ft 99 Het Roode Kruis hield een belangrijke oefening 6>it6-&€è&Hnê 1-klas Baby-verzorging ZENUWRUST Maith. de Sain Vrouwenbond N.V.V. Wandelsport Klavcrjasclub T. en 0. Bergens Harmonie GERRITSEN N.V. Culturele avonden Jan P. Strijbos Klaverjassen voor een goed doel KJ.V*0* De Velser tunnel Concert in het kerkje te Bergen aan Zee Jeugd let op Bridgeclub Schoorl Per 29 september ww W*VWvrVr VRIJDAG 27 SEPT. 1957 34e JAARGANG No. 38 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond'Binnen en Egmond a. d. Hoef Zaterdagnamiddag werd er te Bergen een districtsoefening van het Rode Kruis Korps gehouden die tot in de avond voortduurde. Men ging daarbij uit van de on derstelling dat ongeveer tegen vijf uur bij 't Oude Hof een etage bunker was vernield, doordat een in de gracht gemeerde schuit met springstoffen in de lucht was ge vlogen. Het terrein van de ramp was niet direct toegankelijk, doordat de brug over de gracht eveneens vernield werd. De burgemeester van Bergen alarmeerde de Rode Kruis Kolon- ne om hulp te willen verlenen. Deze begint en meldt dat er op minstens 25 gewonden moet wor den gerekend, terwijl de plaats van het onheil slechts is te be reiken door twee te maken over gangen over een sloot en de gracht. Aan de burgemeester wordt verzocht meer kolonnes te willen oproepen ten gevolge waarvan de kolonnes te Alkmaar, Heiloo, Castricum, Limmen, Be verwijk, Purmerend en Zaandam worden gealarmeerd. De commandant van de kolon- ne Bergen heeft inmiddels een schets van de situatie gemaakt en deelt de werkzaamheden verder in, terwijl de verschillende ploe gen elk met hun werkzaamheden aanvangen. Noodbruggen en glij baan worden geslagen en een grote tent voor de gewonden wordt aan de Sluislaan opgesteld, terwijl bij Duinvermaak een laza ret wordt ingericht. Ook wordt een veldkeuken ingericht en de vereiste verlichting in en buiten de tent aangebracht, alsmede de nodige telefoonleidingen aan gebracht. Zo ook de benodigde richtingborden. Naarmate de uren verstreken en de duisternis groter werd, kreeg dit werk steeds meer het aanzien ener realiteit, die een in druk van beklemming teweeg bracht. Daar een ieder zijn deel van het werk kende verliep echter al les op kalme en ordelijke wijze, zodat men vertrouwen kreeg in het werk en in hen die het uit voerden. Burgemeester Dr. W. Huygens en de wethouder, de heer C. W. Ellis, woonden de oefening bij, alsmede de heer J. P. Blauw, brandweercommandant, benevens de heren doktoren J. Degenaar uit Alkmaar en B. R. Brust uit Schoorl, Na afloop besprak de geweste lijke commandant voor Noord- Holland, Dr. Jens te Bussum de De wandelsportvereniging St. Joris gaat zondag a.s. naar Haar lem, alwaar met een groep deel genomen zal worden aan de al daar uitgeschreven Jan Pastoors- tocht. In de gezellige zaal van het verenigingsgebouw van T. en O. opende de klaverjasclub T. en O. op zaterdag 14 september haar eerste open drive met 96 deelne mers. De voorzitter, de heer Gerbr. v. d. Berg, heette de aan wezigen welkom en sprak zijn voldoening uit over de grote op komst, terwijl hij, verwijzende naar de fikse reeks der uitgestal de prijzen, opmerkte dat er voor de winnaars iets goeds te behalen viel. Hij sprak voorts de hoop uit, dat men ook thans weder de traditie zou handhaven van spor tief te spelen, zoals men dat van ouds gewend was, wat tot de op bouw van de club in gunstige zin had bijgedragen. resultaten en noemde de oefening geslaagd. Hij verbond daaraan de raad om voort te gaan met de oefeningen, teneinde bij onvoor ziene rampen klaar te kunnen staan om hulp te bieden, welke dan zo dringend nodig zal zijn. De ganse leiding der oefenin gen berustte bij de commandant Dr. B. S. Bulstra, terwijl de rijks politie medewerking verleende voor verkeersregeling en terrein afzetting. Ter gelegenheid van het 60- jarig bestaan van Bergens Har monie zal het bestuur op zaterdag 12 oktober a.s. van 16-18 uur re cipiëren in de „Rustende Jager". Op dinsdag 15 oktober a.s. aanvang 20 uur zal eveneens in de „Rustende Jager" een jubi leumsconcert worden gegeven voor donateurs en genodigden. Wegens het beperkte aan tal plaatsen worden donateurs (trices) in de gelegenheid gesteld gratis plaatsbewijzen af te halen in de „Rustende Jager" op zater dag 28 september a.s. van 15-17 uur. De heer Matth. de Sain is geen geboren Bergenaar, doch hij kwam in 1916 als knecht bij de heer Kofman in dienst. Als zoon van een kundig tuinman had hij reeds van jongsaf aan in het vak meegelopen. Zijn grote liefde voor planten, gevoegd bij een ja renlange praktijk onder vaders leiding vormde hem reeds jong tot een vakkundig tuinman. Naast het werken bij zijn baas handelde hij al spoedig in bloemen, die hij uit Boskoop betrok. 26 september 1922 begon hij een eigen zaak, eerst aan de Nat- teweg en de Kogendijk en later in de Kleine Dorpsstraat, waar de tuinbank voor de zaak tot ge zelligheid noodde en menig gast zich tussen de cacteeën voor de zaak liet fotograferen. Eind november 1936 betrok hij het tegenwoordige pand aan de Oude Prinsweg 9, waar de bloe men en planten in de étalages een fleurige noot vormen in dit over schaduwde deel van Bergen. In de loop der jaren verwierf de heer De Sain vele le en 2e prijzen bij bloemencorso's, land bouwtentoonstellingen en étala ge-wedstrijden. Zijn cliëntèle, die zich tot ver buiten Bergen be vindt, bewijst wel, dat zijn werk in brede kring gewaardeerd wordt. Bergen heeft wat boom-aan plant betreft veel aan hem te dan ken. Hij was het, die dertig jaar geleden de linden- en beukenbo men op de Eeuwigenlaan van de Mosselenbuurt tot de Fransman plantte. Het stuk vanaf de don kere hoek tot aan de Fransman leverde daarbij zijn eigen proble men, nl. een ware konijnenplaag, waar geen jonge boom tegen be stand was. 's Winters knabbelden de konijnen alle schors van de jonge stammetjes, zodat de bo men onherroepelijk teloor gingen. Maar de mens was de dieren te slim af. Er werd een haag heel jonge beuken geplant en de stam metjes werden stevig met helm omwoeld, zodat knabbelgraag niet aan de bast kon komen. Toen de bomen groot genoeg waren, werd de rij uitgedund en zo ont stond ook hier een mooie laan. Kruisweg, Breelaan, Noord laan, Maesdammerlaan, Broek- beeklaan, Molenkrochtlaan, Ker- kelaan, en Tuindorp werden on der zijn leiding beplant en voor spoedig groeiden er de bomen, hoewel veel volwassen iepen later aan de iepenziekte bezweken. Bij het 25-jarig jubileum van zijn zaak hield de heer De Sain bij Campenhout een grote bloe mententoonstelling, alles eigen kweek. Dit jaar is dat niet moge lijk, daar de laatste maanden alles verregend is. Dit zelf kweken is een liefhebberij van deze kundige vakman. De voor de oorlog be reikte resultaten met dahlia's gingen in de oorlog verloren, toen zijn ingekuilde dahliaknollen door onbevoegden werden opgegraven in de veronderstelling dat er aard appels ingekuild lagen. Maar wie de liefde tot kweken in het bloed zit, laat zich niet uit het veld slaan en zo begon ook deze ras-kweker weer te werken. We wensen de heer De Sain nog vele goede jaren toe. Zijn vak manschap noch zijn zaak behoe ven een aanbeveling. WEKKERS Het Iberische Schiereiland. Op zaterdag 12 oktober zal de bekende veldbioloog en cineast in Bergen een tweetal kleurenfilms vertonen over dit gebied. Op zijn nieuwe reis bezocht hij streken, waar de gewone toerist gewoon lijk niet komt. De kleurenfilm geeft een beeld van vele van die vergeten dorpen en stadjes, welke slechts af en toe door vreemde lingen worden bezocht. Op hun reis van drie maanden werd veel aandacht geschonken aan het landschap, dat in het voorjaar wordt bedolven onder een weelde van bloemen en elders woest is en schaars bevolkt. Van Arcos, de gierenstad, trekt de bioloog de delta in van de Guadalquivir, Hij dringt door in het vrijwel ontoegankelijke ge bied van de Coto De Dona Ana, een beschermd jachtareaal. Dit is een der vogelrijkste gebieden van Europa, waar wij kennis maken met vele soorten reigers, roofvo gels en waadvogels. Hier huizen grote troepen edelherten en wilde zwijnen en de lynx heeft hier zijn .laatste schuilplaats. In Portugal bezoeken wij met de spreker langs de kust de vele vissersplaatsjes. We zien hoe de kleurige vissersboten door de zware trekossen op het strand worden getrokken. Door het Baskenland gaat het naar San Sebastiaan en dan weer naar de Lage Landen bij de zee. De plaatsbespreking vindt plaats op de volgende data en uren: S-kaarten op donderdag 3 ok tober van 11-12 uur (tel. van 11.30-12). C-kaarten op donderdag 3 ok tober van 3-4 uur (tel. van з.30-4 u.). A-kaarten op vrijdag 4 oktober van 11-12 uur (tel. van 11.30-12 B-kaarten op vrijdag 4 oktober van 3-4 uur (tel. van 3.30-4 u.). De plaatsbespreking en kaart verkoop is uitsluitend in Boek handel De Haan (tel. 2452), Sta tionsstraat 3 te Bergen. Wilt u de volgende data note ren: Zaterdag 2 november: B. Schuil causerie over Zuid-Frankrijk (met kleurendia's). Zaterdag 23 november: Dr. Van Egeraat, lezing over Italië (met kleurendia's) Maandag 23 december: Bert Brugman, Opera „Elisir d'Amo- re" (Marionettentheater). De avond van 2 november vindt plaats in de zaal van de heer Nieuwendijk in de Dorps straat. Alle andere avonden zijn in de danszaal van De Rustende Jager. Zie voor nadere bijzonderhe den steeds de advertentie in dit •-blad. Zaterdagavond 21 september werd in het hotel De Brink een open drive gehouden voor een goed doel, waarvoor de zes kla- verjasclubs, die Bergen telt, de handen ineen geslagen hadden, en waaraan 68 spelers deelna men. De heer F. Jimmink opende de drive met de aanwezigen wel kom te heten, in 't bizonder de heer P. Blankendaal, voorzitter van Bergen's Harmonie. Het goe de doel dat met deze drive werd beoogd bestond namelijk in het bijeen brengen van een bedrag aan geld om dit straks, wanneer Bergen's Harmonie haar zestig jarig bestaan herdenkt, aan de jubilaresse aan te bieden. De Harmonie is een der oudste cor poraties in Bergen, die zich reeds met cultuurbeoefening bezig hield toen er verder nog weinig over gedacht en geschreven werd, en zij heeft in de tientallen jaren van haar bestaan vele mensen iets ge bracht dat van grote waarde in hun leven is gebleken. Deze Har monie is thans aan nieuwe instru menten hard toe, en dat alles kost véél geld. Ook de gezamenlijke klaverjasclubs van Bergen gevoel den zich gedrongen aan dit goede doel een bijdrage te leveren. Van daar de gehouden drive, die in onderling overleg is ondernomen en dienovereenkomstig werd ge houden. Het winterseizoen vangt weer aan en daarmee het verenigings leven. De Vrouwenbond van het N.V.V. hield dinsdag 17 septem ber haar eerste vergadering. Na dat verschillende plannen voor de komende maanden besproken wa ren, hield de heer Math, de Sain een causerie over de verzorging van kamerplanten en het schik ken van snijbloemen. Bijna voor alle huiskamerramen ziet men planten staan, maar hoevelen daarvan zijn werkelijk pronk stukjes door goede verzorging? De dames konden op deze avond vakkundige raad krijgen over de verzorging van hun kamerplan ten, en vele waren de tips over verpotten, begieten en kunstmest toedienen. Van de gelegenheid tot vragenstellen werd druk ge bruik gemaakt; daarna demon streerde de heer De Sain de mo gelijkheden om met zeer eenvou dige hulpmiddelen van weinig snijbloemen behoorlijke bloem- stukjes te maken en bloemen op decoratieve wijze in een vaas te schikken. Met kennis van deze hulpmiddelen en geholpen door eigen smaak en fantasie zijn er legio mogelijkheden om met een voudig materiaal de gezelligheid in huis te verhogen. Het was een avond, waarvan planten- en bloemenliefhebbers genoten hebben. De bekende en drukbezochte culturele avonden van de K.J. V.O. zijn weer begonnen. Zater dagavond 21 september hield de heer G. Figée een lezing over een door hem gemaakte reis per schip om Afrika. Deze lezing werd reeds op 8 april 1.1. voor de Ver. van Huisvrouwen gehouden en in dit blad uitvoerig besproken. Moge ook in het komende win terseizoen de K.J.V.O.-avonden weer een succes zzijn. De 28ste september zal H.M. koningin Juliana de Velsertunnel openen en in gebruik stellen. Hierdoor wordt de kop van Noord-Holland op een nieuwe wijze ontsloten, die naar te ver wachten is, belangrijke economi sche gevolgen zal hebben. Ook voor Bergen zullen de resultaten daarvan merkbaar worden. Het is niet onmogelijk, dat er een nieuw soort toerisme zal ont staan, het week-end toerisme, zo als men dat in het oosten van ons land reeds kent. Men kent dat hier alleen tegen Kerstmis en Nieuwjaar en het ligt voor de hand dat de heroriëntering op nieuwe eisen en verlangens van de zijde van een publiek dat zich tevoren niet liet zien, enige zelf overwinning met zich brengt, die toch dringend nodig zal blijken, wil men voorkomen dat de wel vaart op wielen voorbijsnelt om andere pleisterplaatsen op te zoe ken. BERGEN AAN ZEE A.s. maandag 30 sept. zal het dameskoor „Accordando" uit Alk maar o.l. v. Nico Akkerman een concert geven in het kerkje te Bergen aan Zee. Medewerking wordt verleend door Emiel Kleymeer, klarinet, Jo Kleymeer-van Munster, piano, Piet Dalenberg, baszanger. Het concert begint om 8 uur en is ongeveer geëindigd om 9.15 uur, zodat de toehoorders met de bus van kwart voor 10 weer naar Bergen en Alkmaar kunnen ver trekken. De familie van Reenen heeft voor dit concert het kerkje ter beschikking gesteld. Wij twijfelen er niet aan, dat vele bewoners van Bergen en Bergen aan Zee, dit concert zullen bezoeken, waar een aantrekkelijk programma is samengesteld. Er zullen o.a. enkele nummers worden uitgevoerd van Mozart, Schubert en Brahms en een viertal oude werkjes a capella. Verdere bizonderheden, zie de advertentie in dit blad. x SCHOORL De verenigingspoorten gaan langzaamaan open. De voetbal rolt weer, zij het op door regen zwaar geteisterde vel den. Maar goed, de gang komt er weer in. Ook voor de jeugd die zich minder tot het edele voetbal- of handbalspel voelt aangetrokken is men bezig een programma samen te stellen, hetgeen zijn voltooiing nadert. AAN ONZE ABONNÉ'S In verband met het eindigen van ons boekjaar perl okt. a. s., verzoeken wij onze jaar- en kwartaal abonné's het abonne mentsgeld zoveel mogelijk PER GIRO te willen overmaken, ter vermijding van de hoge incasso kosten, doch - uiterlijk - vóór 1 OKTOBER a.s., daar dan de kwitanties worden afgegeven. De kosten van een jaarabon nement zijn f 5,65 en van een kwartaal-abonnement f 1,45. Th. VELDMAN Zaterdagavond vond er in het kader van dit programma een Jeugd klaverjasdrive plaats in het verenigingsgebouw te Catrijp. Taarten, tulbanden en andere lekkernijen, waarvan enkele wel willend beschikbaar gesteld door Banketbakkerij de Rhode, vorm den de prijzen. Deze werden gewonnen door de koppels: G. DelisKaandorp. P. StoopGlorie. P. RuisMej. Gre Stam. W. KromC. Delis. Zondagmorgen werd er in het kader van hetzelfde programma een viswedstrijd georganiseerd, waarvan slechts één deelnemer vis wist te vangen. De gelukkige was Arie Ruis, die hiermede beslag wist te leggen op de le prijs, terwijl de poedel prijs bij verloting ten deel viel aan Sjaak Schotvanger. Huidje van alle smetten vrij, hoofdje rein met gezonde haargroei Nu de lange avonden weer naderen stijgt ongetwijfeld de belangstel ling voor een gezellige bezigheid gedurende deze avonden. Deze gelegenheid biedt o.a. de Schoorlse Bridgeclub. In oktober beginnen weer de bekende avonden van deze club. Voor verdere bijzonderheden ver wijzen wij naar de advertentie in dit blad. Het lijkt ons goed die mensen die maar enkele malen per jaar ge bruik maken van de trein even er op attent te maken dat na de ope ning van de Velsertunnel de treinenloop op 't traject Alkmaar- Haarlem een kleine wijziging on dergaat. De stations, die thans nog aan de bestaande lijn Santpoort-Be verwijk via de Velserbrug liggen Driehuis-Westerveld, Velser Zeeweg, Velsen-IJmuiden Oost) en verder nog drie IJmuidense stations, zullen na de opening geen rechtstreekse verbinding meer hebben met Beverwijk, Uit geest en noordelijk gelegen plaat sen. Tussen Santpoort en Beverwijk zullen al deze stations van de doorgaande lijn Haarlem-Alk maar zijn afgesneden. Hiervoor zijn in de plaats ge treden twee nieuwe halten n.l. Santpoort-Noord en Driehuis- Zuid. Men neme hiervan goede nota. ZONDAGSDIENST ARTSEN Ueekltad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.i C. Oldenhurg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 1470/1 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m, Ingezonden mededeling Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en angstgevoel worden verdreven door MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rustig. (Ingezonden mededeling) Woninginrichting, Langestraat Viw irifriP yti y GOUD, ZILVER, UURWERKEN J. Oldenburglaan 3 Eigen vakkundige reparatie- inrichting Telefoon 2778 Zilfa Pleet Ingezonden mededeling met Babyderm-preparaten BERGEN 29 sept. Dr. BULSTRA, Telefoon 3130 SCHOORL-KOEDIJK 29 sept. Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1