichting als het model dezer installaties te verbeteren. In de kernreactoren die in de komende jaren in ons land zullen worden opgetrokken zal deze ervaring op afdoende wijze tot uiting komen. ZILVER Culturele Avonden Een zeereis rondom Afrika. De eerste lezing vindt plaats op zaterdag 21 september. De heer en mevrouw Figée te Ber gen zullen ons aan de hand van een groot aantal prachtige kleu rendia's voeren langs en door vele streken van Afrika. Tijdens een reis van een half jaar be zochten ze tal van interessante plaatsen en streken: Las Palmas, Sint Helena, Kaapstad, Zulu- land, etc. De plaatsbespreking is uitslui tend deze week in de Boekhandel -van dc heer De Haan en op woensdag 18 september van 2—3 u. aan de Buerweg 9. Ook aan de zaal zijn op de avond zelf nog kaarten verkrijgbaar. De volgende lezingen en voor stellingen zijn reeds vastgesteld: zaterdag 12 oktober: Jan P. Strij- bos met een nieuwe kleuren film van het Iberische schier eiland. zaterdag 23 november: Dr. Van Egeraat, de grote Italiëkenner met een lezing over Italië, waarin de sociale en culturele aspecten worden belicht, maandag 23 december: Bert Brugmans Marionettentheater met de komische opera Elisir d' Amore. Er bestaat nog de gelegenheid voor een beperkt aantal zich als donateur op te geven. Dit kan geschieden bij De Haans Boek handel (tel. 2425) te Bergen. Het verdere winterprogramma zal nader bekend worden ge maakt. Zie voor bijzonderheden advertenties en aanplakbiljetten. Een modelvereniging. Woensdagavond 4 september vond in het T. en O.-gebouw de algemene vergadering plaats der Klaverjasclub T. en O. De voorzitter, de heer Ger- brand van den Berg heette de aanwezigen welkom en drukte er zijn vreugde over uit dat van de 52 leden er 48 aanwezig waren. Aangezien de secretaris, de heer Van der Ham wegens ziekte niet aanwezig kon zijn las de voor zitter het door de heer Van der Ham gezonden jaarverslag voor waaraan we het volgende ont lenen: Het jaar 1956/57 was voor onze vereniging een voorspoedig jaar. De wedstrijden werden flink bezocht alsmede de open drives. Van de leden herdachten de families Visser en Kramer hun 25- resp. hun 40-jarig huwelijk, waarbij van de vereniging atten tie werd betoond door het aan bieden van bloemen. Voorts verloren we het lid de heer Bergman door overlijden. Bij zijn begrafenis op 7 november j.l. was onze vereniging door een afgevaardigde vertegenwoor digd. De heer Bergman was in onze kring een geacht medelid, die we hier met genegenheid her denken. Verder werden er op tour- nooien en wedstrijden door onze leden goede resultaten behaald. Het jaar werd besloten met een feestavond, die op 29 mei werd gehouden en die zeer in de smaak viel. Hierna bracht de penning meester, de heer C. van der Heyden zijn verslag uit. De boe ken sloten in ontvangst en uit gaven met een bedrag van 1 108,25 met een batig saldo van 35.36. Tot leden van de kascommis- sie werden benoemd de heren J. Wolff en Kees Dekker. Jaarverslag en jaarrekening werden zonder commentaar goedgekeurd. De voorz. kondigde vervolgens aan dat thans het bestuur aan de beurt was om af te tre den. Hij verzocht de leden zich even te beraden om nieuwe can- didaten op te geven en voegde er aan toe dat het aftredende be stuur er prijs op zou stellen in dien men kritiek had op het ge voerde beleid, dit hier naar vo ren te willen brengen opdat het bestuur er uit zou kunnen leren. Na enige minuten stond een der leden op om te verklaren dat er geen candidaten waren en dat men op het gevoerde beleid geen op- of aanmerkingen had, zodat unaniem verzocht werd dat het aftredende bestuur zich ook thans weder met de leiding zou willen belasten. De voorzitter dankte met een enkel woord mede uit naam van zijn medebestuursleden en sprak de hoop uit dat het komende jaar even aangenaam zou mogen verlopen als het voorbijgegane. Hierna werden de kaarten rondgedeeld en begon de eerste avond. De uitslag was als volgt: 1. G. v. d. Berg— C. v.d. Ham 5265 p. 5 marsen. 2. Fam. C. Dekker—Post 4649 p. 2 marsen. 3. Mevr. de VriesA. Dekker 4648 p. 4 marsen. 4. C. Bakker—Lucassen 4644 p. 4 marsen. 5. GrijspaardeN. v. d. Berg 4565 p. 1 mars. 6. S. Delis—J. v. d. Ham 4536 p. 7. Dames Scholten Dekker 4536 p. 1 mars. 8. Bloemhof Mevr. Verschuren 4518 p. 4 marsen. 9. H. RaamsA. de Vet 4345 p. 2 marsen. 0. Fam v. d. Berg 4250 p. 1 mars. Deelname 24 koppels. BENOEMING. Met ingang van 1 september is tot directeur van het post- en telegraafkantoor benoemd de heer J. Huizinga chef van het bureau pakketpost te Groningen. SCHOORL Dinsdagmiddag vergaderde de raad onder Voorzitterschap van Burgemeester Bergh. Bij onze binnenkomst in de raadszaal meenden we een be langrijke vergadering te zullen verslaan, gezien de grote belang stelling op de publieke tribune. De burgemeester achtte het zijn plicht aan de pers hiervoor een verklaring te geven, waaruit bleek dat dit gezelschap de resp. echtgenoten bleken te zijn van de raadsleden die na de raadsver gadering met z'n allen een ex cursie zouden maken naar de zeer spoedig te openen Velser tunnel om vandaaruit de ten toonstelling „Het Atoom" te be zoeken. Voor deze vrouwen moet het een waarachtig genoegen ge weest zijn hun mannen eens te horen praten in een raadsverga dering, doch voor de heren raadsleden moet het een grote voldoening geweest zijn dat zij hier anderhalf uur konden praten zonder dat zij door hun resp. echtgenoten in de rede gevallen werden want hier toonde onze Burgemeester zijn grootheid door de dames te waarschuwen zich te onthouden van elke inmen ging, daar anders ontruiming van de publieke tribune zou volgen. Dit gebeurde natuurlijk in alle gemoedelijkheid voor de aan vang van de vergadering, het geen een ongedwongen vrolijk heid teweeg bracht. Na de opening deelde de voor zitter mede dat de heer Schot vanger wegens vakantie verhin derd was deze vergadering bij te wonen. Een aantal ingekomen stukken werden voor kennisgeving aan genomen. Punt 3 van de agenda ver meldende een voorstel tot het verlenen van kwijtschelding van pacht betreffende enkele per celen der Jaagkade over de jaren 1957 en 1958 kwam er niet zon der discussie af. De Heer de Leeuw verbaasde zich er over dat hier van kwijt schelding gesproken moest wor den. Immers zo zei spr. behoort men op de hoogte te zijn met de toestand van het land, alvorens men gaat pachten. Ook de heer als briljanten Mulder kon zich met deze kwijt schelding niet verenigen, ook al door het feit, dat de agrarische commissie hier niet in zijn geheel over gehoord was. De heer Kaag gaf een uiteen zetting van de feiten hoe men tot dit voorstel gekomen was. De pachter aldus spr. zal grote bedragen uit moeten geven om dit land in een enigszins deugde lijke toestand te brengen, waar door het alleszins gemotiveerd is deze kwijtschelding te verlenen. De heer Mulder vond dat geen enkele garantie aanwezig was De heer Kaak zijn persoonlijke mening was dat deze gezien de precisie waarmede de pachter te werk gaat, wel aanwezig was. De heer Duin karakteriseerde het betwiste perceel als een „slecht stukkie land' en vond bovendien de ontheffing voor de tijdsduur van een jaar genoeg. De voorzitter adviseerde dit punt verder te laten rusten om eerst advies te vragen aan de gehele commissie. Een toekenning van bijdragen in de kosten van vervoer naar een inrichting van lager onder wijs te Alkmaar aan Mevr. R. Swaan en de heren Mink en Regtop werd door de raad goed gekeurd, evenals een verzoek van het Schoolbestuur van de R.K. lagere school inhoudende de aanschaf van banken en bord stellingen nadat dit door Wet houder Kaandorp was toege licht. Het geraamde bedrag van 23.000,voor de aanleg van een rijwielpad langs de Laanweg werd, ondanks dat deze aanleg in hoge mate urgent is, van de 4e suppletoire begroting 1957 afgevoerd en op de begroting 1958 gebracht. Het voorstel van B. en W. om aan de heer P. Langeveld te Schoorl, overeenkomstig zijn ver zoek ontheffing te verlenen van ZONDAGSDIENST ARTSEN Weekttod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.s C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantlerutl 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. GOUD, ZILVER, UURWERKEN J. Oldenburglaan 3 Eigen vakkundige repatatie- inrichting Telefoon 2778 Zilfa Pleet Ingezonden mededeling Babyderm-zeep Ingezonden mededeling Jen nimmer ruw of schraal n Tube 95 ct Het is de Hamamelis die het 'm doet Ingezonden mededeling m BERGEN 15 sept. Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 15 sept. Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1