ft 99 ZIJ MAAKTEN DE REIS VAN HUN LEVEN Kqif (fitG-èetatiup HET DORPSHUIS NATIONALE Het Atoom wordt opgepot Klaverjassen Winterhaaf V erkeersongeval TILLY MUSKEE VOOR DE TELEVISIE Stormschade Oprichting Drumband Algemeen Welzijn zanglessen GERRITSEN w irlr'WVwW VRIJDAG 20 SEPT. 1957 34e JAARGANG No. 37 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoor 1, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a, d. Hoef Wie Amerika nadert voelt met de Psalmist ,,zijn gedachten ver menigvuldigen". Reeds het land schap dat men vanuit zee gewaar wordt doet iedere vergelijking met het oude Europa teniet en als men dan verder de Hudson opstoomt en bij Manhattan de talrijke grote wolkenkrabbers aanschouwt, die als een woud van versteende reuzen zich ver heffen in de ruimte, dan vraagt men zich met enige verwondering af: Waar ben ik eigenlijk? Leef ik nog op de aarde of ben ik aan gekomen op een andere planeet? Dat is Amerika, gigantesk en trillend van leven. De heer en mevrouw Damhuis die aan de Nassaulaan gevestigd zijn, en die behalve twee kinde ren in Afrika, een in Aruba, een in Engeland en twee in Zuid- Afrika, ook nog drie kinderen in Amerika hebben wonen, voelden zich ondanks hun leeftijd van resp. 74 en 71 jaren zó aange trokken tot een bezoek aan de Nieuwe Wereld, dat zij er ten slotte toe overgingen de reis te aanvaarden ten einde hun kinde ren in de V.S., die allen woon achtig zijn in het stadje Elkhart in de staat Indiana, te bezoeken. Th. VELDMAN Op 17 mei van dit jaar stap ten zij aan boord van de Rijn dam, een schip van de Holland- Amerika Lijn, om hun reis te be ginnen. De overtocht ondervond wat last van een storm waardoor het schip werd geteisterd, wat tot gevolg had, dat de reis een dag langer duurde dan op het reis plan was aangegeven. Aan boord waren dan ook nog wel wat zee zieken en aan tafel ontbraken soms nog wel eens wat passa giers. Doch bij de aankomst in de V.S. in de haven van Hobo ken, was het mooi weer en was alle leed geleden. In de douaneloods stond hun dochter reeds om hen bij het in klaren van de bagage te helpen, terwijl buiten het hek hun schoon zoon met ée auto, waarin ook nog een kleinzoon op hen wachtte, om hen op te nemen en de reis te aanvaarden. Die reis werd in 19 uur per auto afgelegd. Onderweg werd een viertal malen gepleisterd om wat te eten en te drinken, doch daarna ging het ongestoord ver der. De weg waarop gereden werd is een nieuwe, voor enkele jaren geleden aangelegde auto strada, die loopt van New York tot San Francisco. Zij mijdt de steden en gaat .er omheen. Bij die steden is het een vierbaans auto weg, verderop wordt het een driebaansweg om in wat lande lijker omgeving over te gaan in een tweebaansweg. Overal staan aanwijzers die de plaats en het aantal mijlen aangeven. Wie af slaan wil doet dit door een der lusvormige aftakkingsbanen in te slaan die op bepaalde afstanden zijn aangelegd en die ten doel hebben het de hoofdweg verla tende verkeer direct op een weg op ander niveau te brengen. De aanleg en onderhoudskosten van deze weg worden door de auto mobilisten betaald. Wie met zijn auto een staat binnenkomt ont vangt een kaart, die genummerd is. Verlaat men de staat weder dan geeft men deze kaart aan de grens af, en de beambte incas seert tevens het mijlengeld, het bedrag, verschuldigd voor het be rijden van de weg. Een einde ver der staat het huisje van de nieuwe staat welke men dan binnengere den is, en daar krijgt men een nieuwe kaart en volgt weer het zelfde wanneer men de staat ver laat. Zo ging de reis door de sta ten New Yersey, Pennsylvania, Ohio en Indiana. Deze vorm van tolgelden te innen ontmoet bij nie mand bezwaar. Het autoverkeer is met een prima weg gediend en het is economischer zulk een weg te gebruiken, dan onderweg zijn verblijf op te slaan in een der tal rijke motels, die men langs de wegen aantreft. Zodoende komt men sneller vooruit terwijl de on kosten lager worden doordat men geen logies behoeft te betalen. De weg voert meestentijds recht toe recht aan. Vindt zij een berg op zijn weg, dan wordt daar een voudig een tunnel doorheen ge boord. Op deze gehele weg vindt men er zeven, waaronder vrij lange. Deze tunnels zijn electrisch verlicht en prachtig afgebouwd. Het rijden door de staten wordt zodoende tot een groot genot voor degene die niet aan het stuur be hoeft te zitten. De natuur in In diana is mooi, zelfs de bergen zijn er begroeid en leveren een prach tige aanblik. De houten huizen die men overal ziet, passen in het landschap. Het klimaat is er des zomers erg warm, in de herfst, de Indian-summer zegt men daar, is het er heerlijk, terwijl de winter in november komt opzetten om tot maart d.a.v. te duren. Doch in de houten huizen heeft men daar geen last van. Zij zijn hecht, sterk en weldoortimmerd, worden elektrisch verwarmd en zijn van vele gemakken voorzien. De meeste huizen hebben zowel vóór als achter de woning een sier- tuin. Hei klimaat veroorloofd de bewoners veel in de buitenlucht te verkeren en daar iedereen, rijk of arm, een auto bezit, wordt daarvan nogal een druk gebruik gemaakt. Zo ging de heer Dam huis met zijn kleinkinderen zelfs naar het zwembad, dat in een meer was aangelegd, en niemand die zulks vreemd vond. Het grote aantal Hollanders dat in Elkhart en andere plaatsen woont vond in de aanwezigheid van de heer en mevrouw Damhuis aanleiding de banden met Holland weder eens sterker toe te halen. Zij vier den aldaar hun gouden huwelijks feest temidden van een overvloed van bloemen en geschenken, van mensen die zij in Elkhart hadden leren kennen. Vele van deze men sen hadden ons land tientallen jaren geleden verlaten, doch het echtpaar Damhuis heeft niemand aangetroffen die naar ons land zou terug willen om er voorgoed te blijven. Ook hun drie kinde ren, die er gehuwd zijn, denken er niet over zich weder in ons land te gaan vestigen. De vreem de lucht schijnt hen dus goed te doen. Wat hen opviel was de grote amicaliteit onder de men sen: men noemt elkaar bij de voornaam, vreemden gebruiken de titel Mr. in hun conversatie met elkaar, doch zij die elkander kennen, gaan op amicale wijze met elkaar om. Ook fabrikant en arbeider doen dat. In Elkhart is ook industrie gevestigd en het specialiseert zich zelfs in een be paalde industrie: de muziekinstru- mentenfabricage. In een reeks van bezoeken aan talrijke mensen, in uitstapjes en picnic-parties vlogen de dagen voorbij en eerder dan zij gedacht hadden was de datum voor de reis huiswaarts aangebroken. Bij hun thuiskomst in Bergen hadden hun buren hun woonkamer ver sierd met bloemen en geschenken als een teken dat men blijde was hen terug te zien. En al hadden de heer en mevrouw Damhuis in augustus te Elkhart hun gouden bruiloft gevierd, de rest der kin deren meenden dat zij bij hun terugkomst dat maar eens dun netjes moesten overdoen. Daar toe schonken zij hun een nieuw televisietoestel, terwijl ook van vrienden en verwanten geschen ken waren gezonden. Zo werd hun thuiskomst tot een blijde incomste Vraagt men het echtpaar Dam huis naar hun indrukken van Amerika, dan zijn zij daarover voorlopig niet uitgesproken. En dat is goed ook, want het bete kent dat alles daar op hen een diepe en gunstige indruk heeft gemaakt. Het aangename wil men koesteren in de herinnering, er anderen van laten medegenieten door erover te spreken en op deze wijze bij te dragen tot een beter begrip van het volk aan de overkant van de grote waterplas, dat zich inspant in dagelijkse ar beid om de wereld vooruit te brengen. Zondagavond om tien uur is de tentoonstelling Het Atoom gesloten. De allerlaatste van de bijna 750.000 bezoekers, die deze expositie in de afgelopen twee en een halve maand bezocht hebben, was de heer J. A. Commandeur uit de Beemster, die toegesproken werd door ir. L. Vos, lid van het stichtingsbestuur van de tentoon stelling. De heer Vos bood hem als her innering een presse-papier aan, met een stuk gepolijst uranium erts in plastiek gevat. Bovendien zal de heer Commandeur in de cember een Sint Nicolaasverras- sing ontvangen: de formule van Einstein E mc2; hoe de vorm daarvan zal zijn dient hij echter nog af te wachten. Na de sluiting verzamelden alle medewerkers van de tentoonstel ling zich in de kernreactorhal, waar de voorzitter van het stich tingsbestuur, mr. D. A. Delprat, hen voor hun werk bedankte. De tentoonstelling, die eind juni werd geopend, trok aanvan kelijk 3.000 bezoekers per dag, doch geleidelijk steeg dit aantal aanzienlijk. Gedurende de laatste weken kwamen er meer dan elf duizend per dag. Het record werd gevestigd met een getal van 17.331 bezoekers op zondag 8 september. Het stichtingsbestuur beschouwt zijn taak nog niet als geëindigd en zal trachten, zoals wij reeds eerder meldden, de basis te leg gen voor een instelling van per manent karakter. Het besloot hiertoe een studiecommissie in te stellen en heeft zich tot het be drijfsleven gewend met het ver zoek aan dit plan steun en mede werking te verlenen. D AMPO Maandag 23 september van 3.305 uur en van 2021 uur is er in het Dorpshuis gelegen heid zich op te geven voor diver se clubs en lessen. In het T. en O. gebouw kan men zich daarvoor opgeven op dinsdag 24 septem ber van 3.305 uur. In dit winterseizoen zullen er voor kinderen clubs zijn voor: timmeren, handenarbeid, tekenen, blokfluit, ballet, natuurstudie en spelen. Voor de volwassenen zijn er lessen in Engels voor beginners en gevorderden: naaien, van oud nieuw maken en nieuw maken. De dorpshuis-bibliotheek leent boeken uit op zaterdag van 13.30 16 uur. Wij doen graag een beroep op U het werk van het Dorpshuis te steunen, door Uzelf of een of meer van uw kinderen op te ge ven voor een der activiteiten en door deze winter donateur te worden. U begrijpt dat met de lage bijdragen, de kosten van de lessen en clubs niet gedekt zijn. Het Dorpshuis kreeg de be schikking over twee mooie Zweedse werkbanken. Komen er ook volwassen knutselaars ge bruik van maken? Ten O» Het T. en O. Verenigings- nieuws voor september verschijnt thans onder een nieuwe redactie, die, naar zij mededeelt, dit num mer gaarne in een nieuwe vorm had willen laten verschijnen, doch daarin door technische moeilijk heden werd verhinderd. Hopelijk zijn deze de volgende maand ver dwenen, zodat de verrassing slechts in petto blijft. De klaver- jasclub en de damclub zijn reeds weer actief, terwijl de reisclub haar geplande tocht heeft ge maakt. De kinderspelen bleken een succes en de feestmiddag een re den tot grote vreugde. Frans Nieuwenhuizen Jr. schrijft op ver zoek over de kraaiachtige vogels: de raaf, de zwarte en de bonte kraai, de roek en het kauwtje. Voorts deelt het bestuur mede, dat de jaarvergadering op 24 sep tember zal worden gehouden in het gebouw aan de Kogendijk om acht uur 's avonds. Zaterdag 21 sept. a.s. wordt er een klaverjaswedstrijd georga niseerd door de Ver. T. en O., Vriendenkring, Mevo, „de Oude Prins", B.S.V., Berdos. Deze wordt gehouden in Hotel „de Brink", eigenaar de heer Tilstra. Deze avond staat in het teken van een goed doel, een doel waar een ieder mee is ge diend. Het organiserend comité ver wacht een vol huis, want dan is het gezellig en er komt een be hoorlijk saldo. Dus liefhebbers, tot zaterdagavond, maar kom op tijd, zodat alles vlot kan verlopen. Onderwijl de deelnemers aan de diverse cursussen welke De Haaf in de zomer pleegt te hou den, druk bezig waren op dit fraaie buiten door inspanning en ontspanning hun levenssfeer op te bouwen en uit te breiden, heeft de directeur, de heer M. J. Groeneveld, zijn gedachten eens met de toekomst bezig gehouden en het resultaat daarvan is, dat bij het verstrijken van de zomer een gloednieuw prospectus is tot stand gekomen, waarin een nieu we reeks van cursussen, korte en lange, van ernstige en minder ernstige aard, wordt aangekon digd, die er op berekend is om ook in de komende maanden iets te bieden, waardoor de bloei de zer instelling geleidelijk is gaan toenemen. Wie deze zomer over de Nat- teweg De Haaf passeerde kon daar menig gezelschap ontwaren, dat het daar uitstekend naar zijn zin had. Ook in de herfst en de winter kan zulks het geval zijn. Belangstellenden kunnen bij De Haaf een prospectus van deze cursussen aanvragen, welke gaarne zal worden toegezonden. SCHOORL UIT DE BOCHT GEVLOGEN Maandagmiddag reed een scooterberijder met duopassagier vermoedelijk door te grote snel heid uit de bocht voor de knip perlichtinstallatie, even voor Catrijp. Berijder en passagier kwamen met een smak op de grond. Dr. Risselada was spoedig ter plaatse en achtte overbren ging naar het ziekenhuis nood zakelijk van beide personen. Het bleek een verloofd paar te zijn, afkomstig uit Krommenie en thans met vakantie alhier vertoevende. Met het afnemen van de sei- zoendrukte mocht men veronder stellen dat ook de verkeersonge vallen waarvan wij regelmatig melding maakten zouden afne men. Tot heden blijkt dit echter niet het geval te zijn. Vond er een goede week geleden nog een bot sing plaats tussen twee personen wagens in de eerste bocht voor bij het Hargergat in de richting Camperduin, waarbij schade aan beide auto's ontstond, in de af gelopen week vonden er op drie achtereenvolgende dagen, resp. donderdag, vrijdag en zaterdag botsingen plaats tussen personen auto's ter hoogte van de Hereweg hoek Wagenmakersweg, welke alle zonder persoonlijke ongeluk ken uit de strijd kwamen. De schade aan de auto's was, naar gelang de snelheid waarmee gereden werd, meer of minder. De oorzaak van deze botsingen was gedeeltelijk te wijten aan de gladheid van de weg en door het te snelle rijden en door de uiterst gevaarlijke bocht daar ter plaat se. In alle gevallen werd door de politie proces verbaal opgemaakt. Tilly Muskee heeft een uitno diging ontvangen van de Vara afd. Televisie, om in een van haar programma's haar medewer king te verlenen en wel op woens- 25 sept. a.s. van 15.45 tot 16.15 uur. Dit programma wordt uitge zonden vlak voor de interland wedstrijd Nederland - Oostenrijk. Het programma is getiteld ,,Nou, kom dan maar eens op". Tilly komt in 't begin van het programma, dus stemt op tijd af. We wensen de 10-jarige Tilly Muskee uit Schoorl veel succes! Tijdens de storm in de nacht van 11 op 12 september knapte een boom op halve hoogte af en viel op het dak van de boerderij, bewoond door de heer Witte- veen. De schade viel mee. Ook elders in de gemeente moesten hoofd zakelijk de bomen het ontgelden. Naar ons ter ore kwam werd er door de hoge zeeën schade aan gebracht aan het strandpaviljoen van de heer Kerkmeer. Hier moest het terras het ontgelden. Al sedert enige tijd deed het gerucht de ronde dat er een drumband zou worden opgericht. U kent zo n groep wel van gro te trommels, voorafgegaan door een tamboer-maitre, die menig maal hier in ons dorp is opgetre den om de attracties van het af gelopen seizoen te vervolmaken. Bij informatie bleek dit gerucht inderdaad waar te zijn. Het be stuur van de Katholieke Jeugd vereniging zal op korte termijn het voorstel tot oprichting van genoemde band aan de leden voorleggen. We mogen het be stuur feliciteren met dit initiatief. Vooral des zomers blijkt er, me de in verband met de diverse at tracties ten behoeve van de gas ten, een grote behoefte te zijn aan een dergelijke drumband. Als het voorstel door de leden is aange nomen, waaromtrent geen twijfel bestaat, gezien de grote animo, zal contact worden opgenomen met enkele deskundigen op dit gebied voor het inwinnen van advies. We hopen dan ook dat als er straks een beroep zal worden ge daan op de belanghebbende ver enigingen in ons dorp, dit niet te vergeefs zal zijn, opdat deze drumband reeds het volgende sei zoen goede diensten kan bewij zen. Zoals uit een advertentie in dit blad blijkt, verzorgt deze vereni ging reeds vroeg in het seizoen een avond voor haar leden en be langstellenden op vrijdag 27 sept. a.s. in ,,De Roode Leeuw". Reeds het vorig jaar was het haar ge lukt een toezegging van Dr. Mel- chior uit Haarlem te verkrijgen voor het houden van een voor dracht met filmvertoning over Oost-Afrika. Het is nu dus zo ver gekomen, dat deze bekende spreker en schrijver over de wal visvaart en zijn reizen naar Afri- AAN ONZE ABONNÉ'S In verband met het eindigen van ons boekjaar perl okt. a. s., verzoeken wij onze jaar- en kwartaal abonné's het abonne mentsgeld zoveel mogelijk PER GIRO te willen overmaken, ter vermijding van de hoge incasso kosten, doch - uiterlijk - vóór 1 OKTOBER a.s,, daar dan de kwitanties worden afgegeven. De kosten van een jaarabon nement zijn f 5,65 en van een kwartaal-abonnement f 1,45. ka en Amerika, ook in Schoorl zal komen. Dr. Melchior geniet in den lande zoveel bekendheid, dat ve le gemeentenaren de nu geboden gelegenheid om onder zijn ge hoor te zijn, niet graag zulen wil len missen. KLOKKEN Reclasseringscollecie 1957 Het moest eigenlijk niet meer nodig zijn dat er, voorbij het mid den van deze „verlichte" eeuw, nog over reclassering wordt ge sproken en geschreven. Het be hoorde voor ons allen, onver schillig of dit nu op godsdienstige dan wel menselijkheidsoverwe ging geschiedt, iets heel nor maals, volkomen vanzelfspre kend, te zijn: Een medemens is zwak geweest, is gestruikeld, is gevallen, of hoe men het noemen wil, en wij, anderen, reiken hem de helpende, de reddende hand en doen al het mogelijke om hem in zijn menselijke waarde te her stellen. Dat is geen, al dan niet sentimentele, liefdadigheid: 't is evenmin een nuchter-zakelijke overweging; omdat onze samen leving geen werkkrachten kan missen. Was het wèl zo, ook het spreken en schrijven erover zou waarschijnlijk maar weinig baten. En toch moeten wij het blijven doen, dit spreken zowel als hef schrijven, als ware het een getui genis. Omdat we nu wel weten al thans behoren te weten dat het „eens 'n dief altijd een dief" van onze vaderen niet juist is. Nooit ook juist gewéést is. Maar dat wèl tot de laatste der dagen on verminderd en onaantastbaar zal gelden dat wie zonder zonde is het dan maar moet wagen de eerste steen te gooien. Men kan het ook, werelds en gewoon hui selijk omschrijven door te vra gen: Is het zo moeilijk, naar men selijke maatstaven „keurig" te leven, eerlijk te blijven en zich netjes naar wet en verordening te gedragen als men, althans mate rieel, niets tekort komt en men ook verder, in veilige geborgen heid het leven op rolletjes voelt lopen? Of wil men het anders zeggen: Is het, uit een oogpunt van karaktersterkte, van eerlijk heid of hoe men het verder ook ZONDAGSDIENST ARTSEN Meektlad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C, Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 1470/1 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan s Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m, GOUD, ZILVER, UURWERKEN J. Oldenburglaan 3 Eigen vakkundige reparatie- inrichting ZUfa p[eet Telefoon 2778 Ingezonden mededeling en pijn weg- wrijven met Gevestigd te Bergen LENI HENNING concertzangeres Voor alle stemsoorten Bergen Nh Amsterdam Reigerslaan 13 Tel 0 20-797247 BERGEN 22 sept. Dr. v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 22 sept. Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1